Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. > 

  2.2. Земля як товар в ринковій економіці

  Само поняття землі як товару в незалежній Україні законодавчо введено в активний практичний обіг недавно, а точніше з прийняттям нової редакції Земельного кодексу України. Воно пов'язане з ринкбм

  28

   

  нерухомості, яка формує центральну ланку у всій системі ринкових відносин. Земельні ділянки, як об'єкти нерухомості є не тільки важливим товаром, який задовольняє різні особисті інтереси людей, але одночасно і капіталом в речовій формі, який приносить доход. Вкладення в землю являють собою інвестиції з метою одержання прибутку.

  Земля — основа національного багатства України (ст. 14 Конституції України), яка має по чисельності власників масовий, всенародний характер. Відповідно економіка землекористування є основою як для успішної підприємницької діяльності в різних видах бізнесу, так і в житті, в побуті будь-якої сім'ї і окремо взятих, більшості, громадян.

  Власність на землю - первинна основа волі, незалежності і добротного життя всіх людей. В загальному розумінні земельна власність, землекористування як об'єкт ринкових відносин характеризується земельною ділянкою (це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами) і всім тим, що з нею тісно пов'язане та переміщення якого по призначенню без співрозмірних збитків неможливе. Право власності на земельну ділянку в Україні поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження та простір, що знаходиться над і під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

  Визначення суті земельної ділянки як об'єкту земельної власності або землекористування тільки з матеріально речової сторони має важливе значення в багатьох галузях знань, але не достатнє і далеко не вичерпує всієї сукупності ознак, властивих його змісту. В теорії і практиці слід розрізняти поняття земельної ділянки (землекористування) як матеріального (фізичного) об'єкту і як комплексу економіко-правових та соціальних відносин, які забезпечують спеціальний порядок розпорядження ним і особливу стійкість прав (рис. 2.1).

  Будь-яка земельна ділянка в реальній дійсності існує в фізичних, економічних, соціальних і правових властивостях, кожна з яких може у відповідних випадках виступати як основна (визначаюча) в залежності від життєвих ситуацій, цілей і стадій аналізу.

  Загальне поняття землі як товару приведено на рисунку 2.2. Характеристика земельної ділянки як товару по споживчих властивостях приведена на рисунку 2.3. Приведені показники дозволяють розрізняти цей товар один від одного.

  Крім того, земельна ділянка як товар будучи об'єктом угод (купівлі-продажу, дарування, застави тощо) задовольняє різні реальні або потенційні потреби і має визначені якісні та кількісні характеристики (рис. 2.4).

  Земля як товар включає в себе одночасно і благо, необхідне споживачам, і затрати або інвестиції, без яких володіння і користування земельною ділянкою практично не можливо (рис. 2.4). Ці якості землі

  29

   

  проявляються у виді її корисності, рідкості, обмеженості і капіталу. -Якщо земля не була б обмежена, вона була би безплатною як повітря. Загальні споживчі цінності землі складають її корисність, а саме можливість використання земельної ділянки для здійснення визначеної економічної функції (вирощування сільськогосподарських культур, виробництво промислових товарів, надання послуг тощо) або особистого користування.

  Земельна ділянка

   

  Фізичний об'єкт

  Місцерозміщення;

  Площа і межі;

  Форма;

  Ландшафт;

  Запаси корисних

  копалин;

  тип фунту;

  фізичні

  характеристики;

  довкілля |

   

  Об'єкт економічних відносин

  товар;

  капітал в речовій

  формі;

  корисність;

  доходність;

  витрати утримання;

  фінансовий актив;

  вартість;

  ціна;

  оподаткування;

  інвестування;

  попит і пропозиції

   

  Об'єкт правових відносин

  Право власності; Речові права:

  прйво

  успадкування;

  право постійного

  користування;

  право застави,

  оренди, забудови;

  сервітути;

  •               право на

  земельну

  ділянку, будівлі, які

  розміщені на ній;

  інші права            

   

  Об'єкт соціальних відносин

   

  Місцепроживання людей всіх

  поколінь;

  Умови життя людей;

  Невідновний природний ресурс;

  Джерело благ;

  Просторовий базис розміщення

  інших об'єктів;

  Захищається на благо всіх людей

   

  Основа волі і незалежності;

  Престижність володіння;

  Основа гордості і слави;

  Багатофункціональне

  призначення;

  Умови формування середньої

  верстви суспільства

   

  Рисунок 2.1. Земельна ділянка як фізичний, економіко-нравовий і соціальний комплекс відносин

  Корисність - це здатність земельної ділянки як об'єкту нерухомості задовольняти потреби володільця саме в даному місці і на протязі відповідного періоду часу.

  ЗО

   

  Земельна ділянка як товар має особливі споживчі властивості (табл. 2.1. та рис. 2.5) та споживчу і ринкову вартість. Споживча вартість відображає вартість речей для конкретного користування. Ринкова вартість - це найбільш вірогідна ціна продажу земельної ділянки на відкритому і конкретному ринку.

  Земля - товар

  Характеристики

  Кількісні

   

  Фізичні властивості

   

  Склад земельних угідь

   

  Споживчі вартості

   

  Вартісні

   

  Рисунок 2.2. Логічна схема загальних понять землі як товару

  Земля включається в економічний обіг як ресурс, який не має альтернативи взаємозаміни в багатьох сферах діяльності. її особливість як товару ще й і в тому, що кількість запропонованих на ринку земельних ділянок обмежена самою природою. Зміна рівня і динаміки цін на землю не впливає на розмір пропозицій на земельні ділянки. Тому ціна землі визначається, в основному, попитом: якщо рівень попиту піднімається, то відповідно підвищується ціна або рента.

  Власність на землю разом з природними ресурсами (рослинністю, водою, надрами) і зведеними на ній будівлями є джерелом абсолютної і диференціальної ренти. Диференціальна рента з гірших ділянок рівна нулю. Збільшення попиту на продукти харчування підвищить земельну ренту до певного рівня, а відповідно зросте і ціна за земельну ділянку.

  П'ять рівнів потреб, які задовольняються землею, у свідомості людей об'єднуються в певну ієрархію і підпорядковуються принципу відносного домінування. Всі вони, включаючи і вищі потреби у своїй основі, мають інстинктивну природу і визначально притаманні кожній вихованій особі.

  Все, що потрібно людині для виживання, вона одержує в кінцевому рахунку від землі-годувальниці. Адже земля одночасно і мати багатства. Володіння землею психологічно привабливе для багатьох, оскільки земля відіграє вирішальну роль у формуванні і зміцненні середнього і елітного соціальних шарів українського суспільства.

  Після задоволення потреб чотирьох рівнів земля стає основою самореалізації, саморозвитку потенціальних можливостей людей. І, коли вищі інтелектуальні потреби перетворюються в динаміку, власник землі вже не може жити без своєї доброї справи - не творити, не вирощувати урожай, не обробляти землю.

  31

   

  1 Землі

  сільськогосподарського

  призначення'

  а)             сільськогосподарські

  угіддя

  (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги;

  б)            несільськогосподарські

  угіддя

  (господарські шляхи і прогони,

  полезахисні лісові смуги, землі

  під госпдвдрами.

   

  2. Землі житлової та громадської забудови в межах населених пунктів:

  житлові будинки

  громадські будівлі і

  споруди

  об' єкти загального

  користування

   

  3. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення:

  природні заповідники

  національні природні

  парки

  біосферні заповідники

  регіональні ландшафтні

  парки

  заказники

  пам'ятки природи

  заповідні урочища

  ботанічні сади

  дендрологічні парки

  зоологічні парки

  парки - пам'ятки садово-

  паркового мистецтва

  водно-болотні угіддя

  природні об'єкти, що мають

  особливу наукову цінність

   

  Призначення земель

   

  9. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

   

  4. Землі оздоровчого призначення

  5. Землі рекреаційного

                  призначення       

   

   

   

  8. Землі водного фонду:

  а)             моря, річки, озера,

  водосховища, болота, острова

  б)            прибережні захисні смуги

  в)             гідротехнічні споруди

  г)             берегові смуги   

   

  6. Землі історико-культурного призначення

  7. Землі лісового фонду:

  а)             вкриті лісовою

  рослинністю

  б)            не вкриті лісовою

  рослинністю, надані для

  потреб лісового

  господарства      

   

  Рисунок 2.3. Загальна класифікація земель по споживчих властивостях

  (призначенню)

  32

   

  Земельна

  ділянка-

  товар

   

  Благо

  інвестиції

   

   

   

   

   

  •    Корисність •    Рідкість

   

  Попит

   

  •   Обмеженість

   

  і

  1 4

  •   Капітало-

   

   

  ємкість

                  ►

  пропозиція

   

   

   

  Вартість

   

  t 4

   

  Ціна

   

  Рисунок 2.4. Взаємозв'язок споживчих та інвестиційних властивостей земельної ділянки як товару

  Таблиця 2.1 Специфічні властивості землі як товару

   

  № п/п

  Властивості

  Характеристика

  1

  2

  3

  1

  Призначення

  Багатофункціональне: екологічне, соціальне і еко­номічне; засіб виробництва, предмет праці; просторовий базис будь-якого бізнесу

  2

  Форма функціо­нування у сфері підприємництва

  Натурально-речова і вартісна

  3

  Походження

  Не відтворювана, природна частина довкілля, ба­зовий ресурс всіх благ, існує незалежно від волі людей

  4

  Ступінь рухо­мості

  Абсолютно не рухома, не можна фізично переміс­тити в краще місце. Велика залежність ціни від мі­сця розташування

  5

  Довготерміно-вість господарсь­кого кругообігу

  Безперервне використання в загальному і конкрет­ному

  6

  Стан споживчої форми в процесі використання

  Зберігається натуральна форма на протязі всього періоду використання і невикористання

  7

  Зношування в процесі викорис­тання

  Не зношується, не руйнується, не витрачає своїх корисних властивостей, а поліпшується при раціо­нальному використанні

  8

  Зміни вартості в часі

  Потенційна вартість не знижується, а підвищуєть­ся із-за зростаючого дефіциту її, інформації та ін­ших факторів

  9

  Кількість

  Постійна, не виробляється в натурі

  10

  Якість

  Визначається унікальним місцерозміщенням і ро­дючістю, яка відновлюється природним шляхом, рельєфом тощо

  11

  Взаємозамінність

  Не може бути замінена ніяким іншим ресурсом

  12

  Здатність обігу на ринку

  Окремі види земель обмежені або виключені з гос­подарського обігу

  33

  Продовження таблиці 2.1

  1

  2

  3

  13

  гМожливість сер­вітуту

  Право обмеженого користування чужою земель­ною ділянкою

  Л4

  Формування спо­живчих якостей

  Здійснюється силами природи на протязі тисячо­літь, прикладанням праці і капіталу

  15

  Особливий спо­сіб розпоряджен­ня землею

  Землевпорядні дії

  Характеристика, форма реалізації

   

  1. Фізіологічні, базові

   

  а)             місце і всезагальні умови життедіяльності людини;

  б)            найважливіший природний ресурс;

  в)             базис всіх екосистем і продуктивних сил     

   

   

   

  2. Безпеки

   

  а)             гарантія стабільності бизнесу, збереження і

  накопичення капіталу;

  б)            у природному стані забезпечує екологічну

  безпеку, біологічне очищення зовнішнього

  природного середовища бізнесу;

  в)             знижує ризик для життя і здоров'я людей

   

   

   

  3. Соціальний

   

  а)             володіння землею престижно, підвищує

  соціальний статус людини;

  б)            формує почуття власної гідності;

  в)             основа гордості і слави    

   

   

   

  4. Психологіч­ний

   

  а)             забезпечує духовні потреби людей в повазі і

  визнанні;

  б)            забезпечує психологічне задоволення, оцінку

  особливостей, потребу спілкування з природою'

   

   

   

  5.Інтечекту-льний

   

  а)             об'єкт пізнання, саморозвитку і самовираження в

  науці, техніці, сільському господарстві та інших

  сферах;

  б)            предмет самореалізації творчого потенціалу людей

   

  Рисунок 2.5. Загальні потреби, які задовольняються землею як товаром

  34

   

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.