4.4. Правовий режим дивідендів

4.4. Правовий режим дивідендів

14
0

Правовий режим дивідендів — урегульований правом порядок
визначення розміру, оголошення та виплати акціонерам доходів по акціях з
чистого прибутку акціонерного товариства.

Дивіденд — це частина чистого прибутку акціонерного товарист­ва,
яка підлягає розподілу і привласненню акціонерами пропор­ційно вартості
належних їм акцій; це також сума (величина, роз­мір) доходу акціонера на одну
акцію.

У статутах товариств визначаються такі елементи правового ре­жиму
дивідендів (окремі пункти):

розмір дивідендів (у розрахунку на одну звичайну акцію його

визначають загальні збори товариства на пропозицію
правління);

строк виплат;

форма виплати дивідендів (готівкою, банківським переказом

тощо);

початок нарахування (дивіденди нараховуються з моменту ре­

єстрації особи як акціонера в реєстрі акціонерів товариства,
причо­

му пропорційно внесеній за акції сумі);

розмір дивідендів (не може бути вище від рекомендованого пра­

влінням);

6)             порядок виплати дивідендів вибулим і новим
акціоне­

рам (при купівлі акцій на вторинному ринку цінних паперів

дивіденди за минулий період виплачуються акціонеру, зареє­

строваному в товаристві на момент виплати дивідендів).

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ