Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 30      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. > 

  Анотація

  МВС України

  Університет внутрішніх справ

   

   

   

   

  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

  З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

   

   

   

   

   

   

  ХАРКІВ

  2000

  ББК 67.9 (4УКР)301                   Рекомендовано до друку

    М27                                            редакційно-видавничою радою

       Університету внутрішніх справ

       27.09.1999 р.

  Рецензенти: д-р юрид. наук, проф. В.С. Венедиктов; д-р соціол. наук, проф. В.О.Соболєв; канд. юрид. наук, доц. О.К. Безсмертний

  М27 Термінологічний словник з управління персоналом орга­нів внутрішніх справ України /Укла­дач Н.П. Матюхіна; за заг. ред. проф. О.М.Бандурки. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 120 с.

  Запропонований словник знайомить з основними поняттями у галузі управління персоналом ОВС України. Особлива увага приділена поняттям, які характеризують зміст та призначення діяльності з управління персоналом, складові системи управління персоналом, її напрямки, функції тощо. Словник також містить поняття, що розкривають сутність технології управління персоналом, соціальної та соціально-психологічної роботи в ОВС.

  Для науковців та практичних працівників, а також для курсантів, слухачів і ад’юнктів вищих закладів освіти МВС України.

  М                        ББК 67.9 (4УКР)301

   

   

  © Матюхіна Н.П., 2000

  © Університет внутрішніх справ, 2000

  Довідкове видання

  Термінологічний словник з управління персоналом органів внутрішніх справ України

  Укладач

  Матюхіна Наталія Петрівна

  За загальною редакцією

  проф. Бандурки О.М.

  Редактори: Л.М. Авраменко, С.О. Осятинський

  Комп’ютерна верстка С.О. Осятинського

  Підп. до друку 20.11.2000. Формат 60х90/16. Друк офсетний.

  Папір газетний. Умовн. друк. арк. 5,4. Обл.-вид. арк. 5.8.

  Наклад 200 прим. Зам. 3/4.

  Надруковано в друкарні Університету внутрішніх справ.

  61080, Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 30      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.