Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § Зміст
       § ПЕРЕДМОВА
       § ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
       § Розділ І МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (поняття, предмет та система)
       § § і. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

  § § 2. Розвиток науки міжнародного приватного права

  § § 3. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права зарубіжних держав
       § Розділ II ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

  § § 1. Види джерел (загальна характеристика)

  § § 2. Внутрішнє законодавство

  § § 3. Міжнародні договори

  § § 4. Звичаї

  § § 5. Судова та арбітражна практика

  § § 6. Зближення національного законодавства різних держав
       § Розділ III ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД І МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

  § § 1. Історія розвитку порівняльного методу

  § § 2. Об'єкти порівняння у міжнародному приватному праві

  § § 3. Правові системи як об'єкти дослідження у міжнародному приватному праві

  § § 4. Мета порівняльного методу
       § Розділ IV ЮРИДИКО-ТЕХНІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

  § § 1. Колізійний метод регулювання

  § § 2. Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види

  § § 3. Місце колізійних норм у джерелах права

  § § 4. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми
       § Розділ V ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДІЄЮ, ТЛУМАЧЕННЯМ ТА КВАЛІФІКАЦІЄЮ НОРМ ПРАВА
       § § і. Тлумачення, кваліфікація та "конфлікт кваліфікацій" у міжнародному приватному праві

  § § 2. Основні способи вирішення питання кваліфікації

  § § 3. Застереження про публічний порядок

  § § 4. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

  § § 5. Обхід закону в міжнародному приватному праві
       § Розділ VI ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ

  § § 1. Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві

  § § 2. Правові режими, що надаються іноземцям для реалізації їхніх прав та обов'язків

  § § 3. Право- та дієздатність іноземців

  § § 4. Законодавство України про поняття "іноземець" та зміну правового статусу іноземців

  § § 5. Правовий статус іноземців в Україні, їхні право- та дієздатність

  § § 6. Цивільно-правова відповідальність іноземців в Україні

  § § 7. Основні питання правового статусу громадян України за кордоном

  § § 8. Взаємність щодо фізичних осіб у міжнародному приватному праві

  § § 9. Особливості правового статусу біпатридів
       § Розділ VII ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  § § 1. Поняття "юридична особа"

  § § 2. Особистий статут і "національність" юридичної особи

  § § 3. Загальна характеристика правового статусу іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні

  § § 4. Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання

  § § 5. Представництва іноземних суб'єктів господарсько! діяльності

  § § 6. Правовий статус суб'єктів господарювання України за кордоном

  § § 7. Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи

  § § 8. Об'єднання підприємств та законодавство України
       § Розділ VIII ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

  § § 1. Держава у цивільних правовідносинах з "іноземним елементом"

  § § 2. Імунітет держави та його види

  § § 3. Україна як суб'єкт міжнародного приватного права

  § § 4. Юрисдикційнкй імунітет України
       § ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
       § Розділ IX ПРАВО ВЛАСНОСТІ
       § § і. Загальні питання права власності у відносинах з "іноземним елементом" за законодавством України

  § § 2. Колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві

  § § 3. Колізійні питання права власності за законодавством України
       § Розділ X ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ)
       § § і. Зовнішньоекономічні договори (контракти) і право, застосовуване до них за законодавством України

  § § 2. Умови та облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

  § § 3. Імпорт (експорт) товарів посередниками

  § § 4. Ліцензування та сертифікація експортно-імпортних операцій

  § § 5. Товарообмінні (бартерні) операції

  § § 6. Міжнародні договори України про торговельно-економічне та інші види співробітництва

  § § 7. Конвенція ООН про договори міжнародно! купівлі-продажу товарів
       § Розділ XI СІМЕЙНЕ ПРАВО

  § § 1. Шлюб: поняття, умови

  § § 2. Особисті відносини між подружжям за національним правом

  § § 3. Майнові права та обов'язки подружжя за національним правом

  § § 4. Розірвання шлюбу за національним правом

  § § 5. Колізійні питання оформлення шлюбу в міжнародному приватному праві

  § § 6. Колізійне законодавство України стосовно регулювання шлюбно-сімейних відносин

  § § 7. Реалізація аліментних зобов'язань та міжнародні угоди за участю України

  § § 8. Міжнародні договори та законодавство України про усиновлення

  § §  9. Міжнародні угоди з питань сімейного права
       § Розділ XII ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

  § § 1. Трудові відносини з "іноземним елементом" та джерела їх регулювання

  § § 2. Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з "іноземним елементом"

  § § 3. Міжнародні договори України

  § § 4. Праця громадян України за кордоном

  § § 5. Праця іноземців в Україні

  § § 6. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України
       § Розділ XIII МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  § § 1. Загальна характеристика міжнародних перевезень

  § § 2. Правове регулювання організації міжнародних перевезень в Україні та інших державах

  § § 3. Міжнародні залізничні перевезення

  § § 4. Міжнародні автомобільні перевезення

  § § 5. Міжнародні повітряні перевезення

  § § 6. Міжнародні морські перевезення

  § § 7. Змішані перевезення

  § § 8. Міжнародні договори, що регулюють питання, пов'язані з особливостями сучасних міжнародних перевезень
       § Розділ XIV ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

  § § 1. Умови настання деліктного зобов'язання в національних правових системах

  § § 2. Вплив усуспільнення виробництва та науково-технічного прогрессу на деліктні зобов'язання

  § § 3. Колізійні питання деліктних зобов'язань з "іноземним елементом" у національному праві

  § § 4. Регулювання деліктних зобов'язань з "іноземним елементом" у внутрішньому законодавстві України

  § § 5. Норми про зобов'язання з делікту в міжнародних договорах України
       § Розділ XV МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
       § § і. Доктрина про міжнародний цивільний процес

  § § 2. Органи, що займаються захистом суб'єктивних цивільних прав, та принцип lex fori

  § § 3. Національні акти України про засади процесуального статусу іноземців та іноземних підприємств і організацій

  § § 4. Національні акти іноземних держав про засади процесуального статусу іноземців та іноземних підприємств і організацій

  § § 5. Цивільні процесуальні норми у міжнародних договорах за участю України

  § § 6. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в актах міжнародних організацій

  § § 7. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в актах об'єднань держав

  § § 8. Поняття, види та способи визначення міжнародної підсудності

  § § 9. Визначення міжнародної підсудності спорів у нормативно-правових актах України

  § § 10. Норми про підсудність спорів з "іноземним елементом" у міжнародних договорах
       § Література

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.