Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. > 

  Глава V ТРУДОВИЙ (СТРАХОВИЙ) СТАЖ І ВИСЛУГА РОКІВ

  § 1. Поняття трудового стажу,

  його види і значення у сфері

  соціального забезпечення

  .Трудовий стаж у найбільш загальній формі визна­чається як тривалість трудової діяльності прятрнттк;я. Таке визначення вірне, але не конкретне. Для більш повного визначення пропонується вказувати додатко­во на оплачуваний характер трудової діяльності і ви-крнання її у визначеній формі.                                 "

  Законодавство істотно підняло роль і значення тру­дового стажу у сфері соціального забезпечення. Трудо­вий стаж придбав конкретний характер. Він має різне значення і зміст стосовно до різних галузей права і навіть окремих інститутів однієї галузі. Трудовий стаж як інститут права соціального забезпечення має своє ви­значення. У юридичній літературі трудовий стаж виз­начається як тривалість оплачуваної суспільно корис­ної діяльності громадянина в суспільному виробництві, а такожприрівняної до неї діяльності, з якою щэаво по-в'язує_девні юридичні наслідки.'

  Розглядаючц_ЗА^іст поняття трудового стажу, слід відзначити, що тривалість трудового стажу обчислюєть­ся, як правило, у роках, місяцях та днях, а у деяїїих

  3 Див.: Про трудовий стаж — роботи B.C. Андреева, О.Д. Зай-кіна та інших авторів.

  106

  випадках (посезонно) — у роках. Однак в одних випад­ках в^аупву-ються[)тільки^ цілком пророблені місяці (повне число робочих днів), в інших ^місяці. у__яких працівник діймався суспільна кориштою діяльністю білт,ттте_по.тгпвини робочих днів.                           v

  У гтя^к-у*»6дти тшятпчяр.ткгя. як правило., часірплачу-ваної суспільно корисної діяльності; часяшконання ро-боти (чи іншої суспільно корисної діяльності)|без оп-лати у трудовий стаж не включається (виключення встановлені в деяких випадках, наприклад час навчан-ня у вищих навчальних закладах і т.п.). У стаж вклю­чається час оплачуваної суспільно корисної діяльності, що проходила у різних правових формах (у формі най-м^аного^щіадізника підприємства, члена кооперативу, орендного колективу, селянського (фермерського) гос­подарства, у формі військової служби і т.д.).

  У певних випадках, передбачених законом, у трудо­вий стаж працівника включається .час, коли він не пра­цював, але за ним збереглося місце роботи (посада). На-прнкпятт, чягГх,рорпои. виконання державних і громадсь­ких^ обов'язків з відривом від оснпттпї роботи. nejifiUy-ваннд в черговій і додатковій відпустцр т.п.

  У ряді випадків право на окремі види пенсійного за­безпечення та їхній розмір поставлені в пряму зале­жність не тільки від факту суспільно корисної діяль­ності, але, як правило, і від тривалості трудового стажу. Наприклад, для виникнення права на пенсію за віком установлені такі вимоги загального стажу роботи: для чоловіків — _25_р_оків, для жінок — 20 років. Цей стаж є стабільний і не змінюється вже багато десятиліть.

  Але у проектах нових законів про пенсійне забезпе­чення ставиться питання переглянути цей стаж у бік його збільшення. Установлення законодавцем норми трудового стажу як юридичного факту в соціальному забезпеченні спрямоване на те, щоб працездатна людина своєю працею в плині певного часу створювала внут­рішній національний продукт. Значення трудового ста­жу якюридичного факту в соціальному забезпеченні ба­гатогранне: він (разом з іншими юридичними факта­ми)                  ~                                       ІЙ                    і

  107

  син, впливає на основнийрозмір пенсії суб'єкта цих правовідносин (за інвалідністю, за віком, в разі втрати годувальника), від нього залежить загальний розмір пен­сії за віком (понад установлений стаж пенсія збіль­шується на один відсоток заробітку за кожний повний рік роботи).

  Трудовий стаж належить до числа таких юридичних фактів, що вимагаюсь документального оформлення, тоб­то наявність трудового стажу породжує певні юридичні наслідки, якщо цей стаж певним чином установлений. Установлення стажу__— ос^лива процедура, що укла­дається в вирахуванні стажу за визначеними у законо­давстві правилами.

  У соціальному забезпеченні громадян велике значен­ня має класифікаттія трудового стажу ня окремі види. Розрізняють стаж[)аа£альний^пеціальний ^безупин­ний. Така класифікація трудового стажу дозволяє більш диференційовано підходити до призначення різних видів пенсій. Однак сьогодні не всі види трудового ста­жу застосовуються. Втрачає своє колишнє значення безу­пинний трудовий стаж, але зате зростає роль загально­го і спеціального стажу роботи, а в майбутньому — /^страхового стажу.

  > Для призначення пенсії за віком на загальних під­ставах потрібний загальний стаж роботи, а для встанов­лення пенсії на пільгових умовах — спеціальний.

  ^гальциц jnpudoeuu стаж — це загальна сумарна тривалість трудової й іншої суспільно корисної діяль­ності, незалежно від місця роботи, ч-n-ry і наявних пе­рерв. Він є сьогодні визначальною умовою пенсійного за­безпечення кожного працівника найманої праці. Хоча в майбутньому це місце займе страховий стаж.

  ^г^ій стаж — сумарна тривалість трудової

  діяльності (державшії служби), але/виділена з загаль­ного стажу^за_ зазначеним змістом, аор ІЇГум&ьами праці,

  у тому числі за займаною посадоюЛу яких вона протіка­ла. Спеціальний стаж є однією з важливих умов для пен-сійного забезпечення на пільговюГумодах, за вислугу років. Найбільш пільгові умови виходу на пенсію нада-

  108

  ються тим, хто працював на підземних роботах, на робо­тах зі шкідливими умовами праці й у гарячих цехах.

  Bej^jjj,^tHu^cmaM — це тривалість безупинної тру­дової діяльності працівника на одному підприємстві, в установі, організації. Але безупинний стаж зараз не має вирішального значення в праві соціального забез­печення.

  Що стосується визначення поняття страхового ста-жу, то воно дається в «Основах законодавства України w про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван-   ) ня» від 14 січня 1998 року. Страховий стаж — це пе-—■ ріод (термін), протягом якого особа підлягає загально­обов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачує внески на страхування. Якщо інше не передба­чено законодавством...1

  § 2. Обчислення стажу роботи

  Законодавством установлений певний по£ят&£&зш±~ лення стажу і включення в нього різних видів трудо­вої й іншої суспільно корисної діяльності. Розгляне­мо цей порядок за видами стажу.

  З визначення поняття загального стажу роботи вид­но, що в нього включається будь-яка робота, викпнува-на_працівником_на_тдг.тяві трудпдпгп дпгпдпру (кон­тракту), на підприємствах, в установах, організаціях, а також на підставі членства в кооперативних господар­ствах, незалежно від форм власності і тривалості робо­ти.

  Стаж роботи має однакове значення для всіх соціаль­них груп. Чинним законодавством скасоване обмежен­ня, що раніше існувало, для членів КСП, коли їхній тру­довий стаж не тільки не прирівнювався до стажу ро­бітників та службовців, але взагалі не зараховувався в стаж за умови невиконання встановленого в госпо­дарстві мінімуму трудової участі.

  1 Див.: Відомості Верховної Ради України, 1998.— № 23.— Ст. 121.

  109

  Законодавством установлене правило, що у стаж ро-боти зараховується будь-якаjpojxvra,lh§_ щдллраіщщик підлягав ~6бо]?^кТіво^[^7ле^жавному_ соціальному стра-хуванню. Це означає, що у пенсійний стаж включаєть-ся не тільки робота з наймання, але и індивідуальна трудова діяльність громадян, у тому числі зайнятих у колективах орендарів, у селянських (фермерських) гос­подарствах, робота за цивільно-правовими договорами, якщо сплачувалися г.тряупш внески в Пенсійний фонд.

  У стаж роботи включаються творча діяльність пись-менників, художників, композиторів і інших творчих працівників, військова служба і служба в органах без-пеки і внутрішніх справ, у воєнізованій охороні і спе­ціальному зв'язку, у гірничорятувальних частинах не-залежно від відомчої підпорядкованості і наявності спеціального чи військового звання.

  У трудовий стаж включається навчання у вищих нав­чальних закладах, у школах і на курсах по підготовці кадрів, тщшщенню кваліфікації, в аспірантурі, докто­рантурі і клпйчііій_ординату_рі. Раніше таке навчання зараховувалося у трудовий стаж, якщо йому передува­ла робота чи служба в армії, в органах безпеки і внут­рішніх справ.

  У стаж роботи включається і час догляду за деяки-ми_категоріями непрацездатних. Мається на увазі час догляду за/інвалідом у віці до 16 років, а також за пен­сіонером, що по висновку медичної установи має потребу в постійному сторонньому догляді. ~\

  У стаж роботи при призначенні пенсії за віком включається також час перебування за інвалідністю в зв'язку з нещасним випадком на виробництві чи пртг-~фе~сТйним захворюванням.

  Не забуті непрацюючі жінки, зайняті вихованням дітей: при призначенні пенсії у їхній трудовий стаж включається час_^цогляду непрацюючої матері за мало-літнімидітьійд, але не більш ніж до досягення кожною дитиною віку 3-х років.

  Зараховується у трудовий стаж і період проживан­ня дрдаіин--віськовослужбовців офіцерського складу, Іїрапорщиків, мічманів, службовців і надстрокової

  110

  служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їхнього працевлаштування за фахом. Пе­ріод проживання з чоловіком-військовослужбовцем у таких місцевостях підтверджується довідками, що ви­даються командирами                        ^ій

  Стаж обчислюється з фактичною тривалістю трудо­вої діяльності, тобто я дття иаттАл^ттїїя на роботу робото­давцем і до дняг її припинення (звільнення^, але ІНОДІ він може обчислюватися й v пільговому порядку.^Таке обчислення стажу, необхідне для призначення пенсії, установлено насамперед длі£)вшськовослужбовців, іцо брали участь у бойових діях, у тому числі при виконанні миротворчих операцій за рішенням ООН. Обчислення стажу провадиться на умовах і в порядку, установлено­му для визначення термінів цієї служби при призна­ченні пенсій за вислугу років військовослужбовцям.1 Для них застосовується пільговий порядок обчислення стажу — один місяць — за триг

  На пільгових умовах обчислюється стаж роботи&час-никам Великої Вітчизняної війни^реабілітованим' гро­мадянам^ ,Ьл є дич ним працівникам'деяких установ сис­теми охорони здоров'я^дащвникам^одного транспорту та ін. Так, громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, репресованим і згодом реабілітованим, час утримання під вартою, час відбуван­ня покарання в місцях позбавлення волі і заслання, а також перебування на примусовому лікуванні зарахо­вується в стаж у Щзтчзійндму розмірі.

  У,Законі спеціально виділена норма про пільгове об­числення стажу за період Великої Вітчизняної війни

  1 Див.: Порядок обчислення вислуги років, призначення і ви* плати пенсій та грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і воєнної служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 лип ня 1992 р. № 393 // ЗП України, 1992.— № 7.— Ст. 182; 1994.— №9.

  ш

  1941-1945 pp. У_ подвійномурозмірі зараховується в стаж робр^га_на_шдщіи£мствах, у тому числі в якості вільнонайманого складу у військових частинах, а час пе-_ ребування у фагутиптркких концтаборах (гетто) та інших місцях примусового утримання громадян у період війни, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасової окупованої території, — у потрійному розмірі. Робота_л. м._ Ленінграді в період його блокади в роки війни з 8 ве­ресня 1941 р. по 27 січня__1£44__р. зараховується в стаж роботи в потрійному розмірі, ^^ прожидяттн^ ? м   Лр-нінграді в цей період — у подводному розмірі.

  Пільги щодо обчислення стажу роботи мають також MejnjffjrijTpj^iBHHKH. зайняті в лепрозорних і ^протичум­них установах, в установах (відділеннях) лікування осіб, ТРірріЖРниу вірусом і*лунп7грфЩИТу. ХВРрих СИТ Дом, у патологоанатомічних і реа^іматтійтту віддзттяиняу яіи.у.. вальних установ. Час роботи в цих установах зарахо­вується в стаж роботи в пол^Шномурозмірі. Таке пра­вило обчислення поширюється на всіх працівників цих установ незалежно від займаної посади і характеру ви­конуваної роботи.

  У пільговому порядку загальний стаж обчислюєть­ся і працівникам водного транспорту (плавскладу ок­ремих видів судів морського і річкового флоту — капі­танам судів і їхнім помічникам, технічному пяргоня^ лу — машиністам, кочегарам, судовим електрикам, ра­діооператорам, майстрам з видобудку й обробки риби та ін.). Повний- навігаційний період зараховується в стаж за рік роботи.

  Робота протягом повного__сез£нх_на

  у         р^твяу  і

   ^^онних галузей, промисловості, незалеж­но від відомчої підпорядкованості й організацій, — за Списком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, зараховується в стаж за рік^оботи.1

  Повним навігаційним періодом і повним сезоном вважається тривалість навігації чи фактична тривалість певного виду сезонних робіт у даній місцевості. Якщо працівник відпрацював неповну навігацпо^чи неп'овншГ

  1 Див.: ЗП України, 1992.— № 12.— Ст. 271.

  112

   робота

   за фактичного

  .тривалістю.

  Таким чином, загальний трудовий стаж обчислюєть­ся в загальному і пільговому порядку. £іаж, як уже відзначалося, є юридичним фактом, що разом з пен­сійним віком визначає^право на пенсію за віком; він необхідний при призначенні пенсії за інвалідністю і в рязі втрати годувальника, захворювання, а також при вислузі років офіцерського складу. Від тривалості за­гального трудового стажу, залежить не тількищраво на трудову пенсію, але і і]

  ^.,.    ,             .                           Стаж роботи"відобра-"

  жається на' розмірі пєноті при неповному стажІ робо­ти, тому що пенсія в цьому випадку призначається в розмірі, пропорційному стажу.

  Реформування пенсійного законодавства припускає посилення зв'язку норм пенсійного забезпечення з трудовим внеском, трансформацію трудового стажу в страховий стаж, куди будуть включатися не будь-які періоди трудової діяльності, а лише ті, в період яких працівник сплачував страхові внески.

  Сшщл^ьтшстгшж. При призначенні трудової пенсії розрізняються двавиди спеціального стажу, з урахуван­ням яких здійснюється пільгове пенсійне забезпечен­ня. Підставою для їх нього .виділення служать відпові-днои>собливі умови праці і^фліст роботи, тобто ті сфери господарського комплексу і державної служби, де про- ходила трудова діяльність.

   Спеціальний стаж, виділений щодо особливих умов праці^поділяється, у свою чергу, на двапід^иди^ Cf\ — стаж на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо тяжкими умовами праці (Спи-

  і— стаж на інших роботах зі шкідливими і тяжки­ми умовами npj-ці (Список Ks 2).___

  Списки виробництв, робіт, професій, посад показників зі шкідливими і тяжкими умовами праці затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 5

  1 Див.: Інформаційний бюлетень Міністерства праці Украї­ни.— Людина і праця, 1994.— Ка 6.

  113

  Списки № 1 і № 2 — виробництво з особливо шкідли­вим ии~осо5ливо~тяжк йми умовами праці, робота в яких надає право на пенсію на пільгових умовах, — застосо­вуються поза залежністю від відомчого підпорядкуван-ня підприємств, де працювали чи працюють робітники, що звернулися за пенсією, професії чи посади, які на­звані в цих списках, в відповідних виробництвах і це­хах. Так, машиністи локомотивів (і їх помічники) за-лізничих цехів різних підприємств (судобудівного за­воду, хлібозаводу, текстильної фабрики і т.д.) користу­ються правом на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 2 на рівні з машиністами локомотивів і їх помічників залізничого транспорту.

  Виключення з дравил складають працівники хіміч-ногпрЬмисіювсісті .Виробництва хімічної промисловості "включені у" різні розділи Списку № 1 і Списку № 2. Тому питання про право на пільгові пенсії працівників хімічних виробництв вирішуються в залежності від то­пі дприємств о .

  У тих~випадках, коли в Списках № 1 і № 2 зазна­чені виробництва і цехи без перерахування професій і посад, право на пенсію на пільгових умовах і в_ пільго­вих розмірах мають усі працівники даних виробництв і цехів незалежно від займаної посади чи найменуван­ня професій.

  Якщо в Списки № 1 і № 2 включені професії праців­ників піп; загальним ттяйменуванням (наприклад, фор­мувальники, названі в підрозділах «Ливарне виробниц­тво», «Металообробка» Списку № 2), то право на пенсію на пільгових умовах мають робітники всіх найменувань цих професій, тобто в даному випадку не тільки фор­мувальники, але і старші, молодші формувальники і помічники формувальників.

  Загальні професії, перераховані в Списку № 1 і Спи­ску № 2, належать до всіх галузей господарського ком­плексу. Наприклад, електрозварювачі, зазначені в розділі «Загальні професії» Списку № 2, мають право на пільгове пенсійне забезпечення незалежно від того, де вони зайняті — у металургійному чи машинобудів-

  114

  ному виробництві, на текстильному виробництві, в ко­мунальному господарстві, на залізничому чи іншому транспорті і т.д.

  Бщігішири і помічники бригадирів мають право на пільгове'пенсійне ^аб53печейня^н^рйнті-з робітниками тоді, коли^вони працюють у_бригадах робітників, які професії і спеціальностівк лючені в списки виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких надає право на пенсію на пільгових умовах"

  Щд4*^чні_дц>аі£Вїшки мають право на пільгове пен­сійне забезпечення, якщо вони безпосередньо названі в списку або в додаткових роз'ясненнях до цих спис-ків.1 Якщо у відповідному підрозділі Списку № 1 чи 'Списку № 2 передбачені всі робітники, зайняті на ви­значених роботах (без перерахування їх професій), право на пільгове пенсійне забезпечення нарівні з усіма ро­бітниками мають і підручні працівники.

  У тих випадках, коли в списки включені робітники, зайняті на визначених роботах, право на пільгові пенсії мають усі робітники незалежно від найменування про­фесії.

  Інженерно-технічні працівники мають право на піль­гове пенсійне забезпечення, якщо займана ними поса­да цілком збігається з посадою, названою у списках. Як­що в списках майстри і помічники майстрів не визна­чені, то вони не мають права на пільгове пенсійне за­безпечення. Однак майстри, що працюють за змінами, користуються правом на пільгове пенсійне забезпечен­ня, якщо зазначені в даному виробництві. Контрольні, ремонтні й інші майстри користуються правом на пільго­ве пенсійне забезпечення тільки в тому випадку, коли їхні посади передбачені списками чи додатковими ро­з'ясненнями.

  Робітникам і інженерно-технічним працівникам, зайнятим у виробництві і цехах, що існують в науко­во-дослідних інститутах, пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах призначаються на загальних під-

  1 Такі роз'яснення дає Міністерство праці та соціальної по­літики України.

  115

  ставах у відповідності зі Списками № 1 і № 2. Що сто­сується працівників науково-дослідних відділів і лабо­раторій зазначених інститутів, то права на пільгове пенсійне забезпеч єн ня_вон и не мають!            "   '--------

  Працівники лабораторій' мають~~право на пільгове пенсійне забезпечення, якщо вони прямо передбачені списками. Так, відповідно до розділу «Хімічне вироб­ництво» Списку № 1 правом на пільгове пенсійне за­безпечення користуються працівники лабораторій з хімічними спецречовинами, а відповідно до розділу «Хімічне виробництво» Списку № 2 — працівники хімічних лабораторій, цехів і виробництв.

  Працівники лабораторій навчальних майстерень у ви­щих      j£?g/        іБ

   тігрдпБм_ца-

  не забезпечення не користуються.

  //-

  Пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах /    /на роботах за^сушснинтвом, професіям і посадам при" // значаються:                          V

  —  за Списком № 2 — яісщо_р.оботи, що виконують­ся за сумїс^Іц7і^о^Я^офедіГ^.Дсі0МЖ..ІІ^Р^Дбачені в Дьо-му ^nncKy^H^YLCjnnicjcy^Jbl;

  —  назадальндц^підставах — якщо одна з робіт, що виконується за_сумісництвом7"професій і посад передба­чена Списками № 1 чйГКе 2, а інша взагалі списками не_передбАЧЄяа^         ' "'

  Необхідно відзначити, що у стаж, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, включається час вико­нання робіт безпосередньо у виробництвах, цехах, ділян­ках, відділеннях за професіями і посадами, передбаче-ними Сггттпкям^ ."No 1 і jNfe 2, якщо працівники зайнятТ \Д'.на цих роботах повний робочий день._Робота за суміс-^^ництвом не зараховується в стаж, що дає право на пільго­ве пенсійне забезпечення.

  Відповідно до Яякпну Утфя.утти оПрп пгттпштг

  печення»_ всі робочі місця за умовами праці підлягають обов'язковій атестації, що проводиться спеціальною ате-стаційною комісією. Порядок проведення атестації ро­бочих ~мІ"сць~з1Румовами праці затверджений постано­вою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1§Шї р.1

  !ЗП України, 1992.—№ 9.—Ст. 211.

  116

   пільги і

  Основна мета атестації полягає в урегулюванні між власником чи уповноваженим ним органом і іща- _ цівниками в сфері реалізації права на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійн                            і         і

  компенсації ля рпбпту »         г

  Ще один вид спеціального стажу виділений законо­давцем для спеціальної категорії працівників, зайня­тих на_ підземних гірських роботах і в металургії за Списком робіт і професій, затвердженим постановою—л. Кабінету Міністрів України"від 31 березня 1994 р.1 Ця   // категорія працівників має ряд особливостей у по­рівнянні з іншими пенсіонерами за віком, що одержу­ють пенсії на пільгових умовах. Основна особливість — цим працівникам за певних умов пенсія призначається незалежно від віку; якщо вони були зайняті на зазна-чених роботах весь спеціальний стаж (.не менше 2~5— років), а працівники ведучих професій на цих роботах (не менше 20 років).

  Крім зазначених робіт зі шкідливими і тяжкими умовами праці, віднесених до спеціального стажу, за­конодавством установлено і ряд інших видів робіт і про­фесій, що за своїм змістом є спеціальним стажем. Це робота:

  —  трактористів-машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції в колек­тивних та інших підприємствах сільського господарства;

  —  жінок^^^іцо працюють трактористами-машиністами будівельних, дорожніх і вантажно-розвантажувальних ма­шин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів;

  —  •^тт^т^лш пг-атткггъ дпярКіймтт (операторами ма­шинного доїння), свинарками-операторами на підприєм­ствах сільського господарства;

  —  жінок, зайнятих протягом повного сезону на ви-РОїцуванні, збиранні і післязбиральній обробці тютЮну.

  Крім того, до сдеціальаиі'о стажу належить робота жінок у текстильному виробництві, робота водіїв місько­го тряттгпорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і вели-

  1 ЗП України, 1992.— № 7.— Ст. 184.

  117

  7

  к^в^.нтажних_автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

  На практиці іноді виникає питання: чи можна під­сумовувати різні види спеціальнохо_стажу працівника при представленні його до пенсії?

  Спеціальний стаж підсумовувати можна, але за пев­ним правилом. Воно полягає в тому, що до стажу з більш легкими умовами праці додається стаж з більш_тяж-кими умовами праці, але не навпаки. За складністю умови праці розташовуються в наступному порядку: підземні роботи, роботи зі шкідливими умовами праці; робота жінок трактористами-машиністами та на іншій роботі, робота жінок у текстильній промисловості.

  Таким чином, при підсумовуванні трудового стажу до часу виконання робіт з тяжкими умовами праці (Список № 2) приєднуються періоди виконання підзем­них робіт, робіт з особливо шкідливими й особливо тяж­кими умовами праці й у гарячих цехах (Список №1), а до стажу роботи жінок на підприємствах текстильної промисловості — час виконання всіх інших перерахо­ваних видів робіт.

  Приклад. Жінка працювала 4 роки за Списком № 1 печатницею у цеху, 5 років наборщицею (Список № 2), 6 років трактористом-машиністом у радгоспі і 9 рсків ткачихою на бавовняному комбінаті. Право на пенсію за Списком № 1 вона здобуває в 49 років і 8 міс, тому що вона працювала за Списком № 1 більше половини необхідного стажу (потрібно 7,5 років) і за кожний рік роботи за Списком № 1 зменшується пенсійний вік на 1 рік 4 міс.

  Законодавець чітко вказує тривалість спеціального стажу і вік працівника, що дають право вийти на пен­сію на пільгових умовах. Для призначення пенсії праців­никам на пільгових умовах, зайнятим на роботах з особ­ливо шкідливими й особливо тяжкими_.умовами праці (за Списком № 1) потрібне_і^осягнення віку для чо­ловіків 5Q років і наявність спеціального стажу 20 років, з них не^менше 10 років на зазначених роботах, а для _жінок, відповідно: 45, 15 і 7 років і 6 місяців.

  118

  Для працівників, зайнятих на інших роботах з тяж­кими умовами праці (Список № 2), спеціальний стаж_ установлений на рівні загального стажу роботи як для чоловіків, так і для жінок (25 і 20 років), знижений ли­ше вік на п'ять

   одержання пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи Списком № 2 не обов'язково, щоб весь трудовий стаж приходився на роботи, перераховані відповідно я_£1дигнях № 1 і № 9 Досить, щоб стаж на цих роботах складав не менше половини необхідного, тобто відповідно за Списком № 1 — 10 років з 20 чи 7,5 з 15, а за Списокм № 2 — 12.5 з 25 і 10 років з 20.

  Пенсійні пільги (за стажем роботи^ надаються не-залежно від будь-яких інших додаткових умов, наприк-ладГхараКТеру останньої перед звертанням за пенсією роботи чи місця проживання.

  Спеціальний стаж значно піднімає роль стажу в пен­сійному забезпеченні і підвищує відповідальність ро­ботодавця за безпечні і здорові умови праці. Визнання двоїстого характеру сутності спеціального стажу ^що має як забезпечувальний, так і трудовий аспект, наштовхує на думку обмеження загальнодержавного пільгового за­безпечення пенсіями працівників за мотивами шкідли­вості чи небезпеки умов праці. Мезанізм зміни існу­ючого порядку пропонується в Основних напрямках ре­формування пенсійного забезпечення. Пропонується поступове перенесення центру вагомості фінансування пенсійних (виробничих) пільг на роботодавця і створен­ня професійних пенсійних систем. При цьому держа­ва бере на себе зобов'язання гарантувати збереження придбання пенсійних пільг і надання права на достро­ковий вихід на пенсію працівникам, зайнятим на ро­ботах зі шкідливими і тяжкими умовами праці.

  § 3. Вислуга років як спеціальний стаж роботи, застосований у пенсійному забезпеченні

  Вислуга років — це особливий вид спеціального ста-_жу_окремих категорій працівників, що передбачає піль-

  119

  1

  ч

  гове_пенсійне забезпечення в зв'язку з утратою профес­ійної працездатності і виходом на пенсію до настання ,віку. що дає право на пенсію за віком.

  У юридичній літературі зиіугуі^р_оків визначаєть­ся як тривалий, вимірюваний кількістю років стаж тру­дової чи державної діяльності, що створює за певними* умовами npjjtBO на відповідні конкретні види пільг і пе­реваг (грошові виплати, пенсії, додзїкові^відп^стки).1 "

  Вислузі років властиві ті ж загальні риси, шо і ста­жу роботи взагалі, хоча є, звичайно, і специфічні особ­ливості для даного виду трудового стажу.

  При вислузі років призначення пенсії пов'язано не з досягненням пенсійного віку і наявністю загально­го стажу роботи, а в зв'язку з утратою професійних яко­стей, коли працівник не може повноцінно працювати

  За  СВОЄЮ  СПеЦІаЛЬНІСТЮ   ла_ КГіТЯНПиттрттпгп  лрттрійн.гупп

  віку. Тому йому призначається пенсія як часткова ком­пенсація втраченої прапездатнпгті дя фпу^м Держав­не пенсійне забезпечення за вислугою років введено дав­но. Воно належить до періоду появи професійної військової служби і служби державних чиновників, а в Союзі РСР — до середини двадцятих років (1925 p.).

  У даний час вислуга років як норма-пільга засто­совується до багатьох категорій державних службовців", у тому числі військовослужбовців, працівників органів внутрішніх_справ. прокурорів, суддів, митних органів, цивільної авіащї.і льотно-випробувального складу, інших фахівців господарського комплексу України. Перелік державних органів, установ, підприємств, організацій і посад, служба, робота в яких надає право на пенсію за вислугу років, а також тривалість вислу­ги, установлюється законодавством окремо для кож­ної категорії осіб.

  Наприклад, коло осіб з числа військовослужбовців і n£fi^iieKUKifi_ja£2£Hi5^a^;5igiu^^ справ, що мають пра­во на пенсію за вислугу років, визначене Законом Ук­раїни «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців

  1 Трудовое право: Энцикл. Справ. / Гл. ред. Иванов С.А.— М.: Сов. энцикл., 1979.— С. 14.

  120

  мічманам, осооам нач

  і осіб начальницького і рядового складу органів внут- -,. рішніх справ» від 9 квітня 1992 р.1, постановою Ка~бі-нету Міністрів України від 17 липня 1992 р. «Про по-рядок обчислення вислуги років, призначення"! пенсій і грошової допомоги особам о прапорщикам'

  дового складу органів внутрішніх справ». Крім того, Міністерством~"оборони~України і Міністерством внут-рішніх спраи України, кожним окремо, прийняті По-ложення_дро-ттгТетппк призначення і виплати держав-

  них_пенсій та допомог за ттгпугу

  Вислуга років військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, тобто тривалість служби у складі Збройних Сил України чи органів внутрішніх справ України, встановлюється для:

  — осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів,

   ияддтрокової  Служби І ВІЙСЬКОВОЇ

  служби за контрактом, осіб начальницького і рядового пкляду органів влутрщтніх справ — 20 років професій­ної військової служби;

  — осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом, а також осіб середнього і вищо­го начальницького складу органів внутрішніх справ, звільнених зі служби за віком, у зв'язку з хворобою, ско­роченням штатів, і тих, хто до дня звільнення досягнув, встановленого віку і має загальний стаж 25 календарних років, з яких «а_мрннтр 1 ?■ гпків fi МКяЧів складає військова служба чи служба^орхаР"^ явутрітпчіх справ.

  У вислугу років військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ, крім служби в армії чи міліції, зараховуються і деякі інші види роботи (служби) (час ро­боти в органах державної влади, суддів, прокурорів, слідчих) і на інших пос_адаХг~зазначен-их ~у законі.—

  Терміни служби в армії чи органах внутрішніх справ зараховуються за фактичною тридя яі р.ттг» (у календар­ному вирахуванні). Хоча в багатьох випадках законо-

  1 Див.: Відомості Верховної Ради України, 1992.— № 29.— Ст. 399.

  121

  давством передбачене пільгове вирахування вислуги, один місяць служби у військових частинах у пе-бойових дій і воєнний час, а також час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на 4gp-^ нобильській АЕС. до 1 січня 19ЯЯ р^Уі вважається за ри місяці вислуги; один місяць служби на літній ро-боті в реактивній і турбогвинтовій авіації, у частинах і підроздїлазГ^ііідтримки режиму надзвичайного стану, на атомних підводних човнах, на посадах водолазів — ля дра. місяці вислуги та ін.

  Коло осіб з числа військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, що мають право на пенсію за вислугу років, як уже відзначалось, визначене Здконом України «Про пенсійне забезпечення, військовослуж; бовців і осіб начальницького і рядов_ого_ складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. (з наступники змінами і доповненнями).' Правйла~обчислення вислу­ги років затверджені спеціальною постановою Кабіне­ту Міністрів України від 17 липня 1992 р. *Про порг-док обчислення вислуги років, призначення і виплату пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, особам начальницького і ря­дового складу органів внутрішніх справ».1

  У даний час вислуга років як норма-пільга застосо­вується до багатьох категорій державних службовців, працівників прокуратури, суддів, митних органів, ци­вільної авіації і льотно-випробувального складу, інших фахівців господарського комплексу України. Перелік державних органів, установ, підприємств, організацій і посад, служба, робота в яких надає право на пенсію за вислугу років, а також тривалість вислуги встановлюють­ся законодавством окремо для кожної категорії осіб. '■ М}2££М£р Рок№ державних слцжб^вців. Вислуга років державнихслужобвців та їх пенсійне забезпечення встановлено Законом України «Про державну службу» від Д6 грудня 1993 р.2, а питання її обчислення регу­люється спеціальним нормативним актом «Пропоря-

  1 ЗП України, 1992.— N* 7.— Ст. 182,

  2 Відомості Верховної Ради України, 1993.— № 52.— Ст. 490.

  122

  док обчислення стажу державної служби», затвердже-. ним постановою Кабінету Міністрів України від 3 трав- П НЯІ994 р.1 (зі змінами та доповненнями).

  До де'ржавних службовців належать особи, що зяй-; мають посади в державних органах і їхньому апараті з практичного виконання задач і функцій держави, і ті, хто отримує зарплату за рахунок державного бюджету. Держслужбовці мають право виходу на пенсію при наявності загального трудового стажу для чоловіків — не менше 25 років, для жінок — не менше 20 років,

  V   TOMV^HF^fi   Сгящу   ГТеРЖавНОЇ   СЛУЖби   —   HP   MPHTTTf»

  10 років. У стаж держ.глужби включають тільки виз­начені види роботи (служби), затверджені постановою Кабінету Міністрів України. Але при цьому необхідно мати на увазі, що право на пенсію в зв'язку з держав­ною Службою ПОШИРЮЄ^'-.''я гттттр ня тну огі6г які були  WFt мпмрттт виходу на пенсію.

  Право на пенсію за держслужбу мають особи, шо пра­цювали в держапараті на 1 січня 1994 p., тобто на день введення Закону в дію.

  Розглядаючи питання про стаж держслужби, необ­хідно відзначити, що цей_стаж офіційно в Законі не іме­нується вислугою років. Однак критерії оцінки держ­служби, пільги, надані за неї, дозволяють обгрунтовано стверджувати, що цей стаж може бути віднесений до категорії спеціального стажу роботи (вислуги років), не­залежно від того, що при виході на пенсію враховуєть­ся не тільки наявність стажу держслужби, але і досяг­нення службовцем пенсійного віку.

  Закон України <jlpo_ державну службу» у частині, що регулює питання службової кар'єри, матеріального і соціально-побутового забезпечення державних служ­бовців, пощирюеться також на народних депутатів Ук-раїни, відповідно до їхнього статусу,2 суддів, праців-ників_щшшх_оііганів, інших категорій працівників", прирівняних до держслужбовців.

  1 ЗП України, 1994.— № 8.— Ст. 213.

  2 Див.: Відомості Верховної Ради України, 1993.' Ст. 17.

  №3.—

  123

   — встановлена Законом Украї-

  ни_«Про статус-Х^ддів»,' у якому є норма: кожен суд­дя у випадку відставки за власним бажанням, за ста­ном здоро^я чи після закінчення терміну повноважень ^ має право на вибір — вийти на пенсію на умовах дер-/ жавного службовця чихн'а одер_жання щомісячного до-вічїюго грошового утримання при стажі роботи на по-'   саді не менше 20 років і досягненні пенсійного віку. У стаж роботи, що дає право на відставку судді й одер­жання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів України, державних арбітрів, відомчих арбітражів України, також зарахо­вується:

  —  час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах і державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР і республік, що раніше входили в СРСР;

  —  час роботи на посадах, безпосередньо пов'язаних з керівництвом і контролем за діяльністю суддів у Вер­ховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України і підвідомчих йому органах на місцях, Вищо­му арбітражному суді України та обласних арбітраж­них судах, а також на посадах прокурорів і слідчих, за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посадах судді не менше 10 років.2

   Відпо-

  ^А-—<

  Ц     вислугу років        ^^

   відно до Закону України «Про прокуратуру»3 праців­ники прокуратури, яким привласнені класні чини, зі стажем роботи в органах прокуратури 20 років і більше

  мають право на пенсійне забезпечення за До працівників прокуратури належать слідчі, праців­ники, що займають прокурорські посади'(Генеральний прокурор України і його заступники, старші помічни­ки і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їхні заступники, старші прокурори і прокуро­ри управлінь і відділів).

  1 Відомості Верховної Ради України, 1993.— № 8.— Ст. 56.

  2 Див.: Відомості Верховної Ради України, 1994.— № 26.— Ст. 203.

  3 Відомості Верховної Ради України, 1991.— № 53.— Ст. 793.

  124

  У стаж роботч, що дає право на пенсію за вислугу років слідчим, іншим працівникам прокуратури, зара­ховується увесь час роботи в ооганру прокуратуру, у то­му числі військової прокуратури, на посадах:

  —  слідчого, начальника чи заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосеред­ньо займається веденням попереднього слідства;

  —  робота на зазначених посадах в органах внутріш­ніх справ і Служби безпеки України з безпосередньо­го ведення попереднього слідства;

  — частково оплачувана відпустка жінкам, що догля­дають за дитиною до досягнення нею З років.

  Прокурорським працівникам у стаж роботи (вислу­гу років) зараховується:

  —  час роботи на прокурорських посадах, перерахо­ваних вище, у тому числі у військовій прокуратурі;

  —  слідча робота в органах прокуратури, внутрішніх слрав і Служби безпеки України, робота суддів;

  — частково оплачувана відпустка жінкам, що догля­дають за дитиною до досягнення нею 3 років.

  Від тривалості стажу роботи в органах прокуратури залежить розмір пенсії за вислугу років.

  <\Про1шслугу років працівникїв~(посадових осіб) митп'Т них органів України.ІНа працівників, що проходять службу в митних органах і мають персональні звання, поширюються правила пенсійного забезпечення за ви­слугу років.

  Для них встановлюється термін вислуги і вік вихо-ДУ_налш£Ію:

  для жінок відповідного років вислуги і 50 років за

  ВІКОМ, ЧОЛОВІКІВ — Й5 pAwiTO таиддгугт* і 55 рОКІВ ЗЭ ВІКОМ.1

  У трудовий стаж, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується:

  — час служОи в митних органах на посадах, при за­нятті яких посадовим особам привласнюються персо­нальні звання; час служби в Збройних Силах і інших військових формуваннях колишнього СРСР і України;

  1 Див.: Подоженнгі про порядок та умови проходження служ- тЧ^^ би у митних органах: Затверджено постановою Кабінету Міністрів    /J України від 9 лютого 1993 // ЗП України, 1993.— № 6.— Ст. 97.

  125

  — час роботи в правоохоронних органах, а також дер­жавної виконавчої влади і місцевого самоврядування;

  —■ час роботи за межами України, якщо до цього осо­ба працювала в митних органах і мала персональне звання;

  — час навчання в митних органах, а також в аспіран­турі (докторантурі) з відривом від роботи не більш ніж три роки і поверненням на роботу в митні органи;

  —  час відпустки в зв'язку з вагітністю, пологами і частково оплачуваної відпустки для догляду за дити-ною до досягнення нею 3-літнього віку.

  Про вислугу років працівників авіації і

  пробувального складу иивільної авщци/Вислуга років застосовується до працівників льотного і льотно-випро­бувального складу, диспетчерів, що здійснюють управ-ління повітряним рухом, а також інженерно-технічних працівників, бортпровідників і інших осіб — за пере-^^—ліком посад і робіт, затвердженим постановою Кабіне-

  *^.ь

  К     ту Міністрів Українивід 21 липня 1992 р.1

   диференційована в залежності від

  "Вислу гаг

  статті. Для жінок вона встановлена 20 років, а для чо­ловіків — 25 років. Термін вислуги років обчислюєть­ся по-різному," у залелшостТ^ідВиду^льотної роботи, нальоту годин, виду літальних апаратів. їхнього типу, уя-

  рактеру роботи й інших_показників. У термін вислу­ги років"заріОсоііується робота на посадах, зазначених у

  переліку. ч~~~            ~____________________

  "Вислуга років яяПсатегорія спеціального стажу п~о~-їирюється на велику групи фахівців господарського, Лсомплекси України /Перелік таких фахівців зазначений у стст. 52, 54, 55 Закону України «Про пенсійне забез^. печення». Частина з них і раніше (до прийняття За-кону) забезпечувалася пенсіями за вислугу років, а час­тина — на пільгових умовах за Списком № 2.

  Додатково одержали право на пенсію за вислугу років:

  — працівники локомотивних бригад і окремих ка-^его£Ій__робітниківГ що безпосередньо забезпечують

  1 ЗП України, 1992.— № 9.— Ст. 209.

  126

  організацію перевезень і безпеку руху на залізничому транспорті й у метрополітенах;

  — плавсклад судів морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;

  —  механізатори (докери-механізатори);

  —  ■     -  ------------г„.„ зай-

  няті в технологічних процесах на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, на вивозі вугілля, сланцю,

  руди, породи;

  —  працівники геологорозвідувальних експедицій;

  —  п^за^шкі^^                                          на дісоза-

  готовках і лісосплаві.

   років перерахованих категорій

  Т^ивалістьвйслуги р           рр

  працівників різна. Вона встановлюється окремими спи­сками професій і посад, робота в яких надає право на пенсію за вислугу років. Списки затверджені постано­вою Кабінету Міністрів України.1 У більшості випадків вислуга років тісно пов'язана з загальним стажем ро­боти і встановлюється на рівні загального трудового стй-жу для чоловіків і жінок при зниженні віку на 5 років. Наприклад, праціміи^^ако^о5^внихбригад залізнич-

  Наприклад, праціміи^_^ак^5^__ ного транспорту і плавскладу морського і річкового флоту мають право на пенсію за вислугу років: чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі робо­ти не менше 25 років, з них не менше 12 років 1 б місяців^ на зазначеній роботі; жінки — до досягнення 50 років і при загальному .стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

  На таких же умовах, при такій же тривалості вислу­ги років забезпечуються пенсіями й Інші категорії пра­цівників (водії вантажних автомобілів, зайняті на обслу­говуванні шахт і рудників, працівники геологорозвіду­вальних експедицій, лісозаготівельники). Для докерів-механізаторів встановлена інша вислуга: для чоловіків — 20 років при загальному стажі роботи не менше 25 років і віці 55 років, а для жінок відповідно: 20, 15 і 50 років. Така ж вислуга років встановлена і для працівників

  1 Див.: ЗП України, 1992.-Ст. 70.

  № 11.— Ст. 271; 1994.— № 4.

  127

  спеціальних видів морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості незалежно від віку.

  /Градицшна вислуга років у працівників освіти, охд< фони здоров'я, творчих працівників( а останнім~часом вислуга років поширена на 0axiBgi^cii^ejra_icjon^ajib-_ ного захисту, професійних спортсменів, на науковців і Педагогів державної вищої школи III І IV рівнів акре­дитації, журналістів і нотаріусів^          ~~~     —-

  Для працівників освіти встановлена тривалість вис­луги зіТфахом 25 років. У стаж роботи за спеціальні­стю зараховується,""як правило, педагогічна діяльність учителів, директорів _ш_кіл, що завідують навчальною і навчально-виховною частиною, викладачів, що працюють у вищих установах освіти І і II рівнів акредитації й інших осіб за переліком установ освіти і посад, за­тверджених постановою Кабінету Міністрів України від

  Велике коло працівників охорони здоровая, на яких 'поширюється вислига рокіа.^Це: лікарі. г.ередній_мяггич. ний персонал (незалежно від посад у лікарнях, устано­вах усіх типів і найменувань), а також провізори, що пра­цюють в адтеках, лікарі і середній медперсонал, зайня­тий у санаторно-курортних установах, медико-соціаль-них експертних комісіях (МСЕК) і бюро судово-медич­ної експертизи. Тривалість вислуги років для медич­них працівників установлена така ж, як і для праців­ників освіти — 25 років.

  Вислуга років і термінуй тривалості поширюється і на невелике коло (працівників органів соціального з^> їпсту. Це, в основному, медичнГпрашвникйТУаинятТ^

  _______ших установах і^медичних віппіленнях прптея-

  них підприємств. На фахівців міністерства і регіональ­них управлінь соціального захисту поширюється поло­ження про державну службу.

  Вислугою роіГів вважається професійна діяльність fnopmcMenie — заслужених майстрів спорту і_маиєтрів міжнародного класу. Лдя видатних спортсменів (чо­ловіків і жінок), що мають особливі заслуги перед

  1 Див.: ЗП України, 1994.— № 4.~ Ст. 79.

  фізкультурним рухом, установлений термін трудово­го стажу для виходу на пенсію 20 років і перебуван-ня в складі збірцих команд України hr мвнттіе 6 років. ^Г^танГзараховуються всі періоди перебування профе­сійних спортсменів у складі збірних команд України, а також інші види трудової діяльності, передбачені ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

  Стаж, що дає право на пенсію за вислугу років, обчис-Ьк              трудтту кяииия й інших доку-

  ментів, що підтверджують перебування в складі збірних команд України, а також наявність звання заслуженого майстра спорту чи майстра спорту міжнародного класу.

  СТворча діяльність артистів театрально-концерт^^ Ґ~них підприємств і колективів також виміряється^виц^у ( лугою jjQKieJBoHa/диференційована в залежності від ха­рактеру творчої діяльності. Наприклад, право на пен­сію за вислугу років виникає:

  а)  при наявності 20-літнього стажу роботи зі спе­ціальності артистів балету і балету на льоді;

  б)  при наявності 25-літнього спеціального стажу ро­боти артистів, що грають на духових інструментах у професійних художніх колективах;

  в)  при наявності 30-літнього спеціального стажу у артистів хору театрів опери і балету і професійних ху­дожніх колективів. Спеціальний стаж, що дає право на пенсію за вислугу років, обчислюється за особливими правилами в залежності від виду_івд^чої діяльності.1

  Спеціальний стаж науково-педагогічнихИриціьникіа—> 'вищих державних навчальних закладів III і ІУ^і^ліл^ Цей вид стажу встановлений Законом

  України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 1 грудня 1998 рТ,'а зі змінами, внесеними Законом

  128

  1 Див.: Перелік посад артистів театрально-концертних й інших видовищних установ, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку: Затверджено по­становою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 // ЗП України, 1992.—№11.—Ст. 271.

  2 Див.: Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 2-3.— Ст. 20.

  129

  України від 6 квітня 2000 року № 1646-ПІ.1 Відпові­дно до цих Законів науково-педагогічні працівники прирівнюються в пенсійному забезпеченні до держав-них~служб"овців. ^ле*~призначення пенсій провадиться за закщшдавгтвпіут прп науку ~3а~ними такріїїлеце

  "во виходу на пенсію на умовах спеціального стажу: для чоловіків — при наявності загального стажу роботи не М5НШб"^5^років, у тому числі спеціального стажу нау­ковцем чи педагогом державного вищого навчального закладу, і тих, хто має вчене звання чи вчену ступінь,— не менше 20 років і досягнення пенсійного віку чоло-. віками (60 років); для жінок — відповідно: 20, 15 і 55 років.                            ~~~                                               ~~~~

  Стане науково-педагогічних працівників державної вищої шкоди~^огчйїїлюється~з*7^ати" присудження вче-

  ного ступеня__ч^^іри.св_оєндя_вч.еног£і--з»анї*я.

  Перелік посад науковців у державних вищих навчаль­них закладах III—IV рівнів акредитації, що мають право на пенсію за науковий стаж, затверджений постано­вою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 923,2 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 2 серпня 2000 р. № 1191.3 Він є ви­черпним і розширювальним тлумаченням не підлягає.

  Нові правила пенсійного забезпечення науково-педа­гогічних працівників вступили в дію з 22 червня 1999 року і здійснюються поетапно: на першому етапі (з 22.06.99) право вийти на пенсію отримали науково-пе­дагогічні працівники з науковим стажем: чоловіки — 30 років, жінки — 25 років; з 1 січня 2000 року — на­уковці, що мають науковий стаж, — чоловіки — 25 років, жінки — 20 років. І, нарешті, з 1 липня 2000 року на­уковці з науковим стажем — чоловіки — 20 років, жінки — 15 років.

  Що стосується/журналістів, то їх творча

  тпъ~у~ деужпвних і комунальних засобах масової інформації розглядається як спеціальний стаж роботи-,

  1 Відомості Верховної Ради України: 2000.— № 28.-— Ст. 223.

  2 ЗП України, 2000.— № 2.— Ст. 41.

  3 Офіційний вісник України, 2000.— № 31.— Ст. 1313.

  130

  що нрнщвнюється до стажу державної служби.1 Стаж обчислюється за методикою й у порядку, установлено­му законодавством про державну службу. З цього пи­тання 23 вересня 1997 р. прийнято Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів*. Кабінет Міністрів України прийняв спеціальну постанову № 377, якою за­твердив порядок оплати праці, вирахування розміру пенсій та інші соціальні гарантії. Однак журналісти не мають статусу державного службовця і пенсія їм призначається за Законом України «Про засоби масо­вої інформації...».

  Ще одна категорія працівників, Державні нотаріуси які відповідно до Указу Презид^н^а_^к^а1н^-уЩто~вр^ гулювання дшльнос_ті^оха^да^Х-їьУкрашЬ від 23 серп­ня ТїШЕГр. прирівнюються за стажем роботи, оплатою праці і пенсійним забезпеченням до державних служ­бовців. Це означає що для вирішення питання про пен­сійне забезпечення, визначальне значення має спе­ціальний стаж роботи нотаріуса. Він повинен бути вста­новлений щодо тривалості і відповідати вимогам дер­жавного службовця.

  § 4. Докази загального та спеціального стажу роботи

  Як доказ трудового стажу, необхідного для призначен­ня пенсії, приймаються певні документи. Основним до­кументом, що підтверджує трудову діяльність працівника" " (її тривалість, характер і т.д.), є сьогодні трудова книж­ка.^. Трудові книжки ведуться з 1939 р. на всіх праців­ників підприємств, установ і організацій, а з 1965 р. — і на членів колективних сільгосппідприємств (КСП).

  1  Див.: Відомості Верховної Ради України, 1997.—- № 50.— Ст. 302.

  2  Див.: Про трудові книжки: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 // ЗП України, 1993.— Х° 8.— Ст. 71; Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприєм­ствах, в установах і організаціях: Затверджено наказом Мінпраці, Мінюста і Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р.

  131

  відповідальність за ведення, облік, збережеіШЯ-і_ви-_ дачу трудових книжок покладається на власника під-

  сиіГтрудовій книжці про прийом на роботу, переведен­ня на іншу постійну роботу чи звільнення вносяться роботодавцем_на_ііідставі документів і з посиланням на них (накази, розпорядження^   -/ 3'l^*f

  Якщо працівник до вступу на дане підприємство (ус­танову, організацію) уже працював, але на нього не була заведена трудова книжка, то при заповненні її вносить­ся запис про стаж роботи на підставі правильно оформ­лених документів і з посиланням на них, на якому підприємстві (чи установі, організації), які періоди й на яких посадах працював власник трудової книжки.^За-

  ПИС у ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ  Про. СХаЖ_рОбоТИ_Є_ДОКазОМ У

  д^^зД^_                у      даєть

  ся нова~трудова книжка з написом «Дублікат» у пра-

  ______,-------------------------1—■—'                      •—^^    __^

  вому верхньому куті першої с то рінкі?. ^Дублікат тру­дової книжки заповнюється за загальними правила-ми. У розділі «Відомості про роботу» на підставі рані­ше виданих наказів і розпоряджень вносяться записи про роботу на підприємстві, що видає дублікат, а запис про загальний стаж роботи до надходження на дане підприємство (в установу, організацію) провадиться за тими правилами, що і запис у трудовій книжці.

  Вносити виправлення в записі про терміни і харак­тер вик^н^ваної~роботй чи займаної посади, про при­чини звільнення й інших свідчень про роботу, може ли-ше^діе^підприємство (установа, організація), яким був зроблений неправильний чи неточний запис. Виправ-

  лення повинні цілком відповідати оригіналу наказу чіГ бозПоряджеШ^ Увипадку втрати наказу чи розпоряд- і                                 чно виконуваній

  ^женняТ або невідповідності і:    _                       .„_____

  роботі, виправлення відомостей про роботу провадить­ся на підставі інших~доку ментів." піо підтвреджують ви-конання роботи, не зазначеної в трудовій" книжці. Виправлення"завіряються у встановленому порядку.

  КГПЇЇТТШТ   ^1і1дт^^гр1мв.ж"утт.   СЛуЛПТТТТ   ТТ1ДГТПТ*"ТП   ДД*Г

  виправлення внесених раніше записів. 132

  Крім трудової книжки, доказом трудового стажу мо­жуть служити інші документи, видані за місцем робо­ти, служби, а також архівними установами. Порядок

  "^підтвердження наявного трудового стажу для призна­чення пенсії при відсутності трудової книжки чи відповідних записів у ній затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993р.J       "

  *• EoKyMeHTa^^ji4^nJATbepfl^c^oTb трудовий стаж (при відсутності трудової книжки), можуть бути такі: довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості

  на видачу заробітної платні, архівні довідки, посвідчен­ня, характеристики, письмові трудові договори й уго-~ди з" оцінка'ми про їхнє виконання й інші документи^" ЇЙО МІСТЯТЬ свідчення про, тяг роботи. При відсутності зазначених документів приймаються членські квит­ки профспілки. Прч цьому підтверджуються перюДи ^роботи лиії1е За час, про який є відмітки про сплату "членських БнескіїГ

  Час рооотТІ "осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності і винят­ково на їхній праці (.оренді чи в особистому фермерсь-кому господарстві), установлюється згідно з довідками Пенсійного фонду України про сплату страхових зборів У фонд.

  Для підтвердження творчої діяльності працівників приймаються довідки періоду сплати страхових зборів у Пенсійний Фонд України.

  Y зв'язку з пенс1Йнщо_р.ефорглою будуть поступово змінюватися джерела^доказів трудового внеску праців­ників. Уже зараз, наприклад, у Львівській області, де здійснюється персоніфікований облік внесків у Пенсій­ний фонд, основним доказокиїЕУАовог°- стажу Ji ка (відомості) про сплату страх.овдх_в^есків. Саме за сплатою внесків будуть судити про стаж роботи, але вже не про трудовий, а про страховий стаж.

  Показом військової служби, служби в органах дер-жавноТ оезпеки є: військові квитки, довідіш військо­вих комісаріатів, військових частин і установ системи

  1 Див.: ЗП України, 1993.— № 2.— Ст. 273.

  133

  Щноборони, Прикордонних військ, Управління держав­ної охорони, інших військових формувань, створених Верховною Радою України, Службою безпеки України, а також довідки архівних і військово-лікувальних ус­танов колишніх Збройних Сил Союзу РСР, Служби без­пеки, органів внутрішніх справ. Військова служба в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі при виконанні миротворчих операцій, зараховується у трудовий стаж на підставі довідок військових коміса­ріатів, що видаються в порядку, обумовленому Мінобо­рони України,

  У підтвердження служби в органах внутрішніх справ

  приймаються довідки, що видаються в порядку, обумов­леному мци України. Час служби у воєнізованій охо-роні, в органах спеціального зв'язку і гірничорятуваль­них частин встановлюється в звичайному порядку, пе­редбаченому для працівників підприємств.

  Час навчання у вищих навчальних закладах, профе­сійно-технічних училищах, на курсах підвищення ква­ліфікації ї перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докто­рантурі І клінічній ординатурі підтверджується дипло-

  мами, посвідченнями, а також довідками й іншими до­кументами, виданими на підставі архівних даних про період навчання. При відсутності в документах таких "відомостей як доказ часу навчання можуть прийматися довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про і

  закінчення навчального періоду

   йпт етапі д.

  Уривялістт, тимчасової непрацездатності, що почалася в період роботи, установлюється на підставі довідок, ви­даних за місцем цієї роботи.  ~~

  ' Документами, що підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка з акта огляду меди-ко-соціальної експертної комісії, пенсійне посвідчення, тїосвідчення одержувача допомоги *чи довідка управлін­ня соціального за~хисту нaceлJeш^я^_ІJEцпi^дgкxм£Hlи^__

  До1су^іе^га^и'Гщ"6~1іідтверджують вік, можуть бути свідоцтво про нар_одж.ення, або виписка з пЗспорта, або довідка органів управління житловим фондом і інші..

  134

  Час догляду непрацюючої матері за малолітніми   .. дітьми встановлюється на підставі свідоцтва про народ-ження дитини чи виписки з паспорта (у випадку смер-іни — свідчення про смерть), а також документів

  ти не працювала (виписка з трудової книжки, довідка органів управління житловим фондом чи довідка сіль­сько,!, селищної ради).

  Період проживання дружин осіб офіцерського скла­ду, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців над­строкової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їхнього працевлаштування за фа­хом, підтверджується довідками, виданими командира-ми (начальниками) військово-навчальних (навчальних) "

   й

  установ, підприємств і організацій у дорядкуг_____

  ному Міноборони України. При цьому для дружин ^військовослужбовців, звільнених з дійсної військової служби до 1 січня 1990 p., період проживання з чоло­віками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за фахом, підтверджується довідка­ми, виданими військовими комісаріатами.

  Час перебування у Фашистських концтаборах^ гетто й інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимча­сово окупованої території в період Великої Вітчизня­ної війни 1941-1945 pp., підтверджується будь-якими документами того часу, у яких містяться необхідні відо-"мості.^При відсутності таких документів приймають­ся довідки, видані архівними установами, органами дер-жавдщ_£езлеки чи. .внутрішніх справ за місцем при­буття згаданих осіб в УкраїнХі__а_також_Службою роз-шуку Національного коштету_трваРиства Червоного Хреста України""

  У тих яипадкаг.л кпди /іпуумдими, щ0 підтверджу­ють трудовий стаж, не збереглися, періоди роботи до-жуть підтверджуватися на підставі показань свідків. При цьому законодавство виходить з того, що доку м єн-ти^можуть бути відсутніми через дві основні групи цричин:

  135

  1)  у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аварцями чи катастрофам^ і іртттттмтт тт^и^яйнями си­туаціями;

  2)  у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації чи відсутність архівних даних з інших

  ричин.

  У першому випадку трудовий стаж установлюється а підставі показань не менше ніз<£двох свідіов^зцо зна-ють заявника через^ спільну з ним роботу на одному підприємстві, в установі,_ ор_гаділацііт-еільгосппід-лриємствї чи в одній системі.

  Pj   В іншому випадку трудовий стаж установлюється на ^підставі показань не менше<^5ох свідків^ що знають за­явника через спільну з ним роботу на одному підпри-ємстві чи в одншеистемі і що мають,,  б

  своюроботу за час, у відношенні якого вони підтверд­жують роботу заявника. На підсдаві^показань одного чи

  биіьше свідків, що мають відповідні документи, також можуть бути підтверджені щщіоди перебужання^рома-дян_під_час^ m&s.^_x^^amzcxcbSJa3LJ^SE^^ojQax.

  Процедура підтвердження трудового стажу за допо­могою показань свідків регламентується відповідними відомчими нормативними актами (наказами, інструк­ціями, положеннями). Цією роботою займаються орга­ни соціального захисту населення за місцем проживан­ня пенсіонера.

  Трудовий стаж за показаннями свідків встановлю­ється на підставі оеоОиитил цикааннь-двох чи більше свідків, запрошених у районне (міське) управління соціального захисту. У виняткових випадках, наприк-лад у зв'язку з хворобою свідка, управління"социального захисту може, не викликаючи його для дачі о_собистюс_ показань, обмежитися розглядом його письмових

  зань, якщо підпис свідка засвідчений у відповідному по­рядку. Крім того, начальник управління соціального за-< хисту може доручити фахівцю управління соціального захисту опитати свідків за місцем їх проживання і розглянути письмові показання, дані в присутності пра­цівника управління соціального захисту населення.

  136

  При відмові у встановленні трудового стажу в рі­шенні управління соціального захисту викладаються

  МОТИВИ ВІДМОВЛеННЯ. Рітттрттня огп.ттпптуг.тьгуя аяяттттк.у, іГяКЩО BliTTie МІГ буТИ Присутнім і piTTTPffF** було ПрИЙ-

  нято в його відсутність, то воно повідомляється йому по-ттттпю ^<гГятиденний тер^^із дця винесення. За ба-

  жанням заявника надається можливість ознайомити^— ся з^іротоклдол_з^сіі^ння^соміш з^озглядузаяв. По­казання заявника, свідків і рішення комісії заносяїБ-— ся~ до відповідного протоколу. У рішенні, комісії про встановлення~трудоЪоГо~"стажу вказується, на якому""" підприємстві (установі, організації) пр^а^ц,_ював__заявник_„ (чи померлий годувальник сім'ї), у якості кого, з якого ппо який час.

  У,-дрртоколі відзначаються-дата опитування евідктв і^цата винесення рішення управлінляі^^опдальаого за-хдсту населення. Протокол^підписується_кер_івником___ управління ч'и його заступником і скріплюється печат­кою управління соціального захисту населення-.1-

  1 Протокол також підписують заявник і свідки, які підтвер­джують свої показання, що були внесені в протокол.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.