Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § Вступ

  § Розділ 1. Поняття і місце економіки землекористування та землевпорядкування в ринковій системі

  § 1.1. Земельно-територіальний ресурс у системі суспільних інтересів і відносин .

  § 1.2. Суть економіки землекористування та землевпоряд­кування

  § 1.3. Поняття і ознаки землекористування в різних сферах життєдіяльності людини

  § 1.4. Місце землекористування в ринковій системі

  § 1.5. Соціально-економічний зміст землевпорядкування

  § Розділ 2. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

  § 2.1. Земля в біосоціальній і відтворювальній системі

  § 2.2.  Раціоналізація розподілу ресурсів

  § 2.3 Раціональне землекористування і інтенсифікація вико­ристання земель.

  § 2.4.Фактори раціоналізації землекористування

  § 2.5.Методологічні основи оптимізації землекористування

  § Розділ 3. Механізми розподілу ресурсів та ціноутворення землі в ринковій економіці

  § 3.1. Економічна ефективність і ціновий механізм

  § 3.2. Принципи ціноутворення землі

  § 3.3 Концепція орендної вартості землі як залишку доходу

  § 3.4. Орендна вартість як рівноважна ринкова ціна землі

  § Розділ 4. Оптимізація землекористування в умо­вах ринкових земельних відносин

  § 4.1. Рентний характер земельних відносин і землекористу­вання в сільському господарстві

  § 4.2. Земельна рента в населених пунктах та несільськогос-подарських галузях

  § 4.3. Вплив соціально-економічних факторів на раціоналі­зацію землекористування

  § 4.4. Екологічні І правові обмеження використання земель

  § 4.5.Еколого-економічна класифікація придатності земель

  § РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ОПТИМАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В МІСТАХ

  § 5.1 Фактори, які впливають на характер землекористуван­ня в містах.

  § 5.2.Модель вибору оптимального місця розташування різних типів землекористування

  § 5.3. Моделі формування структури землекористування

  § 5.4.Структура функціонального використання й орендна вартість землі

  § Розділ 6. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ І ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

  § 6.1. Суть і принципи оцінки економічної ефективності зем­лекористування та землевпорядкування

  § 6.2. Критерії і показники оцінки народногогосподарської ефективності землекористування та землевпорядкування.

  § 6.3. Методологія побудови системи показників оцінки внут­рішньогосподарської організації території та виробництва.

  § Розділ 7. ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ (РЕОРГАНІЗАЦІЇ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ І ЗЕМЛЕКО-РИСТУВАНЬ

  § 7.1. Соціально-економічний характер землеустрою в про­цесі організації землевелодінь і землекористувань

  § 7.2. Оптимальні розміри сільськогосподарських землево­лодінь і землекористувань.

  § 7.3. Оцінка економічної ефективності і конкурентоздатності новостворюваних сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань

  § 7.4. Оцінка наслідків вилучення земель при реорганізації сільськогосподарських землекористувань

  § 7.5. Економічна ефективність ліквідації недоліків землево­лодінь і землекористувань

  § 7.6. Економічне обгрунтування надання земель для не-сільськогоспоарських потреб.

  § Висновки

  § Література
       § Зміст

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.