Глава 7.3. Класифікація посад державних службовців

Глава 7.3. Класифікація посад державних службовців

110
0

В основі розробки системи державної служби лежить метод
класифікації посад. Його розвиток веде до встановлення рангової структури та
компенсаційних рівнів для державної служби. Система класифікації посад є
важливим інструментом функціонування інституту державної служби. Назвемо лише
основні її переваги:

1.  Визначення професійних вимог, обов’язків, обсягу
повноважень та відповідальності службовців.

2. Встановлення критеріїв для рівнів оплати праці.

3.    Встановлення    ієрархічних    рівнів    між
різними    категоріями службовців.

4.  Стимулювання покращення ефективної діяльності службовців
через можливість службового просування та матеріального забезпечення.

5. Упорядкування структури державної служби.

6.    Створення   стандартної   термінології   для
функцій   управління персоналом.

7. Захист службовців від політичних і персональних впливів
при вступі на роботу, зміні політичної чи персональної кон’юнктури та
визначення рівня їх матеріального забезпечення.

Класифікацію посад можна визначити як організацію робочих
місць в установі (організації) у групи на основі посадових обов’язків,
повноважень, відповідальності та вимог до кваліфікації. Управлінська система
України теж базується на цьому підході до організації управління кадрами.

«Категорія посади» є одним із найважливіших понять
державної служби. Вчені розуміють посаду як найпростіший елемент як основну
клітину управлінської структури. Системи державної служби використовують
висококонструктурований процес для визначення посад організаційної структури.

Державно-службова посада — це визначена структурою та
штатним розкладом первинна структурна одиниця органу державної влади
(організації) та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами
(посадові інструкції) коло службових функції та повноважень. Можна виділити
декілька складових цього поняття, а саме:

1) первинна одиниця державного огану та його апарату;

2)   повноваження, закріплені за посадою, визначені
структурою  і штатним розкладом державного органу;

3)     коло     службових     повноважень,     закріплених
за     посадою встановлюється нормативними актами.18

Іншими словами, посада — це юридичний опис, який визначає
соціальний статус (відносини з вищими, нижчими і рівними посадами),
організаційний статус (місце посади в структурі органу) та правовий статус
державного службовця (коло повноважень, функції, права, обов’язки).
Законодавство у правових формулюваннях визначає соціальну роль особи, яка
вступила на посаду.

Кожна посада створюється у розпорядчому порядку, тобто
відповідними органами визначається її назва, місце в службовій ієрархії,
порядок заміщення. Вона включається в штатний розклад, в єдину номенклатуру
посад державних службовців. Штат об’єднує службовців, які підпорядковуються
єдиному статуту і мають право на однакові ранги. Отже, штат — це структурний
елемент державної служби, який передбачає включення службовців, які наділені
певними рангами та отримали право обіймати відповідні посади.

Особливими учасниками державно-управлінських відносин
виступають посадові особи, державні службовці та допоміжний склад.

Відповідно до Закону «Про державну службу»
посадові особи • це керівники та заступники керівників органів державної влади
та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими
нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій. Термін «посадова особа» зумовлюється
не поняттям «посада», а пов’язується з наявністю особливих, посадових
повноважень.19

Таким чином, посадові особи мають право здійснювати в межах
своєї компетенції владні дії, що призводять до юридичних наслідків. Особливим

18 Дубенко С Державна служба в Україні; Навч. посібник — С
28.

‘9 Советское административное право /Под ред проф П Т
Василенкова — М , 1990 — С. 120.

різновидом посадових осіб є представники влади До них
належать працівники, наділені владними повноваженнями публічного характеру,
тобто розпорядчою владою поза межами організації, в якій вони працюють, і щодо
багатьох організацій і громадян, які організаційно їм не підпорядковані
(наприклад, голови обласних державних адміністрацій, міські голови). Слід
зауважити, що не всі представники влади належать до державних службовців
(наприклад, народні депутати).

Державні службовці — спеціалісти, характер діяльності яких
зумовлений завданнями державного органу, в якому вони працюють, належагь до
оперативного складу.

Допоміжний склад — це державні службовці, діяльність яких не
передбачає дій, що призводять до юридичних наслідків, які впливають на зміст
рішення органу.211

У Законі України «Про державну службу» відсутня
чітка система посад державних службовців, що ставить певні труднощі у
визначенні класифікаційних видів професійних державних службовців, особливо
зважаючи на неоднорідність їх складу. Крім визначеної в законі класифікації за
категоріями і рангами, державних службовців можна класифікувати ще й за іншими
критеріями.

Існує декілька підходів до розробки класифікаційних посад
державних службовців. У міжнародній практиці в основу класифікації державних
службовців покладено два критерії: перший — це визначення рангу посади, другий
— визначення рангу особи.

В Україні, США та деяких інших країнах використовують метод
визначення рангу посад. Згідно з цим підходом посади класифікуються відповідно
до посадових обов’язків, що визначають ранг особи, яка обійме цю посаду, а
також її матеріальне забезпечення. Класифікація посад є засобом визначення
обов’язків та умов відповідальності за посадою, ієрархії взаємовідносин у всіх
структурах державної служби.

Інший спосіб — визначення рангу особи практикується у
багатьох європейських країнах, зокрема, в Німеччині, Франції, Великій Британії.
Тут визначається кваліфікація, навички, вміння та здібності особи, на основі
чого їй присуджується відповідний ранг державної служби, який не залежить від
посади, котру займатиме даний службовець.

Світовий досвід має відповідну практику проходження
державної служби, що базується на певних системах посад, згрупованих,
наприклад, у США в Генеральну Схему посад, у Франції — в Табель просування по
службі згідно з розрядами і рангами. У цьому зв’язку можна згадати й
«Табель про ранги», який діяв у Російській імперії з часів Петра І аж
до жовтня 1917 року (див. II розділ).

3 Алехин А П., Козлов Ю.М Административное право Российской
Федерации. — Ч  1  -С  144

На думку Г. Атаманчука, найдоцільніше говорити про дві
складові частини персоналу державного управління: посадових осіб і працівників
обслуговування. Перші (основний і визначальний склад) обіймають посади в
державних органах і реалізують певний обсяг управлінської діяльності щодо
здійснення компетенції відповідного державного органу. Посадові особи
поділяються на: керівників державних органів; виконавський (іноді називають
оперативно-виконавський, функціональний) склад; спеціально уповноважених
представників влади.

До складу обслуговування входять працівники, які виконують
допоміжні матеріально-технічні та інші операції, дії щодо забезпечення посад
державних службовців, їх робота не має безпосередньо управлінського характеру,
вона виконується на робочих місцях у відповідних органах, аналізується й
оцінюється за адекватними їм нормами.21

Д.Бахрах за характером виконуваної роботи поділяє державних
службовців на два види: цивільні та мілітаризовані.22

Ще один підхід передбачає класифікацію посад на основі таких
критеріїв: способу вступу на посаду та функцій, які закріплені за посадою.
Відповідно до першого всі державні службовці можуть поділятися на дві великі
категорії: службовці, які обіймають посади на основі конкурсного відбору — так
звані кар’єрні службовці, та службовці, посади яких заміщуються шляхом виборів,
призначення або за контрактом -позакар’єрних службовців.

За другим критерієм — характером закріплених за посадою
функцій -службовців можна класифікувати на такі групи: державних службовців, яю
обіймають політичні, адміністративні, патронатні, консультативні, допоміжні
посади, іншими словами — керівники, спеціалісти і технічні виконавці.

Керівники визначають мету діяльності організації, планують
її роботу, приймають рішення, відповідають за добір та розміщення кадрів,
здійснюють контроль за їх діяльністю.

Спеціалісти виконують роботу, що потребує спеціальних знань
і трудових навичок, але вони не належать до категорії керівників.

Технічні виконавці — це службовці, які займаються
підготовкою та оформленням документів, господарським обслуговуванням, веденням
діловодства. Тобто вони створюють умови для нормального функціонування
установи, організації, де працюють.

За внутрішніми адміністративно-правовими критеріями персонал
державних службовців поділяють на представників влади, посадових осіб і технічних
працівників.

21  Атаманчук Т.В Теория государственного управления. Курс
лекции — М.. 1997. — С.26].

22  Вахрах Д Н. Администативное право Учеб. — М.: БЕК. 1993
— С. ИЗ.

Такий класифікаційний підхід носить досить умовний характер,
але в цілому чітко прослідковується тенденція, відповідно до якої
політико-організаційні та допоміжні посади обіймають позакар’єрні державні
службовці, а адміністративні — переважно кар’єрні державні службовці, хоча й
серед них є такі, що працюють за контрактом або призначені на посаду.

Підсумовуючи вищесказане, можна виділити такі види посад, що
існують у сфері державного управління:

1.   Політичні  посади,   які,   в   свою   чергу,
поділяються   на   посади політичних діячів (політиків) та політичних
виконавців.

2. Адміністративні посади.

3. Посади патронатної служби.

4. Посади консультативної служби.

5. Допоміжні посади.

Вищезазначену класифікацію можна схемг -ично зобразити таким
чином (див. рис. 7.2):

Кар’єрні

за конкурсом

 

 

Адміністративні

Позакар’єрні

шляхом виборів, призначення, за контрактом

Політичні

Патронатні

Консультативні

Допоміжні

Рис. 7.2. Види посад державної служби.

Політичні посади

Політичний характер зазначеного виду посад не зводиться лише
до факту обов’язкової приналежності особи, яка займає цю посаду, до певної
політичної партії, хоча саме така ситуація є нормою у державотворчій практиці
багатьох демократичних країн світу. Там політичні посади заміщуються
представниками партії, що перемогла на виборах. Тобто партії розставляють свої
кадри на державні посади. І це логічно, адже політика певної партії (чи
коаліції партій), що отримала найбільшу підтримку населення на виборах, стає
державною політикою, а тому не повинна мати опору зі сторони державного
апарату. При цьому характер державно-управлінських відносин склався таким
чином, що принцип компетентності переважає принцип партійності в період
здійснення

партією державно-владних функцій. Державний службовець —
представник партії ставить інтереси держави вище інтересів партійної
дисципліни.

Такий розподіл державних посад на політичні та посади
державної служби, коли політики визначаюсь урядову політику, а державні
службовці готують і виконують ці рішення, показав свою ефективність протягом
уже тривалого історичного періоду. Відносно самостійна державна служба здатна
врівноважити політичний темперамент та адміністративну незалежність. Міра такої
самостійності на практиці залежить від специфіки держав, а також від кількості
політичне заангажованих урядовців та впливів партійних функціонерів на формування
кадрової політики, особливо на високому рівні. Кожна країна виробила свій
власний унікальний механізм утворення певного ступеня політичної самостійності
своїх адміністрацій. Наприклад, у США цілком нормально сприймається політична
лояльність державних службовців, тоді як у Великій Британії перевага надається
їх незалежності. Десь між ними знаходяться Франція та Німеччина, адміністрації
яких є напівполітизованими на високих рівнях, але з технократичними державними
службами.

Зважаючи на розвиток політичної структурованості суспільства
у найближчій перспективі, Україні необхідно виробити свій власний варіант
збалансування політичних інтересів певних партійних структур та нейтральності
державної служби.

З огляду на такі тенденції розглянемо політичні посади.

Особливості статусу політичної посади виявляються у трьох
ключових моментах:

а) особливому порядку призначення на посаду;

б) особливому порядку звільнення з посади;

в)  в особливих рисах відповідальності, яка носить ознаки
публічної (тобто перед населенням, главою держави, парламентом)
відповідальності за наслідки діяльності.

До цього виду, як вже було сказано, відносяться посади
політичних діячів і політичних виконавців, які здебільшого не відносяться до
державної служби.

Політичні діячі (політики) — це посадові особи, які обрані
безпосередньо народом або виборними органами, виробляють державну політику у
визначеній сфері державної діяльності та забезпечують її реалізацію.

До політичних діячів відносяться: голова уряду, члени уряду,
обрані на виборах керівники регіонів. У нашій країні до цієї категорії можна
віднести посади Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України,
Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України,
Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету інформаційної
політики,

телебачення і радіомовлення України, Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим.

Політичні виконавці — посадові особи, які призначаються
виборними органами чи виборними посадовими особами і е безпосередніми
провідниками державної політики як на загальнодержавному, так і на
регіональному рівні.

До цієї категорії відносяться керівники центральних органів
виконавчої влади, які не є членами уряду, керівники регіонів, які
призначаються, заступники членів уряду. В Україні сюди можна віднести посади:
голів державних комітетів; заступників міністрів; голів обласних державних
адміністрацій; глави Адміністрації Президента України; Урядового Секретаря,
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим; членів Ради
міністрів Автономної Республіки Крим.

Адміністративні посади

До цієї категорії посад відносяться державні службовці
(чиновники), на яких законами або іншими нормативними актами покладено
здійснення організаційно-розпорядчих функцій. Саме службовці цього виду посад
складають основу кадрового корпусу державної служби. Адміністративні посади, як
правило, заміщуються за конкурсом і відносяться до кар’єрних.

Організаційно-розпорядчі функції державних службовців
визначаються завданнями, обов’язками та повноваженнями, що полягають у діях
узгодження (участі в узгодженні), координації, організації та забезпеченні
відповідно до обсягів та характеру повноважень певних службовців. Працівники на
адміністративних посадах є державними службовцями і беруть безпосередню участь
у здійсненні завдань та функцій державного управління, займаються управлінською
діяльністю (керують, організовують, виконують) в органах державної влади.
Працівники цього виду, наділені державно-владними повноваженнями, несуть
відповідальність відповідно до займаної посади, отримують від держави
винагороду за свою працю.

Особливістю адміністративних посад є те, що зміна керівників
або складу державних органів не є підставою для припинення державним службовцем
державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

Патронатні посади

До цього виду посад відносяться посади, на які самостійно
добирають та приймають осіб глава держави, глава уряду, члени уряду, керівники
місцевих органів державної влади. Це посади помічників, радників, секретарів,
керівників прес-служб тощо. Працівники цих посад відносяться до державної
служби і складають так звану патронатну службу того чи • іншого органу
державного управління. Порядок перебування на державній службі таких осіб
встановлено постановою Кабінету Міністрів України від

31.05.95 № 377 «Про Порядок перебування на державній
службі працівників патронатної службі членів Уряду України».

Прийняття на патронатну службу здійснюється без проведення
конкурсу. У разі потреби може встановлюватися випробування під час прийняття на
державну службу, а також проводитися стажування державних службовців з метою
набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня та ділових якостей.

Державні службовці патронатної служби виконують дорадчі
функції, які визначаються згідно із завданнями, обов’язками та повноваженнями,
що полягають у діях підготовки пропозицій, прогнозів, порад, рекомендацій, а
також необхідних матеріалів для шефа, організації його контактів із
громадськістю та засобами масової інформації. Водночас вони виконують роль
сполучної ланки на вертикальному рівні — між керівником та колективом
службовців установи, організації, а також на горизонтальному — з керівниками
інших установ, організацій.

Порядок перебування на державній службі цих працівників
регламентується відповідними органами. Характерною особливістю цього виду
посад, на відміну від адміністративного, є те, що зміна керівників чи складу
державних органів тягне за собою припинення службовцем патронатної служби
державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

Консультативні посади

Посади, що відносяться до цього виду, є переважно
позаштатними, а працівники, що їх займають, виконують консультативну функцію,
її суть полягає у діях консультування, аналізу, прогнозу, експертного
оцінювання, підготовки пропозицій тощо. Функції консультативної служби багато в
чому є схожими з функціями патронатної служби. До цього виду можна віднести
посади консультантів, референтів, позаштатних радників та інші.

Особи, які виконують консультативні функції, можуть
працювати як штатні працівники того чи іншого органу державного управління, а
також бути поза його штатом. Наприклад, багато консультантів та радників,
особливо з екомічних питань, надають свої послуги вищим посадовим особам країни
на громадських засадах, не будучи при цьому штатними працівниками органів
державного управління.

В Україні до цього виду можна віднести посади наукових
консультантів, консультантів та референтів Президента України, а також
секретарів-референтів народних депутатів України, які мають статус державних
службовців,

Допоміжні посади

До цих посад відносяться ті, діяльність яких носить
допоміжний або технічний характер і не підпадає під дію Закону «Про
державну службу». Працівники, які займають допоміжні посади, виконують
функції щодо

забезпечення відповідно встановлених умов функціонування
органів державного управління та ефективної діяльності посадових осіб. Ця
категорія службовців виконує дії так званого матеріально-технічного характеру,
готуючи тим самим умови для здійснення владно значущих дій. Самі по собі
матеріально-технічні дії не носять управлінського характеру.

До цього виду посад відносяться працівники
матеріально-технічного забезпечення, друкарського та
копіювально-розмножувальних підрозділів, секретарі, стенографісти та інші. Як
вже зазначалося, ці посади не відносяться до державної служби.

Класифікація посад

Прийняття на державну службу, просування по ній службовців,
стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних зі службою, проводиться
в Україні відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами,
які їм присвоюються. Отже, просування по службі, що відбувається в межах
державних посад, категорій і рангів, складає в сукупності службову кар’єру
державного службовця. Поняття «службова кар’єра» є новим для
офіційної державної термінології і може розглядатись як позитивний фактор,
спрямований на розвиток професійних засад у сфері державної служби.

Критеріями класифікації посад державних службовців
відповідно до Закону «Про державну службу» є:

»    організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх
на роботу;

»    обсяг і характер повноважень на конкретній посаді;

»   роль і місце посади в структурі державного органу.

Організаційно-правовий рівень органу визначається його
правовим статусом (повноваженнями) щодо призначення державних службовців на
посади в органи державної влади та їх апарат.

Обсяг і характер повноважень (компетенції) на конкретній
посаді визначаються особливостями завдань і функцій держави, покладених на державного
службовця колом його посадових завдань та обов’язків і наданих йому відповідних
повноважень посадової особи.

Роль і місце посади в структурі органу державного управління
визначаються відповідно до розподілу державних службовців на керівників органів
державної влади, яким надані права органів виконавчої влади, їх заступників,
керівників і заступників керівників підрозділів цих органів (головних
управлінь, управлінь, самостійних відділів, відділів), а також спеціалістів.23

Закон «Про державну службу» класифікував посади
державних службовців на категорії та ранги. Статтею 25 встановлено сім
категорій, у відповідності з якими державним службовцям присвоюються
відповідні.

23 Оболенський О . Присенко М , Гриненко В., Мельниченко О.
Концептуальні основи формування професійно-кваліфікаційних характеристик
державних службовців // Вісник державної служби України —

ранги. Ранги, яких є п’ятнадцять (ст. 26), присвоюються
державному службовцю згідно із займаною ним посадою, рівнем професійної
кваліфікації та результатами роботи. При прийнятті на державну службу службовцю
присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.

Зокрема встановлені такі категорії посад службовців:

« перша категорія — посади голів державних комітетів,
керівників інших центральних органів виконавчої влади, Постійного Представника
Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, перших заступників міністрів,
керівників Адміністрації Президента України та інші прирівняні до них посади;

» друга категорія — посади заступників керівника
Адміністрації Президента України, заступників керівника апарату Кабінету
Міністрів України, керівників структурних підрозділів Адміністрації Президента
України, апарату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Президента
України, Прем’єр-міністра України, заступників міністрів, перших заступників,
заступників голів державних комітетів та інших центральних органів виконавчої
влади, першого заступника Постійного Представника Президента України в
Автономній Республіці Крим, перших заступників голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них
посади;

« третя категорія — посади заступників керівників
структурних підрозділів, завідуючих секторами, головних спеціалістів,
експертів, консультантів Адміністрації Президента України, апарату Кабінету
Міністрів України, заступників Постійного Представника Президента України в
Автономній Республіці Крим, заступників голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, голів районних державних
адміністрацій, начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади та інші прирівняні до них посади;

» четверта категорія — посади спеціалістів Адміністрації
Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, заступників начальників
управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, керівників управлінь, відділів, служб обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші
прирівняні до них посади;

« п’ята категорія — посади спеціалістів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, заступників голів районних державних адміністрацій,
заступників керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, спеціалістів апарату цих
адміністрацій та інші прирівняні до них посади;

« шоста категорія — посади керівників управлінь, відділів,
служб районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміні-

страцій, спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші
прирівняні до шх посади;

» сьома категорія — посади спеціалістів районних, районних у
містах Сиєві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділів та
інші прирівняні до них посади.

Віднесення існуючих посад державних службовців, не
перелічених -у Законі «Про державну службу», а також віднесення до
відповідної категорії нових посад державних службовців проводиться Кабінетом
Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом.

Стаття 26 Закону «Про державну службу» встановила
такі ранги державних службовців:

» службовцям, які займають посади, віднесені до першої
категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранги;

» службовцям, які займають посади, віднесені до другої
категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранги;

» службовцям, які займають посади, віднесені до третьої
категорії, може бути присвоєно 7, 6 і 5 ранги;

« службовцям, які займають посади, віднесені до четвертої
категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранги;

» службовцям, які займають посади, віднесені до п’ятої
категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранги;

« службовцям, які займають посади, віднесені до шостої
категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранги;

» службовцям, які займають посади, віднесені до сьомої
категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранги.

Положення про ранги службовців затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658.

Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному
порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та
результатів роботи. Особам, які вперше зараховані на державну службу,
присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних посад.

Ранги, які відповідають посадам першої категорії,
присвоюються Президентом України. Ранги, які відповідають посадам другої
категорії, присвоюються Кабінетом Міністрів України. Ранги третьої-сьомої
категорій присвоюються керівником державного органу, в системі якого працює
державний службовець. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з
прийняттям їх на державну службу або призначенням на вищу посаду.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посади може бути
присвоєний державному службовцю за умови успішної праці на займаній посаді
протягом двох років. Достроково таке присвоєння можливе у разі

виконання державним службовцем особливо відповідальних
завдань. При виході на пенсію за сумлінну працю державному службовцю може бути
присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої
категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним
зберігається раніше присвоєний ранг. Державний службовець може бути позбавлений
рангу лише за вироком суду.

Встановлення категорій і рангів державних службовців дає
змогу ефективність державної служби, стабільність кадрів, оскільки дозволяє
вирішувати багато питань, пов’язаних із підготовкою, добором і розстановкою
кадрів, їх перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, просуванням по службі,
оплатою праці і пенсійним забезпеченням. Добре розроблена система кваліфікації
посад державних службовців, що базується на системі заслуг, сприяє призначенню
на посади найбільш підготовлених для цієї діяльності спеціалістів. Водночас
класифікаційна схема посад державних службовців України потребує подальшого
вдосконалення з метою уніфікації, приведення її у більшу відповідність із змінами,
що відбуваються в суспільстві та тими системами, які функціонують в інших
країнах.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ