1.5.1. Поняття та загальні риси управлінської діяльності

1.5.1. Поняття та загальні риси управлінської діяльності

397
0

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
здійснюють цілі та функції державного управління за допомогою управлінської
діяльності.

Управлінська діяльність — сукупність вироблених історичним
досвідом, науковим пізнанням і талантом людей навиків, умінь, способів, засобів
доцільних вчинків і дій людини у сфері управління.

Управлінська діяльність вирізняється інтелектуальним
характером, що виражається в її спрямованості на вироблення, прийняття та
практичну реалізацію управлінських рішень, покликаних змінювати у бажаному
напрямі стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку і діяльність
людей. Вона має бути здатною відображати соціальну дійсність і все, що
відбувається в ній, розкривати наявні в ній ресурси, засоби і резерви,
знаходити оптимальні способи її удосконалення і переведення на новий рівень.

100
Розділ 1.5

За своїм предметом, з яким вона нерозривно пов’язана,
управлінська діяльність є інформаційною. Інформаційний характер управлінської
діяльності виявляється в необхідності постійного одержання, осмислення,
систематизації, зберігання, видачі спеціальної і перш за все управлінської
інформації.

Управлінська діяльність є складним соціально-психологіч-ним
явищем з чітко вираженою домінантою волі. Кожна людина, що зайнята нею,
практично постійно здійснює розумові та вольові операції аналізу, оцінювання,
прогнозування, вибору, прийняття рішення, підпорядкування і виконання, команди
і контролю тощо. Це створює в колективах органів державної влади й органів
місцевого самоврядування особливий соціально-психологічний мікроклімат, що
активно впливає на свідомість, почуття, життєві орієнтації людини і формує
певний тип поведінки і діяльності.

Управлінська діяльність завжди виступає колективістською, оскільки
здійснюється в колективі певного органу державної влади чи органу місцевого
самоврядування та одночасно передбачає взаємодію з колективом людей в інших
органах по вертикалі й по горизонталі. У ній має місце спеціалізація за певними
предметами, змістом і видами, яка вимагає кооперації з метою досягнення
комплексної реалізації компетенції органу і в цілому функцій державного
управління.

Управлінська діяльність багатогранна за своїми проявами. Це
і люди, і знання, й інформація, і технічні засоби, які утворюють складне
комплексне явище. Тільки зважене, збалансоване залучення в дію всіх елементів
управлінської діяльності здатне надавати їй раціональності та ефективності.

Рисами державної управлінської діяльності також є: юридична
заданість, чіткість і виразність. Тобто це діяльність, яку відповідні органи
державної влади і посадові особи повинні здійснювати, причому так, як
вимагається для реалізації компетенції кожного конкретного органу, а в ньому —
кожної посади державного службовця. Тому більшість елементів управлінської
діяльності не тільки юридично описуються, а й «прив’язуються» до конкретних
органів, закріплюються в їх правовому статусі у вигляді процесуальних норм.

Сутність і зміст управлінської
діяльності                                             101

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ