9.3. Сутність оргпроектування, його основні напрями та етапи

9.3. Сутність оргпроектування, його основні напрями та етапи

84
0

Інтенсифікація,
підвищення якості діяльності органів внутрішніх справ, приведення їх системи
управління відповідно до рівня розвитку соціальних відносин, досягнень науки,
до оперативної обстановки та вимог економічної доцільності не можуть бути
успішно здійснені лише на основі інтуїції та набутого досвіду. Динамічність
соціальних процесів у сфері правоохоронної діяльності також обмежує можливості
використання традиційного методу «спроб та помилок» для вирішення
організаційних проблем, що постійно ускладнюються, їх багатоаспектний характер
потребує комплексного, планомірного та науково обгрунтованого підходу до питань
створення, зміни, удосконалення систем, структур та процесів управління.

Комплексний
підхід до розв’язання вказаних проблем здійснюється в рамках організаційного
проектування. Слід -зазначити, що в органах внутрішніх справ певна частина
загальних рекомендацій щодо оргпроектування не може бути реалізована .повною
мірою. Такі рекомендації зорієнтовані на промислове виробництво,
обґрунтовуються насамперед економічними критеріями; вони недостатньо враховують
правові та політичні пріоритети, які в діяльності органів внутрішніх справ
мають істотне значення.

Яскраво
виражений адміністративно-правовий характер формування та удосконалення
елементів системи органів внутрішніх справ суттєво обмежує застосування тих
методів оргпроектування, які практикуються у сфері виробництва. Це потребує
створення методик, що пристосовані до специфіки функціонування і критеріїв
оцінки діяльності органів внутрішніх справ.

185

Взагалі
об’єктами орі проектування й органах внутрішніх справ є: структура та штати
органу, підрозділу; організація праці керівників та спеціалістів; технологічні
процеси в організаціипій системі; технічне оснащення організаційної діяльності,
робочих місць в апараті управління; документаційне забезпечення. Залежно під
специфіки об’єкта виділяються й інші напрями оргпроек-тування, які можуть
розвиватися самостійно. Однак найбільш повно відповідні наукові рекомендації в
сфері управління можуть бути впроваджені в практику діяльності органів
внутрішніх справ при комплексному проектуванні, яке охоплює всі елементи і
процеси системи.

Належність
об’єктів до організаційних систем є головною підставою для відмежовування
організаційного від інших видів проектування (наприклад, технічного – в
машинобудуванні, будівництві та інших сферах виробництва). Разом з тим існує
певна схожість різних видів функціонування. Саме слово «проект» має
багато значень єдиного смислу: план перебудови, рекомендації, план організації,
замисел дії та інші. Здається, що ці визначення відносяться До всіх видів
проектування, в тому числі й до організаційного.

Оргпроект
це комплекс спеціально розроблених документів, які приписують і обґрунтовують
заходи по зміні складу, підпорядкованості, компетенції та штатної чисельності
підрозділів, їх документаційного забезпечення, процедур, зв’язків та інших
організаційних елементів системи управління. По суті, це модель, яка при
впровадженні повинна забезпечувати системі управління досягнення намічених
цілей з найменшими витратами. Проект є основною, а в ряді випадків і єдиною
формою планомірної та контрольованої трансформації досягнень науки управління
та передового досвіду в практику організації діяльності органів внутрішніх
справ. Отже, проект повинен синтезувати висновки відповідних галузей знання:
права, теорії управління, соціології, психології- Чим якісніший розроблений
проект, тим ефективніші можуть бути результати його впровадження в життя.

Теорія
оргпроектуваиня являє собою один із розділів науки теорії управління. Розробка
оргпроектів є частиною організаційної функції управління. Тому і методи
оргпроектування можуть розглядатися як способи реалізації даної функції. Не
можна не згадати про тісний зв’язок оргпроектування з іншими функціями
управління, виділення яких, як відомо, носить багато в чому умовний характер.
Вище вже вказувалося на близькість таких понять, як проект і план. Проект може
бути частиною клану; п свою чергу, процес оргпроектування в цілому та окремі
його етапи обов’язково плануються. В оргпроектуванні простежуються також
елементи прогнозування, й прийняття рішень, й аналізу, й моделювання. Однак
проекти плану роботи органу або управлінського рішення не є об’єктом оргпроектування,
хоча вони і зв’язують його з процесом управління. Оргпроектування залишається

186

самостійним
підвидом організаційної функції, що має свої цілі, методи та принципи
здійснення.

Загальна
та кінцева мета оргпроектування зводиться до забезпечення оптимального
функціонування та розвитку системи. Більш конкретна його мета – підготовка
проекту створення, впровадження, поліпшення якогось організаційного елементу
або підсистеми в системі управління.

До
методів оргпроектування відносяться методи, що застосовуються для реалізації
багатьох функцій управління, такі, зокрема, як аналогія, системний аналіз,
моделювання, експертні оцінки, фотографування та самофотографування витрат
робочою часу, структуризація цілей та інші. Зберігаючи свої загальні риси та
основні процедури, ці методи модифікуються згідно із специфікою об’єктів
оргпроектування.

Теж
саме можна сказати і про принципи оргпроектування. Вони базуються на загальних
принципах управління: науковості, законності, системності, плановості та інших,
але конкретизуються стосовно об’єктів даної діяльності.

Основними
елементами (етапами) оргпроектувапня є;

1)
виявлення проблем та постановка завдань;

2)
підготовка до обстеження, розробка програми обстеження об’єкта;

3)
передпроектне обстеження об’єкта;

4)
узагальнення результатів передпроектного обстеження;

5)
власне організаційне проектування, тобто формування та відображення в
документах, схемах, формулах моделі устрою організації, яка пропонується;

6)
експериментальна перевірка оргпросктних рішень;

7)
впровадження оргпроекту.

Вказані
етапи оргпроектувапня підрозділяються на складові операції. Останні набувають
іноді вельми специфічного змісту, який визначається особливостями проектованого
об’єкта.

В
органах внутрішніх справ елементи оргпроекту ванпя застосовуються в багатьох
підрозділах, особливо при розробці структури штатів, інформаційних підсистем,
при вирішенні питань НОП. Однак підготовка відповідних заходів та документів не
завжди ведеться з урахуванням сучасних досягнень оргпроектування. Причиною
цього частково є слабка розробленість, а в ряді випадків і відсутність методик
оргпроектування, пристосованих до використання в органах внутрішніх справ.

Практичні
і проблемні питання організаційної структури органів внутрішніх справ
розглядатимуться в главі 13 цього підручника.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ