4.2. Особливості правового статусу акціонерного товариства

4.2. Особливості правового статусу акціонерного товариства

26
0

Акціонерне товариство — це господарське товариство, яке має
статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної
вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тіль­ки майном товариства,
а акціонери несуть ризик збитків, пов’яза­них із діяльністю товариства, у межах
вартості належних їм акцій.

Види акціонерних товариств:

відкриті — акції, яких можуть розповсюджуватися шляхом від­критої
підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери відкри­того товариства можуть
відчужувати належні їм акції без згоди ін­ших акціонерів товариства;

закриті — акції, яких розподіляються між засновниками або
серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом
підписки, купуватися та продаватися на біржі.

60

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

Акціонери
закритого акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що
продаються іншими акціонерами товариства.

Засновниками акціонерного товариства є особи, які вико­нують
передбачені законодавством дії щодо заснування това­риства. Вони несуть
відповідальність як перед тими, хто під­писався на акції, так і перед третіми
особами за зобов’язан­нями, що виникли до реєстрації товариства.

Учасниками акціонерного товариства є особи, які виконують
обов’язки власників акцій перед товариством засновників та акціо­нерів перед
акціонерним товариством.

Етапи створення акціонерного товариства:

Засновники акціонерного товариства укладають між собою

угоду, яка визначає порядок здійснення ними спільної діяльності

по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед
осо­

бами, що підписалися на акції, і третіми особами. У випадку,
якщо

у створенні товариства беруть участь громадяни, договір має
бути

посвідчений нотаріально. Засновники несуть солідарну відпові­

дальність за зобов’язаннями, що виникли відповідно до
установ­

чого договору.

Опублікування засновниками відкритого акціонерного това­

риства інформації про випуск акцій.

Проведення відкритої підписки на акції, яка організується за­

сновниками. Строк відкритої підписки на акції не може
перевищу­

вати 6 місяців. Особи, які бажають придбати акції, повинні
внести

на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які
вони

підписалися, після чого засновники передають їм письмове
зобов’я­

зання про продаж відповідної кількості акцій. Якщо не
вдалося по­

крити підпискою 60% акцій, акціонерне товариство вважається
не-

заснованим. Засновники в будь-якому випадку зобов’язані бути
де­

ржателями акцій на суму не менш як 25% статутного фон-ду і
стро­

ком не менше 2-х років.

В акціонерному товаристві закритого типу акції
розподіляються між засновниками.

4.             Проведення установчих зборів, які повинні
провести засновни­

ки не пізніше 2-х місяців з моменту закінчення підписки на
акції.

Пропуск строку може призвести до нестворення товариства,

і особи, які підписалися на акції, мають право після цього
строку

вимагати повернення сплаченої ними частки вартості акцій.

61

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Установчі
збори — це орган, до компетенції якого входить створен­ня товариства.
Правомочними визнаються збори за участю осіб, які підписалися більш як на 60%
акцій, на які проведено підписку. Якщо через відсутність кворуму установчі
збори не відбулися, протягом 2-хтижнів скликаються повторні збори, але для
заснування товарист­ва на них має бути кворум. Якщо і при повторному скликанні
уста­новчих зборів не буде забезпечено кворуму, акціонерне товариство
вважається таким, що не відбулося.

Установчі збори здійснюють юридичні акти щодо створення то­вариства
шляхом голосування за принципом «одна акція -один голос»:

ф прийняття рішення про створення акціонерного товариства;

ф затвердження статуту товариства;

Ф обрання ради акціонерного товариства (спостережної ради),
виконавчого (правління) та контролюючого (ревізійна комісія) органів;

ф прийняття рішення про створення дочірніх підприємств, пред­ставництв;

Ф надання пільг засновникам за рахунок акціонерного
товариства

Ці рішення повинні бути прийняті кваліфікованою більшістю
(3/4) голосів присутніх на установчих зборах осіб, які підписалися на акції.

Установчі збори також вирішують такі питання:

ф приймають або відхиляють пропозицію про підписку на ак­ції,
що перевищує кількість акцій, на які було оголошено підписку;

Ф зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у вста­новлений
термін підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, вказана в
повідомленні;

Ф затверджують оцінки вкладів у натуральній формі;

ф вирішують питання про схвалення угод, укладених засновни­ками
до створення акціонерного товариства тощо.

Ці рішення приймаються простою більшістю голосів.

5. Державна реєстрація акціонерного товариства здійснюється
в порядку, передбаченому ст. 58 Господарського кодексу України.

Всі акціонери у строки, встановлені установчими зборами, але
не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства, зобов’я­зані сплатити
повну вартість акцій. У разі несплати у встановле-

62

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

і

ний строк акціонер сплачує за час прострочення 10% річних
від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3-х місяців після
встановленого строку платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці
акції.

Загальний розмір статутного фонду акціонерного товарист­ва,
а також номінальна вартість та кількість акцій визначаються заснов-никами
відповідно до мети і предмета діяльності. Однак він повинен бути не менше ніж
сума, еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам.

Збільшення статутного фонду можливе лише за умови повної
оплати акціонерами усіх раніше випущених акцій шляхом:

ф додаткової підписки на акції;

ф збільшення номінальної вартості вже випущених акцій;

Ф обміну облігацій на акції.

Зменшення статутного фонду можливе шляхом:

ф зменшення номінальної вартості випущених акцій;

ф зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх
власників з метою анулювання цих акцій.

Зменшення статутного фонду неможливе за наявності запере­чень
кредиторів.

Крім резервного фонду, в акціонерному товаристві обов’язково
створюється фонд сплати дивідендів, що формується з чистого при­бутку
товариства.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ