§ 5. Внутрішні та зовнішні функції держави

§ 5. Внутрішні та зовнішні функції держави

15
0

Функціями держави є основні напрямки (сторони, ви­ди)
діяльності держави всередині країни і на міжнародній арені для досягнення
певних цілей.

Під цілями діяльності держави розуміється бажаний результат
внутрішньої та зовнішньої політичної, економіч­ної та іншої діяльності держави.
У функціях проявляється соціальне призначення держави.

Функції держави класифікуються по-різному. За озна­кою часу
здійснення розрізняють функції постійні (підтри­мання правопорядку, оборона) та
тимчасові (ліквідація на­слідків стихійного лиха), за сферами суспільного життя
— економічні, соціальні, політичні, а також здійснювані у духовній сфері.

Залежно від напрямів діяльності щодо меж країни дер­жавні
функції поділяють на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх функцій належать напрями діяльності держави, в
яких конкретизується її внутрішня політика відносно економічних, ідеологічних,
екологічних, культур­них та інших сторін життя суспільства.

Внутрішніми функціями Української держави є такі:

економічна (планування і прогнозування еконо­мічного
розвитку, формування бюджету, встанов­лення системи податків);

культурно-виховна;

36

37

соціального
обслуговування (фінансування охоро­ни здоров’я, пенсійне забезпечення, допомога
без­робітним та ін.);

охорони та захисту всіх форм власності;

охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина;

екологічна (охорона, відновлення і поліпшення природного
середовища);

інші.

Зовнішні функції — це основні напрямки діяльності держави за
її межами у зносинах з іншими державами, міжнародними організаціями і світовим
суспільством в цілому.

Зовнішні функції Української держави такі:

організація співробітництва з іншими державами, міжнародними
організаціями і світовим суспіль­ством у цілому;

оборона від нападу ззовні, охорона державних кордонів;

підтримка миру і мирного співіснування держав, запобігання
війнам, ліквідація зброї масового зни­щення;

екологічна;

участь у вирішенні інших світових глобальних проблем
сучасності.

Внутрішні і зовнішні функції кожної держави тісно пов’язані,
оскільки зовнішня політика держави значною мірою залежить від внутрішніх умов
існування країни.

Основні методи здійснення функцій держави:

переконання — виховання населення у дусі необ­хідності
сприяння виконанню функцій держави;

заохочення — пропаганда позитивного досвіду здійснення
функцій держави та надання певних переваг колективам і особам, сприяють її
здійс­ненню;

примус — можливість застосування або реальне застосування до
суб’єктів, які утруднюють здійс­нення функцій держави заходів щодо притяг­нення
їх до юридичної відповідальності.

Основними формами здійснення функцій держави є: правотворча
(створення законів та інших правових актів), виконавча (реалізація правових
норм, їх втілення в життя та контроль за їх виконанням), охоронна (скасування
неза­конних актів, припинення неправомірних дій, відновлення законності та
ін.).

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ