4.7. Особливості правового становища повного товариства

4.7. Особливості правового становища повного товариства

524
0

Повне товариство — господарське товариство, всі учасники
якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють під­приємницьку
діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність
за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.
Учасники повного товариства не мають права від свого імені та в своїх інтересах
здійснювати угоди, однорідні з цілями діяльності товариства, а також брати
участь у будь-яких товариствах (крім ак­ціонерних товариств), які мають
однорідну з повним товариством мету діяльності.

Учасниками повного товариства можуть бути лише особи, заре­єстровані
як суб’єкти підприємництва (ст. 80 ГКУ).

Повне товариство створюється і діє на підставі
засновницького до­говору. Засновницький договір підписується всіма його
учасниками.

70

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

Управління
діяльністю повного товариства відповідно до ст. 121 ЦКУ здійснюється за
спільною згодою всіх учасників. Засновни­цьким договором товариства можуть бути
передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників.
Кожний учасник повного товариства має один голос, якщо засновницьким договором
не передбачений інший порядок визначення кількості голосів.

Кожний учасник повного товариства має право діяти від імені
то­вариства, якщо засновницьким договором не визначено, що всі уча­сники ведуть
справи спільно або що ведення справ доручено окре­мим учасникам. Уразі
спільного ведення учасниками справ товарис­тва для вчинення кожного правочину є
необхідною згода всіх учасни­ків товариства. Якщо ведення справ доручено
окремим учасникам повного товариства, то інші учасники можуть вчиняти правочини
від імені товариства за наявності у них довіреності, виданої учасниками, яким
доручено ведення справ товариства (ст 122 ЦКУ).

Прибутки та збитки повного товариства розподіляються між
його учасниками пропорційно до їх часток у складеному капіталі, якщо інше не
передбачено засновницьким договором.

Учасник повного товариства відповідає за боргами товариства
незалежно від того, виникли ці борги до чи після його вступу в това­риство.
Учасник повного товариства, який вибув з нього, відповідає за зобов’язаннями
товариства, що виникли до моменту його вибуття, в рівній мірі з учасниками, які
залишилися, протягом 3 -х років з дня затвердження звіту про діяльність
товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

Учасник повного товариства, яке було створене на
невизначе-ний строк, може в будь-який час вийти з товариства, попередивши про
це не пізніше як за 3 місяці.

Вихід із товариства, яке було створене на визначений строк,
допу­скається лише при наявності поважних причин та за умови, що по­передження
про це надійшло не пізніше як за 6 місяців.

Ліквідація повного товариства відбувається на загальних
підста­вах, а також у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. Цей
учасник має право протягом 6 місяців з моменту, коли він став єдиним учасником
товариства, перетворити таке то­вариство в інше господарське товариство.

71

                ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОД.ІВСТВО         

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ