23.3. Форми і види контролю та обліку в органах внутрішніх справ

23.3. Форми і види контролю та обліку в органах внутрішніх справ

31
0

Форми
контролю за управлінською діяльністю органів внутрішніх справ бувають самі
різні. Найбільш відомими е:

1.
Безпосередня перевірка виконавців керівниками органів внутрішніх справ та їх
контрольними (інспекторськими) апаратами.

Ця
форма, у свою чергу, має ряд різновидів: інспектування, огляд, ревізія,
інвентаризація.

Інспектування
дозволяє одержати найбільший обсяг інформації про роботу органу, що
перевіряють. На змісті цього виду безпосередньої перевірки ми більш докладно
зупинимося в наступному підрозділі.

Під
час оглядів здійснюється перевірка служб та підрозділів органів внутрішніх
справ за одним або декількома видами діяльності. Наприклад, стройовий огляд,
огляд вогневої підготовки і т. ін. Ця форма контролю може використовуватися як
самостійно, так і в процесі інспектування органів внутрішніх справ.

За
ревізією перевіряється фінансово-господарська діяльність підрозділів та органів
внутрішніх справ. Ревізії можуть бу-

5
Див.: КилленК. Вопросм управлення. – М., 1981. – С. 108.

518

ти
повні та часткові, фактичні та документальні, а також змішані. Мета ревізії –
визначити законність, правильність та доцільність фінансово-господарської
діяльності підрозділу або органу внутрішніх справ.

Інвентаризація
– це переоблік матеріальних цінностей, закріплених за органом внутрішніх справ,
у кількісному та номенклатурному вираженні за станом на певне число (за планом)
або в зв язку з прийомом-здачею матеріальних цінностей при заміні матеріально
відповідальних осіб.

2.
Ознайомлення зі статистичною звітністю, яка надходить із підконтрольного органу
(підрозділу), « аналіз та оцінка. Контролюючий орган наглядає за тим, щоб
звітність подавалася у встановлені строки і відображала головні, вузлові
питання діяльності підконтрольних підрозділів, відповідала б дійсному стану
справ на місцях.

3.
Ознайомлення з роботою підконтрольних органів шляхом виклику керівників і
окремих виконавців для доповіді про виконання тих чи інших управлінських
рішень. Такі виклики не повинні мати на меті так званої «накач-ки»,
«розносу» за допущені помилки. Керівники контролюючих органів
(підрозділів) повинні вміти інструктувати, навчати кадри мистецтва управління.

4.
Ознайомлення з діяльністю співробітників підконтрольних органів під час
проведення різних нарад, активів, інструктажів, зібрань, злетів і т. ін.,
цінність яких багато в чому визначається рівнем критики та самокритики,
діловитістю, відсутністю парадності.

5.
Виявлення з матеріалів критичних виступів у пресі, скарг та листів населення
фактів про хиби в роботі органів внутрішніх справ, урахування пропозицій щодо
поліпшення їх діяльності. Збирання, вивчення та аналіз таких матеріалів складає
предмет постійної уваги контролюючих органів.

Обсяг
і глибина контролю з різних питань діяльності органів внутрішніх справ, вибір
форми контролю залежать від обсягу повноважень перевіряючого та завдань
перевірки. Чим ширші його повноваження та можливості, тим різноманітніші форми
застосованого контролю.

Види
контролю в управлінській діяльності органів внутрішніх справ також можуть бути
дуже різні. Вони визначаються критеріями, які покладені в основу їх
класифікації.

Залежно
від кола контрольованих видів діяльності розрізняють загальний та спеціальний
контроль.

При
загальному контролі здійснюється перевірка органів внутрішніх справ по всіх
напрямах та сферах їх діяльності. Такий контроль здійснюється, як правило, у
формі інспекторських перевірок.

519

Під
час спеціального контролю здійснюються перевірки, спрямовані на вивчення
якогось конкретного питання або ділянки роботи (наприклад, перевірка повноти
обліку скарг, заяв та повідомлень про злочини).

Залежно
від стадій розгляду контрольного питання контроль може бути попереднім,
поточним і подальшим.

Під
попереднім (превентивним) розуміється контроль за правильністю та доцільністю
підготовки управлінського рішення. Він .має профілактичне значення, оскільки
при цьому ставиться мета попередити прийняття підконтрольним органом
неправильних і недостатньо обгрунтованих рішень. У той же час попередньому
контролю притаманні й хиби: він може призвести до надлишкової опіки та підміни
керівників і співробітників підконтрольних органів, до зниження їхньої
ініціативи та активності, здатен викликати необхідність у додаткових
погодженнях, що, у свою чергу, породжує зволікання в прийнятті рішень.

Поточний
(активний) контроль проводиться на етапі реалізації управлінського рішення і не
тільки під час відповідної стадії контролю та обліку, але й паралельно з іншими
стадіями, наприклад, з добором, розстановкою та інструктажем виконавців,
забезпеченням діяльності виконавців, організацією взаємодії між виконавцями.
Поточний контроль відіграє велику організуючу роль. Він допомагає виявляти
досягнення та прорахунки в процесі реалізації рішення, добиватися його
повного’та своєчасного виконання. Поточним є, наприклад, періодичний контроль
за процесом виконання заходів плану роботи органу чи структурного підрозділу,
контроль начальника за виконанням власних рішень, а також наказів, вказівок,
планів МВС України та ін.

Подальший
(пасивний) контроль включає перевірку реалізованих управлінських рішень. У
-результаті цього контролю аналізуються допущені помилки, виявляються їхні
причини, а також узагальнюється, поширюється позитивний досвід службової
діяльності кращих підрозділів та органів внутрішніх справ.

Контрольні
повноваження перевіряючих визначають ступінь доступу до інформації про
управлінську діяльність органів внутрішніх справ і залежать від становища
контролюючих органів у загальній системі державних органів. Тому за характером
взаємовідносин. що складаються між підконтрольними та контролюючим органами,
контроль може бути зовнішній та внутрішній.

Під
зовнішнім контролем заведено розуміти контроль, який здійснюється органом, що
не входить у систему контрольованого апарату. Коло державних органів, які
уповноважені здійснювати контроль за діяльністю органів внутрішніх справ,
суворо обмежений. Цей вид контролю відносно органів внутрішніх справ можуть,
наприклад, здійснювати представницькі органи відповідного рівня, прокуратура,
суд, відповідні державні фінансові органи і деякі ін.

520

Незважаючи
на безумовну важливість та значущість для органів внутрішніх справ зовнішнього
контролю, основним видом контролю, в якому найбільш повно реалізується
контрольна функція є внутрішній, або внутрівідомчий контроль, котрий
проводиться відповідними апаратами даного відомства виключно щодо підрозділів
та органів даного відомства.

Види
обліку також різноманітні. Так, за предметом обліку він може бути статистичний,
бухгалтерський та оперативно-технічний.

Статистичний
облік дає уявлення про кількісні характеристики суспільних явищ. У процесі
організації статистичного обліку збираються та обробляються дані про стан
системи органів внутрішніх справ. Без статистичних даних, без їх наукової
обробки неможливо мати достовірну інформацію про стан як керованої, так і
управляючої систем, а отже і організувати ефективне управління.

Статистичний
облік має свої конкретні форми виявлення:

звіт,
вибіркове дослідження та ін.

Бухгалтерський
облік – це здобування даних про кругообіг, рух фінансових засобів, а також
матеріалів і людських ре-

Зрсів,
які обов’язково виражаються через гроші, через фінанси. г специфічний грошовий,
фінансовий облік. Охоплюючи і людей, і речові компоненти системи управління,
він переводить результати цього обліку на мову цифр, на грошову мову.

Щодо
оперативно-технічного обліку, то цей вид обліку обслуговує поточні,
безпосередні потреби управління. В результаті суб’єкт управління здобуває
щоденну інформацію про стан ресурсів, вузькі місця, затори і т. ін. Його
значення особливо велике для здійснення оперативного регулювання: саме цей вид
обліку дає можливість здобувати інформацію про стан системи на кожний певний
момент, і чим безперервніше та високоякісніше він здійснюватиметься, тим
ефективніше виконуватиметься функція регулювання.

Щодо
управлінського циклу розрізняють облік поточний та підсумковий. Поточний облік
здійснюється під час підготовки та реалізації управлінського рішення, тобто в
процесі власне управлінського циклу, підсумковий – після реалізації
управлінського рішення.

Крім
названих, існують також профілактичні, .оперативні, криміналістичні,
кримінологічні, довідкові та інші обліки, предмет яких вивчається галузевими
науками.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ