Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ПЕРЕДМОВА
       § ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
       § РОЗДІЛ І Державне управління й адміністративне право

  § ГЛАВА 1 Державне управління і виконавча влада

  § § 1. Управління як соціальне явище

  § § 2. Державне управління та його особливості

  § § 3. Принципи державного управління

  § § 4. Сутність виконавчої влади

  § § 5. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права

  § § 6. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи

  § ГЛАВА 2 Предмет, метод і система адміністративного права України

  § § 1. Предмет адміністративного права

  § § 2. Метод адміністративного права

  § § 3. Принципи адміністративного права України

  § § 4. Система адміністративного права

  § § 5. Наука адміністративного права

  § ГЛАВА 3 Адміністративно-правові норми

  § § 1. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм

  § § 2. Джерела адміністративного права

  § § 3. Систематизація адміністративного права

  § ГЛАВА 4 Адміністративно-правові відносини

  § § 1. Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин

  § § 2. Види адміністративно-правових відносин
       § РОЗДІЛ II Суб'єкти адміністративного права України

  § ГЛАВА 5 Громадяни

  § § 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян

  § § 2. Права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади

  § § 3. Звернення громадян

  § § 4. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства

  § ГЛАВА 6 Органи виконавчої влади

  § § 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади

  § § 2. Види органів виконавчої влади

  § § 3. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови

  § § 4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади

  § § 5. Правове становище Кабінету Міністрів України

  § § 6. Центральні органи виконавчої влади

  § § 7. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та інших суб'єктів

  § ГЛАВА 8 Державні службовці

  § § 1. Поняття, види та принципи державної служби

  § § 2. Правове регулювання державної служби

  § § 3. Посада й посадова особа

  § § 4. Державні службовці, їх види

  § § 5. Обов'язки та права державних службовців

  § § 6. Проходження державної служби

  § § 7. Відповідальність державних службовців

  § ГЛАВА 9 Підприємства й установи

  § § 1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ

  § § 2. Правове становище адміністрації підприємств і установ

  § § 3. Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ

  § ГЛАВА 10 Об'єднання громадян

  § § 1. Поняття й види об'єднань громадян

  § § 2. Адміністративно-правовий статус об*єднань громадян
       § РОЗДІЛ III Функції, форми та методи державного управління

  § ГЛАВА 11 Функції державного управління

  § § 1. Поняття функції державного управління

  § § 2. Види функцій державного управління

  § ГЛАВА 12 Форми державного управління

  § § 1. Поняття форм державного управління

  § § 2. Види форм державного управління

  § § 3. Правові акти державного управління

  § § 4. Класифікація актів державного управління

  § § 5. Дія актів державного управління

  § § 6. Адміністративний договір

  § ГЛАВА 13 Адміністративно-правові методи

  § § 1. Поняття адміністративно-правових методів

  § § 2. Види адміністративно-правових методів

  § § 3. Адміністративний примус, його види

  § РОЗДІЛ IV Відповідальність за адміністративним правом

  § ГЛАВА 14 Адміністративна відповідальність

  § § 1. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності

  § § 2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності

  § § 3. Адміністративне правопорушення, його склад

  § § 4. Система та види адміністративних стягнень

  § § 5. Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності

  § § 6. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
       § РОЗДІЛ V Адміністративно-процесуальна діяльність

  § ГЛАВА 16 Адміністративно-процесуальна діяльність

  § § 1. Адміністративний процес: зміст і загальні риси

  § § 2. Структура адміністративного процессу й характеристика провадження в окремих адміністративних справах

  § § 3. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи

  § § 4. Адміністративна юстиція: поняття й види

  § ГЛАВА 17 Провадження в справах про адміністративні правопорушення

  § § 1. Завдання и порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення

  § § 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

  § § 3, Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

  § § 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
       § РОЗДІЛ VI Законність і дисципліна в державному управлінні

  § ГЛАВА 18 Законність у сфері державного управління

  § § 1. Поняття режиму законності й дисципліни в державному управлінні

  § § 2. Способи забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика

  § ГЛАВА 19 Контроль і нагляд у державному управлінні

  § § 1. Контроль з боку органів законодавчої влади

  § § 2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів

  § § 3. Контроль з боку представницьких органів місцевого самоврядування

  § § 4. Судовий контроль

  § § 5. Прокурорський нагляд за законністю й дисципліною в державному управлінні

  § § 6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності

  § § 7, Громадський контроль

  § ГЛАВА 20 Адміністративно-правові режими

  § § 1. Поняття й види адміністративно-правових режимів

  § § 2. Поняття та види надзвичайних режимів

  § § 3. Режим державної таємниці

  § ГЛАВА 21 Організаційно-правові засади державного управління

  § § 1. Адміністративно-правова організація й мета державного управління

  § § 2. Правові засади організації державного управління

  § ГЛАВА 22 Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні

  § § 1. Галузеве управління: його зміст

  § § 2. Особливості міжгалузевого управління

  § § 3. Особливості регіонального управління
       § РОЗДІЛ VIII Управління економікою

  § ГЛАВА 23 Правові засади управління економікою

  § § 1. Зміст державного керівництва в сфері економіки

  § § 2. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція

  § § 3. Правове регулювання управління економікою

  § § 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки

  § ГЛАВА 24 Управління державною та регіональною власністю

  § § 1. Організаційно-правові засади управління власністю

  § § 2. Система й правове становище органів управління власністю

  § ГЛАВА 25 Управління промисловістю

  § § 1. Організаційно-правові засади управління промисловістю

  § § 2. Система органів управління промисловістю

  § § 3. Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Правове становище їх адміністрації

  § § 4. Місцеве самоврядування й промисловість

  § § 5. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю

  § § 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості

  § ГЛАВА 26 Управління сільським господарством

  § § 1. Організаційно-правові засади управління агропромисловим, комплексом

  § § 2. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція

  § § 3 . Державний контроль у агропромисловому комплексі

  § § 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі

  § ГЛАВА 27 Управління будівництвом і житлово комунальним господарством

  § § 1. Організаційно-правові засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством

  § § 2. Система органів управління будівництвом і житлово-комунальним господарством

  § § 3. Місцеве самоврядування, будівництво й житлово-комунальне господарство

  § § 4. Державний контроль у будівництві та житлово-комунальному господарстві

  § § 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в будівництві та житлово-комунальному господарстві

  § ГЛАВА 28 Управління комунікаціями

  § § 1. Організаційно-правові засади управління комунікаціями

  § § 2. Органи управління транспортом і шляховим господарством

  § § 3. Управління залізничним транспортом

  § § 4. Управління морським, і річковим транспортом

  § § 5. Управління автомобільним транспортом

  § § 6. Управління цивільним повітряним транспортом

  § § 7. Управління трубопровідним транспортом

  § § 8. Управління шляховим господарством

  § ГЛАВА 29 Управління використанням і охороною природних ресурсів

  § § 1, Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів

  § § 2. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів

  § § 3. Місцеве самоврядування й охорона природних ресурсів

  § § 4. Державний контроль і нагляд у галузі використання й охорони природних ресурсів

  § § 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання й охорони природних ресурсів
       § ГЛАВА ЗО Управління торгівлею

  § § 1. Організаційно-правові засади управління торгівлею

  § § 2. Місцеве самоврядування й торгівля

  § § 3. Державний контроль в управлінні торгівлею

  § § 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торгівлі

  § ГЛАВА 31 Управління фінансами

  § § 1. Організаційно-правові засади управління фінансами

  § § 2. Органи управління фінансами

  § § 3. Фінансовий контроль

  § § 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів

  § ГЛАВА 32 Управління зовнішньоекономічною діяльністю

  § § 1. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю

  § § 2. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю

  § ГЛАВА 33 Управління митною справою

  § § 1. Організаційно-правові засади управління митною справою

  § § 2. Органи управління митною справою

  § § 3. Митний контроль

  § § 4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
       § РОЗДІЛ IX Управління соціально-культурним будівництвом

  § ГЛАВА 34 Управління освітою

  § § 1. Організаційно-правові засади й система освіти

  § § 2. Система й повноваження органів управління освітою

  § § 3. Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в галузі освіти

  § § 4. Управління освітніми закладами

  § § 5. Державний контроль за діяльністю освітніх закладів

  § ГЛАВА 35 Управління наукою

  § § 1. Організація державного управління наукою

  § § 2. Органи управління наукою

  § § 3. Наукові заклади й наукові товариства

  § ГЛАВА 36 Управління охороною здоров'я населення

  § § 1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров*я населення

  § § 2. Система органів управління охороною здоров'я населення

  § § 3. Місцеве самоврядування й охорона здоров'я населення

  § § 4. Правове становище установ охорони здоров'я населення

  § § 5. Санітарно-епідеміологічний нагляд

  § ГЛАВА 37 Управління культурою

  § § 1. Організаційно-правові засади управління культурою

  § § 2. Органи управління культурою

  § § 3. Правове регулювання діяльності закладів і установ культури

  § § 4. Місцеве самоврядування й культура

  § ГЛАВА 38 Управління фізичною культурою, спортом і туризмом

  § § 1. Організаційно-правові засади управління фізичною культурою, спортом і туризмом

  § § 2. Система й правове становище органів управління фізичною культурою, спортом та туризмом

  § § 3. Спортивні товариства й спілки

  § § 4. Місцеве самоврядування й фізична культура, спорт і туризм

  § ГЛАВА 39  Державна політика у справах сім'ї та молоді

  § § 1. Засади й принципи державної молодіжної політики

  § § 2. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики

  § ГЛАВА 40 Управління в сфері соціального захисту населення

  § § 1. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення

  § § 2. Система органів соціального захисту населення

  § § 3. Місцеве самоврядування й соціальний захист населення

  § РОЗДІЛ X Управління адміністративно-політичною діяльністю

  § ГЛАВА 41 Управління обороною

  § § 1. Організаційно-правові засади управління обороною

  § § 2. Збройні Сили України, їх види

  § § 3. Комплектування Збройних Сил України

  § § 4. Військова служба

  § § 5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний

  § ГЛАВА 42 Управління національною безпекою

  § § 1. Організаційно-правові засади управління національною безпекою

  § § 2. Державний кордон та його охорона

  § ГЛАВА 43 Управління внутрішніми справами

  § § 1. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами

  § § 2. Служба в органах внутрішніх справ

  § § 3. Міліція

  § § 4. Громадські формування з охорони громадського порядку й державного кордону

  § § 5. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху

  § § 6. Внутрішні війська

  § § 7. Дозвільна система

  § ГЛАВА 44 Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях

  § § 1. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях

  § § 2. Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

  § § 3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

  § ГЛАВА 45 Управління закордонними справами

  § § 1. Організаційно-правові засади управління закордонними справами

  § § 2. Міністерство закордонних справ України та його органи за кордоном

  § § 3. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Україну й виїзду з України

  § ГЛАВА 46 Управління юстицією

  § § 1. Організаційно-правові засади управління юстицією

  § § 2. Реєстрація актів цивільного стану

  § § 3. Організація нотаріальної служби

  § § 4. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації та судової системи

  § § 5. Органи юстиції та адвокатура
       § ЗМІСТ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.