§ 18. Загальна характеристика основних галузей права України

§ 18. Загальна характеристика основних галузей права України

56
0

У системі права визначальне місце посідає консти­туційне
право, яке часто називають державним.

Конституційне право — галузь права, предметом якої є:
регулювання основ державного і суспільного ладу, прав, свобод та обов’язків
людини і громадянина; правовий ста­тус Верховної Ради України, Президента
України, Кабі­нету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, прокуратури, правосуд­дя; територіальний устрій
України; державні символи тощо. Основним джерелом конституційного права є
Конституція України, конституційні та інші закони.

Цивільне право — галузь права, яка включає правові норми, що
регулюють майнові відносини (наприклад, пра­во власності, відшкодування
збитків) та пов’язані з ними немайнові відносини (авторське право), а також
відносини суто   особисті   (захист   честі,   гідності,   ділової
репутації).

З    2—211

65

Цивільні
правовідносини основані на юридичній рівності, вільному волевиявленню та
майновій самостійності їх учас­ників. Найважливішим нормативно-правовим актом
цієї галузі є Цивільний кодекс України.

Трудове право — галузь права, норми якої регулюють трудові
відносини між працівниками і власником або орга­ном, уповноваженим власником,
щодо укладення трудового договору, його розірвання, умов праці та її охорони,
часу праці і часу відпочинку, порядку розгляду трудових спорів тощо. Основним
нормативним актом цієї галузі є Кодекс законів про працю України.

Сімейне право — галузь права, норми якої регулюють порядок,
умови реєстрації і розірвання шлюбу, права та обов’язки подружжя, стосунки між
дітьми і батьками тощо. Ці норми зосереджені у Сімейному кодексі України,
прийнятому 10 січня 2002 року.

Фінансове право — галузь права, яка регулює питання
державного бюджету, діяльності банків, податкової сис­теми тощо і для якої
характерним об’єктом регулювання є гроші та цінні папери.

Господарське право — галузь права, норми якої регу­люють
відношення, які виникають в процесі здійснення виробничо-господарської
діяльності і державного управ­ління нею.

Земельне право — система правових норм, що регу­люють
відносини щодо використання та охорони земель, їх режиму тощо. Основним
джерелом цієї галузі права є Земельний кодекс України.

Аграрне право — галузь права, якою регулюються суспільні
відносини, що складаються у процесі вироб­ництва сільськогосподарської
продукції, її переробки, збе­реження, реалізації, а також форми і порядок
організації сільськогосподарських підприємств, селянських і фермер­ських
господарств.

Екологічне право — система норм, що регулюють суспільні
відносини, спрямовані на збереження, віднов­лення сприятливих природних умов,
охорону навколиш­нього середовища, збереження рослинного і тваринного світу.

Адміністративне право — галузь права, норми якої регулюють
управлінські відносини державних органів, ді­яльність виконавчо-розпорядчого
характеру, встановлюють склад адміністративних правопорушень, порядок і види
адміністративних стягнень. Основним джерелом адміністра-

тивного права є Кодекс України про адміністративні пра­вопорушення.

Кримінальне право — сукупність юридичних норм, що визначають
злочинність діянь, їх караність, обставини, що пом’якшують і обтяжують вину,
звільняють від пока­рання, окреслюють коло злочинів, види і міру покарання за
них тощо. Основним джерелом кримінального права є Кримінальний кодекс України.

Виправно-виконавче право — галузь права, що регу­лює
суспільні відносини, які виникають у зв’язку із засто­суванням кримінального покарання
і заходів виправно-тру­дового впливу. Для цієї галузі права існує
Виправно-трудовий кодекс України.

Усі зазначені та ряд інших галузей права є галузями так
званого матеріального права, оскільки регулюють су­спільні відносини, так би
мовити, у статиці.

Але для правильного застосування норм права необ­хідні
відповідні процедури, процесуальні норми, які скла­дають цивільно-процесуальне,
кримінально-процесуальне та деякі інші процесуальні галузі права.

Цивільно-процесуальне право — галузь права, що ре­гулює
порядок розгляду та вирішення судом цивільних справ і виконання судових рішень.
В основу її покладено Цивільний процесуальний кодекс України.

Кримінально-процесуальне право — галузь права, нор­ми якої
регулюють діяльність, пов’язану з порушенням кримінальних справ, попереднім
розслідуванням злочинів і розглядом кримінальних справ у судових інстанціях.
Основ­ним джерелом кримінально-процесуального права є Кримі­нально-процесуальний
кодекс України.

Міжнародне право — система правових норм, що регу­люють взаємовідносини
між державами (міжнародне пуб­лічне право) чи між громадянами різних країн та
їх об’єднаннями (міжнародне приватне право). Міжнародне право не належить до
системи внутрішнього права, а складається на основі міждержавних угод. Норми
міжна­родного права набувають сили в країні лише за умов офіційного визнання
(ратифікації) цією країною відповід­ної міжнародної угоди.

66

З*

67

Тема
5

ПРАВОВА ДЕРЖАВА.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ