4.1. Загальна характеристика юридичної професії

4.1. Загальна характеристика юридичної професії

345
0

Спочатку наведемо визначення поняття «юрист».

Юрист — це спеціаліст, який має юридичні знання, причому не
за­гальні відомості з права і держави, а професіональні, тобто фундамен­тальні
та спеціалізовані знання.

Фундаментальними називають глибокі знання, які дають
розуміння внутрішніх закономірностей держави і права. Вони складаються з твер­дих
знань усіх важливих юридичних понять і категорій.

Спеціалізованими називають конкретні юридичні знання, які
вико­ристовують для потреб того чи іншого виду юридичної діяльності, на­приклад
слідча чи прокурорська діяльність.

Отже, юрист — це спеціаліст, який використовує свої знання
на практиці, тобто має навички щодо складання юридичних документів, виконання
всіх дій та операцій із застосуванням необхідних засобів і способів у процесі
вирішення юридичної справи, які належать до його професійної компетенції.

Розглянемо основні характеристики юридичної професії.

1. Це гуманна професія, тобто спрямована насамперед на
забезпе­чення прав і свобод людини:

створення організаційних умов для їх реалізації;

охорону прав і свобод від їх порушень;

22

захист прав і свобод у випадку їх порушення;

відновлення порушених прав і свобод.

Це соціально значуща професія, тому що пов’язана з державою
і

правом, важливими соціальними явищами; при цьому часто
юристи

мають великі владні повноваження.

Це високоінтелектуальна професія, оскільки повинна охоплю­

вати всі сфери життя суспільства з урахуванням складних
заплутаних

юридичних проблем.

Це творча професія, оскільки пов’язана з вирішенням нестан­

дартних юридичних ситуацій; при цьому «творчість»
не повинна вихо­

дити за межі права, що потребує від юриста ще більшого
мистецтва

щодо розв’язання юридичних проблем.

Це точна професія, тобто вона є діяльністю, яка спирається
на

конкретні юридичні факти при точному дотриманні
законодавства для

отримання конкретного результату.

Ця професія має організований характер, тому що завдання

юриста полягає в організації дотримання юридичних заборон,
вико­

нання обов’язків, використання прав.

Ця професія має велику свободу і самостійність, оскільки без

них неможливо вирішити складні нестандартні ситуації, які
виника­

ють у діяльності юриста, але ця свобода повинна перебувати в
межах

закону.

Це відповідальна робота, оскільки завжди пов’язана з долею

людей, і помилок не повинно бути.

Поняття юридичної професії застосовується безвідносно до
того, яку конкретну роботу виконує юрист; воно дає змогу охарактеризу­вати всі
важливі якості юридичної професії. Разом з тим види юри­дичної роботи різняться
за змістом, конкретними функціями, профе­сійними якостями. Тому від юридичної
професії необхідно відрізняти юридичні спеціальності, з яких вона складається.
Основні юридичні спеціальності — слідчий, суддя, прокурор, адвокат,
юрисконсульт, нотаріус.

Спеціалізація — важлива гарантія дотримання законності, яка
створює можливість, по-перше, правильно і кваліфіковано вирішува­ти юридичні
питання, по-друге — перевіряти з різних сторін законність і обгрунтованість
юридичних рішень (оскільки юридичні дії щодо однієї і тієї самої справи
здійснюються різними юридичними органа­ми, наприклад адвокатом і прокурором).

23

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ