Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 24      Главы: <   6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. > 

  ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ СКЛАДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ З ОЗНАКАМИ ПРИМУШУВАННЯ

  У чинному кримінальному законодавстві в главі «Господарські зло­чини» є три склади злочинів, які передбачають відповідальність за діян­ня, спрямовані на примушування до вчинення певних дій чи відмови від них (ст. 1555, ч.2 ст. 1557, ст. 1558 КК України).

  Вивчення даних складів показує, що, хоча в них встановлюється відповідальність за однотипні, по суті, діяння, однак їх конструкції значно відрізняються. Якщо в конструкціях складів ст. 1555 і ч.2 ст. 1557 КК закладені схожі схеми, то зовсім інша — у побудові складу ст. 1558 КК. Така позиція законодавця навряд чи оправдана, і на це вже зверталась увага в літературі1.

  Невідповідність тут проявляється при співставленні ознак насиль­ства та ознак шкоди. Якщо протидія законній підприємницькій діяль­ності підпадає під ст. 1558 КК, коли вона пов'язана з застосуванням на­сильства щодо потерпілого або близьких йому осіб, то примушування особи до штучного підвищення або підтримання високих цін на товари чи послуги (ст. 1555 КК), а також насильство або погроза ним з метою штучної зміни або штучного фіксування цін (ч.2 ст. 1557 КК) за змістом

  © Емельянов В. П, Никифорчин І О., 2000. Ємельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості,-Харків.ІРубікон, 1977. С 108-110.

  37

   

  цих статей під ознаки вказаних злочинів підпадають у випадку насиль­ства лише стосовно самого потерпілого. Аналогічні ж дії з тією ж ме­тою, спрямовані проти близьких потерпілого, залишені за рамками на­званих складів і вимагають додаткової кваліфікації за статтями про зло­чини проти особи1 .

  Якщо в ст. 1558 КК ознаки спричинення шкоди або погрози нею стосу­ються лише випадків знищення або пошкодження майна, то в ст.1555 і ч.2 ст. 1557 КК міститься більш широке поняття—заподіяння шкоди (збитків) будь-яким способом, тобто крім знищення або пошкодження майна тут є караним і завдання шкоди, а також погроза завданням шкоди потерпілому внаслідок позбавлення його можливості реалізувати товари або надати послуги, а також шляхом поширення неправдивих, наклепницьких, комп­рометуючих відомостей як щодо особи потерпшого, так і якості товарів, що ним реалізуються, або послуг, що ним надаються2.

  При протидії законній підприємницькій діяльності (ст. 1558) спричи­нення шкоди в тому обсязі, в якому вона мається на увазі в ст. 1555 і ч.2 ст. 1557 КК, є не менш реальним, але чомусь у цьому складі йдеться лише про шкоду, спричинену шляхом знищення або пошкодження майна.

  На нашу думку, усунути існуючі невідповідності між указаними скла­дами можливо шляхом приведення їх формулювань під одну схему. Ос­кільки ст. 1558 КК була прийнята пізніше, то конструкція передбачених нею складів (як основного, так і кваліфікованих) вбачається більш дос­коналою і може бути прийнятою при побудові складу ст. 1555 КК в новій редакції. При цьому діяння, передбачені ст. 1555 і ч.2 ст. 1557 КК як од­нотипні, треба об'єднати в одній диспозиції ст. 1555КК, азч.2ст. 1557 КК виключити, оскільки ст. 1557 КК встановлює відповідальність за змову про фіксування цін і в існуючій редакції містить дві самостійні норми, одна з яких за змістом співпадає з тією, яка міститься в ст. 1555.

  ' Див Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. - Киев: 1995. —С. 492,501 2 Там же - С. 492, 493; 501, 502.

  38

   

  У диспозиції ст. 1555 КК в її новій редакції вбачається доцільним вста­новити відповідальність за примушування, поєднане з погрозами, а на­сильство і реальне спричинення шкоди передбачити як кваліфікуючі оз­наки, як це сформульовано в ст. 1558. У диспозиціях обох статей можливо передбачити такий уніфікований блок погроз: «з погрозою насильства над потерпілим або його близькими, ураження прав чи законних інтересів цих осіб, спричинення майнової шкоди щодо їх майна або майна, що перебу­ває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі бажають зберегти в таємниці».

  С. Ф. ДЕНИСЮК,

  первый заместитель

  начальника управления МВД

  Украины в Харьковской обл.,

  полковник милиции

  (г. Харьков)

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 24      Главы: <   6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.