§ 1. Держава та право як закономірний результат розвитку цивілізації

§ 1. Держава та право як закономірний результат розвитку цивілізації

285
0

Цивілізація (від лат. civilis — гідний, вихований) ха­рактеризує
рівень розвитку суспільства, матеріальної і ду­ховної культури. Атрибутами
цивілізації є держава і пра­во, що виникли в процесі еволюції суспільства.

Під суспільством розуміють сукупність форм сумісної
діяльності людей, які склалися в процесі історичного роз­витку людства.
Передумовою виникнення суспільства є різноманітні зв’язки і відносини, що
виникають між людь­ми в процесі їх життєдіяльності. На певному етапі люди
усвідомлюють, що в них є постійні спільні потреби та інтереси і що для їх
задоволення необхідні сумісні зу­силля. Саме переважно на цих засадах і
утворюється суспільство.

З моменту виникнення суспільство вимагає регулю­вання та
управління, потреба в яких значно зростає з появою класів і виокремленням
різних видів господарської і духовної діяльності. У цей час закінчується бездер­жавний
період розвитку суспільства, виникають держава і право, що є нероздільними і
свідчать про більш високий ступінь суспільного розвитку. Держава і право стають
складним і універсальним інструментом регулювання від­носин між окремими
людьми, особою і суспільством, між окремими суспільними групами.

Держава і право можуть забезпечувати панування од­ного класу
над іншими, але можуть здійснювати захист суспільства  і   кожної
особистості   від   зловживань   з   боку

сильнішого, гарантувати суспільне життя на основі прав
людини. Держава і право можуть бути ефективною про­тидією сваволі, анархії і
безладдю, сприяти розвиткові господарства і культури. Право може втілювати вищу
доцільність щодо меж поведінки людей. У такій же мірі, в якій держава і право
перетворюються із засобів обслу­говування інтересів окремих соціальних груп на
засоби задоволення загальносоціальних потреб, інтересів і запитів усього
суспільства й одночасно кожного з його членів, можна розглядати державу і як
суспільно-історичну цін­ність.

Проте держава і право породжуються суспільством і відбивають
його недоліки й суперечності. Держава і право не можуть бути предметом
ідеалізації, їх роль у суспіль­стві за різних часів на різних континентах
далеко не однакова.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ