§ 4. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони України

§ 4. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони України

106
0

Основною організаційною формою діяльності Ради національної
безпеки і оборони України є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради
не рідше як один раз на місяць. Присутність членів персонального складу Ради
національної безпеки і оборони України на її засіданнях є їх обов’язком. Крім
того, на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України її члени

— 131 —

голосують особисто. Делегування ними обов’язку бути
присутніми на засіданні Ради іншим особам не допускається.

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України
може брати участь Голова Верховної Ради України.

На запрошення Голови Ради національної безпеки і оборони
України у її засіданнях можуть брати участь голови комітетів Верховної Ради,
інші народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади
(міністерств, державних комітетів, державних служб, органів виконавчої влади із
спеціальним статусом) та інші особи, які не є членами Ради національної безпеки
і оборони України.

На засіданнях Ради національної безпеки і оборони України
ведеться протокол або стенограма.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України
приймаються не менш як двома третинами голосів її членів. Прийняті рішення
вводяться в дію указами Президента України.

Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо
прийнятих рішень, яка протоколюється.

Ключова роль в організації діяльності Ради національної
безпеки і оборони України належить Голові Ради національної безпеки і оборони
України. Відповідно до чинного Закону України «Про Раду національної безпеки і
оборони України» від 5 березня 1998 р. Голова Ради національної безпеки і
оборони України має такі повноваження:

1)  спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво
роботою Ради національної безпеки і оборони України;

2)  затверджує перспективні та поточні плани роботи Ради
національної безпеки і оборони України, час і порядок проведення її засідань;

3) особисто головує на засіданнях Ради національної безпеки
і оборони України;

4) дає доручення членам Ради національної безпеки і оборони
України, пов’язані з виконанням покладених на неї функцій;

5)  заслуховує поточну інформацію Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України про хід виконання її рішень, у разі
потреби виносить питання про стан виконання рішень Ради національної безпеки і
оборони України на її засідання;

6) затверджує Положення про апарат Ради національної безпеки
і оборони України, його структуру і штати;

7)  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством
України.

Окремі члени Ради національної безпеки і оборони України
мають такі повноваження:

1) вносять до Ради національної безпеки і оборони України

-132-

пропозиції щодо розгляду будь-яких питань, що входять до її
компетенції;

2) здійснюють попередню підготовку питань та беруть участь у
їх розгляді Радою національної безпеки і оборони України;

3) вносять зауваження та пропозиції, голосують з питань, що
розглядаються Радою національної безпеки і оборони України;

4) у разі потреби висловлюють свою окрему думку щодо
проектів рішень Ради національної безпеки і оборони України;

5) беруть участь у плануванні роботи Ради національної
безпеки і оборони України;

6)  координують та контролюють у межах своїх посадових
повноважень виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Досить істотні повноваження Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України та його заступників. Так, Секретар Ради національної
безпеки і оборони України:

1) готує пропозиції щодо перспективного і поточного планування
діяльності Ради національної безпеки і оборони України;

2) подає на розгляд Президента України проекти актів
Президента України про введення у дію рішень Ради національної безпеки і
оборони України, у тому числі щодо пропозицій і рекомендацій з реалізації засад
внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

3)  організовує роботу, пов’язану з підготовкою та
проведенням засідань Ради національної безпеки і оборони України та контролем
за виконанням прийнятих нею рішень;

4)  інформує Президента України та членів Ради національної
безпеки і оборони України про хід виконання рішень Ради;

5) координує діяльність робочих та консультативних органів
Ради національної безпеки і оборони України;

6) за дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони
України представляє позицію Ради національної безпеки і оборони України у
Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями
та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями.

На доповнення цього Секретар Ради національної безпеки і
оборони України:

1)  формує плани роботи Ради, порядок денний її засідань,
координує підготовку матеріалів і проектів рішень до розгляду Президентом
України та Радою, проводить робочі наради з членами Ради;

2) доповідає Президентові України пропозиції з усіх питань
національної безпеки та оборони;

— 133-

3)  узгоджує з відповідними органами проекти указів щодо
введення в дію рішень Ради та подає їх на підпис Президентові України;

4)  організовує розробку концептуальних підходів до
проведення єдиної державної політики у сфері національної безпеки і оборони;

5)  здійснює функції радника Президента України з питань
національної безпеки і оборони;

6) представляє за дорученням Президента України його
інтереси з питань національної безпеки і оборони в органах виконавчої влади, а
також у відносинах з іноземними державами та міжнародними організаціями;

7)  забезпечує підготовку матеріалів з питань національної
безпеки і оборони для щорічних і позачергових послань Президента України до
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

8)  здійснює заходи щодо забезпечення взаємодії Президента
України та Ради національної безпеки і оборони України з Верховною Радою
України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування з питань національної
безпеки і оборони;

9)  координує роботу з підготовки проектів законодавчих
актів, які вносить Президент України до Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони, та бере участь в опрацюванні проектів актів
Президента України з цих питань;

10)  організовує розробку та запровадження заходів щодо
захисту територіальної цілісності, зміцнення державної безпеки та громадського
порядку, додержання прав і свобод людини, підвищення рівня роботи
правоохоронних органів;

11)  спрямовує підготовку проектів Воєнної доктрини,
концепції та державних програм будівництва Збройних Сил, інших військових
формувань України, положень щодо їх структури, чисельності, дислокації та
розташування, розвитку озброєнь та військової техніки, повноважень, організації
та порядку діяльності органів військового управління;

12) забезпечує координацію і контроль діяльності органів
виконавчої влади, на які покладено функції здійснення зовнішньої політики,
зовнішньоекономічних зв’язків, військового, військово-технічного та інших
напрямів співробітництва України з іноземними державами;

13) здійснює контроль за виконанням указів Президента
України, якими вводяться у дію рішення Ради;

14)  організовує документальну перевірку роботи органів
виконавчої влади щодо забезпечення безпеки і оборони держави;

-134-

15) здійснює за дорученням Президента України та Ради інші
повноваження, що стосуються підтримання національної безпеки і оборони України.

Для виконання своїх функцій Секретар Ради має право:

•  одержувати у встановленому порядку від державних та інших
органів, установ, організацій документи, письмові висновки, звітні дані, інші
матеріали з питань національної безпеки і оборони;

• брати участь у розгляді органами виконавчої влади питань,
пов’язаних з організацією забезпечення національної безпеки і оборони;

•  залучати в разі потреби, у тому числі на договірній
основі, науковців, спеціалістів, працівників міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади до опрацювання окремих проблем національної безпеки і
оборони.

Повноваження заступників Секретаря Ради національної безпеки
і оборони України визначає Президент України.

Базовими державними науково-дослідними установами
аналітично-прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і
оборони України є Центр стратегічного планування та аналізу при Раді
національної безпеки і оборони України та Національний інститут стратегічних
досліджень, який підпорядковується Секретареві Ради національної безпеки і
оборони України, Український інститут досліджень навколишнього середовища і
ресурсів, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України, та Національний
інститут українсько-російських відносин при Раді національної безпеки і оборони
України.

Зазначимо також, що для опрацювання і комплексного
розв’язання проблем міжгалузевого характеру, забезпечення науково-аналітичного
та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони
України за її рішенням у рамках коштів, передбачених Державним бюджетом
України, можуть утворюватися тимчасові міжвідомчі комісії, робочі та
консультативні органи. Функції та повноваження цих органів визначаються
окремими Положеннями, що їх затверджує Президент України.

Враховуючи надзвичайне значення Ради національної безпеки і
оборони України як державного органу, чинне законодавство встановлює, що
фінансування її діяльності здійснюється за Рахунок коштів, передбачених у
Державному бюджеті України окремим рядком.

— 135-

Питання для самоперевірки:

1.                   Розгляньте становлення та місце Ради
національної безпеки і оборони у системі державних органів України.

2.                         Покажіть склад і структуру Ради
національної безпеки і оборони України.

3.                   Розкрийте завдання, функції і
компетенцію Ради національної безпеки і оборони України.

4.                           Визначте порядок діяльності та
акти Ради національної безпеки і оборони України.

-136-

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ