Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § ПРОГРАМА З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА
       § ПЕРЕДМОВА

  § Розділ І ДЕРЖАВА   І   ПРАВО

  § Тема 1 РОЛЬ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

  § § 1. Держава та право як закономірний результат розвитку цивілізації

  § § 2. Роль держави і права як атрибутів політичної влади.

  § § 3. Основні теорії походження та сутності держави і права

  § § 4. Поняття та ознаки держави

  § § 5. Внутрішні та зовнішні функції держави

  § § 6. Форми держави

  § § 7. Форми політичного (державно-правового) режиму

  § § 8. Держава і право, які існували на території сучасної України

  § § 9. Поняття права та його ознаки

  § § 10. Право — особливий вид соціальних норм.

  § § 11. Джерела (форми) права

  § § 12. Поняття і структура правовідносин. Правосвідомість

  § § 13. Поняття законодавства. Нормативні та індивідуальні правові акти

  § § 14. Система законодавства

  § § 15. Конституція, закони та підзаконні акти

  § § 16. Структура правової норми. Види правових норм

  § § 17. Поняття системи права. Поділ права на галузі, підгалузі та правові інститути

  § § 18. Загальна характеристика основних галузей права України

  § § 19. Поняття і головні ознаки правової держави

  § § 20. Основні напрями формування правової держави в Україні

  § § 21. Громадянське суспільство

  § Тема 6 ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  § § 22. Поняття, причини та види правопорушень

  § § 23. Цілі, підстави та види юридичної відповідальності

  § § 24. Необхідна оборона та інші обставини, що виключають юридичну відповідальність

  § § 25. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і правопорушення

  § § 26. Декларація про державний суверенітет України

  § § 27. Закон України "Про економічну самостійність України"

  § § 28. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1991 року

  § § 29. Питання правонаступництва України

  § Тема 8 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ — ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ
       § § ЗО. Поняття конституції як основного закону. Види конституцій

  § § 31. Джерела конституційного права в Україні

  § § 32. Конституційна форма правління, державного устрою і політичного режиму України

  § § 33. Державна символіка України

  § § 34. Законодавство про мови та національні меншини в Україні

  § § 35. Основи зовнішньополітичної діяльності

  § Тема 9 ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

  § § 36. Єдність і відмінність (спільне і відмінне) понять "людина", "особистість", "громадянин"

  § § 37. Закон України "Про громадянство України"

  § § 38. Набуття громадянства України

  § § 39. Припинення громадянства України

  § Тема 10 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ)

  § § 40. Рівноправність громадян

  § § 41. Невід'ємні права людини. Єдність прав і обов'язків

  § § 42. Боротьба за юридичне закріплення

  § § 43. Основні конституційні обов'язки громадян

  § § 44. Захищеність особи

  § § 45. Принцип презумпції невинуватості та право громадян на судовий захист

  § § 46. Недоторканність житла.

  § § 47. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання

  § § 48. Паспортна система і реєстрація громадян за їх місцем проживання

  § § 49. Право на свободу світогляду і віросповідання

  § § 50. Поняття політичних прав і свобод

  § § 51. Свобода думки і слова

  § § 52. Свобода зборів, мітингів походів і демонстрацій

  § § 54. Право громадян об'єднуватися у політичні партії, професійні спілки та інші громадські організації

  § § 55. Соціальні, економічні та культурні права

  § Тема 13 ПРАВО НА ОСВІТУ

  § § 56. Завдання реформування змісту освіти

  § § 57. Конституційне закріплення права на освіту

  § § 58. Закон України "Про освіту"

  § § 59. Система та рівні освіти в Україні. Типи загальноосвітніх закладів відповідно до Закону "Про загальну середню освіту"

  § § 60. Закон України "Про вищу освіту". Освітні рівні вищої освіти

  § §61. Учасники навчально-виховного процесу. Права та обов'язки учнів

  § § 62. Управління освітою

  § § 63. Правовий статус навчально-виховних закладів

  § Тема 14 НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ

  § § 64. Поняття і форми здійснення народного суверенітету

  § § 65. Засади та принципи виборчого права в Україні

  § § 66. Виборча система України

  § § 67. Виборчий процес в Україні

  § § 68. Конституційне регулювання референдумів

  § Тема 15 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

  § § 69. Правовий статус і компетенція Верховної Ради України

  § § 70. Законодавчий процес

  § § 72. Статус народного депутата України

  § Тема 16 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

  § § 73. Правовий статус Президента України

  § § 74. Повноваження Президента України

  § § 75. Адміністрація Президента України

  § Тема 17 УРЯД І ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

  § § 76. Кабінет Міністрів України

  § § 77. Повноваження Кабінету Міністрів України

  § § 78. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

  § Тема 18 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  § § 79. Місцеве самоврядування

  § § 80. Місцеві органи виконавчої влади

  § § 81. Спеціальний статус міста Києва як столиці України

  § § 82. Автономна Республіка Крим

  § Тема 19 СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

  § § 83. Поняття судової влади та її завдання

  § § 84. Система судів загальної юрисдикції

  § § 85. Конституційний Суд України

  § § 86. Статус суддів України

  § § 87. Цивільно-процесуальне право

  § § 88. Кримінально-процесуальне право

  § § 89. Державна виконавча служба

  § Тема 20 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА АДВОКАТУРА

  § § 90. Поняття правоохоронних органів

  § § 91. Прокуратура України

  § § 92. Правовий статус міліції

  § § 93. Служба безпеки України

  § § 94. Поняття оперативно-розшукової діяльності

  § § 95. Органи юстиції

  § § 96. Органи охорони державного кордону України

  § § 97. Державна податкова адміністрація

  § § 98. Митна служба

  § § 99. Адвокатура

  § Тема 21 НОТАРІАТ В УКРАЇНІ
       § Розділ III ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  § Тема 22 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  § § 100. Цивільне законодавство та його джерела. Цивільний кодекс України

  § § 101. Цивільно-правові відносини

  § § 102. Цивільна правоздатність, дієздатність

  § § 103. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим

  § § 104. Юридичні особи

  § § 105. Держава як суб'єкт цивільного права

  § § 106. Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності й ділової репутації

  § § 107. Право власності та його захист

  § § 108. Форми та види власності

  § § 109. Інтелектуальна власність

  § § 110. Зобов'язання та засоби їх забезпечення

  § § 111. Авторське право

  § § 112. Цивільно-правові угоди. Договори

  § § 113. Договір купівлі-продажу

  § § 114. Договір майнового найму (оренда)

  § § 115. Договір позики

  § § 116. Договір дарування

  § § 117. Договір довічного утримання

  § § 118. Цивільно-правова відповідальність. Делікт

  § § 119. Спадкове право

  § Тема 23 ЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  § § 120. Конституційне право на житло. Житловий кодекс

  § § 121. Договір найму житлового приміщення

  § § 122. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"

  § § 123. Права та обов'язки власників і наймачів житлового приміщення

  § Тема 24 СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  § § 124. Міжнародні стандарти в галузі охорони сім'ї та дитинства

  § § 125. Сімейний кодекс України

  § § 126. Порядок укладення шлюбу і створення сім'ї

  § § 127. Рівність прав та обов'язків подружжя

  § § 128. Припинення шлюбу і визнання шлюбу недійсним

  § § 129. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей

  § § 130. Усиновлення (удочеріння). Патронат

  § § 131. Позбавлення батьківських прав

  § § 132. Опіка і піклування

  § § 133. Конституційне право на працю і відпочинок

  § § 134. Трудові відносини

  § § 135. Кодекс законів про працю України (КЗпІІ)

  § § 136. Колективний договір

  § § 137. Трудовий договір: поняття та порядок укладення

  § § 138. Зміна умов трудового договору

  § § 139. Підстави та порядок припинення трудового договору

  § § 140. Оплата праці

  § § 141. Трудова дисципліна

  § § 142. Відповідальність за прогул і відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані

  § § 143. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству, установі, організації

  § § 144. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам

  § § 145. Особливості праці жінок, молоді та інвалідів

  § § 147. Робочий час і його види

  § § 148. Правове регулювання часу відпочинку

  § § 149. Право на соціальний захист і достатній життєвий рівень

  § § 150. Поняття "соціальне страхування" та "соціальне забезпечення"

  § § 151. Закон України "Про пенсійне забезпечення"

  § § 152. Інші види соціальної допомоги

  § § 153. Право на охорону здоров'я

  § § 154. Закон України "Про статус

  § Тема 27 ФІНАНСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  § § 155. Відносини, які регулюються фінансовим законодавством

  § § 156. Державний бюджет України

  § § 157. Поняття податку

  § § 158. Банки. Довірчі товариства

  § § 159. Основні організаційні форми підприємницької діяльності

  § § 160. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього середовища

  § § 161. Екологічні права та обов'язки природокористувачів

  § § 162. Червона книга України

  § § 163. Загальна характеристика Земельного кодексу України

  § § 164. Право власності на землю

  § § 165. Оренда землі

  § § 166. Охорона земель

  § § 167. Порядок вирішення земельних спорів

  § Тема 31 АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  § § 168. Відносини, які регулюються

  § § 169. Адміністративні стягнення та адміністративна відповідальність

  § § 170. Загальна характеристика Кримінального кодексу України

  § § 171. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів

  § § 172. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця

  § § 173. Співучасть у вчиненні злочину

  § § 174. Мета і види кримінального покарання.

  § § 175. Поняття неосудності

  § § 176. Особливості відповідальності неповнолітніх

  § § 177. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

  § § 178. Амністія і помилування

  § § 179. Види злочинів. Відповідальність за окремі злочини
       § Література

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.