3.2. Система юридичної діяльності

3.2. Система юридичної діяльності

280
0

Система юридичної діяльності має дві складові: зміст і
форму.

До змісту юридичної діяльності входять суб’єкти; учасники;
об’єк­ти; юридичні дії та операції; засоби і способи їх здійснення; результати
юридичних дій.

20

Суб’єктами юридичної діяльності є юристи, державні та недер­жавні
об’єднання юристів, організації, які залежно від виду профе­сійної діяльності,
розглядуваних питань мають згідно із законом певні права та обов’язки,
професійні юридичні знання, вміння їх реалізувати.

Учасники — це окремі особи або їх групи, які сприяють
діяльності суб’єктів у процесі вирішення юридичних справ (свідки, експерти).

Об’єкти — дії суб’єктів права, правові процеси, правові
докумен­ти (правопорушення, суперечка про право).

Юридичні дії — це зовнішні акти поведінки суб’єктів
юридичної діяльності, які вдосконалюють правові явища.

Операції — сукупність взаємопов’язаних дій, спрямованих на
до­сягнення локальних цілей.

Засоби юридичної діяльності — це явища, предмети явищ і дій,
які забезпечують досягнення необхідного результату юридичної діяль­ності;
юридичні докази, правові норми.

Способи юридичної діяльності — це конкретні шляхи досягнення
наміченого результату за допомогою конкретних засобів, обумовле­них юридичною
справою. Вони можуть бути гласні та негласні, базу­ватись на наукових чи
буденних знаннях, бути обов’язковими чи ба­жаними.

Система певних засобів є юридичною технікою, а система спо­собів
— юридичною тактикою.

Результат юридичних дій — це підсумок відповідних операцій і
дій, досягнутий за допомогою певних способів і засобів суб’єктами юридичної
діяльності.

Складовою системи юридичної діяльності є форма юридичної
діяльності. Розрізняють дві групи таких форм:

внутрішню — порядок організації діяльності, який базується
на

послідовності юридичних процесів і процедур;

зовнішню — засоби зовнішнього прояву юридичної діяльності

у вигляді процесуальних документів, юридичних дій, усних ви­

словлювань.

Література

Картаиюв В. Н. Юридическая деятельность. — Саратов, 1969.

Юридична деонтологія.—Харків, 1993.

21

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ