2.1. Види публічних послуг

2.1. Види публічних послуг

182
0

Перш ніж дати визначення поняття «адміністративні послуги»,
необхідно ще раз проаналізувати прояви діяльності публічної адміністрації та
знайти серед них місце послуг. При цьому сам термін «послуги» повинен зберігати
те саме змістове навантаження, що й у приватному секторі та приватному праві.
Тобто послуги — це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, і здійснюється
ця діяльність за ініціативою особи, на її прохання. У даному разі не треба
лякатися запозичення категорійного апарату чи навіть цілих правових механізмів
із приватного права, тим більше, що цей випадок — не виняток (запозиченим зі
сфери приватного права є, приміром, інститут «публічно-правового договору»
тощо).

Адміністративні органи мають такі найбільш типові відносини
з приватними особами як здійснення різних видів «втручальної» діяльності, а
також розгляд звернень (заяв, скарг та пропозицій) громадян. Саме в цій другій
групі й слід шукати те, що можна назвати послугами, адже особа сама звертається
до адміністративного органу, оскільки рішення або дія адміністративного органу
необхідні для реалізації прав цієї особи.

Як уже зазначалося, у Законі України «Про оподаткування
прибутку підприємств» дається визначення терміна «державні послуги» як
«будь-яких платних послуг, обов’язковість отримання яких встановлюється
законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними
установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів». У цьому визначенні є очевидним той недолік, що до державних
віднесені й послуги, які надаються органами місцевого самоврядування та
створеними ними установами і організаціями.

Але загалом, виходячи з ознаки суб’єкта, що надає послуги,
можна запропонувати для використання таку класифікацію публічних послуг.

Державні послуги — це послуги, що надаються органами
державної влади (насамперед, виконавчої) та державними підприємствами,
установами, організаціями. До державних послуг повинні відноситися також
послуги, які надаються недержавними організаціями в порядку виконання
делегованих повноважень. У цьому випадку на перше місце для визначення природи
послуги ставиться не безпосередній суб’єкт її надання, а суб’єкт, який несе
відповідальність за надання цієї послуги, та джерело фінансування надання
даного виду послуг, тобто вид бюджету.

118

>>>119>>>

Муніципальні послуги — це послуги, що надаються органами
місцевого самоврядування та комунальними підприємствами, установами,
організаціями. Термін «муніципальні» критикується як такий, що не відповідає
Конституції України, яка для характеристики місцевого самоврядування користується
прикметником «комунальні». На нашу думку, поняття «комунальних послуг» є менш
вдалим, оскільки автоматично асоціюється з послугами щодо забезпечення водою,
електрикою тощо. Вживаний у вітчизняному адміністративному праві прикметник
«громадські» також не зовсім коректний, адже допускає змішування діяльності
органів місцевого самоврядування з діяльністю громадських організацій (фактично
саме останні надають громадські послуги).

Державні та муніципальні послуги разом можна назвати
публічними послугами. Тобто публічні послуги — це всі послуги, що надаються
публічним сектором, а також приватним сектором під відповідальність публічної
влади та за рахунок публічних коштів.

Адміністративні послуги — це та частина публічних послуг,
які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і
надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ