§ ЗО. Поняття конституції як основного закону. Види конституцій

§ ЗО. Поняття конституції як основного закону. Види конституцій

24
0

Термін «конституція» походить від латинського
слова constitutio, що означає «устрій», «встановлення». Так
іме­нувалися деякі з актів, що видавалися римськими імпе­раторами. Застосування
терміна «конституція» в сучасному його розумінні пов’язано з епохою
буржуазних революцій. Конституції стали юридичною формою правового захисту
найважливіших інтересів молодої буржуазії. Першими пи­саними конституціями —
єдиними основними законами були Конституція США, прийнята в 1787 р. і чинна й
на теперішній час, та Конституція Франції 1791 р.

Конституція є основою конституційного права. Консти­туційне
(державне) право — це система правових норм, насамперед принципів і норм
конституції, які закріплюють основи економічної і політичної організації
суспільства, форму правління і державного устрою, порядок і прин­ципи
формування та компетенцію органів державної вла­ди, основи правового статусу
людини і громадянина.

За юридичною формою конституції можуть бути поді­лені на
писані та неписані. Писані конституції являють собою єдиний нормативний акт, що
прийнятий у суворо встановленому порядку та має чітку внутрішню структуру
(розділи, глави, параграфи тощо). До цього виду належить абсолютна більшість
конституцій, які діють у світі, в тому числі й Конституція України 1996 р.
Неписані конституції складаються з кількох законів, що мають самостійне зна­чення
і прийняті в різний час і в різному порядку. Вони у своїй сукупності
оголошуються конституцією держави. При­кладом такої конституції може бути
Конституція Велико­британії. Вона ввібрала низку законів, перший з яких —
«Велика хартія вольностей» —був прийнятий ще в 1215 р.

За порядком прийняття, зміни та відміни конституції
поділяються на гнучкі та жорсткі. У гнучких конституціях цей порядок мало чим
відрізняється від порядку, перед­баченого для всіх інших законів. Порядок
прийняття, зміни

та відміни жорстких конституцій суттєво ускладнений по­рівняно
з усіма іншими законами. Тут потрібні не тільки більшість голосів депутатів, а
й виконання низки додаткових процедур. Конституцію України слід віднести до
жорстких.

Відповідно до державного устрою конституції поділя­ються на
федеративні (Росія, США, ФРН, Індія та ін.) та унітарні (Україна, Франція,
Білорусь, Болгарія, Словенія, Чехія та ін.).

За рівнем втілення приписів конституцій у життя суспільства
та держави їх заведено поділяти на фіктивні, положення яких не знаходять
реалізації й підтвердження на практиці, та реальні, якщо суспільні відносини
відпо­відають конституційним настановам.

Той факт, що конституція покликана закріплювати й регулювати
найважливіші суспільні відносини, зумовлює її провідне місце в системі
законодавства будь-якої країни. Кожна галузь законодавства має свій виток у
тому чи іншому положенні конституції. Наприклад, трудове право базується на
статтях Конституції України, що закріп­люють права на працю, відпочинок,
підприємницьку діяль­ність.

Конституція України є Основним Законом держави, тому що вона
наділена особливою, найвищою юридичною силою, що знаходить свій вияв у низці
наступних поло­жень:

конституція виступає базисом для поточного за­конодавства.
Всі закони та інші нормативні акти мають випливати з Конституції і не
суперечити їй. «Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на
основі Конституції України і повинні відповідати їй» — ст. 8 Конституції
України;

існує, як вже зазначалося вище, особливий, ускладнений
порівняно з усіма іншими зако­нами, порядок прийняття, зміни та відміни Конс­титуції;

контроль за додержанням Конституції здійснює особливий орган
— Конституційний Суд Украї­ни. Тільки до його компетенції належить вирі­шення
питань про відповідність законів та ряду інших правових актів нормам
Конституції. Ана­логічні органи є в багатьох сучасних державах, хоч називаються
вони по-різному;

85

міжнародні
договори, які укладає держава, не мо­жуть суперечити Конституції. Якщо міжнарод­ний
договір суперечить або не відповідає Конс­титуції, його неможливо ратифікувати
(а якщо вій був ратифікований, то підлягає невідкладній денонсації, тобто
відмові від його виконання або припиненню його дії);

Конституція регулює найважливіші суспільні від­носини в
країні.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ