1.1.5. Основні теорії та школи управління

1.1.5. Основні теорії та школи управління

416
0

Формування теорії управління як галузі науки, визначення
відправних теоретичних засад його розвитку на сучасному етапі, передбачає
вивчення теоретичних підходів, що сформувалися протягом тривалого періоду і
знайшли підтвердження в рамках загальносистемних, теоретико-інформаційних,
кібернетичних, економічних, правових, соціологічних досліджень.

42
Розділ 1.1

Необхідність вивчення фундаментальних взаємопов’язаних
понять, принципів, законів, аксіом, тверджень, що виступають елементами окремих
теорій управління, зумовлена потребою забезпечення зв’язку теорії і практики
управління через вироблення принципів практичної діяльності, методик вирішення
проблем, моделювання ситуації, які б сприяли створенню ефективного
інструментарію управлінської діяльності.

Державне управління стоїть перед дилемою у своїх спробах
створити всеохоплюючу теорію державного управління, яка б синтезувала
раціональні підходи раніше сформованих теорій і сприяла підвищенню його
ефективності.

М. Мескон виділяє чотири основні підходи в розвитку теорії
та практики управління1: школи в управлінні; про-цесний підхід; системний
підхід; ситуаційний підхід.

Треба зазначити, що перший напрям, який названий школою в управлінні,
містить низку підходів, характерних для різних шкіл, а саме:

• підхід з погляду наукового управління — школа наукового
управління (1885—1920);

• адміністративний підхід — класична або адміністративна
школа в управлінні (1920—1950);

• підхід з погляду людських відносин — школа людських
відносин (1930—1950);

•  підхід з погляду поведінки — біхевіористична школа (1950
— донині);

•  підхід з погляду кількісних методів — школа науки
управління, або кількісний підхід (1950 — кінець 1960);

• підхід з погляду «чутливої» («responsive») адміністрації,
поліцентризму, «плоских» структур.

Школа наукового управління (Ф.У. Тейлор, Ф. Гілберт, Л.
Гілберт, Г. Гантт) забезпечила використання наукового ‘ аналізу для визначення
найкращих способів досягнення необхідних результатів, ввела поняття
хронометражу у виконання роботи, аналіз операцій, що виконуються, враховувала
людський фактор, акцентувала увагу на важливості підбору

Мескон MJC., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.
с англ. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 704 с.

Державне управління — системне суспільне
явище                              43

кадрів. Наукове управління також визнавало необхідність
відокремлення управлінських функцій від фактичної виробничої діяльності.

Теорія управління бере свій початок з індустріальної
революції та принципів ліберальної економіки, поширюючи свій вплив аж до наших
днів у більш-менш модифікованій формі.

Засновником американської науки управління прийнято вважати
Фредеріка Тейлора. У межах цієї теорії Тейлор (1856—1915) може бути визнаним
засновником руху, відомого під назвою «наукова організація праці». Довівши
важливість застосування на практиці методів наукової організації праці, Тейлор
сформулював обов’язки адміністрації і вперше показав, що саме вона має брати на
себе всю ініціативу щодо планування, організації праці, навчання персоналу аж
до підбору знарядь праці на кожному робочому місці. А всі працівники повинні
строго виконувати закріплені за ними завдання. Обгрунтування необхідності
управління працею, заміни грубо практичних методів виробництва строго
науковими, стимулювання працівників з метою формування у них зацікавленості у
високих результатах праці — найбільш характерні новації школи наукового
управління Ф. Тейлора.

Поряд з цим теорії Тейлора були притаманні суттєві недоліки,
що викликало значну її критику. Основна помилка Тейлора полягала в тому, що у
своїх роздумах при формулюванні узагальнень він виходив із неіснуючої в природі
так званої економічної людини, тобто людини, єдиною метою діяльності якої є
прагнення до одержання максимальної матеріальної вигоди від своєї праці. При
цьому не враховувалися психологічні моменти та індивідуальні елементи у
формуванні ставлення людини до своєї праці, а звідси і до продуктивності праці,
ігнорувались блага самого працюючого. Помилки теорії Тейлора — ігнорування
блага осіб, які виконують роботу, і моментів особистого характеру — намагався
подолати в теорії організації праці інший основоположник цієї науки,
американський інженер Г. Емерсон. Його заслугою є посилення уваги до теоретичного
боку дослідження проблеми організації праці і поглиблення досліджень у напрямку
розмежування процесу організації на простіші складові, що дало можливість більш
глибоко аналізувати процес

44                                                                                                Розділ
1.1

управління. За допомогою такого аналізу Емерсону вдалося
сформулювати принципи правильної організації управлінської праці у знаменитих,
так званих дванадцяти принципах продуктивної праці Емерсона: наявність
зрозумілої мети; здоровий глузд в організації; кваліфікована рада; дисципліна;
чесна поведінка; швидка і систематична перевірка результатів; порядок роботи;
існування норм і зразків; відповідні умови роботи; розроблені методи
діяльності; точний інструктаж роботи; система заохочення.

Обидві концепції досліджень у галузі організації праці —
концепція Тейлора і концепція Емерсона — стосуються питань управління приватним
підприємством.

Першим, хто звернув увагу на можливість і необхідність
застосування досягнень нової науки в діяльності органів державного управління,
був француз Анрі Файоль. Припускаючи, що основні принципи теорії управління
однакові як для управління великим підприємством, так і для державного
управління, він зробив спробу визначити принципи й основи правильної
організації діяльності адміністративного апарату. Вихідним пунктом для
досліджень Файоля стало сформульоване ним положення про те, що соціальні явища,
подібно до фізичних, підпорядковані природним законам незалежно від нашої волі.
Прагнучи сформулювати ці закони глибше, ніж його попередники, він розділив
процес управління на первинні складові елементи і розробив шляхи ефективного
формування цих елементів. Файоль вважав, що процес управління складається з
таких складових: передбачення, організації, видання розпоряджень, координації,
контролю. Ніхто до Файоля не показав так переконливо, що функція управління не
є простою, що це функція, яка включає цілий ряд простіших елементів.

У результаті своїх досліджень А. Файоль сформулював принципи
правильного функціонування органів управління. Він виклав їх у 14 пунктах:
розподіл роботи; авторитет керівництва; внутрішня дисципліна; єдність
керівництва; єдність видання розпоряджень; підпорядкування індивідуальних
інтересів більш загальним інтересам; винагорода; централізація; внутрішня
ієрархія; порядок; рівність прав і обов’язків; стабільність персоналу; вимога
виявлення ініціативи адміністративним персоналом; єднання персоналу.

Державне управління — системне суспільне
явище                             45

Формулювання цих принципів управління є основним внеском
класичної теорії, який показав, що таке негативне явище, як свавілля в
управлінні, можна ліквідувати формальними процедурами. Недоліком
адміністративного підходу Файоля була спроба підняти ефективність організації
поза людиною, за рахунок виконання адміністративних процедур з управління
формальною стороною організації.

Отже, можна зробити висновок, що класична теорія, прагнучи
виробити універсальні принципи управління і визнаючи значення людського
фактора, проте, не ставила своєю метою вирішення завдань ефективної мотивації
праці.

Метою класичної школи (А. Файоль, Л. Урвік, Дж.Д. Муні, А.К.
Рейлі, Ал.П. Слоун) було забезпечення ефективності роботи всієї організації,
визначення універсальних принципів управління. Останні стосувалися двох
основних аспектів: розробки раціональної системи управління на базі основних
функцій бізнесу; побудови структури організації та управління працівниками. її
здобутком можна вважати запропоноване описання функцій управління та
систематизований підхід до управління всією організацією. Необхідно наголосити,
що система управління має забезпечити реалізацію основних функцій бізнесу,
тобто отримання прибутку від діяльності.

З погляду управління державою «класична» школа сконцентрувала
свої зусилля на вивченні організаційних структур, їх ієрархії, взаємодії
інформаційних потоків, статусу службовців різних рівнів, нормативного
врегулювання всіх аспектів діяльності органу управління.

Теорія бюрократії. Світове визнання здобула теорія
«ідеальної бюрократії, або бюрократичної організації» М. Вебера (1864—1924),
яка багато в чому подібна до класичної теорії. На думку М. Вебера, можна
побудувати суспільство і забезпечити його ідеальне функціонування за допомогою
спеціальних управлінських організацій — бюро із суворою ієрархічною
підлеглістю, які розглядаються як форма влади демократичного управління й
умовою ефективного функціонування яких є дотримання таких принципів: чіткий
поділ праці на основі функціональної спеціалізації і відповідальності між
співпідпорядкованими «бюро»; наявність чіткої

46
Розділ 1.1

ієрархії влади; система правил, що визначають поведінку
кожного члена організації; система процедур, що визначають порядок дії у всіх
ситуаціях, які трапляються у процесі функціонування організації; інтегрування
особистих якос- ■ тей у взаємовідносинах між співробітниками організації;
відбір і просування по службі працівників з урахуванням їх кваліфікації;
дотримання «соціальної» дистанції між керівниками і виконавцями.

У теорії термін «бюрократія» використовується як синонім
слів «управління», «адміністрування», означаючи раціонально організовану
систему управління, в якій справи вирішуються компетентними службовцями на
належному професійному рівні й у повній відповідності до законів та інших
правил.

М. Вебер розглядав бюрократію як професіоналізм у сфері
менеджменту, що виключає дилетантизм і який, на його думку, передбачає заміну
«харизматичного» лідера, що характеризується перш за все яскравими
індивідуальними рисами, на бюрократичного лідера, який володіє певними
адміністративними навичками. Незаперечні переваги бюрократизму порівняно з
іншими методами автор вбачав у високій точності виконання робіт, суворій
дисципліні, стабільності персоналу та відповідальності.

І все-таки запропонована Вебером теорія на практиці не
забезпечувала оптимальності у розв’язанні проблем і підвищенні ефективності
управління. Більше того, дотримання вимоги діяти в суворій відповідності до
написаних правил часом давало протилежні результати, породжуючи формалізм або
низьку ефективність діяльності апарату управління.

На адресу бюрократичної системи управління практично з
моменту її зародження обрушилась критика, об’єктом якої стали «нелюдяність»
бюрократії, її байдужість до потреб працівника. Сучасна критика висуває як
аргумент той факт, що адміністративні структури, які функціонують на основі
бюрократичної системи управління, неповороткі й позбавлені гнучкості. При цьому
випускається з поля зору, що в основу бюрократичної системи покладено методи
наукової організації праці, гнучкі за своєю сутністю, але спрямовані тільки на
підвищення продуктивності організаційно-технічних за-

Державне управління — системне суспільне
явище                              47

собів, а другий бік продуктивності — ефективна система
управління персоналом (індивідуальна складова продуктивності) не береться до
уваги.

Всі перекоси адміністративного підходу до управління саме і
зумовлені низьким рівнем індивідуальної складової продуктивності. Створення
ефективної системи управління персоналом, орієнтованої на забезпечення
максимально високого рівня індивідуальної продуктивності праці на кожному
робочому місці в ієрархічній структурі організації, переводить все управління
на якісно новий рівень, на якому немає місця надмірній бюрократії.

Школа людських відносив (М.П. Фоллет, Е. Мейо, А. Мас-лоу)
пропонувала використовувати прийоми регулювання відносин між працівниками не
тільки економічного плану, а й різні мотивації та потреби, що можуть бути
задоволені частково або опосередковано фінансовими засобами. Основний акцент
було спрямовано на організацію як людську систему, на соціологічні та
соціально-психологічні аспекти поведінки її співробітників.

Теорія людських відносин (так називається цей важливий етап
у розвитку науки управління в період з 1930 по 1950 р.) народилася з
необхідності обмежити надмірність, до якої призвела дегуманізація праці на
початку XX століття. Теорія розглядала людський фактор як основний елемент
ефективності управління.

Англійський вчений Мері Паркер Фоллет визначила управління
як «забезпечення виконання робіт за допомогою інших осіб» і, крім удосконалення
технологічних процесів, зробила акцент саме на ролі особистості в ефективному
виробництві. Вона одна з перших висунула ідею участі працівників в управлінні,
оскільки саме вони реалізують одержані накази і повинні відчувати себе
безпосередніми учасниками впровадження управлінського рішення, розвивати в собі
почуття не тільки індивідуальної, а й колективної відповідальності. Фоллет
довела важливість створення атмосфери істинної спільності інтересів працівників
і керівників, що, на її думку, може забезпечити максимальний внесок всіх
працівників у досягнення загальних, колективних цілей.

48________________________________________________Розділ 1.1

З появою теорії людських відносин з’явилася зацікавленість у
таких нових аспектах управління, як мотивація, лідерство, комунікація або
динаміка групи. Особливий інтерес до мотивації як відправного поняття теорії
людських відносин зумовлений тим, що вона задовольняє дві обставини: по-перше,
забезпечення індивідуальних потреб, а по-друге, досягнення організаційних
цілей. Поряд із цим прихильники теорії «людських відносин» стверджували, що
економічні інтереси людей є далеко не єдиними спонукальними мотивами, що людину
можна успішно спонукати до праці через задоволення її соціальних і
психологічних потреб.

Значний внесок у дослідження мотивації зробив Дуглас
Мак-Грегор. Він був найвпливовішим теоретиком, який висловив на основі теорії
мотивації Маслоу комплекс припущень щодо людської поведінки і назвав його
теорією У. Згідно з цією теорією особи не є пасивними від природи, не мають
вони і природної опірності змінам, хоча можуть до цього вдатись у результаті
життєвого досвіду. Обов’язком управління є організувати умови розвитку
здатності кожної особистості брати відповідальність на себе, спрямовуючи
зусилля на цілі управління. Модель Мак-Грегора не передбачає, проте, управління
без лідерства або без контролю. Вона наближається до моделі контролю цілей.

У рамках теорії людських відносин набули розвитку й інші
теорії мотивації. Вони можуть бути представлені двома групами: теорії
вдоволення; процесуальні теорії.

До теорій вдоволення належать: теорія ієрархії потреб
Маслоу, теорія ЖВЗ Алдерфера, Герцбергова теорія двох чинників, теорія трьох
потреб. Теорії вдоволення зосереджуються на визначенні людських потреб, щоб
прогнозувати мотиви праці. Вважається, що в разі забезпечення цих потреб люди матимуть
більше стимулів.

Найперші мотиваційні теорії розробив психолог Абрагам Маслоу
в 1940-х роках. Маслоу розвинув теорію ієрархії потреб, що стосувалася людських
мотивів. Згідно з Маслоу люди мають необмежену кількість потреб і бажань, які
прагнуть задовольнити, але останні розшаровані у певній послідовності чи
ієрархії. За ієрархією потреби йдуть у такому

Державне управління — системне суспільне
явище                              49

порядку: фізіологічні потреби; потреби безпеки; потреби
товариськості чи кохання; потреби поваги; потреби самореа-лізації. Згідно з
цією теорією вдоволення потреб мусить відбуватися за висхідною, відповідно до
ієрархії. Якщо нижчий рівень потреби не вдоволено, то індивід має спуститися,
щоб вдовольнити її. А. Маслоу підкреслював, що не слід перебільшувати значення
грошей у стимулюванні працівників. Він визначав, що до обов’язків керівника має
входити створення відповідного клімату, за якого працюючі можуть найкращим
чином виявити свої здібності.

Однак теорія ієрархічних потреб Маслоу, попри її інтуїтивну
прийнятність, не завжди підтверджувалася в ході досліджень. Так, проведені
дослідження встановили певну тенденцію, сутність якої полягає в тому, що в міру
просування індивіда вгору зростає значення потреб вищого ґатунку. Інші дослідження
свідчать, що потреби змінюються відповідно до стадії, на якій перебуває кар’єра
особи, складності організації і навіть географічного місцезнаходження. Немає
переконливих підстав вважати, що вдоволення потреби на одному рівні
зменшуватиме її значення, збільшуючи вагу наступної вищої потреби.

Теорія ЖВЗ Алдерфера. Найвідомішу модифікацію теорії Маслоу
запропонував Клейтон Алдерфер, і називалася вона теорією ЖВЗ.

Вона базується на трьох рівнях потреб: життєвих
(фізіологічні потреби та потреби безпеки), потреби взаємин (потреба в
міжособистісних стосунках), потреби зростання (потреби самореалізації та
поваги).

Кожна потреба може задовольнятися незалежно від інших. Ця
теорія більше відповідає нашому знанню про індивідуальні відмінності між
людьми. Представники різних культур класифікують потреби по-різному, наприклад:
іспанці та японці ставлять соціальні потреби вище своїх фізіологічних запитів.
Це підтверджує теорію ЖВЗ1.

Герцбергова теорія двох чинників. Фредерік Герцберг розвинув
теорію, яка ґрунтується на дослідженні причин вдоволення і невдоволення
працівників на роботі. Його дослі-

1 Райт Г. Державне управління. — К.: Основи, 1994. — С. 171.

50________________________________________________Розділ 1.1

дження виявило відмінності в тому, що спонукає індивідів
працювати ефективно. Спираючись на ці відмінності, він розбив дані чинники на
два типи: мотиваційні й гігієнічні. Мотиваційні чинники стосуються змісту
роботи, а саме: самовідданої праці, можливості творчого та службового
зростання, досягнення, визнання і схвалення результатів. Вони можуть
породжувати як позитивні, так і негативні почуття. Гігієнічні чинники пов’язані
з середовищем чи контекстом роботи. Ці чинники викликають в індивіда
невдоволення, їм бракує мотиваційної спрямованості, але їхня відсутність чи
незадоволення унеможливлює побудову будь-якої мотивації. Прикладами гігієнічних
чинників є платня, безпека, умови роботи, міжособистісні відносини з
керівниками, колегами і підлеглими, ступінь безпосереднього контролю за
роботою.

Ця теорія показує, що мотивація є двоступеневим процесом.
Керівники повинні спершу розглядати чинники, які зумовлюють невдоволення, тобто
гігієнічні, а потім зосередитись на мотиваційних чинниках. Недоліком теорії
Герц-берга є те, що вона лише пояснює причини вдоволення роботою і тільки
принагідно торкається теорії мотивації; їй бракує визначення міри загального
вдоволення роботою, за якого люди вважають свою роботу прийнятною, навіть якщо
є певне обмеження.

Теорія трьох потреб. Ця теорія, розроблена Девідом Мак-Клеландом,
розрізняє такі три людські потреби.

1. Досягнення: бажання робити що-небудь краще чи
ефективніше, вирішувати проблеми чи справлятися зі складними завданнями.

2. Приєднання: бажання налагодити і підтримувати дружні
стосунки з іншими.

3.  Влада: бажання контролювати інших і впливати на їхню
поведінку чи брати на себе відповідальність.

Переваги такого поділу потреб полягають у тому, що він може
забезпечити основу для добору людей на певні посади.

Теорії вдоволення покладаються на розвиток певного плану задоволення
людських потреб. Вони говорять нам про людські мотиви, але нічого не
повідомляють про те, як люди доходять їх усвідомлення. Відповіді на це питання
спробували дати процесуальні теорії.

Державне управління — системне суспільне явище                                51

Процесуальні теорії. Процесуальні теорії мають на меті
з’ясувати, як люди мислять, щоб вдовольнити свої потреби, і прагнуть показати,
як слід впливати на поведінку індивіда, щоб вона стала більш мотивованою для
виконання службових обов’язків.

Так, теорія справедливості розглядає відчуття людей щодо
ставлення до них на робочому місці порівняно з іншими. Вона містить у собі
поняття чесності й справедливості щодо тих, хто заслуговує й одержує винагороди
за свої зусилля. Люди порівнюють свою працю і заробітки з працею і заробітками
інших. Відтак вони визначають, справедливе чи несправедливе було до них
ставлення. Спираючись на це порівняння, вони змінюють свій виконавчий рівень,
чи — якщо це не породжує відчуття справедливості — місце роботи, коли є така
можливість. Винагороди у формі заробітної плати, службового стану та інших
символів суспільного становища дуже важливі, коли йдеться про порівняння з
позицій справедливості. Отже, керівник мусить зважати на позитивний або
негативний вплив, який вони можуть мати.

Інша процесуальна теорія, що користується широким визнанням,
називається теорією сподівання. В основі теорії сподівання лежить ідея, що люди
діятимуть певним чином, бо вони сподіваються на важливу для них винагороду.
Ключем до теорії сподівання, таким чином, є розуміння цілей індивіда і зв’язку
між зусиллям і виконанням, виконанням і винагородами і нарешті, — між
винагородами і досягненням індивідуальної праці.

Практична користь цієї теорії для адміністрації полягає у
визнанні того, що праця чи показники діяльності індивідів залежать від певних
сподівань на винагороду. Відтак керівник повинен визнати ці сподівання і
забезпечити індивіду результати, що привели б до зв’язку зусилля і показників.
Процесуальні теорії прагнуть показати керівникам, як слід поєднувати результати
праці індивідуума й винагороди1.

Біхевіористична теорія (К. Арджіріс, Р. Лайкерт, Д.
Мак-Грегор, Ф. Герцберг) зосередила свою увагу на різних аспектах соціальної
взаємодії, мотивації, організаційної структу-

1 Райт Г. Державне управління. — К.: Основи, 1994. — С 186.

52________________________________________________Розділ 1.1

ри, комунікації в колективі, характеру влади та авторитету,
гармонізації міжособистісних відносин не лише між керівниками та підлеглими, а
й усередині колективу.

Наука управління або кількісний підхід безпосередньо
пов’язані з використанням таких напрямів науки, як дослідження операцій та
моделювання. Ключовою ознакою науки управління є заміна словесних
розмірковувань і описового аналізу моделями, символами та кількісними
показниками параметрів моделі.

Альтернативний підхід до управління почали формувати в 70-ті
роки Д. Вальдо, В. Остром та інші американські автори. Вони піддали
фундаментальній критиці принципи ієрархічної побудови організаційних структур.
З’явилися концепції «чутливої» («responsive») системи управління,
полі-центризму, «плоских» структур тощо. Відхід від ієрархічних структур,
перехід до функціонального управління спрямовані на децентралізацію управління,
наближення його до людини та задоволення її потреб.

У такому ж напрямі сформовано в 1993—1995 pp. рекомендації
Комісії віце-президента США А. Гора з її гаслом «створити уряд, який
коштуватиме менше, а працюватиме краще»1.

На відміну від різних шкіл в управлінні процесний підхід,
вперше запропонований прибічниками школи адміністративного управління,
розглядає управління як процес, як діяльність, тобто як здійснення певної серії
взаємопов’язаних послідовних дій, що становлять собою управлінські функції. При
цьому реалізація кожної управлінської функції є також певним процесом. Процес
управління, на думку авторів процесного підходу, є сумою всіх функцій. Як ми
побачимо далі, процес управління становить собою інтеграцію всіх функцій,
оскільки з’являються інтегративні якості процесу управління, що не є просто
сумою.

На сучасному етапі розвитку управління як процесу, що має
інтегративні якості, виокремлюють такі його функції:

Businesslike Government // National
Performance Review. — 1997. — October; Creating a Government that Works Better
and Costs Less // Accompanyning Report of the National Performance Review,
Office of the Vice President, Washington, DC. — September. — 1993. — P. 27.

Державне управління — системне суспільне
явище                              53

планування, організації, розпорядництва (командування),
мотивації, керівництва, координації, контролю, комунікації, дослідження,
оцінювання, прийняття рішень, добору персоналу, представництва та ведення
переговорів.

Недоліком підходів різних шкіл управління є те, що вони
зосереджували увагу на якомусь окремому елементі, а не розглядали ефективність
управління як результат досягнення певної цілі або певного комплексу цілей, що
залежить від багатьох різних факторів і є, як буде показано далі,
системоутворюючим фактором для системи.

Системний підхід дає змогу аналізувати проблему чи
синтезувати необхідний об’єкт, спрямований на досягнення певної мети, у єдності
всіх його складових, що безперервно взаємодіють як між собою, так і з зовнішним
середовищем. Він розглядає організацію як відкриту систему, що складається з
певної кількості взаємопов’язаних підсистем. Системний підхід має методологічну
цінність для процесів аналізу і син^ тезу.

Найбільш широке трактування методології системного підходу
належить професору Людвігу фон Верталанфі, який ще в 1937 р. висунув ідею
«загальної теорії систем». За Берталанфі система — це сукупність взаємодіючих
компонентів, які мають інтегральні властивості, не притаманні кожному з цих
елементів окремо. Особливостями будь-якої системи є: цілісність, структурність,
ієрархічність та ін.

Перевага застосування системного підходу полягає в тому, що
він дає змогу розглядати державне управління в єдності його складових, які
нерозривно пов’язані з зовнішнім середовищем1. Теорія цього підходу визначає,
що система складається з численних взаємопов’язаних підсистем і є відкритою,
взаємодіє із зовнішнім середовищем як у цілому, так і своїми підсистемами.
Свого логічного завершення вона набула з визначенням системоформуючого чинника
— мети або цілей функціонування системи, що об’єднує всі складові в єдине ціле
та робить систему саме системою. Під системою необхідно розуміти тільки ту
сукупність вибірково

Оболенський О. Державна служба України: реалізація системних
поглядів щодо організації та функціонування. — Хмельницький: Поділля, 1999. —
294 с

54
Розділ 1.1

залучених компонентів, у яких взаємодія та взаємовідносини
набувають характеру взаємосприяння елементів, спрямованого на отримання
визначеного корисного результату

(мети або цілей функціонування системи)1. Основними ознаками
системи є:

• наявність мети або цілей системи та корисного результату;

• ієрархічність декомпозованих цілей та функцій, структури
елементів системи, в тому числі їх повноважень;

• цілісність системи, що зумовлюється взаємодією та
взає-мосприянням дій ієрархічно побудованої структури її елементів системи
відповідно до декомпозованих цілей та функцій системи;

• наявність різних типів необхідних комунікацій між
елементами системи та зовнішнім оточенням;

•  наявність інтегративної якості (або якостей), що
відрізняються від властивостей та якостей елементів, які утворюють систему;

• здатність до саморозвитку та самоорганізації для
досягнення мети або запрограмованих цілей системи;

• наявність керуючого центру (органу управління), що
забезпечує функціонування системи, відає та має необхідні ресурси для
досягнення мети або цілей системи.

Наведені ознаки системи дають змогу конкретизувати функції
категорії «система» у системних дослідженнях при вирішенні завдань синтезу2.

1.  Запропоноване визначення категорії «система» вимагає
чіткого визначення корисного результату, мети або цілей функціонування системи.
При цьому зазначені категорії повинні мати діагностований характер, тобто
досягнення мети або цілей вимірюється певними наперед визначеними критеріями.

2. Досягнення запрограмованої мети або цілей здійснюється
шляхом їх декомпозиції на відповідні підцілі, які у свою

Оболенський О. Державна служба України: реалізація системних
поглядів щодо організації та функціонування, — Хмельницький: Поділля, 1999. —
294 с

Там само.

Державна управління — системне суспільне
явище                               55

чергу формують сукупність функцій, що спрямовані на
досягнення чи сприяють досягненню підцілей.

3. Мета або цілі системи, а також сукупності підцілей та
функцій визначають створення нових або залучення й перетворення наявних
організаційних утворень — елементів.

4.  Структура цілей, підцілей та функцій визначає структуру
елементів системи та їх взаємовідносини.

5. Взаємовідносини елементів повинні мати характер взаємодії
та взаємосприяння, що забезпечує досягнення корисного результату, мети або
цілей системи.

6.  Взаємодія та взаємосприяння елементів щодо досягнення
запрограмованої мети або цілей визначають типи та характер зв’язків між ними.

Для управління інтерес становлять соціальні системи, яким
властиві невизначеність випадкових відхилень, розподілів, розгалужень. Звідси
передбачити траєкторію розвитку соціальної системи можна лише імовірнісно.

Ситуаційний підхід, як подальший розвиток системного
підходу, має надати можливість прямо використовувати досягнення науки в
конкретних ситуаціях і умовах. Його центральним моментом є ситуація, тобто
конкретний комплекс обставин, що впливають на об’єкт дослідження в певний час.

Ситуаційний підхід використовує значною мірою конкретні
фахові знання для вирішення конкретних проблем. Водночас ситуаційний підхід,
використовуючи методологічні засади системного підходу, робить спробу пов’язати
конкретні фахові прийоми та методи з певними конкретними ситуаціями для
досягнення цілей найбільш ефективним шляхом.

Звернення до системного підходу при вирішенні дуже складних
проблем викликане потребою в загальній методологічній орієнтації, певних вихідних
настановах та прагненням використати готовий методологічний апарат. У цій
ситуації важливо виявити можливості використання системного підходу для синтезу
систем державного управління та державної служби.

Залежно від предмета, концепцій, принципів державного
управління в зарубіжних країнах сформувались певні школи державного управління.

Європейська школа. Підхід до визначення галузі державного
управління та його змісту в ній дуже точний. В евро-

56                                                                                                Розділ
1.1

пейських країнах державне управління ґрунтується на
традиціях статутного права, яке вводить його у площину юридичної науки і
практики. Державне управління в європейському підході — це під галузь права.

Особливістю, що виражає сутність європейської школи, є
орієнтація на законодавство та погляди французьких і німецьких науковців та
практиків. У Франції одним із перших, хто вжив термін «державне управління» був
Александр Франсуа Вів’єн, праця якого «Нариси про адміністрацію» вийшла в 1845
р. У своїх поглядах він протиставив науку державного управління
адміністративному праву, вичлену-вавши її з останнього, що стало новим підходом
на той час. За німецького підходу завдання і функції державного управління також
випливають із правових норм. Ці норми визначають межі влади, за допомогою якої
державне управління здійснює свої функції. Класик німецького адміністративного
права Отто Майєр у своїх працях обґрунтував теорію правової держави (тобто
держави, в якій править закон), яка визнає ідею верховенства права і в якій
належним чином впорядковано адміністративне право, яке визначає зміст і межі
державного управління.

Американська школа. Дещо інакший американський підхід до
державного управління. В американському сприйнятті воно є комплексною сферою
відносин, яка складається з багатьох галузей знань (економіки, організації,
кібернетики, психології, соціології), сфокусованих на процесах і функціях
управління.

Американська концепція державного управління, що виросла з
теорії і практики промислового і фінансового менеджменту, на відміну від
європейської моделі, спирається не стільки на законодавчу базу, скільки на
раціональність і доцільність прийняття тих чи інших управлінських рішень. В
американському підході державне управління перебуває ближче до господарських
методів управління, ніж до правових чи конституційних засад. Воно спрямовується
на розвиток рисокоформалізованого комплексу правил чи принципів для керування
діями з тим, щоб отримати украй структуро-вану й засновану на правилах систему,
де правила знатимуть і розумітимуть ті, хто працює в уряді чи прагне заручитися
його підтримкою.

Державне управління — системне суспільне
явище                              57

Як приклад американського розуміння державного управління
можна навести два такі визначення. «Традиційно, державне управління вважають
виконавчим аспектом урядування. Воно нібито складається з усіх тих видів
діяльності, які потрібні для здійснення курсу вибраних посадових осіб, а також
діяльності, яка асоціюється з розвитком цих курсів»1.

Інше, більш широке визначення, трактує державне управління
як таке2:

♦ 1. Спільні зусилля певної групи в контексті держави.

2. Охоплює всі три гілки влади — законодавчу, виконавчу і
судову, а також їхній взаємозв’язок.

3.  Виконує важливу роль у формуванні державної політики, а
отже, є частиною політичного процесу.

4.  Істотно різниться від приватного управління.

5.  Тісно пов’язане з численними приватними групами і
окремими індивідами у забезпеченні громадських послуг».

Отже, державне управління — явище універсальне і притаманне
всім без винятку країнам. Однак його розуміння в різних країнах є неоднаковим і
значною мірою різниться між собою. На його зміст впливають історичний та
політичний досвід народу певної країни, рівень його економічного і
суспільно-політичного розвитку, національні традиції, ментальність та багато
інших факторів.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ