4.4.   Порядок отримання ліцензії.

4.4.   Порядок отримання ліцензії.

153
0

Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид
господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою
встановленого зразка про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб’єкта господарювання — заявника:
найменування,    місцезнаходження,    банківські    реквізити,

ідентифікаційний код — для юридичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер
фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів — для
фізичної особи;

2)  вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею
9 Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір
одержати ліцензію.

52

Господарське законодавство

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої
ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про
внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

•   заява  подана  (підписана)  особою,   яка  не  має  на
це повноважень;

•   документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про
видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може
повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку,
встановленому Законом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000
року № 1719 запроваджений єдиний зразок ліцензії для певних видів господарської
діяльності.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви,
якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської
діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види
діяльності.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій
формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У
рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:

53

Господарське законодавство

•    недостовірність даних у документах, поданих заявником,
для отримання ліцензії;

•    невідповідність заявника згідно з поданими документами
ліцензійним   умовам,   встановленим   для   виду   господарської діяльності,
зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії,
суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу
ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності
заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності,
вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до
органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що
стали підставою для відмови у видачі
ліцензії.                                            ]

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено уі

СУДОВОМУ
ПОрЯДКу.
:

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж
за три робочі дні з дня надходження документа, що^ підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії.                                ;

Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської
діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три
роки.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої
органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється
на всій території’ України.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом
ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально
уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.

За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок
зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом
Міністрів України.

Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення
про видачу ліцензії.

Завдання та запитання:

1.     Назвіть    основні    принципи    державної
політики    у    сфері ліцензування

54

Господарське законодавство

2.      Ознайомтесь з Законом України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності»

3.      Експертно-апеляційна рада, її повноваження

4.      Розкрийте поняття ліцензійних умов

5.     Які документи слід подавати для отримання ліцензії?

6.      У який термін і в якому порядку приймається рішення
про видачу або про відмову у видачі ліцензії?

7.      Особливості проведення конкурсу на отримання
ліцензій для видів господарської діяльності,  провадження яких пов’язане з
використанням обмежених ресурсів

8.     Які відомості повинна містити ліцензія?

9.      Видача ліцензії: термін видачі, строк дії

10.    Видача дубліката ліцензії

11.    Порядок     анулювання ліцензії

12.   Яким органам надано право видачі ліцензії, наведіть
приклад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ