4.6. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю

4.6. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю

256
0

Товариство з обмеженою відповідальністю —господарське това­риство,
що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається
установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями
тільки своїм майном.

Учасники товариства, які повністю сплатили свої внески, не­суть
ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх внесків.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть
со­лідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної
частини вкладу кожного з учасників.

Згідно зі ст. 52 Закону України «Про господарські
товариства» роз­мір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю по­винен
бути не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. До моменту
державної реєстрації учасники товариства пови­нні сплатити не менше 30% суми
своїх вкладів. Аналогічні вимоги Цивільного кодексу України (сх 144) — більш
суворі — 50%.

Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, під­лягає
сплаті протягом першого року діяльності товариства. Якщо учасники протягом
першого року діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів,
товариство повинно оголосити про зме­ншення свого статутного капіталу і
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку або прийняти
рішення про лік­відацію товариства (ст. 144 ЦКУ).

68

Тема 4 Правовий статус господарських товариств

Вищим
органом управління товариства з обмеженою відпові-да-льністю є збори учасників.

До виключної компетенції загальних зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю належить:

визначення основних напрямів діяльності товариства, затвер­

дження його планів і звітів про їх виконання;

внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його
статут­

ного капіталу;

створення та відкликання виконавчого органу товариства;

визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу,

створення та визначення повноважень відповідних контролюючих

органів;

затвердження річних звітів і бухгалтерських балансів,
розподіл

прибутку та збитків товариства;

вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

виключення учасника із товариства;

прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення лі­

квідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

З питань визначення основних напрямів діяльності товариства
і затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до статуту
товариства, виключення учасника з товариства, рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності понад 50%
загальної кількості голосів учас­ників товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю
голосів.

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них прису­тні
учасники (представники учасників), що володіють у сукупності понад 60% голосів.

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скли­каються
не рідше 2-х разів на рік.

Позачергові збори учасників скликаються головою товариства
при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі
неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому ін­шому випадку, якщо
цього потребують інтереси товариства в ці­лому, зокрема, якщо виникає загроза
значного зменшення ста­тутного фонду.

69

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Виконавчим
органом є дирекція (колегіальний орган) на чолі з ге­неральним директором чи
директор (одноособовий орган). Членами виконавчого органу можуть бути особи,
які не належать до числа учасників товариства. Дирекція підзвітна зборам учасників
і пови­нна організовувати виконання їх рішень.

Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з
обме­женою відповідальністю здійснюєтьсяревтйною комісією, що утво­рюється
зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, перед­баченій установчими
документами, але не менше 3-х осіб.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське
това­риство, статутний фонд якого поділений на частки визначених уста­новчими
документами розмірів і яке несе відповідальність за свої­ми зобов’язаннями власним
майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову
солідарну відповідаль­ність у визначеному установчими документами однаково
кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються
такіжположення, які до товариства з обмеженою відповідальністю.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ