4.8. Правове становище командитного товариства

4.8. Правове становище командитного товариства

25
0

Командитне товариство — господарське товариство, в якому
один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприєм­ницьку
дальність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність
усім своїм майном, на яке згідно із законом може бути звернено стягнення (повні
учасники), а інші учасники присутні в дія­льності товариства лише своїми
вкладами (вкладники).

Командитне товариство створюється і діє на підставі засновни­цького
договору, який підписується усіма повними учасниками.

Правовий статус повних учасників командитного товариства та
їх відповідальність за зобов’язаннями товариства аналогічний до статусу
учасників повного товариства.

Особа може бути повним учасником тільки в одному
коман-дитному товаристві. Повними учасниками командитного това­риства можуть
бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти під­приємництва.

Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом
внесення грошових або матеріальних вкладів.

Права вкладників командитного товариства:

<§> одержувати частину прибутку товариства відповідно
до част­ки у складеному капіталі товариства;

<^ діяти від імені командитного товариства тільки у разі наявно­сті довіреності і згідно з нею;

ф вимагати першочергового повернення вкладу (на відміну від
учасників з повною відповідальністю) у разі ліквідації товариства;

<^ вимагати подання їм річних звітів і балансів, а також забезпе­чення можливості перевірки правильності їх складення;

^ після закінчення фінансового року вийти з товариства та
одер­жати свій вклад;

Ф передати свою частку (її частину) у складеному капіталі
іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це то­вариство.

Обов’язками вкладників командитного товариства є внесення
вкладів і додаткових внесків у розмірі, способами та в порядку, пе­редбаченими
засновницьким договором.

72

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

Сукупний
розмір вкладів вкладників не повинен перевищувати 50% складеного капіталу
повного товариства. На момент державної реєстрації командитного товариства
кожний із вкладників повинен внести не менше 25% свого внеску.

Управляють справами командитного товариства лише учасники з
повною відповідальністю. Вкладники не мають права брати учас­ті в управлінні
діяльністю командитного товариства та заперечува­ти проти дій повних учасників
щодо управління діяльністю това­риства. Вкладники командитного товариства
можуть діяти від імені товариства тільки за довіреністю.

Ліквідація командитного товариства відбувається при вибутті
усіх вкладників. Повні учасники мають право у разі вибуття всіх вклад­ників
перетворити командитне товариство у повне товариство.

Командитне товариство не зобов’язане ліквідовуватись, якщо в
ньому залишаються хоча б один повний учасник і один вкладник.

73

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ