13.1. Поняття, юридичні ознаки та види бірж

13.1. Поняття, юридичні ознаки та види бірж

286
0

Біржа — постійно діючий організований оптовий ринок, на
якому здійснюється торгівля біржовими товарами (сировиною, продуктами
харчування, промисловими товарами, цінними папе­рами тощо).

Залежно від виду біржового товару розрізняють:

$> товарні біржі — універсальні і спеціалізовані
(наприклад, бір­жі нерухомості);

<§> фондові біржі — здійснюють операції з цінними
папера­ми і їх похідними — деривативами.

Правовий статус товарної біржі визначається Господарським
кодек­сом України а Законом України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р.

Товарна біржа — особливиі суб’єктом господарювання, який на­дає
послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропози­цій на товари,
товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним
торговельним операціям (ст. 279 Господарського кодексу України).

Правовий статус товарної біржі визначається Господарським
кодексом України та Законом України «Про товарну біржу» від 10.12.1991р.

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не
має на меті одержання прибутку. Вона створюється на основі добро­вільного
об’єднання зацікавлених суб’єктів господарювання (фізи­чних і юридичних осіб).
Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та
місцевого самоврядування, а такождержавні і комунальні підприємства, установи
та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бю­джету
України або місцевих бюджетів.

Організаційно-правова форма товарної біржі законом не визна­чена.
На практиці товарні біржі створюються у формі акціонерного

161

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

товариства
закритого типу або у формі товариств з обмеженою від­повідальністю з
урахуванням особливостей, передбачених чинним законодавством.

Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівно­правності
учасників біржових торгів, публічного проведення біржо­вих торгів, застосування
вільних (ринкових) цін.

Товарна біржа має право:

ф встановлювати відповідно до законодавства власні
обов’язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового ар­бітражу;

ф встановлювати вступні та періодичні внески для членів
біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;

ф встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі
плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту бір­жі
та біржових правил;

ф створювати підрозділи та затверджувати положення про них
тощо.

Товарна біржа зобов’язана:

Ф створювати умови для проведення біржової торгівлі;

ф регулювати біржові операції;

ф регулювати ціни на товари, що допускаються до обороту на
біржі;

Ф надавати членам і відвідувачам біржі організаційні,
інформа­ційні та інші послуги;

ф забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації,
що стосується кон’юнктури ринку.

Правила біржової торгівлі (ст. 17 Закону України «Про
товарну біржу») розробляються відповідно до законодавства і є основним
документом, що регламентує порядок здійснення біржових опера­цій, ведення
біржової торгівлі та розв’язання спорів з цих питань, і затверджуються
загальними зборами членів товарної біржі або ор­ганом, ними уповноваженим.

Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться
в торговельних залах біржі за участю членів біржі по товарах, допуще­них до
реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами бір­жової торгівлі.

Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам
біржі або брокерам — громадянам, зареєстрованим на біржі відповідно до її

162

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні

статуту
для виконання доручень членів біржі, яких вони представля­ють, щодо здійснення
біржових операцій.

Торгівля біржовими товарами проводиться у визначені дні за
встановленими самою біржею правилами. Об’єктами біржових операцій у класичному
розумінні визнаються товари, обумовлені не індивідуальними властивостями й
особливостями, а родовими ознаками, тобто числом, вагою або мірою, внаслідок
чого такі то­вари вважаються замінними. Біржова торгівля за своєю економі­чною
природою є заочною і передбачає стандартизацію товарів або ознайомлення зі
зразками.

Фондова біржа — це організаційно оформлений постійно діючий
ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Вона створюється у
формі акціонерного товариства, яке зосереджує по­пит і пропозицію цінних
паперів, сприяє формуванню їх бір­жового курсу та здійснює свою діяльність
відповідно до законів, а також статуту і правил фондової біржі.

Правовий статус фондової біржі визначає Господарський кодекс
України та Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.1991р.

Фондова біржа створюється засновниками — торговцями цінни­ми
паперами в порядку, встановленому Законом. Цим Законом вста­новлено мінімальну
кількість засновників — не менше 20, при цьому частка статутного фонду, що належить
одному акціонеру, не може перевищувати 5%. Мінімальний розмір статутного фонду
біржі — 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Акціонерне товариство одержує статус фондової біржі з
моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
Процедура реєстрації передбачена Положенням про реєстра­цію фондових бірж та
торговельно-інформаційних систем і регулю­вання їх діяльності, затвердженим
наказом Державної комісії з цін­них паперів і фондового ринку від 15.01.1997 р.,
та Положенням про державну реєстрацію фондових біржтаторговельно-інформаиійних
систем, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 04.09.2003 р. № 364.

Діяльність фондової біржі спрямовується виключно на організа­цію
укладення угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних. Фондова біржа не
може здійснювати операції з цінними паперами

163

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

від
власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції
депозитарію.

Діяльність фондової біржі припиняється в порядку,
встановлено­му для припинення діяльності господарських товариств, а також за
умови, якшо кількість її членів протягом встановленого законом стро­ку
залишається меншою, ніж мінімальна кількість — 10 членів.

І фондова, і товарна біржі діють на основі самоврядування,
госпо­дарської самостійності і є юридичними особами, що володіють спе­ціальною
правоздатністю. Майно біржі належить їй на праві влас­ності і формується за
рахунок пайових, вступних і періодичних вне­сків її членів, надходжень від
біржових операцій і надання послуг підрозділами біржі, штрафів за порушення
статуту товарної біржі і правил біржової торгівлі, а також інших грошових
надходжень, що не суперечать чинному законодавству.

Фондова і товарна біржі створюються як організації без мети
одержання прибутку. Умовами членства в біржі є сплата пайового (для
засновників) або вступного (для інших членів біржі) внеску. Розмір внеску
відповідає вартості біржового (брокерського) місця, що визначається, виходячи з
попиту та пропозиції на нього. Особа, яка сплатила пайовий або вступний внесок,
стає власником бір­жового місця, може здавати у найм свої членські права або
може продавати їх у встановленому біржею порядку.

Органами управління біржі є загальні збори її членів, біржовий
ко­мітет (рада біржі), виконавчадирекція. Контролюючий орган — конт­рольно-ревізійна
комісія. Функціональна структура біржі міс-тить у собі спеціальні підрозділи:
розрахункову палату, біржовий арбітраж, котирувальну комісію й інші підрозділи,
необхідні для її діяльності. У структурі біржі можуть діяти до 40 різних
комітетів або комісій.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ