Тема 10 Правове регулювання грошового обігу

Тема 10 Правове регулювання грошового обігу

72
0

Грошова система держави — форми організації та грошового
обігу країни, встановлені за допомогою правових норм.

Елементи
грошової системи держави

Назва грошової одиниці

Масштаб цін

Валютні курси

Види грошових знаків

Регламента­ція безготів­кового обороту

Органи регулювання грошового обігу

Стаття 92. Виключно законами України встановлюються: 1) …
засади створення і функціонування фінансового, грошового .…. ринків; статус
національної валюти, а також статус іноземних ва­лют на території України .….

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.

Конституція України Основні умови грошового обігу держави:

найменування національної грошової одиниці;

види грошових знаків, порядок їх випуску в обіг і вилучення
з

обігу;

встановлення межі використання готівки і здійснення безготів­

кових розрахунків;

порядок здійснення контролю за дотриманням правил зберіган­

ня, витрачання й обігу коштів.

Національний банк України для забезпечення організації
грошового обігу:

виготовляє та зберігає банкноти і монети;

створює резервні фонди банкнот і монет;

встановлює номінали, системи захисту, платіжні ознаки і
дизайн

грошових знаків;

114

визначає порядок заміни пошкоджених банкнот і монет;
встановлює правила випуску і вилучення з обігу, зберігання, пе­ревезення та
інкасації готівки; визначає порядок касових операцій для банків та їх клієнтів.

Цінні папери, що оплачу­ються в іноземній

Монетарне золото

валюті

Резервна позиція в МВФ

Золотовалютний резерв Національного банку України

Спеціальні права позичання

Іноземна валюта

Основні завдання установ банку в роботі з готівкою:

безумовне виконання законів, указів Президента, нормативних

та інструктивних актів Національного банку України з питань

регулювання обсягу і структури готівкової маси в обігу;

прогнозування і раціональна організація готівкового обігу з

урахуванням основних напрямів грошової політики, впровад­

ження нових форм безготівкових розрахунків;

обмеження готівкової емісії економічно обґрунтованими вимо­

гами зростання обігу готівки.

Документи, які подаються в банк для відкриття рахунків:

а)             заява встановленого зразка, підписана
керівником і головним

бухгалтером (якщо в організації є така посада);

б)            нотаріально засвідчена копія свідоцтва про
державну реєстра­

цію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі,

уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;

в)             нотаріально засвідчена копія рішення про
створення, реоргані­

зацію підприємства того органу, якому надане таке право;

г)             нотаріально засвідчена копія зареєстрованого
статуту;

ґ) картка із зразками підписів осіб, яким, відповідно до
установ­чих документів заявника, надане право першого та другого підписів
грошових документів.

115

Підприємці — фізичні особи — відкривають рахунки на своє
ім’я. Для цього потрібні такі документи:

заява про відкриття рахунка, підписана підприємцем;

копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємця;

нотаріально засвідчена картка із зразком підпису.

Рахунки

^^

Національна та іноземна валюта

Національна валюта

розрахункові депозитні позичкові

поточні бюджетні

Розрахункові

Позичкові

Банківські рахунки в іноземній валюті

Суброзра-хункові

Депозитні

Порядок
відкриття рахунка у іноземних банках:

одержати індивідуальну ліцензію від НБУ;

ліцензія на право використання рахунків в іноземних банках

суб’єктами підприємницької діяльності надається на один рік.

Продовжити її можна шляхом перереєстрації, якщо подати до­

кументи не пізніше 20 грудня поточного року;

подати документи до Управління валютного контролю та ліцен­

зування:

лист-звернення на ім’я заступника Голови Правління НБУ з

даними, визначеними НБУ;

обґрунтування потреби в одержанні індивідуальної ліцензії

(неможливість здійснення розрахунків через комерційні

116

банки України в разі відсутності їх кореспондентських ра­хунків
у банках відповідної країни або через виняткові об­ставини, що потребують
наявності таких рахунків);

клопотання регіонального управління НБУ про відкриття

рахунка підприємству, а при перереєстрації — з висновком

про дотримання ним вимог ліцензії за попередній рік;

оригінал індивідуальної ліцензії НБУ на право використан­

ня рахунків в іноземних банках у разі перереєстрації.

Закриття рахунка в установах банків можливе:

а)             на підставі заяви власника рахунка;

б)            на підставі рішення органу, на який законом
покладено функції

ліквідації або реорганізації підприємства;

в)             на підставі рішення суду або арбітражного
суду про ліквідацію

підприємства чи визнання його банкрутом;

г)             на інших підставах, передбачених чинним
законодавством Ук­

раїни чи договором між установою банку і власником рахунка.

Безготівкові розрахунки — це розрахунки між підприємствами,
фізичними особами, які здійснюються через банки шляхом перераху­вання коштів з
поточних рахунків платників на поточні рахунки одер­жувачів коштів.

Безготівкова форма розрахунків

платіжні
доручення

платіжні
вимоги-доручення

розрахункові
чеки

X

акредитиви

X

векселі

платіжні
вимоги

X

меморіальні ордери

X

банківські платіжні картки

117

Акредитив—форма розрахунків, коли банк-емітент за дорученням
свого клієнта зобов’язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за
поставлені товари та надані послуги.

Відкличний
акредитив може бути змінений або анульований бан-ком-емітентом без попереднього
погодження з постачальником.

Безвідкличний акредитив не може бути змінений без згоди
поста­чальника (одержувача коштів), на користь якого його відкрито.

Для відкриття акредитива платник подає обслуговуючому
банку-емітенту заяву, де вказує:

номер договору, за яким відкривається акредитив;

термін дії акредитива (число і місяць його закриття);

найменування постачальника;

вид акредитива;

умови реалізації акредитива (документи, види товарів тощо);

суму акредитива.

Акредитив закривається:

а)             після закінчення обумовленого терміну
акредитива. Про його

закриття банкові-емітентові повідомляє виконуючий банк;

б)            за заявою постачальника про припинення дії
відкличного акре­

дитива до закінчення його терміну. Банкові-емітентові
надсилає

повідомлення виконуючий банк. Невикористана сума перерахо­

вується банкові платника на рахунок, з якого депонувалися

кошти;

в)             за заявою покупця за відкличним акредитивом
про його відмову

повністю або частково акредитив закривається чи зменшується

у день одержання повідомлення від банку-емітента. Про закрит­

тя акредитива виконуючий банк надсилає повідомлення банку-

емітентові.

Банківська платіжна картка (БПК) — пластиковий ідентифіка­ційний
засіб, за допомогою якого отримувачу БПК надається мож­ливість здійснювати
оплату за товари, послуги та одержувати готівку.

118

Ідентифікування отримувача БПК має забезпечуватись
нанесенням на БПК номера, терміну дії, прізвища, ім’я та зразка підпису
держателя БПК.

Види БПК:

власна — дає змогу фізичній особі розпоряджатися власним ра­

хунком;

корпоративна — дає змогу фізичній особі розпоряджатися карт-

рахунком юридичної особи;

дебетна — дає змогу розпоряджатися картрахунком у межах за­

лишку коштів на ньому;

кредитна — дає змогу здійснювати операції за дебетом контр-

рахунка в межах установленого банком-емітентом ліміту
кредиту.

Контрольні питання

Дати визначення поняття «грошова система держави».

Елементи грошової системи держави.

Структура золотовалютного резерву НБУ.

Які документи треба подати для відкриття рахунка в банку?

Які бувають банківські рахунки в іноземній валюті?

Порядок відкриття рахунка в іноземних банках.

Правові форми розрахунків.

Пояснити поняття «акредитив».

Види акредитивів.

10. Підстави для закриття акредитива.

119

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ