Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   49.  50.  51.  52.  53.  54.

  ЛІТЕРАТУРА

  1.Геродот. Історія. - В 9-ти кн. - Л., 1972.

  2.Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр. 2-е вид. - Львів: Вища школа, 1987.

  З.Третьяков П.Н. Подсечное земледелие Восточной Европы // Известия АН СССР. - Т. XIV, вып. 1. - М., 1932.

  4.1веронов І.А. Основи землевпорядної справи. Вид. книжного магазину. - М.: "Вища школа", 1915. - с. 6-7.

  5.Кавелін СЛ. Межування і землеустрій. Вид. книжного магазину. -М.: "Правоведения", 1914.- с. 221.

  б.Мартинов Б.С. Поняття землеустрою. - Л., 1917.- с.286.

  7.Волков СМ. Економіка землеустрою.- М.: Колос, 1996.- с.10.

  8.Герман І.Є. Земельні справи в західноєвропейських країнах. - М., 1913.-с.З.

  9.3емлеустроительное проектирование. Под ред. докт. эк. наук, проф. Гендельмана. - М.: Агропромиздат, 1986. - с. 9.

  10.П.М. Перший. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму. -К.: "Наукова думка", 1973. - с.271.

  11.Земельний кодекс Української РСР. - К.: Вид. політичної літератури України, 1973. - с. 71.

  12.Наукові основи землеустрою / Під ред. В.П. Троїцького. - М.: Колос, 1995. - с 92.

  і               ІЗ.Новаковський Л.Яі, Третяк A.M. Теоретичні основи сучасного

  землеустрою / Землевпорядний вісник, №3,1999. - с 3.

  14.Волков СМ. Економіка землеустрою. - М.: Колос, 1996. - с. 12.

  15.Третяк A.M., Кривов В.М., Тернапольський А.В., Третяк Р.А. [Наукові проблеми розробки навчальних програм землеустрою / ^Землевпорядкування, № 3, 2001. - с 69.

  іб.Волков СМ. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т. 1. - М.: Колос, 2001. - с. 307.

  17.Дорогунцов С.І., Новоторов О.С, Ніколаєнко Т.С. НАН України, РВПС України. - К., 1999. - 82 с.

  18.Дорогунцов С.І., Новоторов О.С, Ніколаєнко Т.С. НАН України, РВПС України. - К., 1999. - 4 с.

  <        19.Третяк A.M.  Управління земельними ресурсами та реєстрація Згмлі в Україні. - К., 1998. - с. 27-28.

  20.Волков С.Н. Економика землеустройства. - М.: Колос, 1996. -С.239.

  21.Волков С.Н. Землеустройство за рубежом. Сб. докл. Землеустроительная наука - российским реформам. Т. I, - с. 82.

  22.Волков С.Н. Землеустройство в условиях земельной реформы жономика, экология, право). - М.: "Былина", 1998. - с. 67.

  149

   

  23.Справочник по землеустройству /Л.Я. Новаковский, В.М. і Буленок, Ю.Н. Вагин и др.: Под ред., Л.Я. Новаковского. 3 - изд. перераб. и' доп. - К.: Урожай, 1989. - с. 171 - 226.

  24.Андріїшин І.М., Сохнич А.Я. Методологічні основи оптимізавд ■ охорони природи і землекористування. - Львів: Українські технології ■* 1998. -с. 27.

  25.Новаковський Л.Я., Пилипенко М.А. Земельні ресурси Української РСР. - К.: Урожай, - с 216-217.

  26.Новаковський ЛЯ. До 40-річчя організації Інституту землеустрою Української академії аграрних наук. Землевпорядна наука, виробництво і освіта XXI століття // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2001р.) ІЗ УААН, 2001. - с 5-6.

  27.Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні / Землевпорядкування, № 2, 2002.

  28.Другак В.МЛроблеми реалізації права власності на землю в Україні // Землевпорядкування, № 4,2001, с.21-27.

  150

   

  УДК: 332.3

  Третяк A.M. Теоретичні основи землеустрою. - К.: ІЗУ УААН, 2002. -152 с

  Викладені теоретичні і методологічні питання сучасного земле­устрою в Україні. Обґрунтовується його сучасний зміст, завдання, принципи, склад і види землевпорядних робіт, система землеустрою в Україні та управління нею. Висвітлені особливості землеустрою в зарубіжних країнах.

  УДК: 332.3

  Третяк А.Н. Теоретические основы землеустройства. - К.: ИЗУ УААН, 2002. - 152 с.

  Изложенные теоретические и методологические вопросы современного землеустройства в Украине. Обосновывается его современное содержание, задачи, принципы, состав и виды землеустроительных работ, система землеустройства в Украине и ее управление. Показаны особенности землеустройства в зарубежных странах.

  UDC: 332.3

  Tretiak A.N. Fundamental theory of a land-use system. - K.: IUL UAAC,

  2002.-152 p.

  Set up idealized and methodological problems of a modern land-use system in Ukraine. Its modern contents, problems, principles, structure and Idnds landusing of activities, system of a land-use in Ukraine and its control is Substantiated. The features of a land-use system in foreign countries are rotined.

   

  Третяк Антон Миколайович

  член-кореспондент УААН, доктор економічних наук,

  професор,

  заслужений працівник сільського господарства України

  Монографія науково-навчальне видання

  Відповідальні за випуск: В.М. Другак, Н.В. Кузін

  03151, Київ -151, вул. Народного ополчення, З

  Підписано до друку 02.07.2002. Формат 60x84/16 Ум. друк. арк. 8,83 Зам. № 1966

  Наклад 300 прим.

  Надруковано з готових фотоформ у КПП "Поліфаст", м. Фастів, тел.(04465) 640 77.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   49.  50.  51.  52.  53.  54.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.