Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
       § Розділ І Предмет, метод, принципи та система екологічного права

  § § 1. Взаємодія суспільства і природи

  § /   \ ія суспільства і природи —§ 2. Предмет екологічного права

  § § 2. Предмет екологічного права

  § § 3. Поняття екологічного права

  § § 4. Метод правового регулювання екологічних відносин

  § § 5. Об'єкти і суб'єкти екологічного права

  § § 6. Принципи екологічного права

  § § 7. Система екологічного права
       § Розділ II Джерела екологічного права

  § § 1. Загальна характеристика джерел екологічного права з

  § § 2. Закони як джерела екологічного права

  § § 3. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

  § § 4. Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права
       § Розділ III Управління природокористуванням та охороною довкілля

  § § 1. Поняття і зміст управління природокористуванням та охороною довкілля

  § § 2. Органи загального державного управління і місцевого самоврядування та їх компетенція в галузі екології

  § § 3. Органи державного управління природокористуванням та охороною довкілля спеціальної компетенції

  § § 4. Участь громадіьіфсті в управлінні природокористуванням і охороні довкілля

  § § 5, Організаційні функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

  § § 6. Попереджувально-охоронні функції управління у сфері природокористування та охорони

  § § 7. Інші функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля

  § § 8. Процесуальний порядок здійснення функцій управління природокористуванням та охороною довкілля
       § Розділ IV Екологічні права та обов'язки громадян

  § § 1. Екологічні права громадян: поняття, форми і види ?

  § § 2. Право громадян на безпечне      ^ навколишнє природне середовище

  § § 3. Право на одержання екологічної Іс   інформації

  § § 4. Право на участь у прийнятті рішень, пов'язаних із негативним впливом на навколишнє середовище

  § § 5. Право громадян на відшкодування в судовому порядку шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище

  § § 6. Інші екологічні права громадян

  § § 7. Екологічні обов'язки громадян
       § Розділ V Право власності на природні ресурси в Україні

  § § 1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси  //

  § § 2. Форми власності на природні ресурси

  § § 3. Суб'єкти права власності на природні ресурси 

  § § 4. Об'єкти права власності на природні ресурси

  § § 5. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

  § § 6. Підстави і порядок припинення права власності на природні ресурси

  § §7. Права і обов'язки власників природні "ресурсів, захист і гарантії їх прав

  § § 8. Охорона права власності на природні
       § Розділ VI Право природокористування (загальні положення)

  § § 1. Поняття права природокористування

  § § 2. Об'єкти права природокористування

  § § 3. Суб'єкти права природокористування

  § § 4. Правова класифікація видів природокористування

  § § 5. Підстави виникнення і поновлення права природокористування

  § § 7. Права і обов'язки природокористувачів

  § § 8. Захист права природокористування

  § § 9. Використання природних ресурсів на умовах оренди
       § Розділ VII Правове забезпечення екологічної безпеки

  § § 1. Поняття екологічної безпеки /хч та її правові форми                  

  § § 2. Види екологічної безпеки

  § § 3. Правова основа забезпечення екологічної безпеки

  § § 4. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки

  § § 5. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологія! безпеки
       § Розділ VIII Економіко-правові механізм природою ристування і охорої навколишнього прі родного середовищі

  § § 1. Загальна характеристика економії правового механізму

  § § 2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів
       § Розділ IX Відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні положення)

  § § 1. Поняття відповідальності в екологічному праві

  § § 2. Екологічні правопорушення як підстава відповідальності та їх класифікація

  § § 3. Види відповідальності за екологічні правопорушення
       § ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
       § Розділ X Право землекористування

  § § 1. Правове забезпечення земельної реформи

  § § 2. Загальна характеристика права землекористування

  § § 3. Правова класифікація видів права землекористування

  § § 4. Особливості оренди землі

  § § 5. Виникнення, здійснення і^.,^2.-», права землекористування~/У^/7"

  § § 6. Право землекористування сільськогосподарських підпрнс і організацій

  § § 7. Право користування .землями населених пунктів

  § § 8. Право землекористування громад

  § § 9. Право користування землями несільськогосподарського призначення

  § § 10. Вирішення земельних спорів

  § § 11. Охорона і гарантії прав землекористувачів
       § Розділ XI Правове регулювання використання та охорони вод

  § § 1. Поняття права водокористування. Загальна характеристика

  § § 2. Види права водокористування

  § § 4. Прява та обов'язки водокористув

  § § 5. Підстави припинення права спеціального водокористування-

  § § 6. Правові заходи охорони вод

  § § 7. Відповідальність за порушені законодавства
       § Розділ XII Право користуваї надрами

  § § 1. Поняття, об'єкти і суб'єкти праї користування надрами

  § § 2. Види права користування надрами

  § § 3. Підстави та порядок виникі користування надрами

  § § 4. Права та обов'язки Ірр^гстувачів надр і нагляд за їх здійсненням

  § § 5. Підстави і порядок припиненні користування надрами

  § § 6. Правові заходи, що забезпечують охорону надр
       § Розділ XIII Право користування рослинним світом

  § § 1. Загальна характеристика права користування рослинним світом України      

  § § 2. Право лісокористування

  § § 3. Права та обов'язки лісокористуї

  § § 4. Право спеціального використані лісових ресурсів

  § § 5. Виникнення права спеціального використання лісових ресурсів

  § § 6. Припинення права спеціального використання лісових ресурсів

  § § 7. Правове забезпечення організації лісового господарства

  § § 8. ВикористанняИклісвпрх рослинних

  § § 9. Юридична відповідальність
       § Розділ XIV Право викорш тваринного сві

  § § 1. Тваринний світ як об'єкт охо{ і використання

  § § 2. Суб'єкти, види і підстави права використання тваринного світу

  § § 3. Правове регулювання полювання і мисливського господарства

  § §4. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

  § § 5. Правове регулювання інших в* спеціального використання тварі світу

  § § 6. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

  § § 7. Відповідальність за порушення , законодавства про охорону, використання і відтворення .                  тваринного світу
       § Розділ XV Право користуваї природно-запові фондом України

  § § 1. Поняття і правова класифікація!' територій та об'єктів природно-заповідного фонду

  § § 2. Загальна характеристика права користувавнялриродно-заповвдні фондом

  § § 3. Особливості природокористування в заповідниках

  § § 4. Особливості природокористування в національних природних, регіональних і ландшафтних парках

  § § 5. Особливості природокористування

  § § 6. Особливості природокористування в охоронних зонах заповідного фонду

  § § 7. Правове забезпечення ефективне природокористування заповідним фондом

  § § 8. Порядок установлення лімітів

  § § 9. Порядок надання дозволів на користування об'єктами заповідного фонду

  § § 10. Особливості охорони природно-заповідного фонду
       § Розділ XVI Правове регулюв: використання та охорони рекре; них, курортних і вально-оздоровчі

  § § 1. Поняття та види рекреаційних, курортних і лікувально-оздоров»

  § § 2. Особливості права використані рекреаційних, курортних і лікув« оздоровчих зон

  § § 3. Правова охорона рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон

  § § 2. Правове регулювання стандартизації і нормування у галузі використання й охорони атмосферного повітря

  § § 3. Правові заходи з охорони атмосфе  повітря

  § § 4. Захист прав користувачів атмосферного повітря
       § Розділ XVIII Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах, сільському господарстві, промисловості, на транспорті і в атомній енергетиці

  § § 1. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

  § § 2. Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві

  § § 3. Правова охорона навколишнього природного середовища у промисловості

  § § 4. Правова охорона навколишнього природного середовища на транспорті

  § ' § 5. Правова охорона навколишнього природного середовища в атомній енергетиці
       § Розділ XIX Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

  § § 1. Поняття екологічних надзвичайних ситуацій, зон та їх класифікація

  § § 2. Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуяі та їх ліквідації
       § Розділ XX Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. Міжнарс екологічне право

  § § 1. Предмет міжнародного екологічної права

  § § 2. Принципи міжнародного екологічного права

  § § 3. Джерела міжнародного екологічного права

  § § 4. Співвідношення міжнародно-правові норм і національного екологічного законодавства

  § § 5. Міжнародні конференції з навколишнього середовища як форма міжнародного співробітництва

  § § 6. Міжнародне співробітництво під егідою Організації Об'єднаних Націй

  § § 7. Організація Економічного

  § § 8. Рада Європи (РЄ) і її внесок у справу організації охорони довкілля на континенті

  § § 9. Європейський Союз та його місце

  § § 10. Співдружність Незалежних Держав і її місце в міжнародному енвайронментальному співробітництві

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.