4.3. Правовий режим акцій

4.3. Правовий режим акцій

53
0

Правовий режим акцій регулює Закон України «Про цінні па­пери
і фондову біржу».

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що
засвід­чує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, під­тверджує
членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає
право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а
також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

За ознакою класу закон визначає:

Ф привілейовані акції;

ф прості акції.

63

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Привілейовані
акції— це акції з пільговими правами майнової уча­сті. Конкретні права
привілейованих акціонерів визначають загаль­ні збори акціонерного товариства.
Опис таких прав міститься в ста­туті товариства.

Привілеями насамперед є:

переваги на одержання дивідендів: річний розмір дивіденду

фіксується в процентах до номінальної вартості акції і
виплачуєть­

ся незалежно від річного прибутку товариства. Якщо прибутку
не

вистачає, дивіденд виплачується з резервного фонду, а не
лише з

фонду дивідендів;

доплата її власнику у разі, якщо розмір дивіденду на приві­

лейовану акцію виявиться нижчим від дивіденду на просту
акцію;

пріоритетна участь власника привілейованої акції в розподілі

ліквідних активів товариства, яке припиняє свою діяльність.

Оскільки власники привілейованих акцій ризикують як підпри­ємці
менше, ніж власники простих акцій, то вони мають обмежені управлінські права.
За загальним правилом привілейовані акціоне­ри не мають права на участь в управлінні
товариством, але статутом може визначатися коло питання, у вирішенні яких бере
участь і ця категорія акціонерів.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про цінні папери і фондову
біржу» випуск привілейованих акцій не повинен перевищувати суми, яка становить
10% статутного фонду акціонерного товариства. Згідно зі ст. 158 Цивільного
кодексу України ці межі становлять 25%.

Прості акції надають право на отримання дивідендів в залежно­сті
від річних результатів фінансово-господарської діяльності то­вариства, а також
право на участь в управлінні.

Залежно від передбачених статутами обмежень прав відчуження
(трансферту) виділяють:

іменні акції — обіг, яких іменних акцій фіксується у реєстрі
влас­ників іменних цінних паперів, що ведеться товариством. Реєстрації підлягає
і передача (трансферт) акцій іншим особам, тобто перехід прав участі;

акції на пред’явника — обертаються вільно, тобто без
індосамент-них процедур. Акціонерне товариство фіксує в книзі реєстрації за­гальну
кількість акцій на пред’явника.

64

Тема 4 Правовий статус господарських товариств

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ