Оглавление

Оглавление

15
0

§ Анотація

§ ЗМІСТ
§ ПЕРЕДМОВА

§ РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1.1. Поняття трудового права

§ 1.2.
Предмет трудового права України

§ 1.3. Метод правового регулювання трудових правовідносин

§ 1.4. Функції трудового права України

§ 1.5. Система трудового права

§ 1.6. Місце трудового права у системі права України

§ РОЗДІЛ
2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 2.1. Поняття принципів трудового права

§ 2.2. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої
праці

§ 2.3. Принципі оптимального поєднання централізованого і локального
правового регулювання

§ 2.4. Принцип соціального партнерства і договірного    / встановлення умов
праці

§ 2.5. Принцип єдності і диференціації правового       ,      / регулювання
трудових відносин

§ 2.6. Принцип визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують
правове становище працівників

§ РОЗДІЛ
З ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 3.1. Поняття трудових правовідносин та їх структура

§ 3.2. Правосуб’єктність учасників трудових правовідносин

§ 3.3. Правове становище працівників у трудових правовідносинах

§ 3.4. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин

§ 3.5. Участь профспілок у трудових правовідносинах

§ РОЗДІЛ 4 ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 4.1. Поняття джерел трудового права та їх класифікація

§ 4.2. Нормативні акти як джерела трудового права України

§ 4.3. Акти договірного та локального характеру у сфері трудового права

§ 4.4. Акти судової влади як одна з форм трудового права

§ РОЗДІЛ 5 ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ

§ 5.1. Поняття соціального партнерства, його мета та форми

§ 5.2. Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин

§ 5.3.
Колективний договір, його сторони та зміст

§ 5.4. Колективні переговори з укладення та підписання колективних договорів
і угод

§ РОЗДІЛ
6 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ

§ 6.1. Поняття трудового договору

§ 6.2. Форма та зміст трудового договору

§ 6.3. Загальний порядок укладення трудового договору

§ 6.4. Види трудового договору

§ РОЗДІЛ 7 ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

§ 7.1. Зміна умов трудового договору

§ 7.2. Припинення трудового договору

§ 7.3. Загальний порядок припинення трудового договору

§ 7.4. Правове регулювання відсторонення працівника від роботи

§ РОЗДІЛ 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

§ 8.1. Поняття робочого часу та його види

§ 8.2. Режим робочого часу

§ РОЗДІЛ 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

§ 9.1. Поняття та види часу відпочинку

§ 9.2. Правове регулювання відпусток

§ 9.3. Щорічні відпустки

§ 9.3.1. Щорічна основна відпустка

§ 9.3.2. Щорічні додаткові відпустки

§ 9.3.3. Інші види щорічних відпусток, передбачені законодавством

§ 9.3.4. Порядок надання і оплати щорічних відпусток

§ 9.4. Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку

§ 9.5. Відпустки без збереження заробітної плати

§ РОЗДІЛ
10 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

§ 10.1. Поняття оплати праці та її структура

§ 10.2. Види регулювання заробітної плати

§ 10.3. Тарифна система

§ 10.4. Гарантії та компенсації

§ РОЗДІЛ 11 ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ТРУДОВИМ ПРАВОМ

§ 11.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

§ 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та
організаціях

§ 11.3. Система заходів заохочення працівників як засіб забезпечення трудової
дисципліни

§ 11.4. Юридична відповідальність за трудовим правом України. Загальна
характеристика та підстави

§ 11.5. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом

§ 11.6. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відповідальності

§ РОЗДІЛ 12 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

§ 12.1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення

§ 12.2.
Загальні гарантії прав працівників на охорону праці

§ 12.3.
Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких і
шкідливих умовах праці

§ 12.4. Спеціальні гарантії права на охорону праці жінок, неповнолітніх осіб
та осіб з пониженою працездатністю

§ 12.5. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації

§ РОЗДІЛ 13 ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) ТА ПОРЯДОК ЇХ
ВИРІШЕННЯ

§ 13.1. Поняття, предмет та класифікація трудових спорів

§ 13.2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

§ 13.3.
Порядок розгляду колективних трудових спорів

§ 13.3.1. Поняття та види колективних трудових спорів

§ 13.3.2. Порядок розгляду колективних трудових спорів примирними органами

§ 13.3.3. Участь Національної служби посередництва і примирення у вирішенні
колективних трудових спорів

§ 13.3.4. Правове регулювання проведення страйків

§ РОЗДІЛ 14 НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ПРАЦЮ

§ 14.1. Поняття та основні види нагляду і контролю

§ 14.2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

§ 14.3. Громадський контроль у сфері трудового права

§ 14.4. Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з
охорони праці

§ РОЗДІЛ
15 МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

§ 15.1. Поняття міжнародного трудового права, історичні передумови його
становлення та розвитку

§ 15.2. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права

§ 15.3. Суб’єкти міжнародного трудового права та особливості їх правового
статусу

§ 15.4. Джерела міжнародного трудового права

§ 15.5. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці та трудових відносин

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ