4.5.Еколого-економічна класифікація придатності земель

4.5.Еколого-економічна класифікація придатності земель

85
0

У зв’язку з інтенсивними технічними, економічними і соці­альними
змінами в земельних відносинах, необхідністю ведення моніторингу земель і
раціонального землекористування виникла необхідність у відповідній інформації
про земельні ресурси, про їх придатність для різних господарських потреб Отже
виникає необхідність розробити класифікацію земель по ступеню їх при­датності
для різних видів господарського використання, або інши­ми словами встановити
критерії обмеження у використанні зе­мель з низькими можливостями для
сільського господарства і використання їх для інших цілей — під ліс, рекреацію
і тп

В основу класифікації земель по їх придатності для
сільського господарства повинна бути покладена їх продуктивність /ро­дючість
грунтів/ з врахуванням інших природних факторів, які впли­вають на сільське
господарство Всі землі пропонується згрупувати у VII класів на основі їх
придатності і обмежень для сільськогос­подарського використання [ЗО] Землі 1-го
класу не мають обме­жень для сільськогосподарського використання Обмеження
збільшується із 11-го по VI класи Класи діляться на 10 підкласів по характеру
обмежень

Клас І. Землі, практично не мають обмежень для вирощуван­ня
сільськогосподарських культур Рельєф рівнинний або на схи­лах до 4,5° Грунти
незмиті, потужні, добре дреновані, з доброю водоутримуючою здатністю,
структурні, високопродуктивні, доб­ре піддаються обробітку Бал бонітету в межах
від 40 до 100

Клас II. Землі, які мають повні помірні обмеження (ерозійна
небезпека, слабозмиті, слабе перезволоження, яке регулюється агротехнікою,
слаба водопроникність, відносно менше сприятливі кліматичні умови, менше
продуктивні і тп ) Розміщені на схилах до 4,5°  Придатні для вирощування всіх
сільськогосподарських

166

Третяк А М Другак В М Наукові основи економіки

            землекористування і землевпорядкування

культур, але потребують застосування протиерозійних або
інших заходів Порівняно з попереднім класом, потребують додаткових затрат праці
і засобів на виробництво одиниці продукції Бал бо­нітету в межах від 40 до 60

Клас III. Землі цього класу мають відносно середні обмежен­ня,
які призводять до скорочення набору можливих сільськогосподарських культур
(низька водопроникність, продук­тивність, кам’янистість, перезволоженість,
засушливість, затоп­лення і тп ) Розміщені на схилах до 5° Вимагають
застосування спеціальних меліоративних або протиерозійних заходів При пра­вильній
агротехніці дають добрі врожаї окремі культури Бал бон­ітету від 20 до 40

Клас IV. Землі мають знанні обмеження (схили до 7°, піддані
ерозії середньозмиті, низька водоутримуюча здатність ґрунтів, ґрунти
недостатньо потужні, з низькою родючістю) Придатні для вирощування небагатьох
сільськогосподарських культур і потре­бують при цьому спеціальних
протиерозійних заходів В залеж­ності від погодних умов року і при правильному
дотриманні агро­техніки окремі культури на цих землях можуть мати низьку і се­редню
продуктивність, із-за наявності декількох обмежуючих фак­торів Бал бонітету в
межах від 20 до 40

Клас V. Землі цього класу мають сильні обмеження для вико­ристання
в землеробстві (Інтенсивна ерозія, розміщені на схилах 7-10 і більше градусів,
поганий дренаж, висока ступінь кам’янис­тості, низька водоутримуюча здатність,
часті затоплення, нес­приятливі кліматичні умови і тп ) непридатні для
вирощування польових культур При відповідному поліпшенні можуть використо­вуватись
для вирощування багаторічних трав або для сінокосін­ня Бонітет у межах 20 — 40
балів

Клас VI. Землі мають сильні обмеження і можуть використо­вуватись
тільки під пасовища або сінокоси Основні обмежуючі

167

Розділ 4 Оптимізація землекористування в умовах ринкових
земельних відносин

фактори,
складний рельєф, схили 7-10 і більше градусів, яри, промоїни, сильнозмиті або
розмиті, кам’янисті, малопотужні грун­ти, непридатні для обробітку, часті
затоплення Агротехнічні прийо­ми не поліпшують якість цих земель. Застосування
різних меліо­ративних заходів на них теж неможливе. Бонітет цих земель в межах
від 5 до 20 балів.

Клас VII. Землі цього класу непридатні для сільськогоспо­дарського
використання. В цей клас включаються також невеликі по площі болота і водойми.

Перераховані класи земель по ступеню їх придатності для
сільського господарства поділені на підкласи по типах обмежень1

— кліматичні фактори,

-ерозія;

— погана структура і водопроникність;

— низька родючість;

— піддаються затопленню;

— щільні підстилаючі породи;

— перезволоженість,

— сукупність обмежуючих факторів;

— несприятливий рельєф;

10         — заболоченість.

Фрагмент класифікації земель по їх придатності для
сільського господарства, для прикладу в Чернівецькій області, приведений
втабл.4.15 .

Головним завданням даної класифікації земель є створення
таксономічних облікових одиниць по спільності і відмінностях у придатності для
вирощування сільськогосподарських культур, нап­равленості прийомів поліпшення і
меліорації земель, охорони і підвищення родючості грунтів, вирішення інших
питань раціональ­ного використання земель

168

Третяк А М, Другак В М Наукові основи економіки

            землекористування і землевпорядкування       

Таблиця 4.15

Класифікація земель по придатності для сільського господарства
Чернівецької області

Підкласи

Класи

І

II

III

IV

V

VI

VII

1   Кліматичні фактори

113,4

0,2

2  Ерозія

66,4

12,1

12,0

48,0

10,5

8,7

3. Погана структура і водопроникність (глейові, оглеєні)

30,2

4  Низька родючість

6,7

10,5

5  Піддаються затопленню

1,5

6. Щільні підстилаючі породи

7  Перезволоженість

12,5

7,0

6. Сукупність обмежуючих факторів

4,5

3,9

1,9

1,9

19,2

9  Несприятливий рельєф

7,9

4,3

13,2

10  Заболоченість

6,8

5,5

Всього, тис га

117,9

70,3

61,7

13,9

73,1

44,5

27,4

%

28,8

17,2

15,1

3,4

17,9

10,9

6,7

У завдання класифікації входить:

п вдосконалення обліку якості земель з відображенням існую­чого
і доцільного використання земель під окремі сільсько­господарські угіддя;

п характеристика земель як об’єкта придатності з господарсь­кої
і екологічної точок зору для сільськогосподарського ви­робництва,
сільськогосподарських меліорацій, охорони і підвищення родючості ґрунтів;

в обґрунтування зональних систем землеробства і їх уточнен­ня
стосовно до природних і економічних умов зон, районів, господарств.

169

Розділ 4 Оптимізація землекористування в умовах ринкових
земельних відносин

При
класифікації слід додержуватись таких принципів: 1% класифікаційні системи
розробляються по зональних типах земель згідно з внутріобласними природними
областями (зо­нами);

2 категорії придатності земель виділяються за ознаками
якості і господарської доцільності з врахуванням можливих і потріб­них
меліорацій та еколого-економічної ефективності викорис­тання під окремі види
угідь;.

3)

класифікація будується на виробничо-генетичній основі в до­держанням
максимально можливої спадкоємності матеріалів ґрунтових і інших обстежень
земель; 4) визначальним у виборі класифікаційних ознак є створення

облікових одиниць по спільності і відмінностях; ^’ найбільш
загальні для всіх або більшості класів ознаки еро-

дованість, меліоративний стан — виділяються в підкласи; gx
класифікація повинна бути не громіздкою, зручною для

практичного використання.

Оцінку доцільності використання земель в лісовому господар­стві
рекомендується визначати на основі їх класифікації по при­датності.
Класифікація земель по їх придатності для лісового гос­подарства проводиться
таким чином. Всі землі згруповані у 7 класів по ступеню їх придатності для
росту деревини Кожному класу відповідає певна продуктивність видів або груп
дерев, які найк­раще пристосовані до умов даного району, до досягнення ними
експлуатаційного віку. Продуктивність виражена приростом нео-чищеної товарної
деревини /м3/гв/ в рік. При класифікації викори­стовують рельєф, клімат,
рослинність, ґрунтоутворюючі породи, ґрунтовий профіль, потужність, вологість,
родючість грунтів. За основу приймають сучасний стан земель без проведення
будь-яких меліоративних або інших заходів.

Землі 1 класу — не мають суттєвих обмежень для використай-

170

Третяк AM, Другак В.М. Наукові основи економіки

            землекористування і землевпорядкування       

ня в лісовому господарстві. Ґрунти потужні, добре дреновані,
середнього механічного складу, з високим ступенем вологоємності,
високопродуктивні (приріст більше 12 м3/га в рік).

Землі 2-го класу мають невеликі обмеження. Потужні, добре
дреновані ґрунти середнього і важкого механічного складу з доб­рою
водоутримуючою здатністю. Обмежуючим фактором є віднос­но несприятливі
кліматичні умови, мала потужність кореневого шару, недостатня родючість або
комплекс несприятливих фак­торів. Продуктивність — 10-12 м3/га в рік.

Третій клас земель має помірні обмеження. Обмежуючим
фактором є несприятливі кліматичні умови і експозиція схилів, ускладнений
дренаж мала коренезаселена зона, низька родючість фунтів, порівняно недостатня
або зайва зволоженість. Ґрунти рівної потужності, середнього або важкого
механічного складу. Продуктивність — 7,5-9,9 м3/га в рік.

Землі 4-го класу мають помірно суворі обмеження (недостатня
потужність коренезаселеного шару, надлишок або недостаток фун­тової вологи,
несприятливі кліматичні умови, несприятлива експо­зиція схилів, низька
родючість). Продуктивність 5,5-7,4 м3/га в рік.

Землі 5-го класу мають сильні обмеження, які часто проявля­ються
одночасно (місцеві або регіональні кліматичні умови, не­сприятлива експозиція
схилів, недостатня потужність профілю, надлишкове або недостатнє зволоження,
сильна кам’янистість, низька родючість). Продуктивність 3,5-5,4 м3/га в рік.

Землі 6-го класу мають сильні обмеження для використання в
лісовому господарстві. Основними обмежуючими факторами є невелика потужність
фунтового шару, недостатня або надмірна зволоженість, низька природна родючість,
дуже великий вміст каміння (вихід скельних порід), несприятлива експозиція
схилів. Ґрунти малопродуктивні, сильно кам’янисті, дуже легкого механічного
складу. Продуктивність 1,1-3,4 м3/га а рік.

171

Розділ 4. Оптимізація землекористування в умовах ринкових
земельних відносин

механічного
складу. Продуктивність 1,1-3,4 м3/га а рік.

Сьомий клас земель має сильні обмеження, які майже вик­лючають
лісівництво. Мінеральні малопотужні ґрунти з виходом скельних порід,
сильно-еродовані, погано дреновані ґрунти і т.п , обмежуючими факторами є дуже
мала потужність ґрунтового профілю, заболочення, часте затоплення, дуже сильно
розвину­та, ерозія, дуже несприятливі кліматичні умови і експозиція схилів.

Продуктивність нижче 1,0 м3/га в рік.

В таблиці 4.16, для прикладу приведені дані класифікації
земель по придатності для лісового господарства Горянського природного
заповідника Івано-Франковської області. Як показують дані таблиці 4.16 на даній
території в основному розміщені землі V, VI класів, які не придатні для
інтенсивного ведення лісового господарства в зв’яз­ку з тим, що мають сильні і
дуже сильні обмеження і рекоменду­ються для використання під природний
заповідник.

Таблиця 4.16

Класифікація земель по придатності для лісового

господарства Горганського природного заповідника

Івано-Франківської області

№ кв.

Загальна площа кварталу, га

Переважаюча порода

Переважаючий тип умов місцезростання

Середньозважений поточний приріст 1 м3/га в рік

Клас придатності земель

Питома вага класу придатості земель

1

2

3

4

5

6

7

1

109,0

смерека

С3

3,1

IV

2

65,5

смерека

С3

3,0

-«-

5

66,0

смерека

Сз-В3

2,4

172

Третяк
А М., Другак В.М. Наукові основи економіки землекористування і
землевпорядкування

Продовження табл. 4.16.

1

2

3

4

5

6

7

6

40,0

смерека

Вз-Сз

2,4

-«-

8

114,0

смерека

Сз-Вз

3,2

-«-

9

109,0

смерека

В3

2,0

її

10

48,0

смерека

Сз-Вз

2,6

-«-

11

155,0

смерека

Сз-Вз

2,2

її

15

51,0

смерека

Вз-Сз

2,0

-«-

19

207,0

смерека

в3

1,5

-«-

20

79,0

смерека

Вз

1,9

-«-

21

110,0

смерека

Сз-Вз

2,5

її

22

132,0

смерека

С3-Вз

2,8

-«-

23

160,0

смерека

С3

3,0

-«-

26

91,0

смерека

С3-В3

3,3

-«-

27

150,0

Facebook
Предыдущая статья§ 2. Источники трудового права (нормативные акты по труду)
Следующая статья§ 4. Унитарные предприятия

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Adblock
detector