13.2. Поняття і види біржових угод

13.2. Поняття і види біржових угод

24
0

У біржових торгах безпосередню участь беруть члени біржі або
біржові брокери — фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до її
статуту; їх обов’язок полягає у виконанні доручень членів біржі, яких вони
представляють, щодо проведення біржових операцій шля­хом пошуку контрактів і в
представленні здійснюваних ними опера­цій для реєстрації на біржі.

164

Тема ІЗ Правові основи біржової діяльності в Україні

Сторонами
біржових контрактів (біржових угод), укладених у результаті дій брокерів, є
члени біржі та їх клієнти, які знаходяться в договірних відносинах із членами
біржі або з їх брокерськими конторами. Біржові торговельні угоди укладаються
при неодмін­ній участі біржі, але сама вона стороною в них бути не може.

Біржові угоди — це укладені учасниками біржової торгівлі
догово­ри (угоди) щодо біржового товару в ході біржової торгівлі. За своїм
економічним змістом біржові угоди спрямовані на передачу майна у власність
покупця. Юридично така передача оформляється догово­рами купівлі-продажу,
поставки, міни. Біржові угоди в принципі не відрізняються від угод, укладених
поза біржею, але укладатися вони можуть тільки членами біржі або брокерами.
Укладена під час біржо­вих торгів угода повинна бути подана для реєстрації на
біржі не піз­ніше наступного дня. Угода вважається укладеною з моменту її ре­єстрації
на біржі і нотаріальному посвід-ченню не підлягає.

Більшість біржових угод укладається за участю біржових
посеред­ників, що здійснюють дилерську або брокерську діяльність. У дилер­ській
діяльності посередник, що отримує товар (цінні папери, станда­ртні контракти) з
метою наступного перепродажу на біржі, діє від сво­го імені і за свій рахунок,
стаючи стороною укладеного договору. У брокерській діяльностіпри здійсненні
біржової угоди він виступає в інтересах клієнта. Діючи на підставі
договору-доручення з клієнтом, посередник укладає біржову угоду від імені та за
рахунок клієнта, а на підставі договору комісії — від свого імені, але за
рахунок клієнта.

Біржові угоди в залежності від часу виконання угоди
поділяються на:

угоди з негайним виконанням («угоди на реальний товар»);

термінові (угоди на строк):

форвардний контракт — це стандартний документ, який засвід­чує
зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у
визначений час та на певних умовах у майбутньому, з фікса­цією цін такого
продажу під час укладення форвардного контракту;

ф’ючерсний контракт — це стандартний документ, який засвід­чує
зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кош­ти у визначений
час та на певних умовах у майбутньому, з фікса­цією цін на момент виконання
зобов’язань сторонами контракту. Предметом ф’ючерсної угоди є стандартні біржові
контракти наста-

165

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ндартизовании
товар з визначеним наперед строком виконання, але за ціною, встановленою надень
укладення контракту.

опціон — це стандартний документ, який засвідчує право прид­бати
(продати) цінні папери, товари або кошти на визначених умо­вах у майбутньому, з
фіксацією цін на час укладення опціону або на час такого придбання згідно з
рішенням сторін контракту.

166

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ