2.4.4. Порядок створення підприємства.

2.4.4. Порядок створення підприємства.

189
0

Підприємство створюється за рішенням власника (власників)
майна чи уповноваженого ним (ними) органу, підприємства-засновника, організації
або згідно з рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених
законом «Про підприємства в Україні» та іншими законами України.

Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу
іншого підприємства згідно з вимогами антимонопольного законодавства України.

Підприємство може бути створено в результаті виділення із
складу діючого підприємства, організації одного або кількох структурних
підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об’єднань за рішенням
їх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним
органу.

Створення підприємств шляхом виділення здійснюється із
збереженням за новими підприємствами взаємозобов’язань та укладених договорів з
іншими підприємствами.

У випадках, коли для створення і діяльності підприємства
потрібні природні ресурси, дозвіл на їх використання, відповідно до ст. 5
вищеназваного Закону, видається відповідною місцевою радою, а в передбачених
законодавчими актами випадках -Верховною Радою України за поданням первинного
природокористувача при наявності позитивного висновку державної екологічної
експертизи або відповідної місцевої ради. Відмову у наданні природних ресурсів
може бути оскаржено в порядку, передбаченому законодавством України.

Підприємству може бути передана у колективну власність або
надана у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в
порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Як правове поняття створення включає визначення засновників,
їх засновницької компетенції, порядку діяльності щодо створення підприємства.
Засновником може бути особа, що має право створити у встановленому законом
порядку підприємство(організацію) як юридичну особу.

19

Господарське законодавство

Відповідно до Закону України «Про власність» (ст.ст. 6,33)3
таким правом наділені безпосередньо власники засобів! виробництва та іншого
майна та уповноважені власником органи, І тобто фізичні та юридичні особи, що
мають засновницьку] правоздатність і дієздатність.

Засновники  реалізують  свої засновницькі  права  шляхом
обрання організаційної форми підприємства; визначення цілей і; предмета його
діяльності; прийняття рішення про його створення; затвердження   в
установленому   порядку   статуту;   передачі безоплатно на баланс підприємства
основних фондів та обігових; коштів; формування органів управління тощо.

Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його
державної реєстрації.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу
цінних паперів, пайові внески членів трудового колективу, підприємств,
організацій, громадян та інші надходження.

Підприємство користується банківським кредитом на
комерційній договірній основі. Підприємство може надавати банку на договірній
основі право використовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їх
використання.

Підприємство має право відкривати поточні та вкладні
(депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів
операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за
згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Підприємства самостійно встановлюють черговість і напрями
списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється установами банків за
дорученням таких підприємств, крім випадків, передбачених законами України.
Розрахунки підприємств за своїми зобов’язаннями провадяться через установи
банків у порядку, встановленому Національним банком України відповідно до
законів України.

Підприємство має право створювати філії, представництва,
відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових
рахунків і затверджує положення про них. Відкриття структурних підрозділів не
потребує їхньої державної реєстрації. Підприємство лише повідомляє про це
реєстраційний орган шляхом внесення додаткової інформації до своєї
реєстраційної картки.

20

Господарське законодавство

За законодавством України господарські товариства наділені
правом створювати дочірні підприємства, які повинні бути зареєстровані у
порядку, встановленому для реєстрації підприємств.

В зв’язку з тим, що в економіці України створюються і діють
підприємства різних організаційно-правових форм, господарське законодавство
визначає загальні і спеціальні умови їх створення. Загальні вимоги створення
підприємств визначені Законами «Про підприємства в Україні», «Про
підприємництво», та Цивільним кодексом, який регулює загальні умови створення
юридичної особи. Спеціальні умови створення підприємств визначені законами про
їхні окремі види.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ