§ 1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України

§ 1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України

74
0

Підготовка і проведення виборів Президента України
відбуваються відповідно до Конституції та законів України «Про вибори
Президента України» від 5 березня 1999 р. та «Про Центральну виборчу комісію»
від 17 грудня 1997 р. Президент України обирається громадянами України на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на п’ять років. Конституція встановлює, що Президентом
України може бути обраний громадянин України, який до-сяг тридцяти п’яти років,
має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем
виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути
обрана Президентом України більше ніж два строки підряд.

Президентові України забороняється мати інший
представницький мандат, обіймати посаду в органах державної влади або в
об’єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою
діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради
підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Вибори Президента України можуть бути черговими й
позачерговими. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю
жовтня п’ятого року повноважень Президента України. Порядок проведення виборів
Президента України встановлюється Законом України «Про вибори Президента
України». У ньому закріплюються основні засади і принципи виборів Президента
України, а саме: а) загальне виборче право; б) рівне виборче право; в) пряме
виборче право; г) таємне голосування; Д) гласність і відкритість виборів
Президента України. Закон закріплює певний порядок проведення виборів
Президента України.

1- Порядок і строки призначення та проведення виборів, куди
включаються визначення видів виборів і порядок та строки їх призначення.

-101-

2.  Організація виборів: а) загальнодержавного і
територіальних виборчих округів; б) утворення виборчих дільниць; в) системи
виборчих комісій; г) утворення виборчих комісій; д) повноважень виборчих
комісій; е) правового статусу особового складу виборчих  комісій;  є)  оплати
праці членів  виборчих  комісій; ж) роботи виборчих комісій; з) оскарження
рішень, дій та бездіяльності виборчих комісій; й) порядку складання та
уточнення списків виборців; і) фінансування та матеріально-технічного
забезпечення виборів.

3.  Висування і реєстрація кандидатів у Президенти України
передбачає: а) висування претендентів на кандидатів у Президенти України
партіями, виборчими блоками партій; б) вимоги до зборів виборців та висування
претендента на кандидата у Президенти України зборами виборців; в) реєстрацію
претендента на кандидата у Президенти України; г) підписні листи на підтримку
претендентів та порядок їх збирання; д) реєстрацію кандидата у Президенти
України; е) декларацію про доходи кандидата; є) вибуття кандидата у Президенти
України з балотування.

4.  Передвиборна агітація передбачає організацію: а)
проведення передвиборної агітації; б) використання засобів масової агітації; в)
обмеження проведення передвиборної агітації (органи державної влади і місцевого
самоврядування та їх посадовим і службовим особам, членам виборчих комісій та
іноземцям і особам без громадянства); г) фінансування передвиборної агітації;
д) особистого виборчого фонду кандидата у Президенти України.

5.  Гарантії діяльності кандидата у Президенти України та
інших учасників виборів включає: а) права кандидата у Президенти України при
проведенні виборчої кампанії; б) довірених осіб кандидата; в) офіційних
спостерігачів на виборах; г) участь довірених осіб та інших учасників виборів у
роботі виборчих комісій.

6.  Проведення голосування, визначення результатів виборів
Президента України включає: а) виборчий бюлетень; б) порядок видачі виборчих
бюлетенів;  в) організацію і порядок голосування; г) порядок підрахування
голосів на виборчій дільниці; д) встановлення підсумків голосування по
територіальному виборчому округу; е) встановлення результатів виборів; є)
повторне голосування; ж)  повторні вибори; з) особливості проведення
позачергових   виборів;   й)   набуття   повноважень   Президентом України.

7.  Закон закріплює юридичну відповідальність за порушення
виборчого законодавства та порядок зберігання виборчої документації.

Закон України «Про Центральну виборчу комісію» регулює поряд
з іншими питаннями повноваження Комісії з організації

— 102-

підготовки і проведення виборів Президента України, а саме:
1) організовує підготовку і проведення виборів Президента України; 2)
забезпечує у межах, визначених законами України, реалізацію і захист
конституційних виборчих прав громадян України при проведеній виборів Президента
України; 3) здійснює контроль за додержанням конституційних норм виборчого
права та виконанням Закону України «Про вибори Президента України» та
забезпечує однакове їх застосування на всій території України у межах своєї
компетенції; 4) звертається у разі потреби до Конституційного Суду України щодо
тлумачення Закону України «Про вибори Президента України», інших законів
України або окремих їх положень з питань проведення виборів Президента України,
вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань
проведення виборів Президента України; 5) утворює виборчі округи по виборах
Президента України; 6) публікує інформацію про строки проведення виборчої
кампанії, список округів та інші матеріали про свою діяльність; 7) спрямовує,
координує та контролює діяльність виборчих комісій з виборів Президента
України; 8) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів
Президента України і розподіляє їх по виборчих комісіях та відповідних радах,
сприяє забезпеченню виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв’язком,
розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів; 9)
встановлює форми виборчих бюлетенів по виборах Президента України, списків
виборців, протоколів засідань виборчих комісій, інших виборчих документів,
зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає
порядок зберігання та передачі виборчих документів; 10) заслуховує повідомлення
виборчих комісій, керівників міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з
підготовкою і проведенням виборів Президента України; 11) реєструє політичні
партії та їх виборчі блоки, які виявили намір висунути свого кандидата у
Президенти України; 12) проводить реєстрацію кандидатів у Президенти України,
відповідно до закону подовжує строки збирання підписів на підтримку претендента
на кандидата у Президенти України, подання виборчих документів, вирішує інші
питання, пов’язані з реєстрацією кандидатів у Президенти України, в разі
виникнення обставин, що не залежать від осіб, які балотуються, інших суб’єктів
виборчого процесу; 13) встановлює результати виборів Президента України,
публікує у пресі та оголошує в інших засобах масової інформації повідомлення
про результати виборів Президента України; 14) вручає посвідчення Президенту
України про

-103-

обрання його на цю посаду; 15) вносить до Верховної Ради
України подання про призначення повторних виборів Президента України; 16)
забезпечує акредитацію на виборах Президента України офіційних спостерігачів
від інших держав та міжнародних організацій відповідно до положення про статус
спостерігачів, що затверджується Комісією, видає їм відповідні посвідчення; 17)
розглядає звернення, заяви та скарги громадян на рішення та дії або
бездіяльність виборчих комісій (крім заяв і скарг на помилки у списках
виборців), скасовує, змінює рішення виборчих комісій, які суперечать закону,
або зупиняє їх дію, приймає інші рішення з цих питань; 18) здійснює інші
повноваження відповідно до Закону України «Про вибори Президента України» та
інших законів України.

Центральна виборча комісія з виборів Президента України може
приймати відповідні акти. До таких актів, зокрема, відносять:

1.  Постанови Центральної виборчої комісії: а) «Про
встановлення кількості територіальних виборчих округів в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі для проведення виборів Президента
України 31 жовтня 1999 року» від 30 квітня 1999 р.; б) «Про затвердження форми
підписного листа на підтримку претендента на кандидата у Президенти України»
від 14 травня 1999 р.; в) «Про рекомендації (роз’яснення) щодо порядку збирання
підписів виборців на підтримку претендента на кандидата у Президенти України та
передачі підписних листів до Центральної виборчої комісії»; г) Положення про
порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів на виборах Президента
України від 28 травня 1999 р.

2.  Протокольне рішення Центральної виборчої комісії «Про
роз’яснення щодо мови заповнення підписних листів на підтримку претендента на
кандидата у Президенти України» від 25 травня 1999 р. та ін.

У разі дострокового припинення повноважень Президента
України проводяться позачергові вибори у період дев’яноста днів з дня
припинення повноважень. Достроково повноваження Президента України можуть бути
припиненні відповідно до конституційних норм (статті 108—111 Конституції
України). Президент України може подати у відставку, його повноваження можуть
бути припинені при неможливості виконувати свої повноваження за станом
здоров’я, у разі усунення його з поста у порядку імпічменту та у разі смерті.

Позачергові вибори Президента України проводяться у тому
самому порядку, що й чергові вибори, але у скорочений у два ра-

— 104 —

зи строк. На період до обрання і вступу на посаду
новообраного Президента України його обов’язки покладаються на Прем’єр-міністра
України. На період виконання обов’язків Президента України Прем’єр-міністр не
може здійснювати такі повноваження: а) звертатися з посланнями до народу та із
щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України; б) призначати всеукраїнський референдум щодо змін
Конституції України відповідно до ст. 156 цієї Конституції, проголошувати
всеукраїнський референдум за народною ініціативою; в) припиняти повноваження
Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії
пленарні засідання не можуть розпочатися; г) призначати членів Кабінету
Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а
також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на
цих посадах; д) призначати за згодою Верховної Ради України на посаду
Генерального прокурора України та звільняти його з посади; е) призначати
половину складу Ради Національного банку України; є) призначати на посади та
звільняти з посад за згодою Верховної Ради України голів Антимонопольного
комітету, Фонду державного майна, Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України; ж) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи у межах коштів,
передбачених на утримання органів виконавчої влади; з) скасовувати акти
Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
й) призначати третину складу Конституційного Суду України; і) нагороджувати
державними нагородами; ї) встановлювати президентські відзнаки та нагороджувати
ними; й) здійснювати помилування.

Таким чином, порядок організації і проведення виборів
Президента України та підведення і оголошення результатів виборів закріплюються
Конституцією і законами України, деталізується деякими підзаконними
нормативними та індивідуально-правовими актами.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ