Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. > 

  Глава VII ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

  § 1. Поняття й умови призначення пенсії за вислугу років

  Поняття пенсії за вислугу років як виду соціально­го забезпечення належить до числа питань найбільш досліджених. Можна сказати, що увага вчених до вив­чення цього виду забезпечення значною мірою сприя­ла обгрунтуванню вірного за сутністю визначення по­няття пенсії за вислугу років. Пенсія за вислугу років являє собою щомісячні виплати з ііенсшнОго фоноц*й інших джерел фінансування, призначувані довічно в розмірі, порівняному з минулим заробітком (винагоро­дою), особам, що мають установлений законом спе-

  За своїми ознаками і метокГпенсІя за вислугу років найбільш йлттяька до пенсії за віком: тут|\акож по­трібен визначений стаж роботи (служби), ^деяких ви-падках — вік. Хоча, як правило, ця пенсія^призначаеть; ся н(=?яалржтіо дід щку. Коня встановлюється окремим

  ^_на_ роботах, виконання яких веде до втрати професійної працездатності чи при­датності до настання віку, що дає право на пенсію за

  Введення пенсій за вислугу років пояснюється, го­ловним чином, специфікою професії (служби) праців­ника. Після тривалого періоду професійної діяльності

  1 Див.: Ст. 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення*.

  161

  подальша робота (служба) за колишньою професією не завжди можлива і доцільна за звичайними віковими змінами (наприклад, служба в армії, міліції, цивільній авіації, творча діяльність артистів та ін.). Отже, вини­кає необхідність звільнити таких працівників від колиш­ньої роботи (служби), якій вони присвятили багато років, компенсувати їм у значній мірі втрачений заробіток у зв'язку з припиненням трудової діяльності.

  У юридичній літературі висловлена думка, що пен­сія за вислугу років за своїм характером поєднує у собі ознаки пенсії за віком і пенсії за інвалідністю III гру­пи (часткової втрати працездатності).

  Для забезпечення пенсіями за вислугу років зако­нодавство надає юридичного значення і тривалості спе­ціального стажу роботи (служби). Тому найважливішою умовою для призначення пенсії за вислугу років є стаж роботи зі спеціальності. Однак умови призначення пен­сії за вислугу років неоднакові. В одних випадках во­на призначається від віку, а в інших — установлюєть­ся вік і стаж.

  Коло осіб, що мають право на пенсію за вислугу років, визначене законодавством, і про це уже відзначалося в одній із глав підручника «Трудовий (страховий) стаж і вислуга років». Але потрібно більш докладно розгля­нути порядок і умови пенсійного забезпечення деяких (груп)" категорій громадян, що мають право на пенсію за_.вдслугу і^^ C

   військовослужбовці і службовці (працівники) органів внутрішніх справ;

  <^Г_2р працівники цивільної авіації і льотно-випробу­вального складу;

  /^_3)}державні службовці, судді, працівники прокура­тури і митних органів, науково-педагогічні працівни­ки, журналісти;

  4рокремі категорії фахівців інших галузей госпо­дарського комплексу України.

  Перша з зазначених категорій пенсії призначаєть­ся при наявності обов'язкової вислуіі^Хермінів слу_ж-би і, як правило, незалежно від віку, іноді в сукупності

  162

  з вікам і-інпіими обставинами штату військових формувань).

  У другої групи працівників умовою призначення пенсії за вислугу років є наявність певного стажу ро­боти зі спеціальності (вислуги років) і припинення її _ до часу звертання за пенсією.

  У третьої групи працівників право на пенсію вини­кає при наявності вислуги років (спеціального стажу) роботи на посадах, зазначених у законі, і досягненні пенсійного віку.

  У четвертої групи працівників умовами призначен­ня пенсії за вислугу років є встановлена законодавст­вом робота (професія, спеціальність), її тривалість, а та­кож досягнення певного віку чи незалежно від віку (плавсклад окремих видів судів, працівники освіти, охо­рони здоров'я і соціального забезпечення, творчі пра­цівники — артисти, заслужені спортсмени).

  Таким чином, найбільш характерними ознаками пен-сії за вислугу років є: професія, посада, тривалість робо^" ти у певній галузі господарства, залишення роботи, що ддє право на цю пенсію, а іноді і визначений вік. Хоча ііїк не є обов'язковою ознакою пенсії за вислугу років, але він, як правило, нижче встановленого пенсійного віку. Що стосується тривалості спеціального стажу, то він, зви­чайно збігається з тривалістю трудового стажу, необхід­ного для призначення пенсіРзаГвіком. ~

  Правила нарахування пенсії за вислугу років виз­начені як загальним пенсійним законодавством, так і спеціальними нормативними актами про статус і соці­альний захист окремих категорій працівників (фахівців господарського комплексу). Це залежить від виду спе­ціального стажу, що є у працівників. Можна назвати два способи нарахування розміру пенсії за вислугу років. В одних _випадках-пенсія-^а-висд-угу-рокіа-4фахівцям господарського комплексу й інших категорій праців­ників) установлюється на_однаковому_ рівні^улакомхж розмірі, як і пенсія за віком (55 відсотків заробітку, по­садового" окладу при стажі роботи 25 років у чоловіків

  І 20 рОКІВ у ЖІНОК). А_^тг^і_гугяж^рпбрхи пррряитцур цсггя-

  новлену^Ержвалість, то за кожний-повний рік-реботи-но-

  163

  над неї пенсія збільшується на 1 відсоток заробітку, але не більше 75 відсотків заробітку. В інших випадках пенсія за вислугу років обчислюється в більш високих диференційованих розмірах до заробітку, посадовому ок­ладу (80-90 відсотків винагороди у державних служ­бовців, суддів, прокурорських працівників, льотного складу, науково-ледагогічних працівників).

  Отже, способи визначення розміру пенсії за вислугу років будуються виходячи з сумарності розміру пенсії з винагородою працівника за працю, тривалості стажу.

  Нарахування пенсії за вислугу років провадиться із середньомісячного заробітку (окладуІТодержувандто^е"^ редприпиненням роботи, що дає право на пенсію за ВИС­ЛУГУ РОКІВ,

  Специфічні правила нарахування пенсії за вислугу років військовослужбовцям і працівникам органів внут­рішніх справ. Тому кожну категорію одержувачів пенсії за вислугу років розглянемо окремо.

  § 2. Пенсійне забезпечення громадян, що проходили військову службу чи длужбу

  В Органах  иіі

  Згідно ст. 17 Конституції України забезпечення державної безпеки країни покладається на Збройні Си-ла_Укр_аїни, відповідні військові формування і право­охоронні органи держави, організація і порядок діяль­ності яких визначаються законом. Необхідність мати Збройні Сили і визнання військової служби особливим видом державної служби породжують для суспільства обов'язок щодо забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей.

  Чинне законодавство про забезпечення військово­службовців1 установлює різноманітні види цього забез­печення, порядок і умови його надання. Одним з видів

  1 Див.: Закон України «Про пенсійне забезпечення військово-^і    тн піие_дачальницького Грядового екла^ц^Щгащв-внутрішніх справ» від 9квїтня~19^2 р. 7/ Відомості Верховної

  Ради України, 1992.

  164

   № 29.— Ст. 399; 1996.— № 17.— Ст. 73.

  соціального забезпечення, передбаченого законодавством, є прнсійне забезпечення вшськовопдужбовфв. що цілком поширюється і на начальницький і рядовий склад орга­нів внутрішніх сттрав-

  Право на пенсійне забезпечення визначаеться_ наяв-ністю у військовослужбовців і атестованих службовців органів внутрішніх справ визначеним законом трива­лості .служби досягненням до дня зтаі-пкнрння з війсь-кової служби чи органів внутрішніх справ (для цих категорій службовців) установленого віку_й обов'язко­вим звільненням з військової служби чи оргашв^внУР7" щіпнйгтЯірав чере^Ттевні причинЙ^в'Щставка, хвороба,1 скорочення штату ТИ"Ін".).1"1^^"*"*•

  У_ залежності від причин звільнення й умов надан-ня_права на пенсію за вислугу років установлюються різні розміци пенсії (від 50 до 90% грошового забез-

  печення^іТГак, вТйськовослужбовцям, особам началь-нидького та рядового складу органів внутрішніх^справ, що мають ііиціугу 2Ороків і більше, призначається пен­сія в розшрігаф відсотків,4 а звільненим у відставку за jtiKOM чи за стаддж~адоро.в'я —Ґ&Ь відсотків відповід­них сум грошового забезпечення і за кожний рік вислу­ги по^ад 20 років -УІГ^ідсотки грошового забезпечен-ня, але не більше ЬЬ вцсотків грошового забезпечення. ) Військовослужбовцям, особам середнього, старшого (і вшдпгп чптаяпьтгттттт кпгп -^кїїрду органів внутрішніх справ, що мають на день звільнення загальний трудовий календарних років і більше, з яких не менше 12 років_і 6 місяців скл

  __ґ___^_^_,___________                                чи служба

  в органах внутрішніх справ, що досягли 45-літнього віку, призначається пенсія за загальний трудовий стаж 25 років — 50 відсотків і за кожний рік стажу понад 25 років — 1 відсоток відповідних сум грошового забез­печення.

  1 Тут автор підручника розглядає тільки питання пенсійного забезпечення кадрових військових (офіцерського складу), інших прирівняних до них військовослужбовців, а також атестованих працівників органів внутрішніх справ. Пенсійне забезпечення військовослужбовців надстроко'вог служби регулюється загаль­ним законодавством!       "                                                         '—

  165

  j Особам, що брали участь у ліквіпапії наглі пків_Чод-нобильоької катастрофи в період проходження служ­би і BJjHgcgHHX,до.категорії 1, розмір пенсії збільшуєть­ся на 10 відсотків, а віднесених до категорій 2, 3 і 4 — на 5 відсотків. Загальний розмір пенсії, обчислений за

  зазначеними правилами, не повинен перевищувати 85 відсотків, а особаМі пдр приймали участь у~лТквїдап11 Чорнобильської катастрофи по 1 с сотків, а по 2, З і

  4 категоріях — 90 відсотків.   \

   від-

  До__пенсії за вислугу років можуть нараховуватися RJnnoBinHi надбавки, передбачені загальним пенсійним законодавством, а ааж&*

  — непрацюючим пенсіонерам, шо мають на, свдєм;

  утриманні соціальної

   непрацездатних членів сім'ї, —~ у "розШрЗ оціальної пенсії, установленої Законом України «Про пенсійне забезпечення»;

  — с^мод^гім^пенсіонерам, інвадддам^ї групи, що по­требують, за висновком медичних установ, Догляду за ними, — у розмірі соціальної пенсії. Надбавки можуть нараховуватися одночасно.

  Мінімальні   'ТРН^Ї'  яя

   у  римів  fT                       р,

  але ВОНИ НЄ МОЖУТЬ бути ииЖчр іцпттімядт^пгп розміру

  д_енсії за віком. Фактичний мінімальний розмір пенсії військовослужбовців перевищує мінімальний розмір пенсії, установленої Законом України «Про пенсійне забезпечення».

  Пенсії військовим пенсіонерам як і іншим пенсіо­нерам періодично перераховуються, підвищуються. Істотне підвищення грошового забезпечення і розмірів пенсій було зроблено з 1 березня 1996 p., а перераху­нок пенсій був зроблений у жовтні 1996 р. відповідно до Указу Президента України «Про грошове забезпе­чення військовослужбовців» від 4 жовтня 1996 р.1

  У січні 1УУ9 р. Указом презиДента^України знову підвищені оклади військовослужбовцям,2 а в липні 1999 р. установлена щомісячна надбавка за службу в

  1 Урядовий кур'єр, 1996.— № 186-187. 3 Офіційний вісник України, 1999.— № 6.

  Збройних Силах України в розмірі до 40 відсотків по­садового окладу.1

  Підвищено розміри пенсій за вислугу років пенсіо­нерам з числа військовослужбовців і атестованим пра­цівникам органів внутрішніх справ, що є ветеранами війни, учасниками бойових дій, Членам сімей загиблих, а також учасникам війни за самовіддану працю і без­доганну військову службу в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp.

  Пенсіонерам, що мають особливі аяядуги переп Бять-ківщиною (Герої Радянського Союзу, повні кавалери ор-дена Слави, особи, нагороджені л отирма і більше меда­лями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, відзначені званням за працю в період Великої Віт­чизняної війни 1941-1945 pp.), підвищені пенсії в розмірі 250 відсотків мінімальної пенсії за віком, а пен­сіонерам, що мають особливі трудові заслуги перед Бать­ківщиною, — у розмірі 200 відсотків пенсії за віком. Чергове підвищення пенсій заслуженим громадя­нам України, ветеранам війни передбачено, як уже відзначалося, у Законі України «Про пенсії за особливі з.аслуги перед Україною».

  ПорядшГоформлення пенсій за вислугу років регла­ментується відомчими наказами Міністерства оборони України і Міністерства"внутрішніх справ України. ізая~-^зи про призначення пенсій подаються військовос обвцям у військкомат по обраному після звільнення з військової служби місцю проживання. Пенсії праців­никам органів внутрішніх справ оформляють кадрові служби обласних управлінь внутрішніх справ. Призна­чають і обчигпїптптк ттрттМї відділи пен.сійкпго яябряпе-

   управлінь МВС України.

  аня_4іШ£Щс^в^                       ур

  Останнім часом, "відповідно до наказів Міністерства внутрішніх справ України, особам, що мають право на пенсію за вислугу років і продовжують службу, доз­волено поряд із грошовим забезпеченням виплачува­ти частково пенсію в межах від 50 до 100 відсотків її розміру.

  Ст. 187.

  1 Офіційний вісник України, 1999.— № 28.— Ст. 140.

  166

  167

  Приведемо кілька прикладів із практики призначен­ня пенсій військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ.

  Приклад 1. Командир батальйону майор запасу 1.1. Іванов прослужив у Збройних Силах зі серпня 1962 р. по ЗО листопада 1&87 р., у тому числі з 1 серп­ня 1962j)^jno2g             jQfi5

   jJ_j^_J^hKy у1Щ ЗО листопада 1987 року був звільнений за віком у за-пас. Учасник бойових дій. Загальна_вислуга — 25 років. Перерахунок пенсії зроблено в жовтні 1996 р.

  —  Посадовий оклад — 104 грн.

  —  Оклад за військова двяння — ВЯ грн.

  —  Пропентна^адбавка за 25 рпкіп вислуги ^jjTjfr від

  (104 + 41,6) + 68 грн. Разом 213 грн. 60 коп. .        Норма пенсії за вислугу 25 років — 65 % від 213 грн. 60 коп. складає 138 грн. 84 коп., надбавка як учаснику бойових дій — 24 грн. 93 коп.

  138,84 + 24,93 - 163,77. Розмір пенсії майора за­пасу після перерахунку складає 163 грн. 77 коп.

  Приклад 2. Полковник запасу А.І. Вонсович прослу­жив у Збройних Силах 32 роки, звільнений за віком 17.12.93 р. за ст. 59 и. «А».

  —  Посадовий оклад полковника — 127 грн.

  —  Оклад за військове звання — 78 грн.

  —  Надбавка за вислугу років 78 грн.

  —  Усього — 283 грн.

  Норма пенсії 85 % від 282 грн. — 240,55 грн. Розмір пенсії полковника запасу складає 240,55 грн.

  Приклад 3. Молодший сержант запасу (проходив службу за контрактом), звільнений 27.01.97 р. за ст. 46 п. «Б».

  —  Посадовий оклад — 62 грн.

  —  Оклад за військове звання — 23 грн.

  —  Надбавка за вислугу років — 21,25 грн.

  — Додаткові види оплати — (1 клас, категорія, іно­земна мова, льотний склад — 5 % — 3,10 грн.)

  Усього: 109,35 грн.

  Пенсія призначена за вислугу років 25/13 (13 років військової служби), інше — навчання і трудовий стаж.

  168

  Норма пенсії — 50 %. Сума нарахованої пенсії скла­дає 54,68 грн.

  Приклад 4. СВ. Филимонов — капітан запасу, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, учасник бойових дій, звільнений з армії 15.11.96 р. за ст. 65 п. «Б?.

  —  Посадовий оклад — 99 грн.

  —  Оклад за військове звання — 59 грн.

  —  Надбавка за вислугу років — 55,3 грн.

  —  Додаткові види оплати — 11,97 грн. Усього: 225,27 грн.

  Норма пенсії за вислугу 25 років 70% (225,27 х 0,70)= = 147,59 грн. надбавки до пенсії: за участь у бойових діях — 24,93 грн.; у ліквідації Чорнобильської аварії (З категорії) — 4,16 грн.

  —  На утриманців — 16,62 грн. Розмір пенсії складає 193,30 грн.

  Призначення пенсій працівникам органів .внутрішніх справ

  Приклад 1. Старшина міліції УМВД Одеської об­ласті В.Д. Ксендзук звільнений у відставку 19.02.96 р. за Положенням про проходження служби рядовим і на­чальницьким складом органів внутрішніх справ Ук­раїни за вислугою років. У вислугу років зарахована служба в органах внутрішніх справ з 19.02.1975 р. по 19.02.1996. Загальна вислуга складає 23 роки.

  —  Посадовий оклад — 31,56 грн.

  —  Оклад за звання — 11,60 грн.

  —  Процентна надбавка за вислугу років (51,1 грн.).

  —  Надбавка за особливі умови служби (17,26 грн.)

  —  Щомісячна надбавка 40 % — (17,26 грн.). Усього: 92,79 грн.

  Згідно зі ст. 12. Закону України «Про пенсійне за­безпечення військовослужбовців і осіб начальницько­го і рядового складу органів внутрішніх справ» норма пенсії — 59 %. Розмір пенсії (92,79 х 0,59) «- 54,7 грн.,

  35%

  40%

  169

  а з урахуванням перерахунку на 01.12.96 р. складає — 55,07 грн.

  Приклад 2. Підполковник А.П. Іванов проходив службу в органах внутрішніх справ за межами Украї­ни, у Магаданській області. Має вислугу років: у Зброй­них Силах колишнього Союзу РСР із 1959 по 1964 р. і в органах МВС СРСР із 1965 р. по 02.10.1988 р., у т.ч. з 04.01.1980 р. по 02.10.1988 р. у районах Крайньої Півночі. Пільгова вислуга років на 02.10.1988 р., на день звільнення зі служби, складає 37 років. Звільнен­ня з органів МВС за ст, 67 я. «А» «Положення про про­ходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України за віком».

  —  Оклад за посадою — 105 грн.

  —  Оклад за спеціальним званням (підполковник міліції) — 73 грн.

  —  Процентна надбавка за вислугу років — 35 % (62,3 грн,). Усього: 240,30 грн.

  —  Норма пенсії — 75 %

  (240,3 х 75 %) = 180,22 грн., а з урахуванням пере­рахунку на 01.12.96 р. пенсія складає 204,22 грн.

  Приклад 3. В органах внутрішніх справ Одеської області проходив службу О.П. Колесник, мол. сержант, водій міського управління міліції, 1961 року народжен­ня, помер 3 березня 1997 року. Смерть не зв'язана з проходженням служби. Наказом начальника управ­ління міліції м. Одеси Колесник О,П. виключений зі списків особового складу в зв'язку зі смертю. На під­ставі ст. 36 п. «Б* Закону України «Про пенсійне за­безпечення військовослужбовців і осіб начальницько­го і рядового складу органів внутрішніх справ» сім'ї Колесника О.П. призначена пенсія в разі втрати году­вальника на двох утриманців — неповнолітніх дітей,

  —  Оклад Колесника О.П. за штатним розкладом з урахуванням коефіцієнта 5,2 був 70 грн.;

  —  Оклад за спеціальне звання (мол. сержант мілі­ції) — 23 грн. Загальна сума для розрахунку пенсії — 93 грн.

  Норма пенсії для двох неповнолітних дітей — 60% грошового забезпечення (93 х 0,60) = 55,80 грн.

  170

  Компенсація до мінімального розміру пенсії на кож­ного утриманця 18,20 грн.

  Сума пенсії, що підлягає виплаті сім'ї, що втратила годувальника, складає 74 грн.

  Приклад 4. В органах внутрішніх справ проходила службу підполковник міліції, слідчий В.Н. Кузьменко. Звільнена з міліції 21.10.98 р. за ст. 65 «а» з вислу­гою в календарному обчисленні 27 років. Грошове утримання:

  посадовий оклад                                  105 грн.

  надбавка за умови служби                   0 грн.

  спеціальне звання (п/п)                      73 грн.

  35 % надбавка за вислугу років          62,3 грн.

  25 % надбавка за слідство                   44,5 грн.

  РАЗОМ:                                               284,8 грн.

  Відповідно до статті 12 Закону України, пенсія при­значена з 21.10.98 р. у розмірі 71 %.

  Основний розмір пенсії складає             202,08 грн.

  Приклад 5. Капітан міліції Л.С. Ков'язин звільнений з органів внутрішніх справ 22.01.99 р. за ст. 64 «ж» За­кону України від 9 квітня 1992 р. Вислуга в календар­ному обчисленні 21 рік. Грошове утримання:

  посадовий оклад                                  100 грн.

  надбавка за умови служби                   0 грн.

  за спеціальне звання                           59 грн.

  надбавка за вислугу років                   47,7 грн.

  за слідство                                           44,5 грн.

  РАЗОМ:                                               251,2 грн.

  Відповідно до статті 12 Закону України пенсія при­значена з 22.01.99 р. у розмірі 53%.

  Основний розмір пенсії складає             130,10 грн.

  Приклад б. Майор міліції, оперуповноважений С.С. Іванов 12.06.98 р. звільнений з органів внутріш­ніх справ за ст. 64 «б» Закону України від 9.04.92 р. Вислуга 25 років.

  Грошове утримання:

  посадовий оклад                                  90 грн.

  надбавка за умови служби                   0 грн.

  спеціальне звання                               68 грн.

  171

  40 % надбавка за вислугу років 15 % надбавка за таємність РАЗОМ:

  Відповідно до статті 21 Закону України значена з 12.06.98 р. у розмірі 80%. Основний розмір пенсії складає Підвищення пенси         Інваліду війни

  2 групи Надбавка до пенсії         На утримання З

  УСЬОГО:

  (Інвалід 2 групи в період проходження Сума пенсії, що підлягає виплаті з 12.06. дає: 295,79 грн.

  63,2 грн.

  13,5 грн.

  234,7 грн.

  пенсія при-

  187,76 грн.

  58,17 грн. членів сім'ї

  49,86 грн. 295,79 грн. служби). 98 р., скла-

  §3. Пенсії за вислугу років працівникам цивільної ашадії і льотно-видробувального складу

  Право на пенсію за вислугу років мають окремі ка­тегорії працівників авіації і льотно-випробувального складу. Перелік цих працівників затверджений постає новою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р1

  ління повітряним руупм, склад цивільної

   від відомчої підпо­рядкованості підприємств, установ і організацій, у яких вони працюють.

  До Л^тногоск^алуттияддь^т^щапп' ттяпяжятт,: чле-

  н.и екіпажів повітряних судів і інших літальних апа­ратів, льотно-інструкторський і кпмандний__гклядт палаг шутисти всіх найменувань (рятувальники, десантники-пожежники), удрі-дтттткк "ярптттуттттпг тті.чг" \тті 'іір та ін. До рл^о^щс^идр^увал^н^го_сіріаііу також належать працівники, що безпосередньо зайняті в льотних випро­буваннях (дослідах) дослідної серійної авіаційної, аеро-космічної, повітроплавальної і парашутно-десантнрї техніки — льотчики (пілоти)-випробувальники, борт-

  1 ЗП України, 1992,— М 9.— Ст. 209.

  172

  інже_нери, бортмеханіки, провідні інженери льотних ви-пробувань, льотний склад, що виконує дослідні польоти нештатних робочих місцях літальних апаратів і пара­шутно-десантній техніці, іижрнрг^то-тяхтцчний пк.ляд і працівники, що інспектують льотний склад у випробу­вальних польотах, та Ін.

  ^мовами призначення пенсій льотному складу ци­вільної авіації і льотно-випробувальному складу є на-явність певного стажу роботи зі спеціальності (вислу-ги~років) і пршшнєния до часу звертання за пенсією роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

  У термін вислуги зараховується робота на посадах, що_дае право на пенсію за вислугу років. Терміни ви­слуги підраховуються по-різному, у залежності від ви­ду льотної роботи, ттядьоту годин і деяких інших показ-ників. Ці показники диференціюються в залежності від ряду умов, наприклад у залежності від виду літальних апаратів, їхнього типу, характеру роботи. Так, льотному складу цивільної авіації кожні jjj) годин нальоту на літаках зараховуються за один місяць вислуги: кожні Г2 гойин нальоту на вертольотах, в авіації спеціально­го застосування (садптарні польоти, авіахімічні роботи, патрулювання, аерофотознімання та інші види робіт), на посада!Пп^о1;ног^^^лДцу,У"тому числі в навчальних за­кладах — ая 1  тугігсттт ттгтгугтт; ОДИН РІК Роботи В СКЛВДІ

  льохдого екіпажу повітряного судна в аварійно-ряту­вальних пЦрозділах — за півтора року вислуги.

  Працівникам льотно -в^ттрпйур я лт.ттгп складу вислу­га років обчисдюється в такому порядку:

  — один рік роботи на посадах льотного складу — за ^вароки__за умови здійснення протягом даного року льотних іспитів;

  —  РДИН рік роботи на посадах інженерно-технічно-го складу, приладьоті за рік 120. і більше годин — за два роки, від 50 до 120 годин — за півтора року, менше 50 годин — за один рік;

  Q-один рік роботи на посадах, що інспектують льот-ниїГсклад у випробувальних польотах, — за два роки, за умови виконання встановленої норми нальоту годин.

  173

  У вислугу років працівникам льотного і льотно-ви­пробувального складу зараховується: час служби на по­садах льотного складу Збройних Сил колишнього Сою­зу РСР і України, період навчання у вищих навчальних закладах авіації, якщо передувала робота на посадах льот­ного складу, — з фактичної тривалості; час роботи на по­садах льотного складу в іноземній цивільній авіації та в інших випадках, установлених законодавством.

  Працівники льотно-випробувального складу мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку (чоловіки за наявності вислуги — 25 років, жінки — 20 років).

  .Якщо працівник льотно-випробувального складу протягом року не приймав участі в льотних випробу­ваннях, але мав інший наліт (транспортний, у порядку льотної підготовки і т.п.), терміни вислуги обчислюють-ся в порядку, установленому для призначення пенсій льотному складу цивільної авіації. При відсутності у працівника льотно-випробувального складу протягом року нальоту годин даний рік у вислугу років не зара­ховується. У випадку, якщо відсутність нальоту годин викликана трудовим каліцтвом, отриманим при вико­нанні випробувальних польотів, вислуга років обчис­люється по фактичній тривалості роботи на посадах льотно-випробувального складу.

  Якщо працівник звільнений з роботи в зв'зку зі_ста-ном здоров я (хвороби), то при наявності вислуги років у чоловіка не менше 20 років і в жінки не менше 15 ро-ків пенсія призначається пропорційно відпрацьовано­му часу.      *

  Приклад. Льотчик звільнений з льотної роботи в зв'язку з хворобою з вислугою 22 роки. Він має право на пенсію за вислугу років пропорційно відпрацьова­ному стажу.

  Розміри пенсій і порядок їх обчислення для льотних екіпажів і льотно-випробувального складу різні. Льот­ним екіпажам повітряних суден цивільної авіації (пілотам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-спостерігачам) і бортоператорам, що викону­ють спеціальні роботи в польотах, призначаються пенсії

  174

  в розмірі 75 відсотків заробітку, який вони мали перед припиненням роботи на зазначених посадах.1

  Льотчикам-випробувачам, штурманам і паращути-стам-випробувачам, у яких не менше двох третин не­обхідної вислуги приходиться на проведення випробу­вань літальних апаратів, пенсія призначається в розмірі 85 відсотків заробітку. Це максимальний розмір пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробувально­го складу.

  Правом на пенсію за вислугу років користуються працівники льотного_диспетчерського складу, що здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення диспетчера:

  —  чоловіки — з досягненням 50 років і при загаль­ному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше

  .J.2 років і 6 місяців роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден;

  —  жінки — з досягненням 45 років і при загаль­ному стажі не менше 17 років і 6 місяців, з них не мен-ше 10 років роботи з безпосереднього управління польо­тами повітряних суден.

  У вислугу років працівникам, що здійснюють управ­ління повітряним рухом, зараховується також трудовий стаж як працівника льотного і льотно-випробувально­го складу, а також служба в Збройних Силах Союзу РСР і України на льотних посадах.

  Працівники льотно-диспетчерського складу можуть вийти на пенсію незалежно від віку, якщо вони оули зайняті на цих роботах: чоловіки — не менше 2.0 років;-жінки — не менше Ґ( років і 6 місяців. Розмір пенсії, цорядок її обчислення встановлюється відповідного на­явного стажу робити у^відсоткау рід прррД^у^м^ячно­го заробітку, що ці працівники одержували перед при­пиненням роботи на посадах, що дають право на пен­сію за вислугу років.

  1 Див.: Закон України *Про внесення змін в деякі закони України» від 17 листопада 1999 p. N°1222-XIV, а саме: ст. 53 За­кону України «Про пенсійне забезпечення» //Відомості Верхов­ної Ради України, 1992.— №3.— Ст. 10; 1995.— № 43.— Ст. 313; 1999.— Хэ 52.— Ст. 465.

  175

  Пенсії за вислугу років також призначаються інженерно-технічному складу цивільної авіації — за переліком посад і робіт, зазначених у переліку: чоло­вікам — з досягненням 55 років і при загальному Отажі роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з

  НИХ не MeHmeJJi років ня яяяттйттх пгмядяу:

   JJi р               яттйттх пгмядяу: ЖІНКам

  — з досягненням 50 років і при загальному стажі ро-боти в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначених посадах.

  Розміри пенсій, порядок їхнього оочислення встанов­люються відповідно до наявного стажу роботи у відсот­ках від середньомісячного заробітку, що ці працівни­ки одержували перед припиненням роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

  Ще одна категорія працівників цивільної авіації, що користується правом на пенсію за вислугу років,— бортпровідники: чоловіки можуть вийти на пенсію за вислугу років з досягненням 55 років і при загально­му стажі роботи не менше25_років, з них не менше_15 років як бортпровідники; жінки — з досягненням 45 jMHSiaj при загальному стажТроботй не менше 20 років, з них не менше 10 років як бортпровідниці.         "^

  §4, Пенсії за вислугу років державним

  службовцям, суддям, працівникам прокуратури,

  митних органів, науково-педагогічним

  працівникам, журналістам

  Суб'єктами права на пенсію тут виступають, як пра­вило, посадові особи, службовці державного апарату, працівники правоохоронних органів, а також журналі­сти, що виконують спеціальні творчі функції. Кожна категорія працівників визначена спеціальним норма­тивним актом, на що вище вже зверталася увага в підручнику.

  Наприклад, у групу державних службовців, що мають право на пенсію за вислугу років, включені багато кате­горій працівників усіх галузей державної влади. Основ­ним юридичним фактом, з яким зв'язується право на пенсію за вислугу років державних службовців, є на-

  176

  явність установленої законом тривалості спеціального стажу. Тому при визначенні права на пенсію необхідно виходити з обліку саме цього фактора, а також з устано­ви й організації, де проходила державна служба.

  Пенсії державним службовцям призначаються, як уже відзначалося, при наявності загального трудового стажу для чоловіків — не менше 25 років, для жінок — не менше 20 років, у тому числі стажу державної служ­би — не менше 10 років і, відповідно, досягненні пен-сійного віку. Тільки за таких умов може бути призна­чена пенсія в розмірИЗО^ідсотків суми посадового (дію-чого) окладу з урахуванням надбавок і доплат за ви­слугу років і ранг державного службовця. Розмір пенсії може бути збільшений за кожний повний рік понад 10 років державної служби на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків посадового окладу" з урахуван­ням надбавок і доплат без обмеження граничного роз­міру пенсії. Пенсія державному службовцю виплачуєть­ся в повному розмірі незалежно від його заробітку (до­ходу), одержуваного після виходу на пенсію.

  Державний службовець, звільнений з державної служби через засудження за умисний злочин, вчине­ний з використанням свого посадового становища, чи здійснення корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої Законом України «Про державну службу».1

  Пенсії за висщгу років суддям. Основною умовою ру^оти на посаді судді не менше 20 років і вихід у відставку. Судді, що пішов у відставку, при наявності відповідного віку і ста­жу роботи, виплачується за його вибором пенсія на умо­вах держслужби чи звільнене від сплати податку що­місячне довічне утримання у розмірі 80 відсотків за­робітної плати працюючого на відповідній посаді судді. За кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошового утриман­ня збільшується на два відсотки заробітку, але не більше

  1 Див.: Відомості Верховної Ради України, 1993.— N° 52.— Ст. 490; 1995.— № 34.— Ст. 268.

  177

  ніж до 90 відсотків заробітку судді, без обмеження гра­ничного розміру щомісячного довічного грошового ут­римання (пенсії).

  Судді у відставці, що має стаж роботи на посаді судді менше 20 років і який досягнув 55-літнього віку (для жінок — 50 років), розмір щомісячного грошового утри­мання обчислюється пропорційно кількості повних років роботи на посаді судді. При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одержан­ня щомісячного довічного грошового утримання в зазна­ченому розмірі чи, за його вибором, призначається пен­сія на умовах, передбачених ст. 37 Закону України «Про державну службу». У заробіток судді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання чи пенсії включаються посадовий оклад, премії і доплата за ква­ліфікаційні класи, а також надбавка за вислугу років. Судді, звільненому з посади через засудження за умисний злочин, вчинений з використанням свого по­садового становища, чи здійсненням корупційного діян­ня, пенсія призначається на загальних підставах.1

  Пенсії працівникам прокуратури. Пенсії працівни­кам прокуратури призн^чаються^иференціЙовано. в__ залежності від займаної посади. Наприклад, слідчим пенсії призначаються незалежно від віку за вислугу не менше 20 років — у розмірі 50 відсотків місячного за­робітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується: на слідчій роботі — на три відсотки, а на будь-якій прокурорській посаді — на два відсотки за­робітку, з якого обчислюється пенсія. Працівникам, що займають прокурорські посади, пенсія призначається по досягненні 55 років чоловіками і 50 років жінками, з вислугою на цих посадах не менше 20 років — у розмірі 50 відсотків місячного заробітку. За кожний рік вислу­ги понад 20 років пенсія збільшується на два відсотки заробітку.

  Слідчим і працівникам, що займають прокурорські посади, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служ-

  1 Див.: Ст. 43 Закону України *Про статус суддів» //Відомості Верховної Ради України, 1995.— № 34.— Ст. 268.

  178

  би в органах прокуратури складає не менше 12 років, з досягненням чоловіками 60 років із загальним ста­жем роботи 25 років і більше, а жінками — 55 років із загальним стажем роботи 20 років і більше — пенсії призначаються в розмірі, пропорційному кількості пов­них років роботи на прокурорсько-слідчих посадах з розрахунку 50 відсотків місячного заробітку за 20 ро­ків вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років — для чоловіків і 20 років — для жінок пен­сія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона нараховується. Загальний розмір пенсії за вислугу років, нарахований за зазначеними правилами, не може перевищувати 75 відсотків відповідного заро­бітку, а особам, що брали участь у ліквідації Чорно­бильської катастрофи і віднесеним до категорії 1 — 85 відсотків, до категорії 2 — 80 відсотків.

  У заробіток для нарахування пенсії за вислугу років включаються відповідні оклади за посадою, надбавки до посадових окладів за класні чини, вислугу років, а та­кож інші виплати, передбачені загальним пенсійним законодавством.

  Заробіток для визначення розміру пенсії береться за один місяць перед звертанням за призначенням пенсії. Право на пенсію за вислугу років мають працівни­ки прокуратури, що безпосередньо перед звертанням за призначенням цієї пенсії працювали не менше двох років на прокурорсько-слідчих посадах. Пенсії призна­чаються і виплачуються після звільнення зі служби в органах прокуратури. Пенсії призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються з Пен­сійного фонду України.

  Особи, звільнені з органів прокуратури в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чина чи позбавлені класного чина за вироком суду, після звільнення втрачають право на пенсійне забезпе­чення за вислугу років. Права на пенсію позбавляють­ся також особи, звільнені з роботи через засудження за умисний злочин, вчинений з використанням свого по­садового положення, чи за здійснення корупційного діяння.

  179

  Пенси працівникам митних органів. Митники забез­печуються пенсіями відповідно до Закону України «Про державну службу* при наявності встановленої за­конодавством вислуги років і досягненні визначеного віку. Відповідно до Митного кодексу України1 митни­ки мають право на пенсію: жінки за вислугу 20 років і досягненні віку 50 років, чоловіки — відповідно — 25 років і 55 років при наявності персонального звання. Нарахування розміру пенсії проводиться в процентно­му відношенні до фактичного заробітку з урахуванням надбавок за персональні звання, вислугу років, знання іноземних мов і т.п., тобто застосовується та ж методи­ка нарахування пенсії, що і для всіх інших державних службовців.

  Пенсії науково-педагогічним працівникам. Пенсій­не забезпечення і соціальний захист науково-педаго­гічних працівників (науковців) здійснюються відпові­дно до Закону України «Про наукову і науково-техні­чну діяльність» від 1 грудня 1998 року.2 Розмір пенсії науковцям установлений на рівні державних служ­бовців, а саме — 80 відсотків середньомісячного заро­бітку, обчисленого за останні два роки роботи перед звер­танням за пенсією. Такий розмір пенсії призначаєть­ся тим науковцям-чоловікам, у яких є загальний стаж роботи не менше 25 років, у тому числі науковий — 20 років при досягненні пенсійного віку; жінкам — при наявності загального стажу роботи не менше 20 ро­ків, у тому числі наукового стажу не менше 15 років.

  За кожний повний рік наукового стажу понад уста­новлений норма пенсії збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків середньомісячно­го заробітку.

  Пенсійне забезпечення, передбачене Законом Украї­ни «Про наукову і науково-технічну діяльність», поши­рюється на всі випадки втрати працездатності. Так, на­уковцеві призначається пенсія по інвалідності внас-

  1 Див.: Відомості Верховної Ради України, 1992.— № 16.— Ст. 203; 1997.— N° 35.— Ст. 218.

  ! Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 2-3.— Ст. 20.

  180

  лідок трудового каліцтва чи професійного захворюван­ня. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності: інва­лідам І групи — 80 відсотків заробітної плати науков­ця; інвалідам II групи — 60 відсотків заробітної пла­ти науковця.

  У разі втрати годувальника призначається пенсія не­працездатним членам сім'ї померлого науковця, які бу­ли на його утриманні (при цьому дітям пенсія призна­чається незалежно від того, перебували вони на утри­манні годувальника чи ні), у розмірі 80 відсотків пенсії науковця на трьох непрацездатних членів сім'ї, 60 відсотків — на двох непрацездатних членів сім'ї і 40 відсотків — на одного непрацездатного члена сім'ї.

  Право на одержання пенсії за науковий стаж робо­ти поширюється і на науковців державних наукових ус­танов і організацій, що вийшли на пенсію до вступу в чинність зазначеного закону, тобто закон має зворот­ну силу. Закон, як відомо, вступив у дію з 22 червня 1999 р. і поширюється на науково-педагогічних праців­ників державних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

  Пенсійне забезпечення журналістів. Як уже відзна­чалося, журналісти забезпечуються пенсіями в поряд­ку, установленому Законом України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний за­хист журналістів» від 23 вересня 1997 р.1 Зростаюче значення засобів масової інформації, збільшення про­фесійного навантаження на працівників, зміна акцентів і ціннісних орієнтацій журналістів змусили суспіль­ство по-новому дивитися на проблему соціального за­хисту цієї категорії працівників. Тому в Законі з'яви­лася спеціальна норма про покращення пенсійного за­безпечення журналістів і підвищення його до рівня дер­жавних службовців. На це, зокрема, націлює ст. 16 За­кону, де підкреслюється, що 4при нарахуванні пенсії журналісту державного чи комунального засобу масо­вої інформації застосовуються норми, методика і поря­док нарахування пенсій державним службовцям. При

  Відомості Верховної Ради України, 1997,— № 50.— Ст. 302.

  181

  цьому період роботи в державних і комунальних засо­бах масової інформації прирівнюється до стажу держав­ної служби». Коментувати дане положення, очевидно, немає потреби. Але слід зазначити, що застосування зазначеної норми Закону дозволить істотно поліпши­ти пенсійне забезпечення журналістів, тому що норма пенсії у державних службовців вище (80% заробітку), ніж в інших працівників, пенсіонування яких здійсню­ється на основі загального пенсійного законодавства України.

  §5. Пенсії за вислугу років окремим категоріям фахівців інших галузей господарського комплексу України

  Це найбільша група працівників, що користується правом на пенсію за вислугу років. Вона чітко визна­чена пенсійним законодавством. До неї належать пра­цівники, зайняті в різних галузях народного господарст­ва. Неоднакові і професії цих працівників, і умови при­значення їм пенсій. Багатьом з них пенсії за вислугу років призначаються не тільки при наявності визначе­ного стажу роботи зі спеціальності, але і по досягненні відповідного віку. Хоча, як правило, вік знижений на 5 років у порівнянні з пенсіями за віком.

  Категорії цих осіб установлені ст. 55 Закону Украї­ни «Про пенсійне забезпечення», і про них частково вже йшла мова в попередніх розділах підручника. Про­те представляється необхідним уточнити деякі особли­вості умов призначення пенсій окремим категоріям працівників. Законодавець поділив усіх фахівців на шість категорій і позначив їх у спеціальних списках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.1 Списків стільки, скільки кате­горій працівників мають право на пенсію за вислугу років. Щоб точніше представити коло осіб, професій і посад, робота на яких надає право на пенсію за вислугу

  1 Див.: ЗП України, 1992.— № 11. Ст. 70.

  182

  Ст. 271; 1994.—№4.—

  років, необхідно їх ще раз перелічити: це окремі кате­горії працівників залізничного транспорту; плавсклад окремих видів морського, річкового флоту і флоту риб­ної промисловості; працівники лісової промисловості і лісового господарства; працівники освіти, охорони здо­ров'я і соціального захисту; заслужені майстри спорту і майстри міжнародного класу; артисти театрів і інших театрально-видовищних підприємств і колективів.

  Визначальними умовами пенсійного забезпечення кожної з названих категорій працівників є професія, по­сада, тривалість трудового стажу, галузь господарства й інші показники, що зазначені у відповідних списках. Обов'язковою умовою призначення пенсії є наявність спеціального стажу роботи певної тривалості (полови­на від загального стажу чи цілком), а іноді і віку. Хоча в ряді випадків вік як умова призначення пенсії не приймається в розрахунок. Пенсії за вислугу років у ба­гатьох випадках призначаються незалежно від віку.

  Знову повертаючись до списків фахівців, слід зазна­чити, що вони містять конкретний і вичерпний перелік найменувань професій і посад, робота на яких надає пра­во на пенсію за вислугу років. Наприклад, у список працівників освіти, що мають право на пенсію за ви­слугу років, включені багато категорій посад і різні ус­танови й організації системи освіти', учителі, логопе­ди, учителі-логопеди, викладачі, педагоги, директори, завідувачі, їхні заступники по навчально-виховній, уч­бово-виробничій частині чи роботі, по виробничому нав­чанню, завідувачі навчальної і навчально-виховної час­тин, соціальні педагоги (організатори позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми), викладачі і пе­дагоги, що працюють у вищих навчальних закладах І І II рівня акредитації, професійних навчально-виховних установах і інших спеціальних закладах (педагогічних, медичних, сільськогосподарських та ін.)-1

  1 Див.: Перелік навчальних закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років: Затверджено постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 4 листопада 1993 //ЗП України, 1994.— № 4.— Ст. 70.

  183

  У список також включені й інші працівники освіти, такі, наприклад, як директори, заступники директорів міжшкільних учбово-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів, директори, за­відувачі дитячими будинками, дитячими приймальни-ками-розподільниками, дошкільними дитячими устано­вами, педагоги-вихователі, логопеди, сурдопедагоги, тиф­лопедагоги, які працюють у визначених лікувальних ус­тановах. До цієї категорії відносяться вчителі й інші працівники освіти заочних навчальних закладів, зазна­чені в додатку до переліку посад працівників освіти.

  Пенсії за вислугу років перерахованим категоріям працівників освіти призначаються незалежно від віку, при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років і за умови залишення роботи зі спеціальності. Розмір пенсії обчислюється за загальними нормами, за­значеними у ст. 19 Закону України «Про пенсійне за­безпечення», а саме 55 відсотків до середньомісячного заробітку, що працівник одержував перед звертанням за пенсією. Для обчислення пенсії приймаються до ува­ги ставка чи оклад, передбачений за стажевою групою, що передує вищій ставці (окладу) заробітної плати. Вра­ховуються також усілякі доплати і надбавки до окладу.

  На тих же умовах забезпечуються пенсіями праців­ники охорони здоров'я і системи соціального захисту. Вони входять у той же самий загальний перелік фахів­ців, затверджений постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 4 листопада 1993 р. № 909.'

  При призначенні пенсій за вислугу років особам, за­значеним у переліку професій і посад, допускається підсумовування стажу за періоди їх роботи в закладах і установах освіти, охорони здоров'я і соціального захис­ту. Підсумовування трудової діяльності допускається не тільки при роботі в різних державних системах і структурах, зазначених у Переліку, але й в одній сис­темі. Так, якщо вчитель школи в минулому працював, наприклад, бібліотекарем у школі, то в його стаж зара­ховується і час роботи як бібліотекаря.

  1 Див.: Підручник, гл. 2 «Трудовий (страховий) стаж і вислу­га років».

  184

  У Законі України «Про пенсійне забезпечення» є норма про призначення пенсій за вислугу років заслу­женим професійним спортсменам. Умови пенсійного забезпечення спортсменів ми вже розглядали (необхі­дно дві умови — загальний стаж роботи у чоловіків і жінок не менше 20 років і перебування в складі збірних команд України не менше 6 років). Пенсія спортсме­нам призначається незалежно від віку.

  Обчислення пенсій спортсменам провадиться в по­рядку, установленому законодавством для пенсій за віком, тобто 55 відсотків заробітку, що вони мали перед припиненням роботи, що дає право на пенсію за вислугу років. Обчислення пенсій провадиться із середньомі­сячного заробітку. Ці пенсії призначаються і виплачу­ються за умови вибуття спортсменів зі збірних команд України.

  Пенсії за вислугу років деяким категоріям артистів театрально-концертних підприємств і колективів. Зміст цих пенсій цілком відповідає їх назві. Умова "їхнього надання тільки одна — стаж творчої діяльності. Вік не має значення. Категорії артистів театрів, що ма­ють право на пенсію за вислугу років, позначені в Пе­реліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.1 Вони різні. В одних ви­падках артист повинний займатися певною творчою ро­ботою (наприклад, артист балету, артист цирку і т.п.); в інших — певною творчою діяльністю в конкретному роді театру чи музичному колективі (наприклад, со­лісти-вокалісти театрів опери, артисти, що грають на ду­хових інструментах у симфонічних оркестрах, і т.п.); у третіх — деякими видами творчої діяльності у визна­чених колективах (наприклад, концертмейстери-піа-ністи професійних художніх колективів і т.д.).

  Тривалість стажу для творчих працівників диферен­ціюється в залежності від характеру їхньої діяльності. Допускається підсумовування різних періодів творчої роботи на сцені за таким принципом: при призначенні пенсії за вислугу років визначеним категоріям артис-

  ЗП України, 1992.— № 11.— Ст. 271.

  185

  тів у стаж зараховується також та робота на сцені, що надає право на одержання пенсії при меншому стажі. Таким чином, якщо пенсія призначається при стажі творчої роботи на сцені в 20 років, то в стаж не може бути включена робота, що дає право на пенсію при стажі творчої роботи на сцені в 25 і ЗО років. Коли пенсія призначається при 25-літньому стажі творчої роботи на сцені, то в стаж додатково зараховується також робота, що дає право на пенсію при 20-літньому стажі роботи.

  І, нарешті, якщо пенсія призначається при стажі творчої роботи на сцені в ЗО років, то в стажі додатко­во враховується як робота, що дає право на пенсію при 20-літньому стажі роботи, так і робота, що дає право на пенсію при 25-літньому стажі роботи.

  Якщо творчий стаж складається з різних періодів діяльності (мається на увазі робота, що дає право на пен­сію зі стажем в 20 і 25 років, у 25 і ЗО років і т.д.)» то право на пенсію визначається за тією роботою, що дає можливість підсумовування з нею інших періодів із включенням усіх можливих періодів творчої діяльності.

  Так, при роботі протягом 15 років артистом балету і 10 років артистом, що грає на духовому інструменті, право на пенсію визначається за останньою названою роботою, тому що вона дає можливість приєднати до неї стаж ро­боти артистом балету. При цьому не має значення фак­тична послідовність періодів творчої діяльності, тобто яка робота була в приведеному прикладі останньою.

  Пенсії за вислугу років артистам призначаються по тих же нормах, що і пенсії за віком на загальних умо­вах. Пенсії обчислюються із середньомісячного заробіт­ку, одержуваного за роботу на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років. Базовий розмір пенсії за ви­слугу років — 55 відсотків заробітку, а далі збільшуєть­ся в залежності від тривалості стажу роботи. Максималь­ний розмір — 75 відсотків заробітку. Пенсії признача­ються і виплачуються за умови залишення роботи, що дає право на пенсію творчому працівнику.

  186

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.