§ 3. Завдання, функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони України

§ 3. Завдання, функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони України

186
0

Головні завдання Ради національної безпеки і оборони:

•  забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері
національної безпеки і оборони України;

•  аналіз стану і тенденцій розвитку зовнішньо- та
внутрішньополітичної ситуації, визначення на цій основі стратегії та
пріоритетних напрямів забезпечення національної безпеки і оборони;

•  комплексна оцінка та прогноз потенційних і реальних
загроз державному, економічному, суспільному, оборонному,

-128-

інформаційному, ядерному, екологічному та іншим видам і
об’єктам безпеки України;

• планування, організація та контроль за здійсненням заходів
політичного, економічного, воєнного, соціального, науково-технічного та іншого
характеру, адекватних цим загрозам;

•  розгляд питань фінансування витрат на національну безпеку
і оборону, а також контроль за витрачанням відповідних коштів;

• розгляд проектів законів України та указів Президента
України, інших нормативних актів, наказів і директив Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України, концепцій, доктрин, державних програм
у сфері національної безпеки і оборони України тощо;

•  підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи
забезпечення національної безпеки та організації оборони України, у тому числі
щодо утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади у даній
сфері;

•  підготовка пропозицій щодо оголошення стану війни,
загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в
Україні або в окремих її місцевостях, а також щодо оголошення у разі потреби
окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації;

•   координація наукових досліджень у галузі національної
безпеки і оборони;

•  розгляд і вирішення інших актуальних проблем національної
безпеки і оборони України.

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до
покладених на неї завдань координує і контролює діяльність органів виконавчої
влади у сфері національної безпеки і оборони, а також Комісії з питань ядерної
політики та екологічної безпеки при Президентові України, Генеральної
військової інспекції при Президентові України, Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України,
інших органів у даній сфері, утворених при Президентові України.

Функціями, під якими розуміють головні напрями діяльності
Ради національної безпеки і оборони України, є:

1)  внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації
засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

2) координація та здійснення контролю за діяльністю органів
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час;

1-830

-129-

3) координація та здійснення контролю за діяльністю органів
виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або
надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують
національній безпеці України.

Відповідно до зазначених функцій Рада національної безпеки і
оборони України має таку компетенцію:

1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які
відповідно до Конституції та законів України, Концепції (основ державної
політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до
сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України
щодо:

—  визначення стратегічних національних інтересів України,
концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони
у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній,
екологічній,   інформаційній   та   інших сферах;

—  проектів державних програм, доктрин, законів України,
указів Президента України, директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил
України, міжнародних договорів, інших нормативних актів та документів з питань
національної безпеки і оборони;

— вдосконалення системи забезпечення національної безпеки та
організації оборони, утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої
влади у цій сфері;

—  проекту Закону України про Державний бюджет України за
статтями, пов’язаними з гарантуванням національної безпеки і оборони України;

—  матеріального, фінансового, кадрового, організаційного та
іншого забезпечення виконання заходів з питань національної безпеки і оборони;

—  заходів політичного, економічного, соціального, воєнного,
науково-технологічного, екологічного, інформаційного та іншого характеру
відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним інтересам
України;

—  доручень, пов’язаних з вивченням конкретних питань та
здійсненням відповідних досліджень у сфері національної безпеки і оборони,
органам виконавчої влади та науковим закладам України;

—  залучення контрольних, інспекційних та наглядових
органів, що функціонують у системі виконавчої влади, до здійснення контролю за
своєчасністю та якістю виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони
України рішень, введених у дію указами Президента України;

-130-

— забезпечення і контролю надходження та опрацювання
необхідної інформації, її збереження, конфіденційності та використання в
інтересах національної безпеки України, аналізу на її основі стану і тенденції
розвитку подій, що відбуваються в Україні і в світі, визначення потенційних та
реальних загроз національним інтересам України;

—  питань оголошення стану війни, загальної або часткової
мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її
місцевостях, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами
надзвичайної екологічної ситуації;

2)  здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої
влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України
відповідні висновки та пропозиції;

3)  залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців
органів виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та
організацій усіх форм власності;

4)  ініціює розробку нормативних актів і документів з питань
національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та
результати перевірок їх виконання;

5)  координує і контролює переведення центральних і місцевих
органів виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного
чи надзвичайного стану;

6)  координує і контролює діяльність органів місцевого
самоврядування у межах наданих повноважень під час введення воєнного чи
надзвичайного стану;

7)   координує та контролює діяльність органів виконавчої
влади з відбиття збройної агресії, організації захисту населення та
забезпечення його життєдіяльності, охорони життя, здоров’я, конституційних
прав, свобод і законних інтересів громадян, підтримання громадського порядку в
умовах воєнного та надзвичайного стану та за виникнення кризових ситуацій, що
загрожують національній безпеці України.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ