Лекція 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Лекція 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

56
0

Поняття житлового фонду України, його призначення.

Правове регулювання передачі державного житлового фонду у

комунальну власність.

Визнання житлових будинків непридатними для проживання.

Методичні рекомендації

1.             Поняття житлового фонду України наводиться у
ст. 4 Житлово­

го кодексу України. Хоча поділ житлового фонду за формами
влас­

ності є легальним, варто звернути увагу на те, що після
прийняття

Конституції такий поділ не відповідає нормі, за якою
житловий фонд

належить за правом власності територіальним громадам сіл,
селищ,

міст, районів у містах. Суб’єктом права власності на
комунально-

житловий фонд є територіальні громади.

Також класифікацію житлового фонду слід провадити за призна­ченням
— загальний та спеціальний. Необхідно визначити об’єкти, що не належать до
житлового фонду і не підлягають правовому регу­люванню.

Доцільно розглянути, що розуміється під житловими будинками
і яким ознакам вони мають відповідати. З метою закріплення вивче­ного матеріалу
слід розглянути правомірність ситуацій, за якими житлові приміщення здаються в
оренду комерційним структурам для нежитлових потреб, що призводять до порушення
прав інших суб’єк­тів житлового права.

2.             Правові засади передачі об’єктів права
державної власності у

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст,
райо­

нів у містах або у спільну власність територіальних громад
сіл, се­

лищ, міст, а також об’єктів права комунальної власності у
державну

власність безоплатно або шляхом обміну визначаються Законом
Ук­

раїни №147/98-ВР від 3 березня 1998 р. «Про передачу
об’єктів права

державної та комунальної власності». Тому слід
розглянути об’єкти

передачі, умови, за яких це здійснюється, органи, що
здійснюють від-

27

повідні функції, та необхідні документи, що підтверджують
таку пе­редачу і перехід права власності.

3. З метою збереження житлового фонду переведення придатних
для проживання житлових будинків і приміщень у будинках держав­ного житлового
фонду до категорії нежитлових як правило не припус­кається. Але визнання
житлових будинків непридатними для прожи­вання здійснюється відповідно до ст.
7, 8 Житлового кодексу України та Постанови Ради Міністрів УРСР №189 від 26
квітня 1984 р. «Про затвердження порядку обстеження стану житлових
будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам
та виз­нання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для
проживання». Спираючись на нормативну базу, слід звернути увагу на
порядок, строки проведення планових або позапланових обстежень, рішення, які
при цьому приймаються, за наявності яких документів. При цьому варто
відмежовувати правові наслідки визнання непридат­ними для проживання будинків
від окремих житлових приміщень.

Далі слід зазначити, що переведення житлових будинків і
примі­щень відомчого і громадського житлових фондів до категорії нежит­лових
провадиться за пропозиціями відповідних міністерств, держав­них комітетів,
відомств і центральних органів громадських органі­зацій, а переведення житлових
будинків колективного житлового фонду до категорії нежитлових не припускається.
На підставі рішен­ня загальних зборів непридатні для проживання житлові
приміщен­ня можуть бути переобладнанні в нежитлові.

Завдання до теми 3

Задача № 1. Український державний науково-дослідний інститут
проблем інвалідності подав позов до суду до гр. Бандури про усунен­ня перешкод
у користуванні нежитловим приміщенням, яке належить інституту, посилаючись на
те, що відповідачка незаконно займає це приміщення з 1993 р. Громадянка Бандура
подала зустрічний позов до названого інституту про визнання її права на
користування спір­ним приміщенням, зазначивши, що інститут вселив її туди 1994
р. у встановленому законом порядку й вона набула право користування цим житлом.

Контрольні питання 1. Чи допускається переведення житлових
будинків і приміщень у

категорію нежитлових і яким чином це здійснюється?

28

Чи має юридичне значення правове становище будинку в цьому

випадку, до яких правових наслідків це призведе?

Яке рішення повинен ухвалити суд?

Задача № 2. Гуртожиток заводу «Поліграфмаш»
розташовувався на території м. Обухів. Проти заводу порушили справу про банкрут­ство.
Для відновлення платоспроможності підприємства керівництво заводу запропонувало
мешканцям викупити за балансовою вартістю житло, яке вони займають. Працівники,
що мешкали в зазначеному гуртожитку сімейного типу, не погодилися з таким
рішенням і звер­нулися за роз’ясненням до юрисконсульта.

Контрольні питання

Яка доля відомчого житлового фонду в разі банкрутства, зміни

форми власності або ліквідації підприємств?

Яким чином здійснюється передача відомчого житлового фонду

до комунальної власності?

Яке майно передається, оскільки будинок обслуговувала
заводсь­

ка котельня?

Задача № 3. До житлового будинку, не завершеного будівницт­вом
і не зданого в експлуатацію, вселилася сім’я Хромових, вважаю­чи, що квартира №
21 має належати їй.

Адміністрація підприємства подала позов у суд про виселення.
За­перечуючи проти позову, Хромов повідомив, що стоїть на черзі піль­говиків,
крім того, у квартирі він зробив певні поліпшення — здій­снив поточний ремонт і
замінив сантехніку.

Контрольні питання

Які об’єкти входять до житлового фонду?

Яким ознакам має відповідати житловий фонд?

Чи належать зазначені відносини до сфери регулювання житлово­

го права?

Як розв’язати ситуацію?

Задача № 4. Громадянин Ярема приватизував належну йому дво­кімнатну
квартиру на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. З часом він почав
займатися підприємницькою діяльністю, зробив ок­ремий вхід і влаштував
невеличке кафе.

29

Контрольні питання

Визначте класифікацію житлового фонду залежно від форм влас­

ності.

Яке призначення житлового фонду?

Чи правомірно діяв Ярема? Проаналізуйте ситуацію.

Задача № 5. Громадянин Руденко разом із сім’єю проживав на
де­в’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Його квартиру постій­но заливало
після дощу. Квартира була відволоженою, з’явився гри­бок. Діти захворіли на
астму. Громадянин Руденко неодноразово звертався до ЖЕКу, але поточні ремонти
не виправили ситуацію. Руденко вимагав надати йому нове житло.

Контрольні питання

До яких органів повинен звернутися громадянин Руденко?

Чи має право громадянин у цій ситуації вимагати нове житло?

В якому порядку житловий фонд переводиться до категорії
нежит-

лового?

Задача № 6. Громадянка Литвин 10 років проживала в приміщен­ні,
розташованому на території загальноосвітньої школи. Після звільнення з посади
прибиральниці директор школи запропонував їй виселитися. Громадянка Литвин, не
погоджуючись на виселення, звернулася до місцевої райдержадміністрації з
проханням приватизу­вати займану нею площу. Директор школи пояснив, що
приміщення, в якому мешкала Литвин, належить до надвірних будівель, в яких
розміщено шкільні майстерні, і до житлового фонду не належить, а передано воно
було для тимчасового перебування.

Контрольні питання

До якого фонду належить зазначене приміщення?

Чи має житлові права Литвин на зазначену житлову площу?

Визначіть структуру житлового та нежитлового фондів.

30

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ