11.1.2. Класифікація управлінських рішень

11.1.2. Класифікація управлінських рішень

261
0

Класифікація
управлінських рішень має важливе теоретичне та практичне значення. Управлінське
рішення можна класифікувати за різними критеріями. Вибір критеріїв класифікації
визначається потребами теорії та практики управління. В найбільш узагальненому
плані управлінські рішення можна класифікувати наступним чином (рис. 11.1).

За
функціональним змістом рішення можна підрозділити на планові, організаційні,
координаційні, стимулюючі та контрольні. Можливі рішення, які торкаються
одночасно декількох функцій управління. Однак, як правило, в кожному рішенні
вдається виділити домінуючу функцію управління.

За
сферою дії можна виділити економічні, організаційні, соціальні, технічні,
технологічні рішення. Цей критерій дає змогу розподілити виробничі проблеми за
підсистемами соціально-економічних систем.

Управлінські
рішення можуть розроблятися на різних і’є-рархічних рівнях системи управління і
здійснюватися керованою підсистемою в різних масштабах. Згідно з цим критерієм
можна виділити рішення першого, другого, третього та наступних рівней ієрархії
системи управління.

229

Рис.
11.1. Класифікація управлінських рішень (варіант)

За
організацією розробки управлінські рішення можуть поділятися на одноособові,
колегіальні та колективні. Одноособові рішення – це рішення, що розробляються
та приймаються керівником поза погодження та обговорення їх у колективі або з
окремими особами. Найчастіше це оперативні рішення, які порушують часткові
питання, або рішення, які не зачіпають принципових проблем розвитку системи.
При виняткових обставинах це можуть бути рішення надзвичайної важливості.
Характер

230

і
зміст одноособових рішень визначаються рівнем централізації управління.

Колегіальні
рішення – це такі рішення, котрі розробляються та приймаються спільно групою
фахівців та відповідних керівників. Ці рішення, безперечно, потребують
серйозної підготовки та мають багатоаспектний зміст. Колегіальні рішення не
повинні вступати в протиріччя з системою особистої відповідальності керівників
різних рангів за їх реалізацію.

Колективні
рішення розробляються на загальних зборах всіма їх учасниками незалежно від
службового стану, рангу та характеру праці. Як правило, такі рішення
приймаються або відхиляються голосуванням. Для системи органів внутрішніх справ
такі рішення не е типовими.

Управлінські
рішення можна класифікувати за діапазоном проблематики. Є рішення, спрямовані
на розв’язання якоїсь однієї проблеми, яка має часткове значення, і рішення,
які стосуються комплексу проблем у різних сферах керованої системи. Згідно з
цим критерієм можна виділити загальні та часткові рішення.

Рішення
можна розрізняти і за організаційним оформленням. Кожне рішення має певну
організаційну форму. Деякі рішення точно визначають всі завдання, систему
контролю, терміни звітності і т. ін. Інші ж рішення вказують лише напрями
діяльності, не регламентуючи суворо їх конкретну форму та зміст. Цей критерій
дає можливість виділити конкретно жорсткі, нормативні, гнучкі та орієнтуючі
управлінські рішення. Нормативні та гнучкі рішення на відміну від конкретно
жорстких дають можливість вибору методів виконання передбачених ними завдань, а
орієнтуючі вказують лише загальний напрям діяльності без установлення
конкретних завдань.

Управлінське
рішення може бути розраховано на різні терміни. Його дія може бути як короткочасною,
так і вельми тривалою. За тривалістю здійснення можна виділити рішення
прогностичні, планові, оперативні (поточні). Необхідно знайти найкращі часові
межі дії, які особливо важливі для нормативних та планових рішень, що
передбачають конкретні строки виконання планових та інших завдань.

В
основі будь-якого управлінського рішення лежать певні причини, які визначають
його необхідність і доцільність. Для різних рішень такі причини різні. За
причинами виникнення можна виділити такі класифікаційні групи: програмні
рішення, рішення згідно з розпорядженнями вищестоящих органів, ініціативні та
ситуаційні рішення. Співвідношення цих груп рішень у практиці управління
показує характер і стиль управлінської діяльності.

Відсутність
ініціативних рішень характеризує казенний підхід керівника до своїх обов’язків;
значна кількість ситуацій-

231

них
рішень свідчить про несталість функціонування керованої та управляючої
підсистем,яка спричинена дефектами управління.

Управлінське
рішення передбачає певні методи його розробки. У наш час існує великий арсенал
методів розробки управлінських рішень. Всю їх сукупність, у свою чергу, можна
класифікувати за різними критеріями. Можна, зокрема, виділити графічні,
математичні, статистичні, евристичні та інші методи розробки управлінських
рішень. Кожна з цих груп передбачає певні умови її використання. Більш
конкретну класифікацію цих методів можна дати щодо конкретного виду
управлінського рішення (наприклад, до плану). Правильний вибір методів розробки
управлінських рішень багато в чому визначає їх якість та ефективність.

Класифікація
управлінських рішень характеризує їх різні сторони і є інструментом аналізу
змісту і ролі рішень у процесі управління. Класифікація управлінських рішень у
відповідності до специфіки функціонування органів внутрішніх справ буде
наведена у главі 17.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ