§ 1. Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради...

§ 1. Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

183
0

Конституція України вперше в історії розвитку нашого
суспільства запровадила самостійний інститут парламентського контролю за
додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина. Цей
парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції
на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
(далі — Уповноважений), який у своїй діяльності зобов’язаний керуватися
Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Сферою компетенції та діяльності Уповноваженого є відносини,
що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина лише:

—  між громадянином України, незалежно від місця його
перебування, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
їх посадовими і службовими особами;

—  між іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають
на території України, та органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Метою парламентського контролю за додержанням конституційних
прав і свобод людини і громадянина, що здійснюється Уповноваженим, є:

1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених
онституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

-87-

2)  додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина
всіма органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими
особами;

3)  запобігання порушенням прав і свобод людини і
громадянина або сприяння їх поновленню;

4)  сприяння приведенню законодавства України про права і
свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України,
міжнародними стандартами у цій галузі;

5)  поліпшення і подальший розвиток міжнародного
співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;

6)  запобігання будь-яким формам дискримінації щодо
реалізації людиною своїх прав і свобод;

7)  сприяння правовій інформованості населення та захист
конфіденційної інформації про особу.

Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається
статтями 55 і 101 Конституції України, законами України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. та «Про державну
службу» від 16 грудня 1993 р., деякими іншими актами законодавства України. При
цьому під державною службою в Україні розуміють професійну діяльність осіб, які
обіймають посади у державних органах та їх апараті щодо практичного виконання
завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних
коштів. Посада — це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна
одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене
нормативними актами коло службових повноважень, а посадові особи відповідно до
останнього Закону, згаданого у цьому абзаці, — це керівники та заступники
керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких
законами або іншими нормативними актами покладено здійснення
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших
державних органів і посадових осіб. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі
засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє
їх і не спричинює перегляду компетенції державних органів, які забезпечують
захист і поновлення порушених прав і свобод.

Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи
обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її
розпуску (саморозпуску), запровадженння воєнного або надзвичайного стану в
Україні чи в окремих її місцевостях.

Уповноважений має печатку із зображенням малого Державного
Герба України та своїм найменуванням. Місцеперебуванням Уповноваженого є
столиця України — місто Київ.

Частина 17 ст. 85 Конституції та Закон України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» встановлюють такий порядок
призначення на посаду, звільнення з посади та припинення повноважень
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Уповноважений
призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним
голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який
на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні
якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років
проживає в Україні. Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має
судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена та не знята у
встановленому законом порядку.

Уповноважений призначається строком на п’ять років, який
починається з дня прийняття ним присяги на сесії Верховної Ради України.

Пропозиції щодо кандидатур(и) на посаду Уповноваженого
вносять Голова Верховної Ради України або не менше однієї четвертої народних
депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідний комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки
щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого, відповідності її вимогам,
передбаченим цим Законом, та про відсутність причин, які б перешкоджали їй
обіймати цю посаду.

Висування кандидатур для призначення на посаду Уповноваженого
здійснюється у 20-денний строк з наступного дня після:

1) набрання чинності Законом України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини»;

2) закінчення строку, на який було призначено
Уповноваженого, або припинення його повноважень чи звільнення;

3)  оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого
не було призначено.

Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної
Ради бюлетенями для таємного голосування, але не раніше як через десять днів і
не пізніше як через двадцять днів після закінчення строку для висування
кандидатів для участі у виборах.

Призначеним вважається той кандидат, за якого проголосувала
більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради,
про що приймається постанова. Якщо на посаду Уповноваженого було висунуто
більше ніж два кандидати

-89-

і жодного з них не було призначено, Верховна Рада проводить
повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість
голосів. Повторне голосування з призначення Уповноваженого проводиться в
аналогічному порядку, що визначено чинним законодавством.

У разі якщо жоден із кандидатів на посаду Уповноваженого не
набрав необхідної кількості голосів, знову проводиться висування кандидатур для
призначення на посаду Уповноваженого.

При вступі на посаду Уповноважений на пленарному засіданні
Верховної Ради України складає присягу. Юридична значимість присяги вбачається
в тому, що повноваження Уповноваженого починаються саме з моменту складення
присяги.

Національним законодавством щодо посади Уповноваженого
запроваджений принцип несумісності. Він означає, що Уповноважений  не  може
мати  представницького  мандата,  обіймати будь-які інші посади в органах
державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднань громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, крім
викладацької, наукової або іншої творчої діяльності. Вій не може бути також
членом будь-якої політичної партії. За наявності згаданих обставин
Уповноважений повинен їх усунути протягом десяти днів після його призначення,
але до їх усунення він не може складати присяги. Якщо передбачені у цьому
абзаці обставини виникли під час діяльності Уповноваженого, вони мають бути усунені
протягом десяти днів з дня, коли про це стало відомо. Якщо їх неможливо усунути
протягом десяти  днів,   Уповноважений  зобов’язаний  зробити  у  зазначений
строк заяву про відмову виконувати будь-які інші доручення чи повноваження,
крім тих, що належать Уповноваженому. Якщо протягом зазначеного строку
Уповноважений не виконає встановлених вимог, його повноваження припиняються, і
Верховна Рада України зобов’язана звільнити його з посади. Нове висування
кандидатур і призначення Уповноваженого здійснюються за раніше описаною
процедурою.

Крім того, повноваження Уповноваженого припиняються у разі:

1)  відмови його від подальшого виконання обов’язків шляхом
подання заяви про складення своїх повноважень;

2)  набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо
нього;

3)  набрання законної сили рішенням суду про визнання особи,
яка обіймає посаду Уповноваженого, безвісно відсутньою або про оголошення її
померлою;

-90-

4)  складення присяги новообраним Уповноваженим;

5)  смерті особи, яка обіймає посаду Уповноваженого.
Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з

посади Уповноваженого до закінчення строку, на який його
було обрано, у разі:

а) порушення присяги;

б)  порушення вимог щодо несумісності діяльності;

в)  припинення громадянства України;

г)  неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд
виконувати обов’язки через незадовільний стан здоров’я чи втрату
працездатності.

Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади
Уповноваженого має дати тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України.
Верховна Рада за наявності зазначених підстав, а також висновку тимчасової
спеціальної комісії розглядає питання і приймає відповідну постанову про
звільнення з посади Уповноваженого за поданням Голови Верховної Ради або не
менш як однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради.

Уповноважений вважається звільненим з посади, якщо за це
проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради. Слід наголосити, що припинення повноважень та звільнення з
посади Уповноваженого оформляються відповідною постановою Верховної Ради.

Аналогічна посада існує в багатьох країнах світу. Щоправда
називається дещо інакше — омбудсмен, народний захисник, народний уповноважений
та ін. В одних країнах ця посада представлена однією особою (Польща,
Португалія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Австрія, Росія), в інших —
колегіальним органом (Угорщина). Так, відповідно до ст. 19 Конституції
Республіки Угорщина, здійснюючи свою владу, Національна асамблея, як верховний
орган державної влади та представницький орган народу Республіки Угорщина,
«обирає Президента Республіки, Прем’єр-міністра, членів Конституційного Суду,
Уповноваженого Національної асамблеї з прав людини та Уповноваженого Національної
асамблеї з прав національних та етнічних меншин, Голову та заступника Голови
Державного аудиторського управління, Голову Верховного Суду та Генерального
прокурора». Частина і ст. 103 Конституції Російської Федерації передбачає, що
до відання Державної Думи, однієї з палат Федеральних зборів — парламенту
Російської Федерації, належить: «призначення на посаду та звільнення з посади
Уповноваженого з прав людини, що діє відповідно до федерального конституційного
закону».

-91 —

Зауважимо, що незважаючи на те, що на цю посаду особа чи
особи, як правило, призначаються та звільняються органом законодавчої влади,
цей орган розглядається, як самостійний та незалежний щодо інших інститутів
публічної влади.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ