Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ЗМІСТ
       § Слово до читачів
       § Передмова
       § Розділ І. Загальні положення цивільного права

  § Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права

  § § 1. Місце цивільного права в системі правових галузей

  § § 2. Предмет та метод цивільного права

  § § 3. Функції та принципи цивільного права

  § § 4. Визначення та система цивільного права

  § § 5. Цивільне право як наука

  § Глава 2. Цивільне законодавство

  § § 1. Поняття та структура цивільного законодавства

  § § 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства

  § § 3. Дія цивільного законодавства

  § § 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією

  § § 5. Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства

  § Глава 3. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни

  § § 1. Система курсу "Цивільне право" — науково-методична база його вивчення

  § § 2. Основні завдання курсу "Цивільне право"

  § Глава 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

  § § 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права

  § § 2. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн

  § § 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

  § § 4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн

  § Глава 5. Цивільні правовідносини

  § § 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин

  § § 2. Елементи цивільно-правових відносин

  § § 3. Види цивільно-правових відносин

  § Глава 6. Громадяни як суб'єкти цивільного права

  § §1. Правоздатність громадян

  § § 2. Дієздатність громадян

  § § 3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим

  § § 4. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану

  § Глава 7. Юридичні особи

  § § 1. Поняття та ознаки юридичної особи

  § § 2. Правоздатність юридичної особи

  § § 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб

  § § 4. Види юридичних осіб

  § Глава 8. Держава як суб'єкт цивільного права

  § § 1. Держава Україна — суб'єкт цивільного права

  § § 2. Участь держави у цивільних правовідносинах

  § Глава 9. Об'єкти цивільних прав

  § § 1. Поняття та види об'єктів цивільних прав

  § § 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно

  § § 3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав

  § § 4. Вексель як об'єкт цивільних прав

  § Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

  § § 1. Поняття юридичних фактів

  § § 2. Класифікація юридичних фактів

  § Глава 11. Угоди

  § § 1. Поняття та види угод

  § § 2. Умови дійсності угод

  § § 3. Недійсні угоди

  § § 4. Види недійсних угод

  § § 5. Умови і строки в угодах

  § Глава 12. Строки (терміни). Позовна давність

  § § 1. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві

  § § 2. Види цивільно-правових строків (термінів)

  § § 3. Позовна давність

  § Глава 13. Представництво і довіреність

  § § 1. Представництво

  § § 2. Довіреність

  § Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав

  § § 1. Здійснення суб'єктивних прав

  § § 2. Виконання цивільних обов'язків

  § § 3. Забезпечення виконання обов'язків

  § § 4. Захист суб'єктивних прав
       § Розділ II. Особисті немайнові права

  § Глава 15. Поняття та види особистих немайнових прав

  § § 1. Поняття особистих немайнових відносин, не пов'язаних з майновими

  § § 2. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими

  § Глава 16. Захист особистих немайнових прав

  § § 1. Поняття захисту особистих немайнових прав

  § § 2. Захист честі, гідності та ділової репутації

  § Глава 17. Загальна характеристика права власності

  § § 1. Поняття власності та права власності

  § § 2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи

  § Глава 18. Загальна характеристика інституту права власності в умовах переходу України до ринкової економіки

  § § 1. Передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності

  § § 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні

  § § 3. Зміст права власності

  § § 4. Способи набуття і припинення права власності

  § § 5. Встановлення моменту виникнення права власності

  § § 6. Правовстановлюючі документи власника

  § Глава 19. Право приватної власності

  § § 1. Загальні положення

  § § 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян

  § § 3. Здійснення громадянами права приватної власності

  § Глава 20. Право власності юридичних осіб

  § § 1. Загальні положення

  § § 2. Власність кооперативів

  § § 3. Право власності господарських товариств

  § § 4. Право власності господарських об'єднань

  § § 5. Власність громадських організацій

  § Глава 21. Право державної та комунальної власності

  § § 1. Загальні положення

  § § 2, Підстави виникнення права державної та комунальної власності

  § § 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління — основні форми здійснення права державної та комунальної власності

  § § 4. Зміст інституту права повного господарського відання і права оперативного управління

  § Глава 22. Право спільної власності

  § § 1. Поняття права спільної власності

  § § 2. Право спільної часткової власності

  § § 3. Право спільної сумісної власності подружжя

  § § 4. Особливості деяких різновидів права спільної власності

  § Глава 23. Захист права власності

  § § 1. Поняття цивільно-правового захисту

  § § 2. Основні цивільно-правові засоби захисту права власності

  § § 3. Віндикаційний позов

  § § 4. Негаторний позов

  § § 5. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту)-

  § § 6. Позов про визнання права власності

  § § 7. Загальна характеристика інших засобів захисту права власності
       § Розділ IV. Право інтелектуальної власності

  § Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

  § § 1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

  § § 2. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

  § § 3. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

  § Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права

  § § 1. Поняття та джерела авторського права

  § § 2. Об'єкти авторського права

  § § 3. Суб'єкти авторських відносин

  § § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі

  § § 5. Поняття суміжних прав

  § § 6. Захист авторського права та суміжних прав

  § Глава 26. Право промислової власності

  § § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки

  § § 2. Право на раціоналізаторську пропозицію

  § § 3. Право на селекційні досягнення

  § § 4. Право на науково-технічну інформацію

  § Глава 27. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг

  § § 1. Право на фірмове найменування (фірму)1

  § § 2. Право на знаки для товарів і послуг

  § § 3. Право на найменування місця походження товару
       § Розділ V. Загальні положення зобов'язального права

  § Глава 28. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин

  § § 1. Поняття та склад зобов'язання

  § § 2. Підстави виникнення зобов'язань

  § § 3. Система цивільних зобов'язань

  § Глава 29. Цивільно-правовий договір

  § § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві

  § § 2. Система цивільно-правових договорів

  § § 3. Зміст і тлумачення договору

  § § 4. Укладення, зміна та розірвання договору

  § § 5. Особливості змісту та порядку укладення господарських договорів

  § § 6. Особливості концесійних договорів, угод про розподіл продукції, договорів лізингу, франчайзингу та консалтингу
       § Глава ЗО. Виконання зобов'язань

  § § 1. Поняття та принципи виконання зобов'язань

  § § 2. Суб'єкти виконання зобов'язання

  § § 3. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання

  § § 4. Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання

  § Глава 31. Способи забезпечення виконання зобов'язань

  § § 1, Поняття способів забезпечення виконання зобов'язань

  § § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань

  § § 3. Зміст та співвідношення понять "неустойка", "штраф", "пеня"

  § § 4. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань

  § Глава 32. Відповідальність за порушення зобов'язань

  § § 1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

  § § 2. Види цивільно-правової відповідальності

  § § 3. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності

  § Глава 33. Припинення зобов'язань

  § § 1. Поняття та способи припинення зобов'язань

  § § 2. Окремі способи припинення зобов'язань. Виконання зобов'язань

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.