§ 2. Принципи, функції та повноваження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Рахункової палати

§ 2. Принципи, функції та повноваження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Рахункової палати

30
0

Рахункова палата здійснює державний фінансово-економічний
контроль на засадах:

• законності — діяльність Рахункової палати грунтується
виключно на законодавстві і будь-яке втручання в цю діяльність категорично
забороняється;

•  плановості — діяльність Рахункової палати є послідовною,
прогнозованою та системною. Ця діяльність організується і проводиться
Рахунковою палатою на основі річних і поточних планів;

•  об’єктивності — діяльність Рахункової палати є
достовірною. Вона відповідає характерові суспільних відносин, економічним,
політичним та ідеологічним процесам, що відбуваються у суспільстві;

•  незалежності — у межах своєї компетенції Рахункова палата
самостійно вирішує всі питання, пов’язані зі здійсненням контролю, проведенням
перевірок, ревізій та обстеження;

•  гласності — робота Рахункової палати є відкритою.
Рахункова палата відповідно до цього принципу регулярно поширює інформацію про
свою діяльність у засобах масової інформації, а Щорічний звіт про роботу
Рахункової палати перед Верховною радою України навіть підлягає обов’язковому
опублікуванню.

-73-

Рахункова палата відповідно до  вищевикладених завдань
здійснює такі функції:

1)  контролює виконання законів України та прийнятих
Верховною Радою України постанов, виконання Державного бюджету України,
фінансування загальнодержавних програм у частині, що стосується використання
коштів цього бюджету;

2) здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за
виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом доходів і
видатків відповідно до показників цього бюджету, у тому числі видатків з
обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів
цільових фондів;

3)  перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України
використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних
цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками перевірки
Верховній Раді України висновки щодо можливостей скорочення видатків по кожному
фонду окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших
видатків Державного бюджету України;

4)  контролює ефективність управління коштами Державного
бюджету України Державним казначейством України, законність і своєчасність руху
коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів загальнодержавних
цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та
кредитних установах України;

5) надає консультації органам і посадовим особам, які
обираються, затверджуються або  призначаються  Верховною  Радою України   з
питань   витрачання   коштів   Державного   бюджету України. В ході проведення
перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей
і нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету України і
вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України;

6)  здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів
Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного
розвитку, охорони довкілля та інших програм, що їх затверджує Верховна Рада
України;

7)   контролює  інвестиційну  діяльність  органів
виконавчої! влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових
ресурсів, що виділяються з Державного бюджету Україні на виконання
загальнодержавних програм;

8) проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях
комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного ко

-74-

мітету України щодо здійснення ним державного контролю за
додержанням антимонопольного законодавства, а також звітів фонду державного
майна України та посадових осіб, яких обирає, призначає або затверджує Верховна
Рада України, щодо ефективного управління майном, що є основним національним
багатством, власністю українського народу;

9) контролює виконання рішень Верховної Ради України про
надання Україною позик та економічної допомоги іноземним державам, міжнародним
організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, касове виконання
Державного бюджету України   Національним  банком   України  та  уповноваженими
банками;

10)  перевіряє за дорученням Верховної Ради України
відповідно до свого статусу кошторис витрат, пов’язаних з діяльністю Верховної
Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та
апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними
установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються з Державного бюджету
України;

11) готує і дає висновки та відповіді на звернення органів
виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її
відання;

12)  здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних
держав та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про
співробітництво.

Виходячи з цього законодавство України передбачає для
Рахункової палати такі повноваження:

1)  здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші
види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів
загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджетних фондів, за цільовим
використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів під час здійснення
загальнодержавних програм;

2) проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті
Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національному банку України,
Фонді державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України
органах, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності
в межах, визначених законодавством України;

3)  перевіряти в апараті Верховної Ради України, органах
виконавчої влади, Національному банку України, Фонді державного майна України,
інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в
організаціях незалежно від форм власності грошові документи, бухгалтерські
книги, звіти,

-75-

плани, кошториси витрат та іншу документацію щодо
фінансово-господарської діяльності, а також перевіряти касові операції з
готівкою та цінними паперами, матеріальні цінності, їх облік, зберігання та
витрачання;

4)  отримувати від керівників установ та організацій, що
перевіряються, всю необхідну документацію та іншу інформацію про
фінансово-господарську діяльність;

5)  отримувати від Національного банку України,
уповноважених банків та інших кредитних установ необхідні відомості про
здійснювані ними операції і стан рахунків установ та організацій, що
перевіряються, від інших підприємств та організацій — довідки, копії документів
по операціях і рахунках цих підприємств та організацій;

6)   організовувати  і  проводити  оперативний  контроль  за
використанням коштів Державного бюджету України за звітний  період;

7)   проводити комплексні ревізії і тематичні перевірки за
окремими розділами і статтями Державного бюджету України, у тому числі бюджетів
загальнодержавних цільових фондів;

8)   проводити   експертизу   проектів   Державного
бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів,
міжнародних договорів України, загальнодержавних програм та; інших документів,
що стосуються питань державного бюджету і І фінансів України;

9)  здійснювати аналіз та дослідження порушень і відхилень
бюджетного процесу, підготовку і внесення до Верховної Ради і України
пропозицій щодо їх усунення, а також удосконалення! бюджетного законодавства в
цілому;

10) готувати і подавати висновки до Верховної Ради України
та її комітетів щодо виконання Державного бюджету України, у тому числі доходів
і видатків загальнодержавних цільових фондів, фінансування загальнодержавних
програм за звітний рік;

11) направляти матеріали перевірок, ревізій та обстежень
Кабінету Міністрів України, відповідним центральним органам виконавчої влади,
Національному банку України, Фонду державного майна України, підприємствам,
установам та організаціям для розгляду і вжиття необхідних заходів;

12)  порушувати перед Верховною Радою України, Президентом
України, а також органами виконавчої влади клопотання про і притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства
України, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі;

13)  залучати до проведення перевірок, ревізій та обстежені
на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів і фахівців-екс-

-76-

пертів з інших установ та організацій, а також працівників
інших державних контрольних, податкових і правоохоронних органів з оплатою
їхньої праці в необхідних випадках за рахунок власних коштів;

14) у разі виявлення під час перевірок, ревізій та обстежень
фактів привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зловживань
передавати матеріали перевірок, ревізій та обстежень до правоохоронних органів
з інформуванням про це Верховної Ради України.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ