1.5.5. Управлінські технології: поняття та види

1.5.5. Управлінські технології: поняття та види

208
0

Розвиток управлінської думки і практики привів до формування
управлінських технологій.

Управлінська технологія є одним із проявів соціальних
технологій, що безпосередньо відображає управлінські процеси, її сутність
полягає в системному поєднанні наукового знання, управлінських потреб та
інтересів суспільства, цілей і функцій державного управління, можливостей і
елементів управлінської діяльності. Вона поділяється на послідовно
взаємопов’язані процедури й операції, метою яких є досягнення високої
результативності та ефективності.

Становлення управлінських технологій є наслідком посилення
системності державного управління, його наукового осмислення і спробою широкого
використання типового, вивіреного досвідом, що дає високі результати.

Зміст управлінської технології полягає в обов’язковому
масовому використанні в управлінській діяльності кращих, передових досягнень
науки, мистецтва і досвіду державного управління. Тому як управлінську
технологію слід розглядати тільки ту організацію управлінської діяльності, яка
вирізняється результативністю, ефективністю та раціональністю.

Залежно від специфіки органів державної влади чи органів
місцевого самоврядування, а також керованих об’єктів роз-

Сутність і зміст управлінської
діяльності                                             109

різняють такі види управлінських технологій: діагностування,
прогнозування, проектування та реформування відповідних підсистем;
інформаційні, впроваджувальні й навчальні технології; вирішення соціальних
конфліктів; інноваційний розвиток керованих компонентів.

Виділяють декілька аспектів управлінської діяльності, що в
сучасних умовах запровадження управлінських технологій є дуже актуальним. Перш
за все це:

• процеси діагностування, аналізу, оцінювання стану
керованого об’єкта, прогнозування, програмування, вироблення критеріїв
оцінювання і моніторинг наслідків управлінських рішень та, відповідно,
реформування організації і функціонування компонентів суб’єкта державного
управління;

• встановлення загальних, уніфікованих критеріїв
(показників), які адекватно характеризують відповідні процеси, та їх
систематизація, що сприяє відображенню реальної картини суспільної
життєдіяльності;

• створення організаційних і технологічних умов для
оперативної і поточної передачі необхідної інформації через усі структурні
підсистеми;

• застосування ідентичних методів, процедур і операцій для
аналізу та характеристики об’єктів, що вивчаються і програмуються;

•  програмування і планування комплексного розвитку
території, функціональної сфери управління, галузі;

• підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень,
починаючи з уніфікації понятійно-категоріального арсеналу і закінчуючи
графічними формами представлення конкретних документів;

• технології контролю, пов’язані з безперервним моніторингом
керованих процесів, їх вивченням, вимірюванням і порівнянням, об’єктивним
зіставленням їх з управлінськими моделями, які виражені в рішеннях, їх нормах і
вимогах;

• технології організаційних форм управлінської діяльності.
Неможливо забезпечити результативність, ефективність і

раціональність функціонування системи державного управління
без розробки і засвоєння управлінських технологій за всіма найважливішими
аспектами організації і функціонування державного управління.

110

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ