§ 1. Колізійний метод регулювання

§ 1. Колізійний метод регулювання

66
0

Правовий метод регулювання — це сукупність узгоджених між
собою способів впливу на певну групу відносин. У міжнародному приватному праві
це питання чи не найменш вивчене. Для міжнародного приватного права характерним
є цивільно-правовий метод, що виражає правову природу цієї галузі. Крім нього,
для врегулювання відносин з «іноземним елементом» застосовуються два
юридико-технічні методи: колізійний та матеріально-правовий. Вони
характеризують і зовнішню форму джерел міжнародного приватного права, тобто
національно-правових і міжнародно-правових.

Колізійний метод є необхідним для регулювання
цивільно-правових відносин, регламентація яких не узгоджена, а також у разі
потреби зробити вибір між нормами права. Виникнувши наприкінці середніх віків,
колізійний метод став похідним від колізії статутів, які діяли на певних
територіях. Згодом виникло колізійне право.

Проблеми, пов’язані з вирішенням колізій, давно
досліджувались у науковій літературі не тільки в загальнотеоретичному аспекті,
а й стосовно міжнародного приватного права. Адже застосування цього методу саме
в цій галузі права відбувається частіше, ніж у інших. Тому стає зрозумілим, що
у деяких правових системах колізійне право вважається значною частиною
міжнародного приватного права чи повністю ототожнюється з ним. Водночас навряд
чи правильно вважати, що колізійний метод є специфічним і притаманним саме цій
галузі права Адже колізії можуть виникати й поза її сферою, їх вирішення хоч і
залежить від застосування колізійних норм, проте вони не матимуть міжнародного
приватно-правового характеру.

Отже, потреба в застосуванні колізійного методу може
виникати як у випадку неідентичності законодавства різних правових систем з
одного і того ж питання, так і у випадку їх абсолютної схожості. Тобто, для
винесення рішення на основі законодавства певної держави суд повинен,
насамперед, зро-

42

бити вибір між законодавством цих держав, тобто звернутися
до колізійної норми. Власне, існування правових систем, між нормами правових
джерел яких необхідно зробити вибір, породжує потребу в застосуванні
колізійного методу. Останній застосовується також за відсутності міжнародної
уніфікації матеріально-правових норм із певного питання. Вказаний метод
покликаний вирішити колізійну проблему, яка виникає у міжнародному приватному
праві. її вирішення здійснюється різними способами. Наприклад, через застосування
уніфікованих матеріально-правових норм міжнародних договорів чи звичаїв;
«переборення» колізії, тобто тимчасовим її вирішенням стосовно
конкретних випадків. Останнє є наслідком пра-возастосовної діяльності та може
виявлятися в офіційному чи неофіційному тлумаченні права. Але найчастіше для
вирішення колізійної проблеми застосовують саме колізійні норми, тобто норми
права (національного чи міжнародного), які визначають законодавство правової
системи, що необхідно застосувати до певного правовідношення. Тому метод, з
допомогою якого врегульовуються колізії через застосування колізійної норми,
отримав назву колізійного.

Для міжнародного приватного права значення мають не будь-які
колізії, а тільки такі, що виникають між іноземними правовими системами (міжнародні
колізії). Внутрішні (міжобласні) колізії, наприклад, такі, що виникають в одній
правовій системі між різними її правовими джерелами чи галузями, не входять до
сфери міжнародного приватного права. Вони регулюються правовими джерелами тієї
держави, де й виникли. Іноді важко кваліфікувати колізію як міжнародну чи
внутрішню, як, приміром, колізію між правом Англії та Гонконгу. Наслідки
кваліфікації часто можуть не збігатися за змістом, оскільки використовуються
різні колізійні правила.

Водночас, як показала правозастосовна практика, у деяких
правових системах застосування того чи іншого колізійного правила до різних
видів колізій не має значення. Так, американські юристи використовують одні
принципи для вирішення як міжнародних, так і міжобласних (міжштатних) колізій,
хоча правові системи американських штатів не вважаються одна стосовно одної
гетерогенними. Такий підхід частково обумовлений тим, що колізійне право США
почало розвиватися саме з огляду на необхідність вирішення внутрішніх колізій
між законами штатів. Ситуація залишається такою й досі. Правники США
стверджують, що в системі американського права колізійні проблеми
розглядаються, насамперед, як міжнародні. Такий погляд покладено в основу
одного з

43

неофіційних джерел колізійного права США — Другого Зводу
колізійного права 1971 р.

Практика правотворчості та правозастосування свідчить і про
те, що за певних умов один вид колізій може переходити в інший. Так, міжобласні
(міжреспубліканські) колізії можуть набувати статусу міжнародних. У цьому
випадку доводиться вирішувати питання, яким колізійним нормам слід надати
перевагу за такої зміни. В іноземній правовій доктрині висловлювалась думка про
те, що немає необхідності розмежовувати види колізій (І.-К. Кан-Фройд, Бар, Л.
Раапе, Нуссбаум, М. Вольф та ін.). Навряд чи така позиція є правильною. Адже
поділ колізій на міжнародні, міжгалузеві і т. д. часто потребує різного
правового вирішення.

В останні роки чимраз частіше дебатується проблема
міжнародних інтерперсональних (міжперсональних) колізій. їх виникнення
викликане різним правовим статусом громадян однієї країни на її ж території.
Вказані колізії найчастіше виявляються у сфері особистих правовідносин,
скажімо, з питань відшкодування моральних збитків за завдану шкоду,
спадкування, сімейних відносин тощо. Ці колізії виникають у державах, де поряд
із територіальним правом діє право персональне, де нації та етнічні групи
сповідують різні релігії (Ліван, держави Північної Африки, Нігерія, Індонезія,
Індія та ін.). Мабуть, ці колізії близькі до міжнародних, оскільки персональне
право має такі ж властивості, як і право територіальне, крім особливості щодо
його дії на певне коло осіб.

Попри зазначені та інші спірні питання, які стосуються
колізійного методу, все ж його наявність і потрібність учені під сумнів не
беруть.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ