Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА

  § РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  § 1.1. Поняття трудового права

  § 1.2. Предмет трудового права України

  § 1.3. Метод правового регулювання трудових правовідносин

  § 1.4. Функції трудового права України

  § 1.5. Система трудового права

  § 1.6. Місце трудового права у системі права України

  § РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  § 2.1. Поняття принципів трудового права

  § 2.2. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці

  § 2.3. Принципі оптимального поєднання централізованого і локального правового регулювання

  § 2.4. Принцип соціального партнерства і договірного    / встановлення умов праці

  § 2.5. Принцип єдності і диференціації правового       ,      / регулювання трудових відносин

  § 2.6. Принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників

  § РОЗДІЛ З ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

  § 3.1. Поняття трудових правовідносин та їх структура

  § 3.2. Правосуб'єктність учасників трудових правовідносин

  § 3.3. Правове становище працівників у трудових правовідносинах

  § 3.4. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин

  § 3.5. Участь профспілок у трудових правовідносинах

  § РОЗДІЛ 4 ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  § 4.1. Поняття джерел трудового права та їх класифікація

  § 4.2. Нормативні акти як джерела трудового права України

  § 4.3. Акти договірного та локального характеру у сфері трудового права

  § 4.4. Акти судової влади як одна з форм трудового права

  § РОЗДІЛ 5 ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ

  § 5.1. Поняття соціального партнерства, його мета та форми

  § 5.2. Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин

  § 5.3. Колективний договір, його сторони та зміст

  § 5.4. Колективні переговори з укладення та підписання колективних договорів і угод

  § РОЗДІЛ 6 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ

  § 6.1. Поняття трудового договору

  § 6.2. Форма та зміст трудового договору

  § 6.3. Загальний порядок укладення трудового договору

  § 6.4. Види трудового договору

  § РОЗДІЛ 7 ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

  § 7.1. Зміна умов трудового договору

  § 7.2. Припинення трудового договору

  § 7.3. Загальний порядок припинення трудового договору

  § 7.4. Правове регулювання відсторонення працівника від роботи

  § РОЗДІЛ 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

  § 8.1. Поняття робочого часу та його види

  § 8.2. Режим робочого часу

  § РОЗДІЛ 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

  § 9.1. Поняття та види часу відпочинку

  § 9.2. Правове регулювання відпусток

  § 9.3. Щорічні відпустки

  § 9.3.1. Щорічна основна відпустка

  § 9.3.2. Щорічні додаткові відпустки

  § 9.3.3. Інші види щорічних відпусток, передбачені законодавством

  § 9.3.4. Порядок надання і оплати щорічних відпусток

  § 9.4. Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку

  § 9.5. Відпустки без збереження заробітної плати

  § РОЗДІЛ 10 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

  § 10.1. Поняття оплати праці та її структура

  § 10.2. Види регулювання заробітної плати

  § 10.3. Тарифна система

  § 10.4. Гарантії та компенсації

  § РОЗДІЛ 11 ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ

  § 11.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

  § 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях

  § 11.3. Система заходів заохочення працівників як засіб забезпечення трудової дисципліни

  § 11.4. Юридична відповідальність за трудовим правом України. Загальна характеристика та підстави

  § 11.5. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом

  § 11.6. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відповідальності

  § РОЗДІЛ 12 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  § 12.1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення

  § 12.2. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці

  § 12.3. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких і шкідливих умовах праці

  § 12.4. Спеціальні гарантії права на охорону праці жінок, неповнолітніх осіб та осіб з пониженою працездатністю

  § 12.5. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації

  § РОЗДІЛ 13 ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

  § 13.1. Поняття, предмет та класифікація трудових спорів

  § 13.2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

  § 13.3. Порядок розгляду колективних трудових спорів

  § 13.3.1. Поняття та види колективних трудових спорів

  § 13.3.2. Порядок розгляду колективних трудових спорів примирними органами

  § 13.3.3. Участь Національної служби посередництва і примирення у вирішенні колективних трудових спорів

  § 13.3.4. Правове регулювання проведення страйків

  § РОЗДІЛ 14 НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

  § 14.1. Поняття та основні види нагляду і контролю

  § 14.2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

  § 14.3. Громадський контроль у сфері трудового права

  § 14.4. Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці

  § РОЗДІЛ 15 МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

  § 15.1. Поняття міжнародного трудового права, історичні передумови його становлення та розвитку

  § 15.2. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права

  § 15.3. Суб'єкти міжнародного трудового права та особливості їх правового статусу

  § 15.4. Джерела міжнародного трудового права

  § 15.5. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці та трудових відносин

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.