§ 40. Рівноправність громадян

§ 40. Рівноправність громадян

115
0

Рівноправність громадян означає, що всі громадяни України
рівні перед законом і судом, мають рівні консти­туційні права і свободи.
Конституція (ст. 24) забороняє існування будь-яких привілеїв чи обмежень
громадян Ук­раїни за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі­гійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціаль­ного походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Слід визначити, що це положення не означає абсо­лютну
юридичну рівність і однаковість всіх прав громадян України. Йдеться про
рівність громадян перед законом і судом та наявність у кожного прав і свобод,
закріплених у Конституції України. Таким чином, Конституція визначає
однаковість вихідних позицій громадян у суспільному і державному житті. Що ж до
переліку і змісту прав гро­мадян, що регламентуються іншими
нормативно-правовими актами, то у повсякденному житті вони визначаються рядом
факторів: рівнем освіти, службовим становищем тощо, тобто залежать від того,
наскільки успішно грома­дянин використав можливості, що надані йому Консти­туцією.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ