Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § Вступ

  § 1. Основні поняття управління. Теорія адміністративно- державного управління

  § 1.1. Визначення і еволюція менеджменту

  § 1.2. Основні Функції управління

  § 1.3. Поняття організації. Формальні та неформальні організації

  § 1.4. Ресурси організації.

  § 1.5. Горизонтальний поділ прачі. Піарозашп

  § 1.6. Вертикальний попіл праці. Рівні керівництва

  § 1.7. Менеджері! та їх роль в організації.

  § 1.8. Принципи управління за Анрі Файолем

  § 1.9. Поняття «бізнесмен», «підприємець», «менеджер»

  § 1.10. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ааміністратпвно-аержавного управління

  § 1.11. Проблеми теорії ааміністратпвно-аержавного управління

  § 1.12. Дванадцять Функшіі менеджменту місиевпх урядових органів
       § Контрольні питання

  § 2.Планування

  § 2.1. Види планів, стратегічне плануванняя

  § 2.2. Місія організації. Визначення цілей організації

  § 2.3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього сереаовпш організації

  § 2.4. Стратегія Фірмп

  § 2.5. Чинники стратегічного планування Джона Зіммермана

  § 2.6. Стратегічний державний менеджмент
       § Контрольні питання

  § 3. Організація як функція управління

  § 3.1. Основні поняття організації як Функції управління

  § 3.2. Лінійні та штабні повноваження

  § 3.3. Прпниипи делегування повноважень

  § 3.4. Причини небажання керівників аелегувати свої повноваження та причини уникання податкових повноважень підлеглими

  § 3.5. Функції ааміністпатпвнпх органів держави
       § Контрольні питання

  § 4. Проектування організації

  § 4.1. Організаційні структури управлінняя

  § 4.2. Етапи розробки організаційної структури

  § 4.3. Схеми побудови організаційних структур управління

  § 4.4. Чинники, які впливають на проектування організації

  § 4.5. Елемент проектування організації

  § 4.6. Сучасна система ааміністратпвно-аержавного управління, її структурні моделі

  § 4.7. Характеристики ааміністративно-аержавного управління та сучасні тенаениії його Функціонування
       § Контрольні питання

  § 5. Мотпваиія як функція управління

  § 5.1. Ранні теорії мотивації

  § 5.2. Основні поняття мотивації

  § 5.3. Сучасні теорії мотпвасіії 5.3.1. Змістовні теорії мотивації

  § 5.4. Кошіегшія партпсппатпвного управління

  § 5.5. Найвизначніший у світі прпнипп менеджменту
       § Контрольні питання

  § 6. Контроль як Функція управління

  § 6.1. Сутність і сенс контролю

  § 6.2. Види контролю

  § 6.3. Психологічні аспекти контролю

  § 6.4. Характеристики ефективного контролю

  § 6.5. Brian організаційних систем контролю

  § 6.6. Характеристики проиесу контролю
       § Контрольні питання

  § 7. Конфлікти, стреси в діяльності організації

  § 7.1. Визначення конфлікту. Типологія конфліктів

  § 7.2. Причини виникнення конфліктів

  § 7.3. Модель процесу конфлікту

  § 7.4. Управління конфліктною ситуацією

  § 7.5. Стратегія поведінки в конфліктній ситуації

  § 7.6. Поняття стресу, його основні прпчпнп

  § 7.7. СпєипФіка управлінських рішень в умовах стресовості

  § 7.8. Способи боротьби зі стресом

  § 7.9. Метопи профілактики стресу

  § 7.10. Нові погляпп на проблему управління стрессами в державних організаціях
       § Контрольні питання

  § 8. Влааа та особистий вплив

  § 8.1. Вплив і влааа, баланс влаап

  § 8.2. Форми влаап та впливу

  § 8.3. Модель джерел влааи К. Хеплса

  § 8.4. Делегування повноважень як спосіб зміцнення влаші
       § Контрольні питання

  § 9. Лідерство, стилі керівництва

  § 9.1. Основні поняття та підходи теорій лідерствая

  § 9.2. Системи лідерства за Р. Лайкертом

  § 9.3. Стилі керівництва за Р. Блеііком та аж. Моутон

  § 9.4. Сптуашпна модель управління Ф. Фідлера

  § 9.5. Підхід «шлях - иіль» Мітчелла - Хауса

  § 9.6. Модель керівництва за Редпіном

  § 9.7 Ситуативна теорія управління «життєвого ииклу» П. Хєрсі та К. Бленчараа

  § 9.8. Порівняльний аналіз ситуаційних моделей лідерства

  § 9.9. Сучасні моделі лідерства

  § 9.10. Інші погляди на класифікацію стилів керівництва

  § 9.11. Комунікації в керівництві
       § Контрольні питання

  § 10. Формальні групп

  § 10.1. Групп. Формальні та неформальні групп

  § 10.2. Неформальні організації та їх характеристики
       § Контрольні питання

  § 11. Управлінські рішення

  § 11.1. Зміст і вгшп управлінських рішень

  § 11.2. Прочее прийняття рішень

  § 11.3. Моделі та мєтоап прийняття рішень 11.3.1. Метоа наукових досліджень

  § 11.4. Прийняття рішень в ааміиістратпвно-державному управлінні

  § 11.5. Переговорний проаес
       § Контрольні питання

  § 12. Проблеми сучасного      адміністративно-державного менеджменту

  § 12.1. Приняципи загального управління якістю в державному секторі

  § 12.2. «ХвороБп» державної адміністрації

  § 12.3. Програма У. Демінга. її застосування в сфері державного адміністрування

  § 12.4. Причини повільного піавишеиня якості послуг у державному секторі

  § 12.5. Наслідки нездатності організації до змін

  § 12.6. Запровадження загального управління якістю

  § 12.7. Сучасний досвід адміністратпвно- державного управління в країнах Заходу

  § 12.8. Управління інноваційною діяльністю
       § Контрольні питання

  § 13. Провідні наукові школи адміністратпвно-аержавного управління та державної служби в країнах Заходу

  § 13.1. Американська школа апміністратпвно-аержавного управління

  § 13.2. Теорія апміністратішно-лержавного управління у Великобританії

  § 13.3. Французька школа ааміністратпвно-аержавного управління

  § 13.4. Теорія ааміністратпвно-аержавного управління в Німеччині

  § 13.5. Система державної служби в країнах з Федеральним типом адміністратпвно-державного управління (Німеччина, США)

  § 13.6. Державна служба в країнах з унітарним типом ааміністратпвно-державного управління (франиія, Великобританія)
       § Контрольні питання
       § Список літератури
       § Іменний покажчик

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.