§ 7. Арбітражний суд України

§ 7. Арбітражний суд України

65
0

Арбітражний суд — невід’ємна частина судової систе-

ми України, як це передбачено чинним законодавством.

Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні

всіх господарських спорів, що виникають між юридични-

ми особами, державними та іншими органами, а також у

розгляді справ про банкрутство (ст. 1 Закону «Про арбіт-

ражний суд»). В умовах становлення ринкових відносин

роль цього суду, зрозуміло, зростає і на його розгляд ви-

носиться значна кількість справ.

Чинне законодавство України поставило перед арбітраж-

ним судом такі завдання: захист прав та охоронюваних зако-

ном інтересів учасників господарських правовідносин;

сприяння зміцненню законності у сфері господарських пра-

вовідносин; внесення пропозицій, спрямованих на вдоско-

налення правового регулювання господарської діяльності.

Відповідно до чинного законодавства діє така систе-

ма арбітражних судів України: Вищий арбітражний суд;

арбітражний суд Автономної Республіки Крим; арбіт-

ражні суди областей, міст Києва та Севастополя. Таким

чином, в Україні існують дві ланки арбітражних судів. За-

коном передбачена можливість створення й інших ланок:

міських, міжрайонних, районних арбітражних судів тощо.

Система арбітражних судів України характеризується

такими загальними рисами: простотою побудова відпові-

дно до адміністративно-територіального поділу; доступ-

ністю для позивачів; ієрархічністю устрою, що дозволяє, з

одного боку, Вищому арбітражному суду здійснювати ор-

ганізаційне керівництво арбітражними судами областей,

а з другого — переглядати в порядку нагляду рішення цих

судів; єдністю системи арбітражних судів, яка обумовле-

на єдністю їх завдань, єдиними, принципами організації та

діяльності судів.

Судді арбітражних судів Автономної Республіки

Крим, областей, міст Києва та Севастополя призначають-

ся на посаду у тому ж порядку, що й судді загальних судів,

і до них ставляться в цілому такі самі вимоги.

Розділ IV. Судова система

ШІШ

Арбітражний суд здійснює правосуддя на принципах:

— законності;

— незалежності та підкорення тільки закону;

— рівності всіх учасників судового процесу перед зако-

ном і арбітражним судом;

— змагальності сторін і свободи у наданні ними арбіт-

ражному суду своїх доказів і доведеності перед судом їх

переконливості;

— арбітрування;

— гласності та відкритого розгляду справ, за винятком

випадків, коли це суперечить інтересам охорони держав-

ної, комерційної таємниці, або коли є обгрунтовані запе-

речення однієї із сторін;

— обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов

арбітражного суду.

Система арбітражних судів, їх структура і повноваження.

Нижчою ланкою системи арбітражних судів є арбітражний

суд АРК, арбітражні суди областей, міст Києва та Севас-

тополя. Вони розглядають всі підвідомчі арбітражним су-

дам справи, крім тих, що віднесені до компетенції Вищо-

го арбітражного суду. Ці суди:

— вирішують господарські спори, віднесені до їх ком-

петенції;

— розглядають справи про банкрутство;

— переглядають у порядку нагляду рішення, ухвали,

постанови цього ж арбітражного суду;

— вивчають і узагальнюють практику застосування

законодавства, аналізують статистику вирішення госпо-

дарських спорів, вносять пропозиції до Вищого арбітраж-

ного суду України, спрямовані на вдосконалення право-

вого регулювання господарської діяльності і практики

вирішення господарських спорів;

— ведуть роботу, спрямовану на попередження право-

порушень у сфері господарських відносин;

— здійснюють інші повноваження, надані їм законо-

давством.

Арбітражні суди цієї ланки складаються з голови суду,

його першого заступника, заступників та суддів. Для ви-

Організація судових та правоохоронних органів

І

рішення організаційних питань створюється президія.

Організація роботи в арбітражному суді дещо інша, ніж

у обласному суді загальної юрисдикції.

Судді арбітражного суду також розподілені по колегі-

ях. Однак підставою для утворення колегій є необхідність

більш глибокої спеціалізації суддів при розгляді господар-

ських спорів. Кількість колегій значною мірою залежить

від кількісного складу суду1. Між тим подальший розви-

ток господарської діяльності, значне зростання кількості

законодавчих та інших нормативних актів, ускладнення їх

застосування стимулювали необхідність утворення нових

спеціалізованих колегій з одночасним збільшенням кіль-

кості суддів в арбітражних судах. В останні роки були

утворені колегії з розгляду справ про банкрутство2 та з

розгляду справ про стягнення податків, зборів (обов’язко-

вих платежів)3.

Арбітражний суд очолює його голова. Він та його за-

ступники призначаються на посаду Президентом Украї-

ни. Повноваження голови суду розподіляються на^удові,

організаційні та адміністративні.

Судові повноваження складаються з можливості при-

йняття до свого провадження і вирішення господарсько-

го спору, підсудного цьому арбітражному суду, а також

перегляду в порядку нагляду рішень, ухвал, постанов, що

були прийняті суддями цього суду.

Організаційними є такі повноваження голови суду:

— розподіл обов’язків між суддями арбітражного суду;

— забезпечення підбору і підготовки кандидатів у судді;

— організація діяльності арбітражного суду і відпові-

дальність за виконання завдань, покладених на суд.

1 Наприклад, в арбітражному суді Харківської області дев’ять
ко-

легій.

2 Див.: Про утворення в арбітражних судах України
спеціальних

колегій з розгляду справ про банкрутство: Указ Президента
України

від 21 квітня 1998р.

3 Див.: Про утворення в арбітражних судах України
арбітражних

колегій з розгляду справ про стягнення податків,
(обов’язкових пла-

тежів): Указ Президента України від ІЗ серпня 1999 р. //
Офіц. вісник

України. — 1999. — № 33. — Ст. 1709.

Розділ IV. Судова система

Адміністративними є такі повноваження голови суду:

— затвердження структури, штатного розкладу та ко-

шторису на утримання арбітражного суду;

— видання в межах своїх повноважень наказів та інших

актів;

— призначення на посаду і звільнення з посади праців-

ників апарату арбітражного суду, застосування до них за-

ходів заохочення і дисциплінарних стягнень.

Голова суду може здійснювати й інші повноваження.

Найвищим органом у вирішенні господарських спо-

рів, здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, цостанов ар-

бітражних судів України та контролю за їх діяльністю е

Вищий арбітражний суд України. Він складається з Голо-

ви, першого заступника Голови та суддів, Пленуму, пре-

зидії, арбітражних колегій з розгляду спорів та перегляду

рішень, ухвал, постанов.

Повноваження Вищого арбітражного суду України:

а) розглядає та вирішує господарські спори, які відне-

сено до його компетенції АПК, іншими законами Україт

ни, міждержавними договорами й угодами; має право в

межах підвідомчості арбітражних судів України прийня-

ти до свого провадження будь-який господарський спір;

б) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали Ви-

щого арбітражного суду України, арбітражного суду АРК,

арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя;

в) вивчає і узагальнює практику застосування законо-

давства, забезпечує єдність практики, аналізує статистику

розгляду господарських спорів, дає роз’яснення арбітраж-

ним судам з питань застосування законодавства України,

яке регулює відносини в господарській сфері і порядок

вирішення господарських спорів. Роз’яснення Вищого ар-

бітражного суду є обов’язковими для суддів і учасників го-

сподарських правовідносин, що застосовують законодав-

ство, відповідно до якого дається таке роз’яснення;

г) проводить роботу, спрямовану на попередження

правопорушень у сфері господарських відносин;

г) здійснює організаційне керівництво арбітражним

судом АРК, арбітражними судами областей, міст Києва та

Організація судових та правоохоронних органів

Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і

вдосконалення їх діяльності, перевіряє та поширює пози-

тивний досвід роботи арбітражних судів України;

д) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, під-

вищення кваліфікації працівників арбітражних судів, органі-

зовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню арбіт-

ражних судів і створенню належних умов для їх діяльності,

нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;

е) здійснює інші повноваження, надані йому законо-

давством.

Голова Вищого арбітражного суду України:

а) організовує діяльність Вищого арбітражного суду і

несе відповідальність за виконання завдань, покладених

на Вищий арбітражний суд; видає в межах своїх повнова-

жень накази та інші акти; призначає на посади і звільняє

з посад працівників апарату Вищого арбітражного суду;

б) здійснює організаційне керівництво роботою арбіт-

ражних судів України;

в) розподіляє обов’язки між заступниками Голови і

суддями арбітражного суду;

г) затверджує структуру, штатний розклад, кошторис

на утримання Вищого арбітражного суду, положення про

структурні підрозділи Вищого арбітражного суду;

г) забезпечує підготовку матеріалів з питань, які під-

лягають розгляду на президії і Пленумі Вищого арбітра-

жного суду, вносить на розгляд ці питання, скликає пре-

зидію та Пленум і головує на їх засіданнях;

д) може прийняти до свого провадження в межах під-

відомчості арбітражних судів України вирішення госпо-

дарського спору і переглянути рішення, ухвалу, постано-

ву по справі у порядку, передбаченому АПК;

е) вносить до президії Вищого арбітражного суду про-

тести на рішення, ухвали, постанови, прийняті заступни-

ками Голови Вищого арбітражного суду або в засіданнях

під їх головуванням;

є) вносить до Пленуму Вищого арбітражного суду

подання про перегляд постанов президії Вищого арбітра-

жного суду;

Розділ IV. Судова система

ж) здійснює інші повноваження, передбачені законо-

давством.

Пленум Вищого арбітражного суду України діє у складі

Голови Вищого арбітражного суду (головуючого), його

заступників, судців Вищого арбітражного суду, голови

арбітражного суду АРК, голів арбітражних судів областей,

міст Києва та Севастополя.

Пленум скликається не менше двох разів на рік. Про

час його скликання члени Пленуму повідомляються не

пізніше ніж за п’ятнадцять днів до засідання. В той же

строк їм надсилаються матеріали з питань, які вносяться

на розгляд Пленуму. Засідання Пленуму правомочні за

наявності не менше двох третин його складу.

Постанови Пленуму приймаються відкритим голосу-

ванням більшістю голосів і підписуються головуючим на

засіданні.

До повноважень Пленуму належать:

а) вирішення найбільш важливих питань діяльності

арбітражних судів України;

б) заслуховування повідомлень голови арбітражного

суду АРК, голів арбітражних судів областей, міст Києва та

Севастополя про виконання покладених на них завдань і

практику застосування законодавства;

в) розгляд матеріалів узагальнення арбітражної прак-

тики і статистики та дача керівних роз’яснень, обов’язко-

вих для органів, що вирішують господарські спори, а та-

кож для підприємств, установ, організацій, державних та

інших органів, посадових осіб;

г) перегляд за протестом Голови Вищого арбітражно-

го суду України, Генерального прокурора України поста-

нов президії Вищого арбітражного суду по господарських

спорах;

ґ) розгляд інших питань вдосконалення правового

регулювання господарських відносин, які вносяться пре-

зидією або членами Пленуму Вищого арбітражного суду.

Президія Вищого арбітражного суду створюється у

складі Голови Вищого арбітражного суду (головуючого) і

заступників Голови за посадою та декількох суддів.

Організація судових та правоохоронних органів

Засідання президії правомочні за наявності не менше

двох третин членів президії. Рішення приймається відкри-

тим голосуванням більшістю голосів членів президії і під-

писується головуючим у засіданні.

Засідання президії проводяться не рідше одного разу

на місяць.

Президія має повноваження:

а) вирішувати питання організації і діяльності, підбо-

ру кадрів арбітражних судів України;

б) заслуховувати повідомлення голови арбітражного суду

АРК, голів арбітражних судів областей, міст Києва та Севас-

тополя, арбітрів арбітражних судів України та звіти керівни-

ків структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;

в) переглядати за протестом Голови Вищого арбіт-

ражного суду, Генерального прокурора України або їх

заступників у порядку нагляду рішення, ухвали, поста-

нови, прийняті Вищим арбітражним судом, і перегля-

дати справи за нововиявленими обставинами, постано-

ви по яких були прийняті президією Вищого арбітраж-

ного суду;

г) розглядати матеріали узагальнення практики і ана-

лізу статистики, в період між засіданнями Пленуму Вищо-

го арбітражного суду давати роз’яснення з практики за-

стосування законодавства України, яке регулює відноси-

ни в господарській сфері і порядок розгляду господарсь-

ких спорів з наступним затвердженням на Пленумі;

ґ) вносити питання на розгляд Пленуму Вищого арбі-

тражного суду;

д) розглядати інші питання, які вносяться Головою

або членами президії Вищого арбітражного суду.

Арбітражна колегія. Склад арбітражної колегії Вищо-

го арбітражного суду України затверджується президією

арбітражного суду. Колегія має повноваження:

а) вирішувати господарські спори, віднесені АПК та

іншими законодавчими актами України до компетенції

Вищого арбітражного суду; .

б) переглядати у порядку нагляду рішення, ухвали

Вищого арбітражного суду, рішення, ухвали і постанови

Розділ IV. Судова система

арбітражного суду АРК, арбітражних судів областей, міст

Києва та Севастополя;

в) переглядати за нововиявленими обставинами рі-

шення, ухвали, постанови, прийняті цією колегією.

Голова Вищого арбітражного суду в разі необхідності

має право залучати суддю однієї колегії для розгляду справ

у іншій колегії.

Компетенція судді врегульована чинним законодавст-

вом. Суддя при вирішенні господарського спору повинен

виконувати вимоги закону, бути об’єктивним і неуперед-

женим, забезпечувати високу культуру арбітражного про-^

цесу. Вимоги судді, що ставляться в межах повноважень

арбітражного суду, є обов’язковими для посадових осіб,

організацій та установ, до яких вони звернені.

Суддя має право вносити до Пленуму чи президії Ви-

щого арбітражного суду України пропозиції щодо роз’яс-

нення застосування законодавства, яке регулює відноси-

ни в господарській сфері та порядок вирішення господар-

ських спорів. Суддя визначає і узагальнює «арбітражну

практику, вносить пропозиції щодо запобігання порушен-

ням законності у сфері господарських відносин. Він може

. очолювати структурний підрозділ апарату арбітражного

суду. Крім основної роботи, суддя має право займатися

лише педагогічною і науково-дослідницькою діяльністю.

Чисельність судців та інших працівників Вищого ар-

бітражного суду України, арбітражного суду АРК, арбіт-

ражних судів областей, міст Києва та Севастополя встано-

влюється Президентом України.

Структура апарату і штатний розклад Вищого арбіт-

ражного суду України затверджуються його Головою.

Структура апарату і штатний розклад арбітражного

суду АРК, арбітражних судів областей, міст Києва та Се-

вастополя затверджуються головами цих судів, які в разі

необхідності можуть створювати відділи, визначивши

організацію, завдання і порядок їх діяльності. В апараті

арбітражних судів АРК, областей, міст Києва та Севас-

тополя є посади фахівців та інших працівників, які, коли

це передбачає посада, проходять кваліфікаційну атеста-

Організація судових та правоохоронних органів

цію, порядок якої визначає президія Вищого арбітраж-

ного суду.

Контрольні  запитання

1. Скільки ланок має судова система Арбітражних судів?

2. Які принципи покладено в основу організації та діяльності
ар-

бітражних судів?

3. Яка структура Вищого арбітражного суду України?

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ